Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 67, 401

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 17.07.2001 nr 248

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1486; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358) § 27 lõike 3 ja § 89 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määrusega nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» kinnitatud lisas 2 «Hiiu Maavalitsuse asukoht ja struktuur» (RT I 1997, 45, 727; 1999, 25, 372; 37, 477; 52, 561; 87, 802; 2000, 2, 8; 34, 209; 52, 331; 71, 446; 100, 646; 2001, 53, 322) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 2 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) majandusarenguosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja põllumajandusalaste ülesannete täitmist, välissuhteid ja rahvusvaheliste programmide elluviimist maakonnas;»;

2) punkti 2 alapunkt 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Hiiu maavanemal viia Hiiu Maavalitsuse struktuur kooskõlla käesoleva määrusega muudetud struktuuriga hiljemalt kahe kuu jooksul määruse jõustumisest arvates.

Peaminister Mart LAAR

Majandusminister
rahandusministri ülesannetes Mihkel PÄRNOJA

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Tiit LAJA

/otsingu_soovitused.json