Teksti suurus:

Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja digitaalallkirja seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 56, 338

Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja digitaalallkirja seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.06.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. juuni 2001. a otsusega nr 1096

§ 1. Isikut tõendavate dokumentide seaduses (RT I 1999, 25, 365; 2000, 25, 148; 26, 150; 40, 254; 86, 550; 2001, 16, 68; 31, 173) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 191 järgmises sõnastuses:

« § 191. Isikutunnistusele kantavad digitaalsed andmed

(1) Isikutunnistusele kantakse digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat ning digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat. Isikutunnistusele kantavate muude digitaalsete andmete loetelu kinnitab Vabariigi Valitsus, arvestades käesoleva seaduse § 9 lõikes 3 sätestatut.

(2) Kui dokumenti kantakse sertifikaat digitaalallkirja seaduse (RT I 2000, 26, 150; 92, 597) mõistes, ei kanta kasutusvaldkonna piirangute kirjeldust sertifikaati.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sertifikaatide väljaandmist teostab digitaalallkirja seaduse § 18 lõikes 1 nimetatud sertifitseerimisteenuse osutaja.»;

2) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Isikutunnistusele kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määrab Vabariigi Valitsus määrusega. Digitaalsete andmete kehtivusaeg ei tohi ületada isikutunnistuse kehtivusaega. Digitaalsete andmete kehtivusaja lõppemine ei ole isikutunnistuse kehtivuse lõppemise aluseks.»

§ 2. Digitaalallkirja seaduses (RT I 2000, 26, 150; 92, 597) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Sertifikaadi väljaandja kinnitab iga tema poolt väljaantud sertifikaadi.»;

2) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) sertifikaadi taotleja avalik võti või volitus sertifitseerimisteenuse osutajale isikliku ja avaliku võtme moodustamiseks;»;

3) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduses sisaldub sertifikaadi taotleja avalik võti, peab sertifikaadi taotleja tõendama, et sellele vastav isiklik võti on tema valduses.»;

4) paragrahvi 18 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 20 lõiget 2 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

« 111) väljaantavate sertifikaatide kinnitamise kord;»;

6) paragrahvi 20 lõike 2 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 13) tegevuskava juhuks, kui on saanud võimalikuks sertifitseerimisteenuse osutaja või tema tegevuse jäljendamine teenuse osutamisel;»;

7) paragrahvi 23 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Ajatempliteenuse osutaja kinnitab tema poolt väljaantud ajatemplid.»;

8) paragrahvi 27 lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) väljaantavate ajatemplite kinnitamise kord;»;

9) paragrahvi 27 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) tegevuskava juhuks, kui on saanud võimalikuks ajatempliteenuse osutaja või tema tegevuse jäljendamine teenuse osutamisel;»;

10) paragrahvi 33 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) seadusliku esindaja poolt allkirjastatud isiku või asutuse teenuse osutajana registreerimise avalduse, kuhu on märgitud ka isiku või asutuse avalik võti (avalikud võtmed), mida isik või asutus hakkab sertifitseerimis- või ajatempliteenuse osutamisel kasutama;
2) sama avalduse digitaalsel kujul, mis on kinnitatud väljaantavate sertifikaatide ja ajatemplite kinnitamise korra kohaselt, millele on lisatud tõendus sertifitseerimis- või ajatempliteenuse osutamisel kasutatavate isiklike võtmete valdamise kohta;»;

11) paragrahvi 34 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Registri volitatud töötleja kinnitab registreeritud teenuse osutajate käesoleva seaduse § 33 lõike 1 punktis 1 märgitud avalikud võtmed.»;

12) paragrahvi 44 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sertifitseerimisteenuse osutaja ja ajatempliteenuse osutaja käesoleva seaduse § 33 lõike 1 punktis 1 märgitud avaliku võtme kinnitamiseks kasutatava registri volitatud töötleja avaliku võtme kinnitab ja sellele vastava isikliku võtme kasutusala määrab teede- ja sideminister.

(2) Sertifitseerimisteenuse osutaja ja ajatempliteenuse osutaja poolt sertifitseerimis- ja ajatempliteenuse osutamiseks kasutatava avaliku võtme ja sellele vastava isikliku võtme kasutusala kinnitab registri volitatud töötleja.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json