Teksti suurus:

Rumbi looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Rumbi looduskaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Rumbi looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Rumbi looduskaitseala kaitse-eeskiri1

Vastu võetud 24.07.2001 nr 255
RT I 2001, 68, 410
jõustumine 03.08.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 5 lõigete 2 ja 4 ja § 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Reguleerimisala

 (1) Rumbi looduskaitseala (edaspidi kaitseala) võetakse kaitse alla sellel asuva kaitsealuse liigi püsielupaiga ja ürgmetsailmelise puistu kaitseks.

 (2) Kaitseala maa-ala liigitatakse vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks.

 (3) Kaitseala (sihtkaitsevööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

 (1) Rumbi looduskaitseala välispiir kulgeb Rapla maakonnas Käru vallas Vahastu metskonna kvartali 203 läänenurgast mööda kvartali loode-, põhja- ja idapiiri ning mööda kvartali 208 ida-, lõuna- ja edelapiiri kuni kvartali 203 läänetipuni.

 (2) Kaitseala piiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1993. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse poolt 1999. aastal koostatud Vahastu metskonna puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) alusel.

§ 3. Kaitseala valitseja

  Rumbi looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet.
[RT I 2009, 7, 48 - jõust. 01.02.2009]

2. peatükk KAITSEALA KAITSEKORD 

§ 4. Lubatud tegevus

  Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning pidada jahti kaitseala maa-alal 1. augustist kuni 15. märtsini.

§ 5. Keelatud tegevus

 (1) Kaitsealal on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud §-s 4 sätestatud tegevus.

 (2) Kaitsealal on keelatud:
 1) mootorsõidukiga sõitmine, välja arvatud teadusalastel välitöödel ning järelevalve- ja päästetöödel;
 2) telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituste korraldamine;
 3) teede, õhuliinide ja ehitiste rajamine.

 (3) Kaitseala valitseja nõusolekuta on keelatud:
 1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja pindala;
 2) kinnitada maakorralduskava;
 3) kehtestada detail- ja üldplaneeringut;
 4) teha hooldustöid kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks.

§ 6. Teadusalased välitööd

  Teadusalaseid välitöid kaitsealal tehakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 25 alusel kehtestatud korras.

§ 7. Kaitseala metsa kaitse-eesmärk

  Kaitseala metsa kaitse-eesmärk on metsa arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.

§ 8. Tegevuse kooskõlastamine

 (1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks määruses nimetatud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

 (2) Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

 (3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nõusoleku taotlejat.


1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivid 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 22.07.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 25.04.1979)