Teksti suurus:

Puhkusetasu ja hüvitise suurus ning maksmise kord riigieelarve vahenditest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.02.2008
Avaldamismärge:RT I 2001, 72, 442

Puhkusetasu ja hüvitise suurus ning maksmise kord riigieelarve vahenditest

Vastu võetud 28.08.2001 nr 287

Määrus kehtestatakse «Puhkuseseaduse» (RT I 2001, 42, 233) §26 lõike 3 alusel.

§1. Üldsätted

(1) Määrust kohaldatakse riigieelarve vahenditest puhkusetasu ja hüvitise maksmisel «Puhkuseseaduse» § 9 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud alaealistele ja isikutele, kellele on määratud töövõimetuspension või rahvapension töövõimetuse alusel 28 kalendripäeva ületava puhkuse osa eest ning §-s 30 sätestatud täiendava lapsepuhkuse eest.

(2) Töötajale, kellel on õigus käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud puhkusetasule ja hüvitisele, arvutab ja maksab puhkusetasu ja hüvitise tööandja.

§2. Puhkusetasu suurus

(1) Puhkusetasu ja hüvitise suurus 28 kalendripäeva ületava puhkuseosa eest arvutatakse Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2001. a määruse nr 278 «Puhkusetasu arvutamise kord» kohaselt.

(2) Täiendava lapsepuhkuse aja eest riigieelarve vahenditest hüvitamisele kuuluva puhkusetasu arvutamisel korrutatakse töötaja poolt kasutatavate täiendava lapsepuhkuse kalendripäevade arv 66 krooniga.

(3) Puhkusetasu arvutamise aluseks on dokumendid, mis tõendavad töötajaõigust pikendatud põhipuhkusele või täiendavale lapsepuhkusele. Avalduses täiendava lapsepuhkuse kasutamiseks märgib töötaja, et tema ega lapse teine vanem ei kasuta täiendavat tasulist lapsepuhkust teise tööandja juures.

§3. Puhkusetasu maksmine riigieelarve vahenditest

(1) Hüvitamisele kuuluva summa riigieelarvest ülekandmiseks täidab tööandja andmiku ja esitab selle üks kord kuus oma asukohajärgsele pensioniametile.

(2) Andmikus näidatakse sätestatud alustel ja ulatuses riigieelarve vahenditest alaealistele ja isikutele, kellele on määratud töövõimetuspension või rahvapension töövõimetuse alusel ning emale või isale antud täiendava lapsepuhkuse eest väljamakstava puhkusetasu summad.

(3) Pensioniametil on õigus kontrollida tööandjate esitatud andmete õigsust ja andmiku koostamise aluseks olnud dokumente.

(4) Pensioniamet kannab andmikus toodud summa viie tööpäeva jooksul, arvates andmiku pensioniametisse saabumise kuupäevast, tööandja pangakontole. Juhul kui tööandja esitatud andmik pole korrektselt vormistatud, võib pensioniamet kuni puuduste kõrvaldamiseni keelduda tööandjale summade ülekandmisest.

(5) Pensioniamet peab tööandja poolt andmikus esitatud andmete ja tööandja pangakontole ülekantud summade kohta eraldi arvestust.

§4. Rakendussäte

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Majandusminister
peaministri ülesannetes Mihkel PÄRNOJA

Sotsiaalminister Eiki NESTOR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json