Teksti suurus:

Äriseadustiku, pakrotiseaduse ja nendega seotud seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 56, 336

Äriseadustiku, pakrotiseaduse ja nendega seotud seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 06.06.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. juuni 2001. a otsusega nr 1092

I. Äriseadustikus (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 22 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« (5) Registripidajale esitatud dokumentide läbivaatamine ning kandeotsuse tegemine toimub kirjalikus menetluses, kui käesolev seadustik ei nõua avalikku istungit.

(6) Äriregistrile ja selle pidamisele ei kohaldata andmekogude seadust (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77), kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.»

§ 2. Paragrahvi 24 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kohtunikuabi on pädev tegema kandeotsuseid ning registripidamisega seotud kohtumäärusi.

(2) Kohtunikuabi peab kandeotsuse tegemise andma kohtu esimehe poolt määratud kohtunikule, kui:
1) tuleb rakendada teise riigi õigust;
2) ta soovib kõrvale kalduda talle teadaolevast kohtuniku seisukohast;
3) avalduse läbivaatamisel ilmnevad õiguslikud raskused;
4) tegemist on § 59 5. või 6. lõikes, § 60 3. ja 4. lõikes ning § 61 4. lõikes nimetatud otsusega.

(3) Kohtunik võib käesoleva paragrahvi 2. lõike punktides 1–3 sätestatud juhtudel kandeotsuse tegemise kohtunikuabile tagasi anda ja sellisel juhul on kohtunikuabi kohustuslikult seotud kohtuniku seisukohaga. 2. lõike punktis 4 nimetatud otsused teeb kohtunik avalikul istungil hagita menetluse sätete kohaselt.»

§ 3. Paragrahvi 29 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Äriregistri kanded äriühingu registrisse kandmise ja registrist kustutamise kohta, samuti äriühingu lõpetamise, tegevuse jätkamise, ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise, osa- või aktsiakapitali suuruse ja ärinime muutmise kohta tehtud kanded avaldatakse ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.»

§ 4. Paragrahvi 321 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Notar, kes on tõestanud avalduse või allkirjad avaldusel, on volitatud esindama avaldajat registripidaja juures, sealhulgas esitama avaldaja nimel avalduse tagasivõtmise või muutmise avalduse ning vastulause.»

§ 5. Paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Kui kandeotsus on tehtud § 59 5. või 6. lõike või § 60 või 61 alusel, ei tehta vastavat kannet enne, kui on möödunud kandeotsuse vaidlustamiseks ettenähtud tähtaeg või vaidlustamise korral on kohtumenetlus lõppenud.»

§ 6. Paragrahvi 33 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Registripidaja ei tee kannet registrisse, kui avaldus või sellele lisatud dokumendid ei vasta seadusele või on esitatud enne seaduses lubatud või pärast seaduses ettenähtud tähtaega.»

§ 7. Paragrahvi 38 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Äritoimikus säilitatakse dokumente, mille ettevõtja on registripidajale seaduse kohaselt esitanud või mille kohus või pankrotihaldur on edastanud registripidajale pankrotiseaduse (RT 1992, 31, 403; RT I 1997, 18, 302; 1998, 2, 46; 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 13, 93; 54, 353) alusel.»

§ 8. Paragrahvi 39 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registritoimikus säilitatakse tõendeid riigilõivu tasumise ning kande avaldamise kulude tasumise kohta, samuti kõiki muid ettevõtja kohta käivaid dokumente, mida ei säilitata äritoimikus.»

§ 9. Paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Kui registriandmed on kättesaadavad arvutist, võib justiitsminister määrata, et tähestikulise kartoteegi pidamine lõpetatakse.»

§ 10. Paragrahv 48 tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Paragrahv 58 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 58. Registrimenetlus pankroti ja ärikeelu korral

(1) Äriregistrisse kantakse kohtulahendi alusel:
1) pankrotimenetluse raugemine pankrotti välja kuulutamata – kui kohus lõpetas menetluse põhjusel, et võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks. Koos sellega kantakse äriregistrisse äriühingu ajutise pankrotihalduri nimi, isikukood ja elukoht ning märgitakse, et tema korraldab äriühingu likvideerimise ja esindab äriühingut. Kui pankrotivõlgnik on füüsilisest isikust ettevõtja, siis kustutatakse ta viivitamatult äriregistrist;
2) pankroti väljakuulutamine koos pankrotihalduri nime, isikukoodi ja elukohaga, samuti märge, et tema esindab ettevõtjat;
3) väljakuulutatud pankroti raugemine koos ettevõtja tegevuse jätkamise kandega – kui kohus lõpetas menetluse põhjusel, et kolmas isik rahuldas võlausaldajate nõuded või andis pandi nende tagamiseks. Märge, mille kohaselt ettevõtjat esindab pankrotihaldur, kustutatakse;
4) väljakuulutatud pankroti raugemine koos ettevõtja registrist kustutamisega – kui kohus lõpetas menetluse põhjusel, et pankrotivarast ei jätkunud pankrotimenetlusega seotud väljamaksete tegemiseks. Kui pankrotihaldur ei ole teisiti avaldanud, märgitakse ta äriregistrisse kustutatud äriühingu dokumentide hoidjana;
5) pankrotimenetluse lõpetamine koos ettevõtja registrist kustutamise või tegevuse jätkamisega – kui kohus kinnitas pankrotihalduri lõpparuande. Kustutamise korral, kui pankrotihaldur ei ole teisiti avaldanud, märgitakse ta äriregistrisse kustutatud äriühingu dokumentide hoidjana. Tegevuse jätkamise korral kustutatakse märge, mille kohaselt ettevõtjat esindab pankrotihaldur;
6) kompromiss ja selle tähtaeg koos tegevuse jätkamise kandega – kui eelnevalt oli kohus pankroti välja kuulutanud. Ühtlasi tehakse äriregistrisse märge, mille kohaselt pankrotihaldur täidab pankrotiseaduse §-des 112, 114 ja 115 ettenähtud ülesandeid. Märge, mille kohaselt pankrotihaldur esindab ettevõtjat, kustutatakse;
7) kompromissi tühistamine ja väljakuulutatud pankrotimenetluse taastumine. Koos sellega tehakse registrisse märge, et ettevõtjat esindab pankrotihaldur;
8) kompromissi lõppemine seoses selle tähtaja möödumisega ning pankrotihalduri vabastamine.

(2) Äriregistrisse ei tehta kannet võlgniku ega tema esindusõigusliku isiku ärikeelu kohta.

(3) Äriregistrisse ei tehta kannet, kui ärikeelu all olev isik on kandeavaldusele alla kirjutanud või andnud selleks volituse või ta on osalenud avalduse aluseks oleva nõukogu otsuse tegemises või kui taotletakse tema kandmist registrisse juriidilise isiku juhatuse liikme, täisosaniku, prokuristi, likvideerija või pankrotihaldurina.

(4) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 1 nimetatud juhul on juriidilisest isikust pankrotivõlgniku juhatuse liige pärast juriidilise isiku registrist kustutamist dokumentide hoidjaks ja märgitakse sellena registrisse, kui pole teisiti kokku lepitud või kohtulahendi alusel teisiti määratud.»

§ 12. Paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Kui äriühingu juhatuse koosseis ei vasta seaduse või põhikirja nõuetele, määrab registripidaja äriühingule juhatuse koosseisu seaduse või põhikirja nõuetega vastavusse viimiseks tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui üks kuu. Kui äriühing määratud tähtaja jooksul seda ei tee, otsustab registripidaja äriühingu sundlõpetamise.»

§ 13. Paragrahvi 60 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesoleva paragrahvi 1.–4. lõiget kohaldatakse ka siis, kui registripidajal on tõeseid andmeid, et osaühing või aktsiaselts ei ole käesoleva seadustiku §-s 176 või §-s 301 kirjeldatud netovara vähenemise korral ettenähtud otsust vastu võtnud või et sellist otsust ei ole täidetud. Samuti kohaldatakse 1.–4. lõiget juhul, kui ettevõtja ei asu registrisse kantud aadressil ning registripidajal ei ole andmeid tema tegeliku asukoha kohta.»

§ 14. Paragrahvi 61 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kui kande ebaõigsus tekkis registripidaja tegevuse tõttu, vabastab ta kandeotsusega ettevõtja riigilõivu tasumisest.»

§ 15. Paragrahvi 62 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Äriühingu asutamislepingu tõestamisel kontrollib notar kahtluse korral, kas asutajatel on õigus kasutada lepingus aadressina näidatud kohta ühingu tegevuskohana.»

§ 16. Paragrahvi 63 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ettevõtja peab esitama registripidajale oma sidevahendite andmed (telefoni ja faksi number, elektronposti aadress jms) ning võib esitada oma Interneti-kodulehekülje aadressi. Telefoni ja faksi numbri ette tuleb märkida riigisisene sihtnumber. Sidevahendite andmed tuleb ära näidata ka registripidajale esitatavas majandusaasta aruandes.»

§ 17. Paragrahvi 64 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) äriühingu täisosanike, likvideerijate ning § 98 lõikes 3 ja §-s 131 nimetatud esindusõiguslike isikute andmed;».

§ 18. Paragrahvi 64 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 12) pankrotiandmed vastavalt käesoleva seadustiku §-le 58;».

§ 19. Paragrahvi 65 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) juhatuse liikmete ning likvideerijate andmed;».

§ 20. Paragrahvi 65 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 12) pankrotiandmed vastavalt käesoleva seadustiku §-le 58;».

§ 21. Paragrahvi 67 lõiget 3 täiendatakse teise lausega:

«Isikule antav väljatrükk sisaldab kehtetuid andmeid vaid siis, kui seda on taotletud.»

§ 22. Paragrahvi 67 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Justiitsminister võib oma määrusega kehtestada:
1) arvutiandmetöötluseks vajalikud vorminõuded registripidajale esitatavate dokumentide kohta;
2) nõude, mille kohaselt registripidajale esitatava avalduse projekti peab koostama notar;
3) korra, mille alusel registripidaja ja iga huvitatud isik saab kontrollida taotletava ärinime senistest ärinimedest eristatavust;
4) äriregistri elektroonilise keskandmebaasi pidamise korra.»

§ 23. Paragrahvi 68 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Kandel on käesoleva seadustiku § 34 2. ja 3. lõikes sätestatud õiguslik tähendus hetkest, mil üldkasutatavas arvutivõrgus on avaldatud viide kande tegemise kohta.»

§ 24. Paragrahv 69 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 69. Äriregistri kasutamine arvutivõrgu kaudu

(1) Äriregistri andmete arvutivõrgu kaudu kasutamise korra kehtestab justiitsminister.

(2) Justiitsminister võib oma määrusega kohustada notareid tagama notaribüroo ühenduse äriregistriga arvutivõrgu kaudu. Sel juhul on igaühel õigus saada notaribüroost äriregistri tõestatud väljatrükke.»

§ 25. Seadustikku täiendatakse §-ga 691 järgmises sõnastuses:

« § 691. Andmed ärikeeldude kohta

Andmed pankrotiseaduse alusel määratud ärikeeldude kohta tehakse arvutivõrgu kaudu kättesaadavaks samas korras, mis kehtib arvutis peetava äriregistri andmete kasutamise kohta.»

§ 26. Paragrahvi 71 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Avalduse vaatab läbi kohtunik.»

§ 27. Paragrahvi 71 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse ka käesoleva seadustiku § 15 2. lõike nõuete rikkumise suhtes.»

§ 28. Paragrahvi 73:

1) 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kohtuniku otsuse peale, millega kandeavaldus jäeti rahuldamata või rahuldati osaliselt, võib huvitatud isik esitada apellatsioonkaebuse ringkonnakohtule kahe kuu jooksul, arvates otsuse allakirjutamisest.»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva seadustiku § 54 5. või 6. lõike, §-de 60 ja 61 alusel tehtud kohtuniku otsuse peale saab esitada apellatsioonkaebuse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 250 kohaselt. Otsuse avaliku teatavakstegemisena käsitletakse selle avaldamist ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded või üldkasutatavas arvutivõrgus.»

§ 29. Paragrahvi 731 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kohtunikuabi otsuse peale, millega kandeavaldus jäeti rahuldamata või rahuldati osaliselt, võib huvitatud isik esitada vastulause kahe kuu jooksul, arvates otsuse allakirjutamisest.»

§ 30. Paragrahvi 731 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Vastulausega ei saa taotleda tähtaja ennistamist.»

§ 31. Seadustikku täiendatakse §-ga 732 järgmises sõnastuses:

« § 732. Vastulause kohtunikuabi määruse peale

(1) Kohtunikuabi määruse peale, mis on tehtud käesoleva seadustiku § 52 või 54 alusel, võib ettevõtja või asutatava äriühingu asutaja esitada vastulause 15 päeva jooksul, arvates määruse allakirjutamisest. Vastulause vaatab 15 päeva jooksul läbi määruse teinud kohtunikuabi. Kui kohtunikuabi rahuldab vastulause, tühistab ta määruse.

(2) Kui kohtunikuabi ei rahulda vastulauset või rahuldab osaliselt, peab ta selle esitama läbivaatamiseks kohtunikule. Kohtunik vaatab vastulause läbi 15 päeva jooksul, alates vastulause üleandmisest. Kohtunik võib oma määrusega kohtunikuabi määruse osaliselt või täielikult tühistada, muuta või jõusse jätta.

(3) Kohtuniku määruse peale ei saa esitada erikaebust.

(4) Kui registriasjas on juba tehtud otsus, keeldub registripidaja samas asjas tehtud määruse peale esitatud vastulauset menetlusse võtmast ja tagastab selle. Kui otsus tehakse vastulause menetlemise ajal, siis menetlus katkestatakse ja vastulause tagastatakse.

(5) Vastulause sisule kohaldatakse käesoleva seadustiku § 731 3. ja 4. lõiget.»

§ 32. Paragrahvi 180 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Kui osaühing on maksejõuetu ning maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine, peab juhatus esitama viivitamatult kohtule osaühingu pankrotiavalduse.»

§ 33. Paragrahvi 194 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Osakapitali suurendamisel kohaldatakse käesoleva seadustiku §-des 140–143, § 144 2. lõikes ning § 520 2., 3., 5. ja 6. lõikes sätestatut, kui käesolevast jaost ei tulene teisiti.»

§ 34. Paragrahvi 212 lõikest 3, §-st 213, § 216 lõikest 2, § 218 lõikest 1, § 375 lõikest 3, §-st 376, § 379 lõikest 2 ja § 381 lõikest 1 jätta välja sõna «viimase».

§ 35. Paragrahvi 306 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Kui aktsiaselts on maksejõuetu ning maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine, peab juhatus esitama viivitamatult kohtule aktsiaseltsi pankrotiavalduse.»

§ 36. Paragrahvi 387 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10) filiaali juhatajate nimed, isikukoodid ja elukohad;».

§ 37. Paragrahvi 400 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) viide Ametlike Teadaannete numbritele, milles on avaldatud käesoleva seadustiku § 399 2. lõikes nimetatud teated;».

§ 38. Paragrahvi 443 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) viide Ametlike Teadaannete numbritele, milles on avaldatud käesoleva seadustiku § 442 2. lõikes nimetatud teated.»

§ 39. Paragrahvi 485 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 9) viide Ametlike Teadaannete numbritele, milles on avaldatud käesoleva seadustiku § 483 2. lõikes nimetatud teated.»

§ 40. Paragrahvi 541 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Vabariigi Valitsus võib kehtestada korra, mille kohaselt riigiasutused peavad kasutama äriregistri andmeid arvutivõrgu kaudu ega tohi isikutelt nõuda samade andmete esitamist.»

II. Pankrotiseaduses (RT 1992, 31, 403; RT I 1997, 18, 302; 1998, 2, 46; 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 13, 93; 54, 353) tehakse järgmised muudatused:

§ 41. Paragrahvi 19 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 42. Seadust täiendatakse §-ga 241 järgmises sõnastuses:

« § 241. Kohtulahendite edastamine registriosakonnale

Kohus edastab äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud võlgniku asu- või elukohajärgsele kohtu registriosakonnale viivitamatult ärakirjad enda ja kõrgemalseisva kohtu lahenditest, mis on tehtud käesoleva seadustiku § 14 lõike 6, § 15 lõike 1 punkti 2, § 30 lõigete 2 ja 3, § 33, § 35 lõigete 2 ja 3, § 57 lõigete 5 ja 6, § 81 lõigete 6 ja 7, § 93, § 94 lõigete 8 ja 10, § 96 lõike 3, §-de 115 ja 117 alusel.»

§ 421. Paragrahvi 29 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Halduriks võib olla vandeadvokaat või vandeadvokaadi vanemabi, samuti muu teovõimeline füüsiline isik, kellel on Vabariigi Valitsuse moodustatud pankrotihaldurite eksami- ja atesteerimiskomisjoni väljaantud pankrotihalduri tunnistus. Haldurit atesteeritakse iga kolme aasta järel. Atesteerimata isik ei või tegutseda haldurina. Eksami tegemise ja atesteerimise korra kehtestab Vabariigi Valitsus. Haldurite nimekirja peetakse justiitsministri määratud korras. Atesteerimisnõue ei kehti vandeadvokaadi ja vandeadvokaadi vanemabi suhtes.»

§ 43. Paragrahvi 31 lõiget 2 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

« 51) edastab äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud võlgniku asu- või elukohajärgsele kohtu registriosakonnale viivitamatult pankrotitoimkonna liikmete nimekirja, selle muudatused ning kohtu kinnitatud lõpparuande ja -bilansi;».

§ 44. Paragrahvi 35 lõikeid 1 ja 2 täiendatakse pärast sõnu «või seda asendava organi liige,» sõnadega «nõukogu liige, täisosanik,».

III. Kinnistusraamatuseaduses (RT I 1993, 65, 922; 1999, 44, 511; 2001, 21, 113; 31, 171) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 45. Paragrahvi 1 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Justiitsminister võib oma määrusega kehtestada:
1) arvutitöötluseks vajalikud vorminõuded kinnistusametile esitatavate dokumentide kohta;
2) nõude, mille kohaselt kinnistusametile esitatava avalduse ja muu notariaalselt tõestatud allkirjadega dokumendi projekti peab koostama notar.

(4) Kinnistusraamatule ja selle pidamisele ei kohaldata andmekogude seadust (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77), kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.»

§ 46. Paragrahvi 34 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ametiasutus ja kohtutäitur võib seaduses sätestatud juhtudel esitada kinnistamisavalduse lihtkirjalikus vormis.»

§ 47. Paragrahvi 341 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Puudutatud isiku nõusolekut ei ole vaja, kui kanne tehakse, muudetakse või kustutatakse kohtutäituri avalduse alusel.»

IV. Abieluvararegistri seaduses (RT I 1995, 87, 1540; 1996, 51, 967; 1999, 10, 155) tehakse järgmine täiendus:

§ 48. Paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Registrile ja selle pidamisele ei kohaldata andmekogude seadust (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77), kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.»

V. Notari tasu seaduses (RT I 1996, 23, 456; 1998, 95, 1512; 1999, 27, 380; 29, 400) tehakse järgmine täiendus:

§ 49. Paragrahvi 31 täiendatakse punktiga 171 järgmises sõnastuses:

« 171) arvutis peetava registri väljatrüki tõestamine – sama summa, mis tuleb tasuda riigilõivuna vastava registri registrikaardi, registriosa või muu registridokumendi tõestatud ärakirja väljastamise eest;».

VI. Pärimisseaduses (RT I 1996, 38, 752; 1999, 10, 155; 88, 807) tehakse järgmine täiendus:

§ 50. Paragrahvi 158 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Pärimisregistrile ja selle pidamisele ei kohaldata andmekogude seadust (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77), kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.»

VII. Mittetulundusühingute seaduses (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515; 1999, 10, 155; 23, 355; 67, 658; 2000, 55, 365; 88, 576) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 51. Paragrahvi 47 lõikest 2, § 48 lõikest 1 ja § 50 lõikest 6 jäetakse välja sõna «viimase».

§ 52. Paragrahvi 60 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) viide Ametlike Teadaannete numbritele, milles on avaldatud käesoleva seaduse § 59 lõikes 2 nimetatud teated.»

§ 53. Paragrahvi 69 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) viide Ametlike Teadaannete numbritele, milles on avaldatud käesoleva seaduse § 68 lõikes 2 nimetatud teated.»

§ 54. Paragrahv 76 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 76. Äriseadustiku kohaldamine

Registrile kohaldatakse vastavalt äriseadustiku (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185) § 22 lõikeid 4–6, § 23, § 24 lõikeid 1–6, §-sid 25–27, 32 ja 321, § 33 lõikeid 4–9, § 41 lõikeid 1 ja 2, §-sid 43–47, 50, 52–56, § 57 lõikeid 1 ja 2, § 58, § 59 lõikeid 5 ja 6, §-sid 66–74 ja 5111 ning § 541 lõiget 11

§ 55. Paragrahvi 82 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kui kande ebaõigsus tekkis registripidaja tegevuse tõttu, vabastab ta kandeotsusega mittetulundusühingu riigilõivu tasumisest.»

VIII. Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduses (RT I 1998, 23, 321; 59, 941; 1999, 10, 149; 2000, 55, 365) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 56. Paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Väikelaev on alla 12-meetrise üldpikkusega laev, mis ei ole kantud laevaregistrisse. Purjejahtlaev või kaater loetakse väikelaevaks, kui tema üldpikkus on alla 24 meetri ja ta ei ole kantud laevaregistrisse.»

§ 57. Paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Eestis registreeritud laevanimede nimekirja peab Veeteede Amet, kellega laevaomanik või laevapereta prahtija kooskõlastab laevale antava või muudetava nime. Veeteede Amet ei kooskõlasta nime, mis ei erine selgelt varem registreeritud nimest.»

§ 58. Paragrahvi 31 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Purjejahtlaev või kaater tuleb kanda laevaregistrisse, kui tema üldpikkus on vähemalt 24 meetrit.»

§ 59. Paragrahvi 31 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Omaniku soovil võib laevaregistrisse kanda ka merelaeva ja siseveelaeva, mis on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud üldpikkusest lühem.»

§ 60. Paragrahvides 40 ja 41 muudetakse teine lause ja sõnastatakse järgmiselt:

«See nõue ei kehti laeva kohta, mille üldpikkus on alla 12 meetri, purjejahtlaeva või kaatri puhul alla 24 meetri.»

§ 61. Paragrahvi 53 lõikes 1 asendatakse sõnad «laevakinnistusraamatut pidaval kohtul» sõnadega «kinnistamiseks pädeval isikul».

§ 62. Paragrahvi 53 lõikes 3 asendatakse sõna «kohtunik» sõnadega «kinnistamiseks pädev isik».

§ 63. Paragrahvi 53 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Trahvitud isik võib viie päeva jooksul, alates trahvimääruse ärakirja saamisest, taotleda trahvist vabastamist või trahvi suuruse vähendamist tsiviilkohtumenetluse seadustikus (RT I 1998, 43–45, 666; 108/109, 1783; 1999, 16, 271; 31, 425; 2000, 51, 319; 55, 365; 2001, 21, 113; 34, 186) sätestatud korras. Avalduse vaatab läbi kohtunik.»

§ 64. Paragrahvi 55 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Kui laev kustutatakse laevakinnistusraamatust seetõttu, et laev kaotab omandi ülemineku tõttu õiguse kanda Eesti riigilippu, peab käesoleva paragrahvi lõike 7 punktis 1 nimetatud avaldus olema notariaalselt tõestatud.»

§ 65. Paragrahvi 77 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Justiitsminister võib kehtestada laevakinnistusraamatu andmete arvutivõrgu kaudu kasutamise korra. Laevahüpoteekide kohta käivaid andmeid võib arvutivõrgu kaudu teha kättesaadavaks üksnes järelevalveõiguslikule riigiasutusele, kohtule ja notarile.»

IX. Laeva asjaõigusseaduses (RT I 1998, 30, 409; 59, 941; 2000, 55, 365; 2001, 34, 186) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 66. Paragrahvi 9 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Omandi ülemineku kokkulepe võib olla lihtkirjalik, kui laev kaotab omandi ülemineku tõttu õiguse kanda Eesti riigilippu.»

§ 67. Paragrahv 71 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 71. Merelaevale kasutusvalduse seadmise piirang

Merelaeva kasutusvaldaja peab vastama vähemalt ühele laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse §-des 1 ja 2 ettenähtud tingimusele.»

X. Sihtasutuste seaduses (RT I 1995, 92, 1604; 1996, 42, 811; 1998, 36/37, 552; 59, 941; 1999, 10, 155; 2000, 55, 365) tehakse järgmised muudatused:

§ 68. Paragrahvi 53 lõikest 2, § 54 lõikest 1, § 56 lõikest 5 jäetakse välja sõna «viimase».

§ 69. Paragrahvi 65 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) viide Ametlike Teadaannete numbritele, milles on avaldatud käesoleva seaduse § 64 lõikes 2 nimetatud teated.»

§ 70. Paragrahvi 74 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) viide Ametlike Teadaannete numbritele, milles on avaldatud käesoleva seaduse § 73 lõikes 2 nimetatud teated.»

XI. Seaduse rakendamine

§ 71. Enne käesoleva seaduse jõustumist äriregistrisse ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse tehtud pankrotikandeid ning äriseadustiku § 44 lõike 1 teise lause kohaselt tehtud allajoonimisi ei pea muutma.

§ 72. Enne käesoleva seaduse jõustumist kohtu poolt määratud ärikeeldudele ei kohaldata äriseadustiku § 691.

§ 73. Enne käesoleva seaduse jõustumist laevakinnistusraamatusse kantud merelaeva kasutusvaldusele ei kohaldata laeva asjaõigusseaduse § 71.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json