Teksti suurus:

Tillniidu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Tillniidu looduskaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tillniidu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Tillniidu looduskaitseala kaitse-eeskiri1

Vastu võetud 24.07.2001 nr 254
RT I 2001, 68, 409
jõustumine 03.08.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 5 lõigete 2 ja 4 ja § 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Tillniidu looduskaitseala (edaspidi kaitseala) võetakse kaitse alla sellel asuva kaitsealuse liigi püsielupaiga ja ürgmetsailmelise puistu kaitseks.

  (2) Kaitseala maa-ala liigitatakse vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks.

  (3) Kaitseala (sihtkaitsevööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

§ 2.  Kaitseala piir

  (1) Tillniidu looduskaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Rapla maakonnas Kehtna vallas Käru metskonna kvartali 296 põhjatipust mööda kvartali põhjapiiri kagu suunas kuni teeni; mööda tee lääneserva (kvartali 296 kagupiiri) edela suunas kuni raudtee teemaani; mööda raudtee teemaa idaserva põhja suunas kuni kvartali 296 põhjatipuni.

  (2) Kaitseala piiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1993. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse poolt 1999. aastal koostatud Käru metskonna puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) ning talumaade osas Katastri Ameti 1939. aasta skeemkaartide (mõõtkava 1:10 000) ja maakatastri 2001. aasta aprillikuu andmete alusel.

§ 3.  Kaitseala valitseja

  Tillniidu looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]

2. peatükk KAITSEALA KAITSEKORD 

§ 4.  Lubatud tegevus

  (1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning pidada jahti kogu kaitseala maa-alal 1. augustist kuni 15. märtsini. Eramaal võib liikuda vastavalt «Asjaõigusseadusele» ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

  (2) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
  1) teha olemasolevate kraavide hooldustöid 1. augustist kuni 15. märtsini;
  2) teha hooldustöid kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks;
  3) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja pindala;
  4) kinnitada maakorralduskava;
  5) kehtestada detail- ja üldplaneeringut;
  6) anda projekteerimistingimusi.

§ 5.  Keelatud tegevus

  (1) Kaitsealal on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud §-s 4 sätestatud lubatud tegevus.

  (2) Kaitsealal on keelatud:
  1) mootorsõidukiga liiklemine, välja arvatud teadusalastel välitöödel ning järelevalve- ja päästetöödel;
  2) telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituste korraldamine;
  3) teede, õhuliinide ja ehitiste rajamine.

§ 6.  Teadusalased välitööd

  Teadusalaseid välitöid kaitsealal tehakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 25 alusel kehtestatud korras.

§ 7.  Kaitseala metsa kaitse-eesmärk

  Kaitseala metsa kaitse-eesmärk on metsa arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.

§ 8.  Tegevuse kooskõlastamine

  (1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks määruses nimetatud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

  (2) Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

  (3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nõusoleku taotlejat.

§ 9.  Kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamine

  «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest «Asjaõigusseaduses» sätestatud korras.


1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivid 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 22.07.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 25.04.1979)

/otsingu_soovitused.json