Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse koodeksi, Eesti Vabariigi seaduse ««Eesti NSV kriminaalkoodeksi» uue redaktsiooni - kriminaalkoodeksi kehtestamise kohta», kriminaalkoodeksi, haldusõiguserikkumiste seadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 65, 378

Kriminaalmenetluse koodeksi, Eesti Vabariigi seaduse ««Eesti NSV kriminaalkoodeksi» uue redaktsiooni - kriminaalkoodeksi kehtestamise kohta», kriminaalkoodeksi, haldusõiguserikkumiste seadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.06.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. juuli 2001. a otsusega nr 1120

I. Kriminaalmenetluse koodeksis (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 2000, 56, 369; 75, õiend; 84, 533; 86, 542; 2001, 3, 9) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvis 71 asendatakse sõnad «saja päevamäära ulatuses» sõnadega «saja miinimumpäevamäära ulatuses».

§ 2. Paragrahvi 711 lõikes 1 asendatakse sõnad «viiesaja päevapalga suurune summa» sõnadega «viiesaja miinimumpäevamäära ulatuses».

§ 3. Paragrahvi 782:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «kahesaja päevamäära ulatuses» sõnadega «kahesaja miinimumpäevamäära ulatuses»;

2) lõikes 11 asendatakse sõnad «saja päevamäära ulatuses» sõnadega «saja miinimumpäevamäära ulatuses»;

3) lõikes 2 asendatakse sõnad «ühesaja päevamäära ulatuses» sõnadega «saja miinimumpäevamäära ulatuses»;

4) lõikes 3 asendatakse sõnad «kahesaja päevamäära ulatuses» sõnadega «kahesaja miinimumpäevamäära ulatuses»;

5) lõikes 31 asendatakse sõnad «saja päevamäära ulatuses» sõnadega «saja miinimumpäevamäära ulatuses».

§ 4. Paragrahvi 120 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) annab uurijale kirjalikke juhiseid kuritegude uurimise, menetlustoimingute teostamise, keskmise päevasissetuleku arvutamiseks ja elatustaseme väljaselgitamiseks vajalike andmete kogumise, tõkendi valimise, muutmise või tühistamise, kuriteo kvalifitseerimise, kuriteo toimepannud isikute tagaotsimise, jälitustegevuse alustamise või lõpetamise, samuti lihtmenetluse kohaldamise võimaluse väljaselgitamise kohta.»

§ 5. Koodeksit täiendatakse §-ga 1671 järgmises sõnastuses:

« § 1671. Andmete nõudmine keskmise päevasissetuleku arvutamiseks

(1) Uurija nõuab enne eeluurimise lõpuleviimist Maksuametilt või vajaduse korral tööandjalt või muult isikult või asutuselt välja kahtlustatava või süüdistatava keskmise päevasissetuleku arvutamiseks vajalikud andmed.

(2) Prokurör ja kohus võivad vajaduse korral nõuda keskmise päevasissetuleku arvutamiseks täiendavaid andmeid.

(3) Isik või asutus, kellelt menetleja on nõudnud keskmise päevasissetuleku arvutamiseks andmeid, peab järelepärimisele vastama selle saamisest alates seitsme päeva jooksul.

(4) Kahtlustataval või süüdistataval on õigus esitada menetlejale oma tulu ja võlgade kohta andmeid.»

§ 6. Paragrahvi 175 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) teatis süüdistatava keskmise päevasissetuleku ja elatustaseme kohta.»

§ 7. Paragrahvi 225:

1) lõikes 4 asendatakse sõnad «viiekümne päevapalga ulatuses» sõnadega «viiekümne miinimumpäevamäära ulatuses»;

2) lõikes 5 asendatakse sõnad «saja päevapalga ulatuses» sõnadega «saja miinimumpäevamäära ulatuses».

§ 8. Paragrahvi 275 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) rahatrahvi mõistmisel päevamäärade arv, päevamäära suurus ja rahatrahvi suurus;».

§ 9. Paragrahvi 357 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «197 lg 1 ja 2» sõnadega «2025 lg 1,».

§ 10. Paragrahvi 359 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kiirmenetluse kokkuvõttele lisatakse teatis süüdistatava keskmise päevasissetuleku ja elatustaseme kohta ning muud uurija poolt kogutud materjalid, samuti kohtusse kutsutavate nimekiri ja nende elukohad.»

§ 11. Paragrahvi 368 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taotluses lihtmenetluse alustamiseks märgib uurija andmed taotluse tegemise aja ja koha ning taotluse koostaja kohta, süüdistatava isikuandmed ja kuriteo kvalifikatsiooni ning lihtmenetluse kohaldamise alused. Taotlus peab sisaldama samuti andmeid valitud tõkendi kohta, milles on märgitud süüdistatava vahi alla võtmise aeg, andmeid asitõendite kohta, andmeid tekitatud kahju iseloomu ja suuruse, selle hüvitamise ning tsiviilhagi esitamise kohta, andmeid keskmise päevasissetuleku ja elatustaseme kohta ning andmeid kriminaalasja kohtueelse menetluse kulude kohta.»

II. § 12. Eesti Vabariigi seaduse ««Eesti NSV kriminaalkoodeksi» uue redaktsiooni – kriminaalkoodeksi kehtestamise kohta» (RT I 1992, 20, 287; 1993, 33, 539; 49, 693; 1996, 31, 631; 2000, 33, 193) § 17 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

III. Kriminaalkoodeksis (RT I 1992, 20, 287 ja 288; RT I 1999, 38, 485; 57, 595, 597 ja 598; 60, 616; 97, 859; 102, 907; 2000, 10, 55; 28, 167; 29, 173; 33, 193; 40, 247; 49, 301 ja 305; 54, 351; 57, 373; 58, 376; 84, 533; 92, 597; 104, 685; 2001, 21, 115 ja 116; 31, 174) tehakse järgmised muudatused:

§ 13. Paragrahvi 28:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kohus võib mõista rahatrahvi kolmekümnest kuni viiesaja päevamäärani.»;

2) täiendatakse lõigetega 11, 12, 13, 31 ja 41 järgmises sõnastuses:

« (11) Rahatrahvi päevamäära suuruse arvutab kohus süüdimõistetu keskmise päevasissetuleku alusel. Kohus võib süüdimõistetu päevamäära suurust vähendada erandlike asjaolude tõttu või suurendada süüdimõistetu elatustasemest lähtudes.

(12) Arvestatud päevamäära suurus ei või olla väiksem kui miinimumpäevamäär. Miinimumpäevamäära suurus on viiskümmend krooni. Päevamäära suurus väljendatakse täiskroonides.

(13) Keskmine päevasissetulek arvutatakse, lähtudes süüdimõistetu suhtes kriminaalmenetluse alustamise aastale vahetult eelnenud aasta, või kui nimetatud aasta andmed ei ole kättesaadavad, sellele aastale eelnenud aasta tulumaksuga maksustatavast tulust, millest on maha arvatud tulumaks.

(31) Teo toimepanemise ajal nooremale kui kaheksateistkümneaastasele isikule võib kohus mõista rahatrahvi kolmekümnest kuni kahesaja viiekümne päevamäärani.

(41) Keskmise päevasissetuleku arvutamise, elatustaseme väljaselgitamise ning keskmise päevasissetuleku arvutamiseks vajalike andmete nõudmise ja esitamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.»

§ 14. Paragrahvi 2025 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Narkootilise või psühhotroopse aine väikeses koguses ebaseadusliku omandamise või hoidmise eest ilma edasiandmise eesmärgita või arsti ettekirjutuseta narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamise eest isiku poolt, kellel on kehtiv halduskaristus samasuguse tegevuse eest, – karistatakse rahatrahvi või arestiga või vabadusekaotusega kuni kolme aastani.»

IV. Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1999, 41, 496; 45, õiend; 58, 608; 60, 616; 87, 792; 92, 825; 95, 843; 2000, 10, 58; 25, 141; 28, 167; 29, 169; 40, 247; 49, 301 ja 305; 51, 321; 54, 346, 348 ja 351; 55, 361; 58, 376; 84, 533; 86, 544 ja 548; 89, 578; 95, 609 ja 613; 2001, 3, 5; 17, 76; 18, 87; 21, 115 ja 116; 31, 174; 42, 236) tehakse järgmised muudatused:

§ 15. Seadustiku tekstis asendatakse sõna «päevapalk» sõnaga «trahviühik» vastavas käändes.

§ 16. Paragrahvi 21:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Rahatrahv määratakse haldusõiguserikkumise eest ettenähtud sanktsioonis sätestatud trahviühikute ulatuses. Trahviühik on rahatrahvi baassumma, mille suurus on kuuskümmend krooni.»;

2) lõige 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 17. Paragrahvi 32 lõikes 2 asendatakse sõnad «ei ületa kümmet kuupalga alammäära» sõnadega «ei ületa kolmesaja trahviühiku suurust».

V. § 18. Maksukorralduse seaduse (RT I 1994, 1, 5; 2000, 45, 279; 55, 365; 84, 533 ja 534; 2001, 17, 76; 43, 242; 48, 266) § 11 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Maksuhaldur võib maksumaksja nõusoleku ja teadmiseta anda kohtule või muule pädevale riigiasutusele teavet kriminaal-, tsiviil- või haldusõiguserikkumise asja uurimiseks, menetlemiseks, arutamiseks ning karistuse määramiseks vajalike andmete kohta.»

VI. § 19. Seaduse tervikteksti avaldamine

Vabariigi Valitsusel korraldada haldusõiguserikkumiste seadustiku ja kriminaalkoodeksi tervikteksti avaldamine Riigi Teatajas hiljemalt 2001. aasta 1. septembriks.

VII. § 20. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2001. aasta 1. oktoobril, välja arvatud:
1) käesoleva seaduse §-d 9 ja 14, mis jõustuvad Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval;
2) käesoleva seaduse § 5 ja § 13 punkt 3, mis jõustuvad 2001. aasta 1. augustil.

VIII. § 21. Kriminaalkoodeksi § 28 lõike 41 rakendussäte

Vabariigi Valitsus tagab käesoleva seaduse § 13 punktis 2 sätestatud kriminaalkoodeksi § 28 lõikes 41 nimetatud määruse vastuvõtmise ja jõustumise hiljemalt 2001. aasta 1. septembriks.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

/otsingu_soovitused.json