Teksti suurus:

Intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- ja väljaveo tõkestamise seadusega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 56, 335

Intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- ja väljaveo tõkestamise seadusega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 06.06.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. juuni 2001. a otsusega nr 1091

§ 1. Kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 287 ja 288; RT I 1999, 38, 485; 57, 595, 597 ja 598; 60, 616; 97, 859; 102, 907; 2000, 10, 55; 28, 167; 29, 173; 33, 193; 40, 247; 49, 301 ja 305; 54, 351; 57, 373; 58, 376; 84, 533; 92, 597; 104, 685; 2001, 21, 115 ja 116; 31, 174) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 280 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) koodeksit täiendatakse §-ga 2801 järgmises sõnastuses:

« § 2801. Intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- või väljavedu

Intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- või väljaveo eest, kui puuduvad käesoleva koodeksi §-s 76 ettenähtud kuriteo tunnused, – karistatakse rahatrahvi või vabadusekaotusega kuni kolme aastani.»

§ 2. Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1999, 41, 496; 45, õiend; 58, 608; 60, 616; 87, 792; 92, 825; 95, 843; 2000, 10, 58; 25, 141; 28, 167; 29, 169; 40, 247; 49, 301 ja 305; 51, 321; 54, 346, 348 ja 351; 55, 361; 58, 376; 84, 533; 86, 544 ja 548; 89, 578; 95, 609 ja 613; 2001, 3, 5; 17, 76; 18, 87; 21, 115 ja 116; 31, 174; 42, 236) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 238 lõike 1 punktid 11 ja 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 11) võltsitud alkohol;
12) intellektuaalset omandit rikkuv kaup;»;

2) paragrahvi 340 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Haldusõiguserikkumise asja menetluse käigus tehtud erikonfiskeerimise otsus täidetakse selle eseme või aine riigi omandisse sunniviisilise tasuta pööramisega, kui sellel esemel või ainel on mingi väärtus ja kui see ei olnud otseselt kohandatud haldusõiguserikkumise toimepanemiseks. Esemed ja ained, mis olid kohandatud ainult haldusõiguserikkumise toimepanemiseks või millel ei ole mingit väärtust või mida ei saa realiseerida, hävitatakse. Erikonfiskeeritud intellektuaalset omandit rikkuv kaup hävitatakse, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.»

§ 3. Kaubamärgiseaduse (RT 1992, 35, 459; RT I 1998, 15, 231; 1999, 93, 834; 102, 907; 2001, 27, 151) § 363 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Erikonfiskeeritud võltsitud rõivad ja jalatsid, millelt on lubamatud tähised eemaldatud, võib õiguste valdaja kirjalikul nõusolekul üle anda riigi või kohaliku omavalitsuse tervishoiu- või hoolekandeasutustele. Erikonfiskeeritud võltsitud rõivaste ja jalatsite riigi või kohaliku omavalitsuse tervishoiu- või hoolekandeasutusele üleandmise korra kehtestab rahandusminister määrusega.»

§ 4. Autoriõiguse seaduse (RT 1992, 49, 615; RT I 2000, 16, 109; 78, 497; 2001, 50, 289) § 82 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Piraatkoopia sisse- ja väljavedu loetakse tollieeskirjade rikkumiseks. Isiku vastutus piraatkoopia sisse- ja väljaveo eest sätestatakse tolliseaduses (RT I 1998, 3, 54; 1999, 86, 782; 90, õiend; 97, 859; 102, 907; 2000, 95, 608) ja kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 287 ja 288; RT I 1999, 38, 485; 57, 595, 597 ja 598; 60, 616; 97, 859; 102, 907; 2000, 10, 55; 28, 167; 29, 173; 33, 193; 40, 247; 49, 301 ja 305; 54, 351; 57, 373; 58, 376; 84, 533; 92, 597; 104, 685; 2001, 21, 115 ja 116; 31, 174).»

§ 5. Käibemaksuseaduse (RT I 1993, 60, 847; 2000, 7, 41; 51, 328; 89, 581; 2001, 16, 67 ja 69; 23, 129; 26, 148; 43, 242) § 5 lõiget 12 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

« 14) kaubamärgiseaduse (RT 1992, 35, 459; RT I 1998, 15, 231; 1999, 93, 834; 102, 907; 2001, 27, 151) § 363 lõikes 3 nimetatud erikonfiskeeritud võltsitud rõivad ja jalatsid.»

§ 6. Maksukorralduse seaduse (RT I 1994, 1, 5; 2000, 45, 279; 55, 365; 84, 533 ja 534; 2001, 17, 76; 43, 242; 48, 266) § 11 lõiget 4 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

« 15) õiguste valdajale andmeid intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- ja väljaveo tõkestamise seaduses ettenähtud juhtudel.»

§ 7.  Tööstusdisaini kaitse seaduse (RT I 1997, 87, 1466; 1998, 108/109, 1783; 2001, 27, 151) § 84 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tööstusdisainilahenduse omaniku ainuõigust rikkunud isik kannab seaduses sätestatud juhtudel tsiviil-, kriminaal- või haldusvastutust.»

§ 8. Tolliseaduse (RT I 1998, 3, 54; 1999, 86, 782; 90, õiend; 97, 859; 102, 907; 2000, 95, 608) § 26 ja § 45 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Geograafilise tähise kaitse seaduse (RT I 1999, 102, 907; 2000, 40, 252; 2001, 27, 151) § 52 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Juriidilise isiku haldusõiguserikkumise asja arutab maa- või linnakohus. Intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- ja väljaveo tõkestamise seaduses sätestatud juhul arutab haldusõiguserikkumise asja ja kohaldab erikonfiskeerimist tolliametnik.»

§ 10. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2001. aasta 1. septembril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json