Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.04.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 22, 148

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 24.03.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. aprilli 2004. a otsusega nr 566

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

« 91) regionaalminister;»;

2) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Vabariigi President võib peaministri ettepanekul nimetada ametisse ministreid, kes ei juhi ministeeriumi ja kelle ülesanded määrab kindlaks peaminister oma korraldusega, mis tehakse teatavaks Vabariigi Valitsuse istungil. Nende ministrite kulutused kaetakse Riigikantselei eelarves eraldi selleks ettenähtud vahenditest.»;

3) seadust täiendatakse §-ga 491 järgmises sõnastuses:

« § 491. Regionaalministri pädevus Siseministeeriumi juhtimisel

(1) Regionaalminister juhib Siseministeeriumi struktuuriüksusi, mis tegelevad kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse ning regionaalarengu kavandamise ja koordineerimisega, sealhulgas regionaalplaneerimise kavade väljatöötamise ja elluviimise koordineerimisega, perekonnaseisualaste küsimustega ning kirikute ja kogudustega seotud asjade korraldamisega.

(2) Regionaalministrile laienevad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud valdkondade raames käesoleva seaduse § 46 lõikes 6, § 47 lõigetes 2 ja 4, §-s 49 (v.a § 49 lõike 1 punkt 1), § 50 lõigetes 1 ja 4, §-s 51, §-s 52, § 56 lõikes 2 ja §-s 95 sätestatud ministri õigused ja kohustused.

(3) Siseminister tagab regionaalministrile alluvate struktuuriüksuste teenindamise.»;

4) paragrahvi 61 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas on riigi keskkonna- ja looduskaitse korraldamine, maa ja ruumiandmekogudega seotud ülesannete täitmine, loodusvarade kasutamise, kaitse, taastootmise ja arvestamise korraldamine, kiirguskaitse tagamine, keskkonnajärelevalve, ilmavaatluste, loodus- ja mereuuringute, geoloogiliste, kartograafiliste ja geodeetiliste tööde korraldamine, maakatastri ja veekatastri pidamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.»;

5) paragrahvi 66 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Siseministeeriumi valitsemisalas on riigi sisejulgeoleku tagamine ja avaliku korra kaitsmine, riigipiiri valvamine ja kaitsmine ning piirirežiimi tagamine, kriisireguleerimise, riigireservi ning tuletõrje- ja päästetööde, kodakondsuse ja migratsiooni ning kirikute ja kogudustega seotud asjade korraldamine, kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse ning regionaalarengu kavandamine ja koordineerimine, sealhulgas regionaalplaneerimise kavade väljatöötamise ja elluviimise koordineerimine, andmekaitse- ja perekonnaseisualased küsimused ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.»;

6) paragrahvi 66 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Siseministeeriumi valitsemisalas on maavalitsused.»;

7) paragrahv 83 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 83. Maavanema ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

(1) Maavanema nimetab regionaalministri ettepanekul viieks aastaks ametisse Vabariigi Valitsus.

(2) Maavanema ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi viib läbi Vabariigi Valitsuse poolt määratud asjatundjate komisjon. Maavanema ametikohale esitatavad nõuded kehtestab regionaalminister kõrgemate riigiametnike atesteerimisnõuete alusel. Komisjon esitab regionaalministrile kehtestatud nõuetele vastavad kandidaadid.

(3) Regionaalminister valib esitatud kandidaatide seast välja isiku, keda ta tutvustab maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liidu üldkoosolekule ning kuulab ära üldkoosoleku arvamuse.

(4) Regionaalminister esitab maavanemakandidaadi ametisse nimetamiseks Vabariigi Valitsusele, lisades maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liidu üldkoosoleku arvamuse.

(5) Maavanema ennetähtaegse ametist vabastamise otsustab Vabariigi Valitsus:
1) regionaalministri ettepanekul regionaalministri ja maavanema koostöö mittelaabumise tõttu vastavalt avaliku teenistuse seaduse §-le 1133;
2) maavanema isikliku avalduse alusel;
3) maavanema suhtes süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise korral;
4) pikaajalise töövõimetuse tõttu avaliku teenistuse seaduse §-s 119 ettenähtud korras.

(6) Maavanem ei tohi olla üheski muus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametis ega kuuluda tulundusettevõtte juhatusse või nõukogusse, tegutseda ettevõtja ega prokuristina, töötada ühelgi teisel tasustataval ametikohal, välja arvatud teaduslik ja pedagoogiline töö. Maavanem ei või olla ka valla- või linnavolikogu liige.»;

8) paragrahvis 84 muudetakse punktid 3, 6, 7, 14 ja 16 ning sõnastatakse järgmiselt:

« 3) annab oma tegevusest aru regionaalministrile ja Vabariigi Valitsusele;»;

« 6) informeerib Vabariigi Valitsust, regionaalministrit ja kohalikke omavalitsusi regionaalpoliitika, samuti muudes täidesaatva riigivõimu ja kohalike omavalitsuste suhete küsimustes;
7) teeb regionaalministri kaudu Vabariigi Valitsusele ja ministeeriumidele ettepanekuid valitsusasutuste kohalike ametiasutuste ning muude maakonnas asuvate riigiasutuste töö korraldamiseks;»;

« 14) esitab Vabariigi Valitsusele regionaalministri kaudu ettepanekud maavalitsuse kulude ja tulude eelarve eelnõu ning vajadusel lisaeelarve eelnõu kohta, valvab eelarve otstarbeka täitmise järele, tagab Euroopa Liidu poolt eraldatud vahendite, abi ja toetuste ning muu välisabi sihipärase kasutamise;»;

« 16) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või Vabariigi Valitsuse määruse või regionaalministri käskkirjaga.»;

9) paragrahvis 86 muudetakse lõiked 1 ja 3 ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maavanema ajutise asendamise korra kinnitab regionaalminister.»;

« (3) Kui maavanema ametikoht on vaba või kui maavanem ei saa oma ülesandeid täita püsivtakistuse tõttu, nimetab regionaalminister oma käskkirjaga maavanema kohusetäitja kuni kolmeks kuuks või takistuse möödumiseni.»

§ 2. Perekonnaseaduses (RT I 1994, 75, 1326; 1996, 40, 773; 49, 953; 1997, 28, 422; 35, 538; 2000, 50, 317; 2001, 16, 69; RT III 2001, 15, 154; RT I 2001, 53, 307; 2002, 53, 336; 2003, 78, 527; 2004, 14, 92) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 41, § 1301 lõigetes 1 ja 2 ning § 140 lõikes 2 asendatakse sõna «siseminister» sõnaga «regionaalminister» vastavas käändes;

2) paragrahvi 1301 lõikes 4 asendatakse sõna «siseminister» sõnaga «Siseministeerium».

§ 3. Avaliku teenistuse seaduses (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 ja 18; 17, 78; 42, 233; 47, 260; 2002, 21, 117; 62, 377; 110, 656; 2003, 4, 22; 13, 67 ja 69; 20, 116; 51, 349; 58, 387; 90, 601) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 1133 järgmises sõnastuses:

« § 1133. Maavanema vabastamine regionaalministri ja maavanema koostöö mittelaabumise tõttu

(1) Maavanem vabastatakse teenistusest regionaalministri hinnangul regionaalministri ja maavanema koostöö mittelaabumise tõttu.

(2) Maavanemat ei saa käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud alusel teenistusest vabastada enne aasta möödumist regionaalministri ja maavanema koos töötamise algusest.»;

2) seaduse § 131 täiendatakse viienda lõikega järgmises sõnastuses:

« (5) Maavanema teenistusest vabastamise korral käesoleva seaduse § 113 3 1. lõikes sätestatud alusel makstakse talle hüvitusena ametipalk ametiaja lõpuni jäävate kuude eest, kuid mitte rohkem kui kuue kuu ametipalk.»

§ 4. Kohanimeseaduse (RT I 1997, 1, 3; 1998, 59, 941; 1999, 10, 155; 2002, 63, 387; 90, 521; 2003, 73, 485; 88, 594) § 6 lõikes 1, § 7 punktides 2, 3 ja 4, § 9 lõikes 2, § 10 lõikes 3, § 14 lõikes 3 ning § 16 lõikes 4 asendatakse sõna «siseminister» sõnaga «regionaalminister» vastavas käändes.

§ 5. Kohanimeseaduse (RT I 2003, 73, 485) § 6 lõigetes 6 ja 7, § 7 lõikes 3, § 16 lõikes 2, § 18 lõigetes 1 ja 5, §-s 20, § 21 punktides 3, 4 ja 5 ning § 23 lõikes 2 asendatakse sõna «siseminister» sõnaga «regionaalminister» vastavas käändes.

§ 6. Riigieelarve seaduses (RT I 1999, 55, 584; 2002, 67, 405; 2003, 13, 69; 24, 148; 88, 588) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Siseminister ja regionaalminister liigendavad Siseministeeriumi valitsemisala kulud oma valdkonna küsimustes eraldi.»;

2) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Siseministeeriumi eelarve projekti lähtealused ja eelarve projekt koostatakse eraldi siseministri valitsemisel olevate küsimuste lõikes ning regionaalministri valitsemisel olevate küsimuste lõikes.»

§ 7. Rahvastikuregistri seaduse (RT I 2000, 50, 317; 2001, 31, 173; 2002, 41, 254; 53, 336; 57, 355; 61, 375; 102, 599; 2003, 4, 22) § 11 lõikes 4, § 12 lõikes 1, § 14 lõikes 1, § 19 lõikes 2, § 28 lõikes 2, § 30 lõikes 4, § 40 lõikes 8, § 50 lõikes 4 ja §-s 91 asendatakse sõna «siseminister» sõnaga «regionaalminister» vastavas käändes.

§ 8. Riigikogu valimise seaduse (RT I 2002, 57, 355; 2003, 26, 156; 90, 601; 2004, 6, 32) § 7 lõikes 3 asendatakse sõna «siseminister» sõnaga «regionaalminister».

§ 9. Planeerimisseaduses (RT I 2002, 99, 579) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Planeerimisalase tegevuse üleriigiline korraldamine ja järelevalve on Siseministeeriumi pädevuses ning planeerimisalase tegevuse korraldamine ja järelevalve maakonnas on maavalitsuse pädevuses.»;

2) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Üleriigilise planeeringu koostamise algatab Vabariigi Valitsus ja selle koostamist korraldab Siseministeerium.»;

3) paragrahvi 17 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) maakonnaplaneeringule – Siseministeerium;»;

4) paragrahvi 23 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) maakonnaplaneeringute üle – Siseministeerium;»;

5) paragrahvi 23 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Järelevalve käigus lahendamata jäänud eriarvamused planeeringu koostamist korraldava kohaliku omavalitsuse ja järelevalvet teostava maavanema vahel lahendab Siseministeerium.»;

6) paragrahvi 24 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Regionaalministri esitatud üleriigilise planeeringu kehtestab Vabariigi Valitsus.

(2) Regionaalministri poolt heakskiidetud maakonnaplaneeringu kehtestab maavanem.»;

7) paragrahvi 25 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Maakonnaplaneeringu kehtestamise otsuse ärakirja ja kehtestatud maakonnaplaneeringu saadab maavalitsus planeeritava maa-ala kohalikele omavalitsustele ning Siseministeeriumile ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates.»;

8) paragrahvi 25 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kui kehtestatud üldplaneering sisaldab maakonnaplaneeringu muudatust ja maavalitsus on vastavad muudatused maakonnaplaneeringusse kandnud, saadab maavalitsus Siseministeeriumile muudatusi kajastava maakonnaplaneeringu väljavõtte ühe kuu jooksul muudatuste planeeringusse kandmise päevast arvates.»;

9) paragrahvi 28 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) üleriigilise planeeringu puhul – Siseministeeriumis ja maavalitsuses;»;

10) paragrahvi 29 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kehtestatud üleriigilise planeeringu vaatab üle regionaalminister ja esitab tulemused ning ülevaate planeerimisalasest olukorrast riigis Vabariigi Valitsusele hiljemalt kuue kuu jooksul pärast Riigikogu korralisi valimisi.»

§ 10. Seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, välja arvatud § 5, mis jõustub 2004. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json