Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 «Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 57, 349

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 «Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 26.06.2001 nr 212

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16) § 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 284 kinnitatud «Kultuuriministeeriumi põhimääruses» (RT I 1996, 80, 1443; 1998, 41/42, 628; 1999, 100, 896; 2000, 68, 436) tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 5 asendatakse sihtnumber «EE0100» sihtnumbriga «15076»;

2) punkti 13 alapunkti 1 täiendatakse pärast sõnu «eelarve- ja majandusanalüüsi osakonna» sõnadega «, välissuhete ja eurointegratsiooni osakonna»;

3) punkti 26 täiendatakse alapunktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) välissuhete ja eurointegratsiooni osakond.»;

4) punkti 27 alapunkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) üldosakonnal – ministeeriumi dokumendiregistri pidamine, asjaajamise, personali- ja haldustöö korraldamine»;

5) punkti 27 täiendatakse alapunktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) välissuhete ja eurointegratsiooni osakonnal – välissuhete korraldamine välisriikide asjaomaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, eurointegratsiooni koordineerimine ministeeriumi valitsemisalas, riikidevaheliste kultuurikoostöölepingute ettevalmistamine ning sõlmimise korraldamine, nende lepingute täitmise kontroll ning rahvusvahelistes kultuuriprogrammides osalemise analüüsimine ja kontrollimine.»

Rahandusminister
peaministri ülesannetes Siim KALLAS

Kultuuriminister Signe KIVI

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json