Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse ja Eesti Panga seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 59, 358

Vabariigi Valitsuse seaduse ja Eesti Panga seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.06.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 26. juuni 2001. a otsusega nr 1106

I. Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 65 lõike 2 punktid 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Paragrahvi 71 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Inspektsioon on seaduses sätestatud ning ministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti. Inspektsiooni põhiülesanne on teostada riiklikku järelevalvet ning kohaldada riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.»

II. Eesti Panga seaduse muutmine

Eesti Panga seaduses (RT I 1993, 28, 498; 30, õiend; 1994, 30, 463; 1998, 64/65, 1006; 1999, 16, 271) tehakse järgmised muudatused:

§ 3. Paragrahvi 2 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Eesti Pank teeb finantsstabiilsuse tagamiseks koostööd Finantsinspektsiooniga. Eesti Pangal on õigus saada Finantsinspektsioonilt oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid.»

§ 4. Seadust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

« § 41. Finantsinspektsioon

(1) Eesti Panga juures asuva asutusena tegutseb seaduse alusel loodud Finantsinspektsioon.

(2) Finantsinspektsioonil on autonoomne pädevus riikliku finantsjärelevalve teostamisel, oma juhtimisorganid, eelarve ja aruandlus.

(3) Finantsinspektsioonil on õigus saada Eesti Pangalt oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid.»

§ 5. Paragrahvi 9:

1) lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) Eesti Panga asepresidentide, juhatuse liikmete, pearaamatupidaja, Eesti Panga iseseisvate allasutuste ja esinduste juhtide ametissenimetamine ja vabastamine, samuti Finantsinspektsiooni nõukogu liikmete nimetamine ja tagasikutsumine Eesti Panga presidendi ettepanekul;»;

3) lõike 2 punktist 5 jäetakse välja sõnad «Pangainspektsiooni ja teiste».

§ 6. Paragrahvi 11 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) Eesti Panga Nõukogule ettepanekute tegemine Eesti Panga asepresidentide, juhatuse liikmete, pearaamatupidaja, iseseisvate allasutuste juhtide ametisse nimetamiseks ja vabastamiseks, samuti Finantsinspektsiooni nõukogu liikmete nimetamiseks ja tagasikutsumiseks.»

§ 7. Paragrahvi 15 lõige 4, §-d 17, 18, 20, § 21 lõiked 2 ja 3 ning §-d 22–24 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Paragrahvi 31:

1) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Eesti Panga audiitor auditeerib Finantsinspektsiooni tulude-kulude aastaaruande.»;

2) lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Samaaegselt Eesti Panga aastaaruandega esitatakse Riigikogule Finantsinspektsiooni nõukogu poolt kinnitatud Finantsinspektsiooni aastaaruanne.»

§ 9. Paragrahvi 33:

1) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõikest 3 jäetakse välja teine lause.

III. Seaduse jõustumine

§ 10. Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json