Teksti suurus:

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:RT I 2001, 77, 460

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid1

Vastu võetud 18.09.2001 nr 293

Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuseseaduse» (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362) § 3 lõike 4 alusel.

Määrusega kehtestatakse töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid vastavalt lisale.
1 Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 2000/39/EMÜ(EÜT L 142/47,16.06.2000,lk 1)

Peaminister Mart LAAR

Sotsiaalminister Eiki NESTOR

Riigisekretär Aino LEPIK vonWIRÉN

Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määruse nr 293 «Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid»
lisa

TÖÖKESKKONNA KEEMILISTE OHUTEGURITE PIIRNORMID:

AINE
(Chemical Abstract Service'i number)

VALEM

PIIRNORM
(keemilise aine keskmine sisaldus sissehingatavas
õhus tööpäeva või töönädala jooksul)

LÜHIAJALISETOIME PIIRNORM
(keemilise aine maksimaalne
lubatud keskmine sisaldus sissehingatavas õhus
15 minuti jooksul)

MÄRKUSED
ppm mg/m3 ppm mg/m3  
Akroleiin (propenaal)

(107-02-8)

CH2=CH-CHO 0,1 0,2 0,3 0,7  
Akrüülamiid (propeenamiid)

(79-06-1)

CH2=CHCONH2 0,03 0,1 A
Akrüülhape (propeenhape)

(79-10-7)

CH2=CHCOOH 10 30 15 45  
Aldriin

(309-00-2)

  0,25  
Allüülalkohol
(2-propeen-1-ool)

(107-18-6)

CH2=CHCH2OH 2 4,8 5 12,1 A
Allüülamiin
(2-propenüülamiin, 3-amino-1-propeen)

(107-11-9)

CH2=CHCH2NH2 2 5 6 14 A
Allüülkloriid
(2-propenüülkloriid, 3-kloro-1-propeen)

(107-05-1)

CH2=CHCH2Cl 1 3 3 9 A
Alumiinium, metalliline ja oksiidid
kogu tolm

sissehingatav tolm

(7429-90-5, 1344-28-1)

Al, Al2O3,Al(OH)3  


10

41
Alumiiniumi lahustuvad ühendid   2  
Aminobenseen (aniliin, fenüülamiin)

(62-53-3)

C6H5NH2 1 4 2 8 A
1-aminobutaan (butüülamiin)

(109-73-3)

C4H9NH2 5* 15* A
Aminoetaan (etüülamiin)

(75-04-7)

C2H5NH2 5 9,4 A
2-aminoetanool

(141-43-5)

NH2(CH2)2OH 3 8 6 15 A
Aminometaan (metüülamiin)

(74-89-5)

CH3NH2 10 13 20 25 A
2-aminopropaan (isopropüülamiin)

(75-31-0)

(CH3)2CH(NH2) 5 12 10 25  
3-amino-1-propeen (allüülamiin, 2-propenüülamiin)

(107-11-9)

CH2=CHCH2NH2 2 5 6 14 A
Aminotsükloheksaan (tsükloheksüülamiin)

(108-91-8)

C6H11NH2 5 20 10 40  
Ammoniaak

(7664-41-7)

NH3 20 14 50* 36* 2
Amüülatsetaat (pentüületanaat,pentüülatsetaat, amüületanaat),
kõik isomeerid
CH3COOC5H11 50 270 100 540  
Amüületanaat (amüülatsetaat,pentüületanaat, pentüülatsetaat),
kõik isomeerid
CH3COOC5H11 50 270 100 540  
Aniliin (aminobenseen,

fenüülamiin)

(62-53-3)

C6H5NH2 1 4 2 8 A
Antimon ja oksiidid (arvutatud antimonile)

(7440-36-0)

Sb 0,5  
Antimonhüdriid

(7803-52-3)

SbH3 0,05 0,3  
Arseen ja anorgaanilised ühendid, v.a arseenhüdriid (arvutatudarseenile)

(7440-38-2)

As 0,03 C 3, 4  
Arseenhüdriid

(7784-42-1)

AsH3 0,02 0,05  
Asbest, v.a krotsidoliit

(12001-29-5, krüsotiil)

  0,1 kiudu/ml C
Asfalt (aurud)

8052-42-4

  5  
Aspiriin (o-atsetüül-
salitsüülhape,
1,2-karboksüfenüül-
etanaat)

(50-78-2)

HOOCC6H4COOCH3 5  
Atseetaldehüüd (etanaal)

(75-07-0)

CH3CHO 45 50 90 C
Atseetamiid (etaanamiid)

(60-35-5)

CH3CONH2 10 25 25 60 C
Atsetonitriil (etaannitriil, metüültsüaniid)

(75-05-08)

CH3CN 40 70 60 100  
Atsetoon (2-propanoon)

(67-64-1)

CH3COCH3 500 1210  
o-atsetüül-o-butüül-
etüleenglükool (2-butoksüetüülatsetaat,etüleenglükoolmono-
butüüleeteratsetaat)

(112-07-02)

CH3(CH2)3O(CH2)2 COOCH3 20 133 50 333 S
o-atsetüülsalitsüülhape
(1,2-karboksüfenüül-
etanaat, aspiriin)

(50-78-2)

HOOCC6H4COOCH3 5  
Baarium, lahustuvad ühendid (arvutatud baariumile) Ba 0,5  
Benseen

(71-43-2)

C6H6 0,5 1,5 3 9 AC
1,3-benseendiool (resortsinool, m-dihüdroksü-
benseen, resortsiin)

(108-46-3)

C6H4(OH)2 10 45 A
1,4-benseendiool (hüdrokinoon)

(123-31-9)

C6H4(OH)2 0,5 1,5 S, 5
Benseentiool (fenüülmerkaptaan, tiofenool)

(108-98-5)

NO2C6H4NH2 0,5 2  
Bensiin (mootorikütus)           20
Bensiin, tööstuslik           22
–heksaani-tüüpi   50 180 75 250  
–heptaani-tüüpi   200 800 300 1200 23
–oktaani-tüüpi   200 900 300 1400  
p-bensokinoon (2,5-tsükloheksadieen-
1,4-dioon, kinoon)

(106-51-4)

O=C6H4=O 0,1 0,4 0,3 1,3 5
Benso[a]püreen (3,4-bensopüreen)

(50-32-8)

C20H12 0,002 0,02 ACR
3,4-bensopüreen (benso[a]püreen)

(50-32-8)

C20H12 0,002 0,02 ACR
Bensoüülperoksiid

(94-36-0)

(C6H6CO)2O2 5  
Bensüülbutüülftalaat

(85-68-7)

C6H5CH2COOC6H4 COOC4H9 3 5  
Bensüülkloriid (fenüülklorometaan)

(100-44-7)

C6H5CH2Cl 1 5 2 11 C
Berüllium ja ühendid (arvutatud berülliumile)

(7440-41-7)

Be 0,002 CS, 6
Bifenüül (difenüül, fenüülbenseen)

(92-52-4)

(C6H5)2 0,2 1,3 0,4 2,5  
Bis(2-hüdroksüetüül)
amiin (dietanoolamiin)

(111-42-2)

NH(CH2CH2OH)2 3 15 6 30 A
Booraks (naatriumtetraboraadi dekahüdraat)

(1303-96-4)

Na2B4O7×10H2O 2 5 A
Boortribromiid

(10294-33-4)

BBr3 1 10  
Boortrifluoriid

(7637-07-2)

BF3 1 3  
Bromoetaan

(74-96-4)

C2H5Br 250 890  
Bromoform (tribromometaan)

(75-25-2)

CHBr3 0,5 5  
Bromoklorometaan

(74-97-5)

CH2BrCl 200 1050  
2-bromo-2-kloro-

1,1,1-trifluoroetaan)

(151-67-7)

CF2CHBrCl 5 40 10 80  
Bromometaan (metüülbromiid)

(74-83-9)

CH3Br 5 19 10 40 A
2-bromo-1,1,1-trifluoro-
2-kloroetaan

(151-67-7)

F3CCHClBr 5 40 10 80  
Bromotrifluorometaan

(75-63-8)

CBF3 1000 6100      
Broom

(7726-95-6)

Br2 0,1 0,7 0,3 2  
n-butaan

(106-97-8)

CH3(CH2)2CH3 800 1500  
1,3-butadieen (divinüül)

(106-99-0)

CH2=CHCH=CH2 0,5 1 5 10 C
Butanoolid (butüülalkoholid),
v.a n-butanool

(78-92-2, 75-65-0)

CH3(CH2)3OH 50 150 75 250 A
n-butanool (n-butüülalkohol)

(71-36-3)

CH3(CH2)3OH 15 45 30* 90* A
2-butanoon

(78-93-3)

CH3CH2COCH3 200 600 300 900  
2-butanoonperoksiid (metüületüülketoon-
peroksiid)

(1338-23-4)

C8H16O4 võiC8H 18O6 0,2* 1,5*  
2-butoksüetanool

(o-butüületüleenglükool, etüleenglükoolmono-

butüüleeter, butüültsellosolv)

(111-76-2)

C4H9OCH2CH2OH 20 98 50 246 S
2-butoksüetüülatsetaat
(o-atsetüül-o-butüül-
etüleenglükool, etüleen-
glükoolmono-

butüüleeteratsetaat)

(112-07-02)

CH3(CH2)3O(CH2)2 COOCH3 20 133 50 333 S
Butüülakrülaat (butüülpropenaat)

(141-32-2)

H2C=CHCOOC4H9 2 11 10 53  
n-butüülalkohol (n-butanool)

(71-36-3)

CH3(CH2)3OH 15 45 30* 90* A
Butüülamiin (1-aminobutaan)

(109-73-3)

C4H9NH2 5* 15* A
Butüülatsetaat (butüületanaat),
kõik isomeerid
CH3COOC4H9 100 500 150 700  
Butüületanaat (butüülatsetaat),
kõik isomeerid
CH3COOC4H9 100 500 150 700  
o-butüületüleenglükool (2-butoksüetanool,etüleenglükoolmono-
butüüleeter, butüültsellosolv)

(111-76-2)

C4H9OCH2CH2OH 20 98 50 246 S
n-butüülglütsidüüleeter

(2426-08-06)

C4H9OCH2CHCH2O 10 50 15 80 S
n-butüülmetakrülaat(n-butüülpropenaat, n-butüül-2-metüül-
propenaat)

(97-88-1)

  50 300 75 450 S
n-butüül-2-metüül-
propenaat (n -butüülpropenaat, n-butüülmetakrülaat)

(97-88-1)

  50 300 75 450 S
Butüülpropenaat (butüülakrülaat)

(141-32-2)

H2C=CHCOOC4H9 2 11 10 53  
n-butüülpropenaat(n-butüülmetakrülaat,n-butüül-2-metüül-
propenaat)

(97-88-1)

  50 300 75 450 S
Butüültsellosolv (2-butoksüetanool,

o-butüületüleenglükool, etüleenglükoolmono-
butüüleeter)

(111-76-2)

C4H9OCH2CH2OH 20 98 50 246 S
CFC11 (freoon 11, fluorotriklorometaan)

(75-69-4)

CFCl3 500 3000 750 4500  
CFC113 (freoon 113, 1,2,2-trifluoro-
1,1,2-trikloroetaan)

(76-13-1)

C2Cl3F3 500 4000 750 6000  
CFC12 (freoon12,
difluorodiklorometaan)

(75-71-8)

CCl2F 500 2500 750 4000  
CFC22 (freoon 22, difluoroklorometaan)

(75-45-6)

CHF2Cl 500 1800 750 2500  
Dekaanid jt kõrgemad alifaatsed süsivesinikud C10H22 350 500 11
DDT (4,4'-diklorodifenüül-
trikloroetaan)

(50-29-3)

CCl3CH(C6H4Cl)2 1  
1,4-diaminobenseen (p-fenüleendiamiin)

(95-54-5)

C6H4(NH2)2 0,1 0,3 AS
1,2-diaminoetaan (etüleendiamiin, 1,2-etaandiamiin)

(107-15-3)

H2NCH2CH2NH2 10 25 15 35 S
Diatsetoonalkohol (4-hüdroksü-4-metüül-
2-pentaan)

(123-42-2)

(CH3)2C(OH)CH2COCH3 25 120 50 240  
Dibensüülftalaat

(84-62-8)

C6H4(C6H5CH2CO2)2 3 5  
Diboraan

(19287-45-7)

B2H6 0,1 0,1  
Dibromodifluorometaan

(75-61-6)

CBr2F2 100 860  
Dibutüülbenseen-
dikarboksülaat (dibutüülftalaat)

(84-74-2)

C6H4(CO2C4H9)2 3 5  
Dibutüülftalaat (dibutüülbenseen-
dikarboksülaat)

(84-74-2)

C6H4(CO2C4H9)2 3 5  
Dietanoolamiin

(bis(2-hüdroksüetüül)-

amiin

(111-42-2)

NH(CH2CH2OH)2 3 15 6 30 A
Dietüleendiamiin (piperasiin)

(110-85-0)

C4H10N2 0,1 0,3 S  
Dietüleenglükool (2,2'-hüdroksüdietanool)

(111-46-6)

HOCH2CH2OCH2CH2OH 10 45 20 90 A
Dietüleentriamiin H2N(CH2)2NH(CH2)2 NH2 1 4,5 2 10 AS
Dietüülamiin (N-etüületaanamiin)

(109-89-7)

(C2H5)2NH 10 30 15 45 A
Dietüülbenseen-
dikarboksülaat (dietüülftalaat)

(84-66-2)

C6H4(COOCH2CH3)2 3 5  
Dietüüleeter (etoksüetaan)

(60-29-7)

C2H5OC2H5 100 308 200 616  
Dietüülftalaat (dietüülbenseen-
dikarboksülaat)

(84-66-2)

C6H4(COOCH2CH3)2 3 5  
Di-(2-etüülheksüül)
ftalaat

117-84-0)

C6H4[CO2CH2CH(C2 H5)CH3] 3 5  
Dietüül(4-nitrofenüül)
tiofosfaat (paratioon, tiofoss)

(56-38-2)

  0,1  
Difenüül (fenüülbenseen, bifenüül)

(92-52-4)

(C6H5)2 0,2 1,3 0,4 2,5  
Difenüülamiin

(122-39-4)

(C6H5)2NH 10  
Difenüüleeter

(101-84-8)

C6H5OC6H5 1 7  
Difluoroklorometaan

(75-45-6)

CF2ClH 1000 3600  
Diglütsidüüleeter (DGE)

(2238-07-5)

O(C3H6O)2 0,2* 1,1* S
m-dihüdroksübenseen, (resortsinool, resortsiin,1,3-benseendiool)

(108-46-3)

C6H4(OH)2 10 45 A
Diisodetsüülftalaat

(26761-40-0)

(C10H21CO2)2C6 H4 3 5  
Diisopropüülamiin

(108-18-9)

(CH3)2CHNHCH(CH3)2 5 20 10 40 A
Diisopropüülfenüül-

isotsüanaat

(28178-42-9)

[(CH3)2CH]2C6H3 NCO 0,005 0,04 0,01* 0,08* S, 2
1,6-diisotsüanato-
heksaan (heksametüleendiiso-
tsüanaat)

(822-06-0)

OCN(CH2)6NCO 0,005 0,03 0,01* 0,07* S, 2
2,4-diisotsüanatotolueen (tolueendiisotsüanaat,toluool-2,4-diisotsüanaat)

(584-84-9)

CH3C6H3(NCO)2 0,005 0,04 0,01* 0,07* CS, 2
o-diklorobenseen (1,2-diklorobenseen)

(95-50-1)

C6H4Cl2 20 122 50 300 S
p-diklorobenseen (1,4-diklorobenseen)

(106-46-7)

C6H4Cl2 75 450 110 700 C
4,4'-diklorodifenüül-
trikloroetaan (DDT)

(50-29-3)

CCl3CH(C6H4Cl)2 1  
1,1-dikloroetaan

(75-34-3)

CH3CHCl2 100 412  
1,2-dikloroetaan (etüleendikloriid)

(107-06-2)

ClCH2CH2Cl 1 4 5 20 AC
1,1-dikloroeteen (vinülideenkloriid)

(75-35-4)

CH2=CCl2 5 20 10 40  
Diklorometaan (metüleenkloriid, MEK)

(75-09-2)

CH2Cl2 35 120 70 250 AC
Dilämmastikoksiid (naerugaas)

(10024-97-2)

N2O 100 180 500 900  
Dimetoksümetaan (metülaal)

(109-87-5)

CH2(OCH3)2 1000 3100  
Dimetüülamiin

(124-40-3)

(CH3)2 NH 2 3,8 5 9,4  
N,N-dimetüülaniliin (dimetüülfenüülamiin)

(121-69-7)

C6H5N(CH3)2 1 5 2 10 A
N,N-dimetüülatseetamiid

(127-19-5)

(CH3)2NCOCH3 10 36 20 72 S
Dimetüülbenseen (ksüleen)

(1330-20-7)

(95-47-6)

(106-42-3)

(108-38-3)

C6H4(CH3)2 50 200 100 450 A
Dimetüülbenseen-
dikarboksülaat (dimetüülftalaat)

(131-11-3)

C6H4(COOCH3)2 3 5  
1,3-dimetüül-
2-butüületanaat

(108-84-9)

(CH3)2CCH(CH3COO)(CH3)2 50 300  
Dimetüüldisulfiid

(624-92-0)

(CH3)2S2 1 12
Dimetüüldisulfiid koos dimetüülsulfiidi jametüülmerkaptaaniga (CH3)2S,(CH3)2S2 ,CH3SH 1  
Dimetüüleeter

(115-10-6)

C2H6O 1000 1920  
Dimetüületüülamiin

(598-56-1)

C2H5(CH3)2N 2 6 5 15  
Dimetüülfenüülamiin

(N,N-dimetüülaniliin)

(121-69-7)

C6H5N(CH3)2 1 5 2 10 A
Dimetüülformamiid

(68-12-2)

HCON(CH3)2 10 30 15 45 AR
Dimetüülftalaat (dimetüülbenseen-
dikarboksülaat)

(131-11-3)

C6H4(COOCH3)2 3 5  
Dimetüülhüdrasiinid

(57-14-7, 540-73-8)

N2H2(CH3)2

H3CNHNHCH3

0,1 0,2 0,2 0,5 AC
Dimetüülsulfiid

(75-18-3)

(CH3)2S 1 1
Dimetüülsulfiid koos dimetüüldisulfiidi jametüülmerkaptaaniga (CH3)2S,(CH3)2S2 ,CH3SH 1  
Dimetüülsulfoksiid (DMSO)

(67-68-5)

CH3SOCH3 50 150 150 500 A
Dinitrobenseeni kõik isomeerid

(25154-54-5)

C6H4(NO2)2 0,15 1 0,3 2 A
Dinitrotolueen

(25321-14-6)

(O2N)2C6H3CH3 0,15 0,3 AS
Dioksaan

(123-91-1)

C4H8O2 25 90 50 180 AC
Dioktüülftalaat C6H4(COOC8H17)2 3 5  
Dipropüleenglükooli monometüüleeter

(34590-94-8)

H3COC3H6OC3H6 OH 50 300 75 450 A  
Disulfiram

(97-77-8)

(C2H5)2NSCSSCSN(C2H5 )2 1 2 S
Divinüül (1,3-butadieen)

(106-99-0)

CH2=CHCH=CH2 0,5 1 5 10 C
Divinüülbenseen

(108-57-6)

(CH2=CH)2C6H4 10 50  
DMSO (dimetüülsulfoksiid)

(67-68-5)

CH3SOCH3 50 150 150 500 A
Efraan (enfluraan, 1,1,2-trifluoro-
2-kloroetüüldifluoro-
metüüleeter)

(13838-16-9)

CHFClCF2OCHF2 10 80 20 150  
Elavhõbe, alküülühendid (arvutatudelavhõbedale) Hg 0,01 A
Elavhõbe, aurud

(7439-97-6)

Hg 0,03 A
Elavhõbe, teised ühendid peale alküülühendite(arvutatud elavhõbedale) Hg 0,03 A
Enfluraan (efraan, 1,1,2-trifluoro-2-kloro-
etüüldifluoro-
metüüleeter)

(13838-16-9)

CHFClCF2OCHF2 10 80 20 150  
Ensüümid (subtilisiinid)   1 glütsiini
ühik/m3
3 glütsiini
ühikut/m3 *
S, 17
Epikloorhüdriin (1-kloro-2,3-epoksü-
propaan)

(106-89-8)

C3H5OCl 0,5 1,9 1 4 ACS
Epoksüetaan (etüleenoksiid)

(75-21-8)

(CH2)2O 1 2 5 9 AC
1,2-epoksüpropaan (propüleenoksiid)

(75-56-9)

C3H6O 2 5 10 25 C
Etaanamiid (atseetamiid)

(60-35-5)

CH3CONH2 10 25 25 60 C
1,2-etaandiamiin (etüleendiamiin, 1,2-diaminoetaan)

(107-15-3)

H2NCH2CH2NH2 10 25 15 35 S
Etaandihape (oblikhape, oksaalhape)

(144-62-7)

HOOCCOOH 1 2  
1,2-etaandiool (etüleenglükool)

(107-21-1)

CH2(OH)CH2OH 20 52 40 104 A, 18
Etaanhape (äädikhape)

(64-19-7)

CH3COOH 10 25 10 25  
Etaanhappe anhüdriid (äädikhappe anhüdriid,etaanhüdriid)

(108-24-7)

(CH3CO)2O 5* 20*  
Etaanhüdriid (etaanhappe anhüdriid, äädikhappeanhüdriid)

(108-24-7)

(CH3CO)2O 5* 20*  
Etaannitriil (atsetonitriil, metüültsüaniid)

(75-05-08)

CH3CN 40 70 60 100  
Etaantiool (etüülmerkaptaan)

(75-08-1)

C2H5SH 0,5 1 C
Etanaal (atseetaldehüüd)

(75-07-0)

CH3CHO 25 45 50 90 C
Etanool (etüülalkohol)

(64-17-5)

C2H5OH 500 1000 1000 1900  
Etoksüetaan (dietüüleeter)

(60-29-7)

C2H5OC2H5 100 308 200 616  
2-etoksüetanool (o-etüületüleenglükool,etüleenglükoolmono-
etüüleeter, etüültsellosolv)

(110-80-5)

C2H5OCH2CH2OH 5 19 10 40 AR
2-etoksüetüülatsetaat (etüültsellosolvatsetaat,etüleenglükoolmono-
etüüleeteratsetaat)

(111-15-9)

C2H5OCH2CH2OOCCH3 5 30 10 50 AR
Etüleendiamiin

(1,2-etaandiamiin, 1,2-diaminoetaan)

(107-15-3)

H2NCH2CH2NH2 10 25 15 35 S
Etüleendikloriid (1,2-dikloroetaan)

(107-06-2)

ClCH2CH2Cl 1 4 5 20 AC
Etüleendinitraat

(etüleenglükooldinitraat, nitroglükool)

(628-96-6)

CH2(NO3)CH2(NO3) 0,03 0,2 0,1 0,6 A
Etüleenglükool (1,2-etaandiool)

(107-21-1)

CH2(OH)CH2OH 20 52 40 104 A, 18
o-etüületüleenglükool (2-etoksüetanool,etüleenglükoolmono-
etüüleeter, etüültsellosolv)

(110-80-5)

C2H5OCH2CH2OH 5 19 10 40 AR
Etüleenglükooldinitraat (etüleendinitraat, nitroglükool)

(628-96-6)

CH2(ONO2)CH2(ONO2) 0,03 0,2 0,1 0,6 A
Etüleenglükoolmono-
butüüleeter

(2-butoksüetanool,

o-butüületüleenglükool, butüültsellosolv)

(111-76-2)

C4H9OCH2CH2OH 20 98 50 246 S
Etüleenglükoolmono-
butüüleeter-atsetaat (2-butoksüetüülatsetaat, O-atsetüül-

O-butüületüleenglükool)

(112-07-02)

CH3(CH2)3O(CH2)2 COOCH3 20 133 50 333 S
Etüleenglükoolmono-
etüüleeter

(2-etoksüetanool,

o-etüületüleenglükool, etüültsellosolv)

(110-80-5)

C2H5OCH2CH2OH 5 19 10 40 AR
Etüleenglükoolmono-
etüüleeter atsetaat

(2-etoksüetüülatsetaat, etüültsellosolvatsetaat)

(111-15-9)

C2H5OCH2CH2OOCCH3 5 30 10 50 AR
Etüleenglükoolmono-
metüüleeter (metüülglükool, 2-metoksüetanool)

(109-86-4)

C2H5OCH2OH 5 16 10 30 AR
Etüleenglükoolmono-
metüüleetri atsetaat (metüülglükoolatsetaat,2-metoksüetüülatsetaat)

(110-49-6)

C2H5OCH2OOCCH3 5 25 10 50 AR
Etüleenklorohüdriin (2-kloroetanool)

(107-07-3)

ClCH2CH2OH 1* 3,5* A
Etüleenoksiid (epoksüetaan)

(75-21-8)

(CH2)2O 1 2 5 9 AC
Etüülakrülaat (etüülpropenaat)

(140-88-5)

CH2=CHCOOC2H5 5 20 10 40 AS
Etüülamiin (aminoetaan)

(75-04-7)

C2H5NH2 5 9,4 A
Etüülamüülketoon(etüülpentüülketoon)

(541-85-5)

C2H5COC5H11 10 53 20 107  
Etüülatsetaat (etüületanaat)

(141-78-6)

CH3COOC2H5 150 500 300 1100  
Etüülbenseen

(100-41-4)

C6H5C2H5 100 442 200 884 S
Etüülbutüülketoon (3-heptanoon)

(106-35-4)

C2H5CO(CH2)3CH3 20 95  
n-etüületaanamiin (dietüülamiin)

(109-89-7)

(C2H5)2NH 10 30 15 45 A
Etüületanaat (etüülatsetaat)

(141-78-6)

CH3COOC2H5 150 500 300 1100  
Etüülglükool (etüleenglükoolmono-
etüüleeter, 2-etoksüetanool)

(110-80-5)

C2H5OCH2CH2OH 5 19 10 40 AR
Etüülglükoolatsetaat(etüleenglükoolmono-
etüüleeteratsetaat, 2-etoksüetüülatsetaat)

(111-15-9)

C2H5OCH2CH2OOCCH3 5 30 10 50 AR
Etüülkloriid (kloroetaan)

(75-00-3)

H3CCH2Cl 500 1300 700 1900  
Etüülmerkaptaan (etaantiool)

(75-08-1)

C2H5SH 0,5 1  
Etüülmetakrülaat

(97-63-2)

CH2C(CH3)COOC2H5 50 250 75 350 S
n-etüülmorfoliin (100-74-3) C6H13NO 5 25 10 50 A
Etüülpentüülketoon(etüülamüülketoon)

(541-85-5)

C2H5COC5H11 10 53 20 107  
Etüülpropenaat (etüülakrülaat)

(140-88-5)

CH2=CHCOOC2H5 5 20 10 40 AS
Etüültsellosolv

(2-etoksüetanool, o-etüületüleenglükool,etüleenglükoolmono-
etüüleeter)

(110-80-5)

C2H5OCH2CH2OH 5 19 10 40 AR
Etüültsellosolvatsetaat (2-etoksüetüülatsetaat,etüleenglükoolmono-
etüüleeteratsetaat)

(111-15-9)

C2H5OCH2CH2OOCCH3 5 30 10 50 AR
Etüültsüanoakrülaat

(7085-85-0)

CNC2H2COOC2H5 2 10 4 20  
Fenool (hüdroksübenseen)

(108-95-2)

C6H5OH 2 7,8 A
p-fenüleendiamiin (1,4-diaminobenseen)

(95-54-5)

C6H4(NH2)2 0,1 0,3 AS
Fenüülamiin (aniliin, aminobenseen)

(62-53-3)

C6H5NH2 1 4 2 8 A
Fenüülbenseen (bifenüül, difenüül)

(92-52-4)

(C6H5)2 0,2 1,3 0,4 2,5  
Fenüületeen (stüreen, vinüülbenseen)

(100-42-5)

C6H5CH=CH2 20 90 50 200 A, 4
Fenüülglütsidüüleeter

(122-60-1)

C6H5OCH2CHCH2O 10 60 15 90 S
Fenüülhüdrasiin

(100-63-0)

C6H5NHNH2 5 20  
Fenüülisotsüanaat

(103-71-9)

C6H5NCO 0,005 0,02 0,01* 0,05* S, 2
Fenüülklorometaan (bensüülkloriid)

(100-44-7)

C6H5CH2Cl 1 5 2 11 C
Fenüülmerkaptaan (benseentiool, tiofenool)

(108-98-5)

C6H5SH 0,5 2  
Fenüülpropeen (propenüülbenseen)

(98-83-9)

C6H5C3H5 50 246 100 492  
Fluor

(7782-41-4)

F2 1 1,58 2 3,16  
Fluoriidid, k.a vesinikfluoriid F 2,5  
Fluorotriklorometaan
(CFC 11, freoon 11)

(75-69-4)

CCl3F 500 3000 750 4500  
Formaldehüüd (metanaal)

(50-00-0)

HCHO 0,5 0,6 1* 1,2* CS
Formamiid (metaanamiid)

(75-12-7)

HCONH2 10 20 15 30 A
Fosfor (kollane, valge)

(7723-14-0)

P 0,1  
Fosforhape, (ortofosforhape) aur

(75664-38-2)

H3PO4 1 3  
Fosforoksiidkloriid (fosforüültrikloriid)

(10025-87-3)

POCl3 0,1 0,6  
Fosforpentakloriid

(10026-13-8)

PCl5 0,1 1  
Fosforüültrikloriid (fosforoksiidkloriid)

(10025-87-3)

POCl3 0,1 0,6  
Fosgeen (süsinikoksiidkloriid, karbonüüldikloriid)

(75-44-5)

COCl2 0,02 0,08 0,1 0,4  
Ftaalanhüdriid

(85-44-9)

C2H2C(CO)O(OC)CC2H2 2 S
Ftalaadid   3 5  
Furfuraal (2-oksometüülfuraan,2-furüülaldehüüd)

(98-01-1)

C4H3OCHO 2 8 5 20 A
Furfurüülalkohol (2-furüülkarbinool)

(98-00-0)

OC4H3CH2OH 5 20 10 40 A
2-furüülaldehüüd

(furfuraal, 2-oksometüülfuraan)

(98-01-1)

C4H3OCHO 2 8 5 20 A
2-furüülkarbinool (furfurüülalkohol)

(98-00-0)

OC4H3CH2OH 5 20 10 40 A
Glutaaraldehüüd (pentaandiaal)

(111-30-8)

OCH(CH2)3CHO 0,2* 0,8* S
Glütseriin (glütserool, 1,2,3-propaantriool)

(56-81-5)

CH2(OH)CH(OHCH2(OH) 10  
Glütserool (glütseriin, 1,2,3-propaantriool)

(56-81-5)

CH2(OH)CH(OHCH2(OH) 10  
Glütserooltrinitraat (nitroglütseriin,propaan-1,2,3-triüül-
trinitraat)

(55-63-0)

NO3CH2CH(NO3)CH2HNO3 0,03 0,3 0,1 0,9 A
Grafiiditolm
(7782-42-5)
C 5  
Gramoksoon (parakvat, metüülvilogeen)   0,1  
Heitgaasid:

süsinikoksiid

lämmastikdioksiid

CO

NO2

20

1

25

2

9
Heksaanid, v.a n-heksaan C6H14 200 700 300 1100  
n-heksaan

(110-54-3)

CH3(CH2)4CH3 25 90 50 180  
6-heksaanlaktaam (kaprolaktaam) (tolm+aur)

(105-60-2)

C5H10CONH 5 10  
Heksakloraanid (heksaklorotsüklo-
heksaanid)
C6H6Cl6 0,5  
Heksakloro-1,3-butadieen (perklorobutadieen)

(87-68-3)

CCl2=(CCl)2=CCl2 0,02 0,25  
Heksakloroetaan (perkloroetaan)

(67-72-1)

C5Cl6 1 10  
Heksaklorotsüklo-
heksaanid (heksakloraanid)
C6H6Cl6 0,5  
Heksaklorotsüklo-
pentadieen (perklorotsüklo-
pentadieen)

(77-47-4)

C5Cl6 0,01 0,1  
Heksametüleen-
diisotsüanaat (1,6-diisotsüanato-
heksaan)

(822-06-0)

OCN(CH2)6NCO 0,005 0,03 0,01* 0,07* S, 2  
Heksametüleen-
tetraamiin

(100-97-0)

(CH2)6(NH2)4 3 5 S
2–heksanoon (metüül-n-butüülketoon)

(591-78-6)

CH3CO(CH2)3CH3 1 4 2 8 A
Heptaanid C7H16 200 800 300 1200  
2-heptanoon (metüülamüülketoon,metüül-n-pentüülketoon)

(110-43-0)

C7H14O 50 238 100 475  
3-heptanoon (etüülbutüülketoon)

(106-35-4)

C2H5CO(CH2)3CH3 20 95  
Hõbe, lahustuvad ühendid (arvutatud hõbedale) Ag 0,01  
Hõbe, metall, vähelahustuvad ühendid (arvutatudhõbedale)

(7440-22-4)

Ag 0,1  
Hüdrasiin

(302-01-2)

H2NNH2 0,1 0,1 0,3 0,4 ACS
Hüdrokinoon (1,4-benseendiool)

(123-31-9)

C6H4(OH)2 0,5 1,5 S, 5
Hüdroksübenseen (fenool)

(108-95-2)

C6H5OH 2 7,8 A
2,2'-hüdroksüdietanool (dietüleenglükool)

(111-46-6)

HOCH2CH2OCH2CH2OH 10 45 20 90 A
2-hüdroksüetüülakrülaat

(818-61-1)

CH2(OH)CH2OOCCH=CH2 1 5 2 10 AS
4-hüdroksü-4-metüül-
2-pentaan (diatsetoonalkohol)

(123-42-2)

(CH3)2C(OH)CH2COCH3 25 120 50 240  
Indeen

(95-13-6)

C9H8 10 45  
Isoamüülalkohol (isopentüülalkohol,3-metüül-1-butanool)

(123-51-3)

(CH3)2CHCH2CH2OH 100 360  
Isobutaan (2-metüülpropaan)

(75-28-5)

(CH3)2CHCH3 800 1900  
Isobutanool (isobutüülalkohol)

(78-83-1)

(CH3)2CHCH2OH 50 150  
Isobutüülalkohol (isobutanool)

(78-83-1)

(CH3)2CHCH2OH 50 150  
Isobutüülmetakrülaat

(97-86-9)

CH2C(CH3)-CO2-CH2(CH 3)2 50 300 75 450 S
Isofluoraan (2,2,2-trifluoro-1-kloro-
etüüldifluorometüüleeter)

(26675-46-7)

F3CCHClOCF2H 10 80 20 150  
Isoforoon (3,5,5-trimetüül-2-tsüklo-
heksanoon)

(78-59-1)

C9H14O 5* 30*  
Isoforoondiisotsüanaat

(4098-71-9)

  0,005 0,05 0,01* 0,09* S, 2
Isolatsioonikiud (sünteetilised anorgaanilised)   1 kiud/ml  
Isopentüülalkohol (isoamüülalkohol,3-metüül-1-butanool)

(123-51-3)

(CH3)2CHCH2CH2OH 100 360  
Isopentüülatsetaat(3-metüülbutüületanaat)

(123-92-2)

CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 50 270 100 540  
Isopropanool (isopropüülalkohol, 2-propanool)

(67-63-0)

(CH3)2CHOH 150 350 250 600  
Isopropüülalkohol (2-propanool)

(67-63-0)

(CH3)2CHOH 150 350 250 600  
Isopropüülamiin (2-aminopropaan)

(75-31-0)

(CH3)2CH(NH2) 5 12 10 25  
Isopropüülbenseen (kumeen)

(98-82-8)

C6H5CH(CH3)2 25 120 35 170 A
Isopropüülnitraat

(1712-64-7)

(CH3)2CHNO3 10 45 15 70  
Isotsüanaadid NCO 0,005 0,01* S, 2
Jodoform

(75-47-8)

CHI3 0,6 10  
Jodometaan

(74-88-4)

CH3I 2 12  
Jood

(7553-56-2)

I2 0,1* 1*  
Kaadmium ja anorgaanilised ühendid (arvutatud
kaadmiumile)

(7440-43-9)

kogu tolm

sissehingatav tolm

Cd0,05

0,01

C
7

1
Kaaliumhüdroksiid

(1310-58-3)

KOH 2  
Kaltsiumhüdroksiid

(1305-62-0)

Ca(OH)2 5  
Kaltsiumkarbonaat

sissehingatav tolm

(1317-65-3)

CaCO3

10

5

 
Kaltsiumoksiid

(1305-78-8)

CaO 2 5  
Kaltsiumsilikaat

(1344-95-2)

CaSiO3 10  
Kaprolaktaam

(6-heksaanlaktaam) (tolm+aur)

(105-60-2)

C5H10CONH 10 40  
1,2-karboksüfenüül-
etanaat (aspiriin, o-atsetüülsalitsüülhape)

(50-78-2)

HOOCC6H4COOCH3 5  
Karbonüüldikloriid (fosgeen, süsinikoksiidkloriid)

(75-44-5)

COCl2 0,1 0,4  
Karbonüülfluoriid (süsinikoksiidfluoriid)

(353-50-4)

COF2 2 5  
Karbonüülkloriid (fosgeen, süsinikoksiidkloriid)

(75-44-5)

COCl2 0,02 0,08 0,05 0,2  
Kaptaan

(133-06-2)

  5  
Kaptafool

(2425-06-1)

  0,1  
3-kareen (vt terpeenid)

(13466-78-9)

C10H16 25 150 50 300 S, 10
Katehhiin (katehhool)

(120-80-9)

C15H14O6 5 20 10 40 A
Katehhool (katehhiin)

(120-80-9)

C15H14O6 5 20 10 40 A
Kinoon (p-bensokinoon, 2,5-tsükloheksadieen-
1,4-dioon)

(106-51-4)

O=C6H4=O 0,1 0,4 0,3 1,3 5
Kiud, naturaalne kristalliin jt, v.a asbest ja erioniit                                     0,5kiudu/ml   19
Kiud, sünteetilised anorgaanilised     1 kiud/ml  
Klaaskiud, sünteetilised anorgaanilised     1 kiud/ml 19
Kloor

(7782-50-5)

Cl2 0,5 1,5 1* 3*  
Kloordioksiid

(10049-04-4)

ClO2 0,1 0,3 0,3 0,8  
Klorobenseen

(108-90-7)

C6H5Cl 10 47 20 94  
2-klorobifenüül

42% Cl

(53469-21-9)

54% Cl

(11097-67-1)

ClC6H4C6H5
10,5 
2-kloro-1,3-butadieen (kloropreen)

(126-99-8)

CH2=CHCCl=CH2 1 3,5 5 18 A
1-kloro-2,3-epoksüpropaan (epikloorhüdriin)

(106-89-8)

C3H5OCl 0,5 1,9 1 4 ACS
Kloroetaan (etüülkloriid)

(75-00-3)

H3CCH2Cl 500 1300 700 1900  
Kloroetaanhape (kloroäädikhape)

(79-11-8)

ClCH2CO2H 1 4 2 8 A
Kloroetanaal

(107-20-0)

CH2ClCHO 1 3  
2-kloroetanool (etüleenklorohüdriin)

(107-07-3)

ClCH2CH2OH 1* 3,5* A
Kloroeteen (vinüülkloriid)

(75-01-4)

CH2=CHCl 1 2,5 5 13 AC
Klorofenoolid ja nende soolad   0,5 1,5 A
Kloroform (triklorometaan)

(67-66-3)

CHCl3 2 10 C
Klorokresool

(59-50-7)

ClC6H3(CH3)OH 3 6  
Klorometaan (metüülkloriid)

(74-87-3)

CH3Cl 50 100 100 200  
Kloronitrobenseenid ClC6H4NO2 1  
1-Kloro-1-nitropropaan

(600-25-9)

Cl(CH2)3NO2 2 50  
Kloropreen (2-kloro-1,3-butadieen)

(126-99-8)

CH2=CHCCl=CH2 1 3,5 5 18 A
3-kloro-1-propeen (2-propenüülkloriid, allüülkloriid)

(107-05-1)

CH2=CHCH2Cl 1 3 3 9 A
o-klorotolueen (metüülklorobenseen)

(95-49-8)

ClC6H4CH3 50 250  
2-kloro-6-(triklorometüül)
püridiin

(1929-82-4)

  10  
Kloroäädikhape (kloroetaanhape)

(79-11-8)

ClCH2CO2H 1 4 2 8 A
Koobalt ja anorgaanilised ühendid (arvutatud koobaltile)

(7440-48-4)

Co 0,05 S
Kresool (metüülfenool) kõik isomeerid CH3C6H4OH 5 20  
Kresüülglütsidüüleeter

(2186-24-5)

C10H13O2 10 70 15 100 S
Kristobaliit

sissehingatav tolm

(14464-46-1)

SiO2 0,05 **
Kromaadid (arvutatud kroomile)   0,02   CS
Kroom ja tema ühendid, v.a kroomhape ja kromaadid (arvutatudkroomile)

(7440-47-3)

Cr 0,5  
Kroomhape (arvutatud kroomile)

(1308-38-9)

H2CrO4 0,02 0,06 CS
Ksüleen (dimetüülbenseen)

(1330-20-7)

(95-47-6)

(106-42-3)

(108-38-3)

C6H4(CH3)2 50 200 100 450 A
Kumeen (isopropüülbenseen)

(98-82-8)

C6H5CH(CH3)2 20 100 50 250 A
Kvarts, sissehingatav tolm

(14808-60-7)

SiO2 0,1 1
Lakibensiin (white spirit)   50 300 100 600  
Liitiumhüdroksiid

(7580-67-8)

LiOH 0,025  
Limoneen (vt terpeenid) C10H16 25 150 50 300 10
Lämmastikdioksiid

(10102-44-0)
heitgaasides

NO2 2


1

4


2

5*


10*
9
Lämmastikhape

(7697-37-2)

HNO3 2 5 5 13  
Lämmastikoksiid

(10102-43-9)

NO 25 30 50 60  
Lämmastikusoksiid N2O 100 180 500 900  
Lämmastikvesinikhape (vesinikasiidhape)

(7782-79-8)

C5Cl6 0,1 0,2  
Magneesium ja anorgaanilised ühendid (arvutatud magneesiumile)

kogu tolm

sissehingatav tolm

(7439-96-5, metall)

Mg1

0,5
1
Maleiinanhüdriid

(108-31-6)

(CHCO)2O 0,3 1,2 0,6 2,5 S
Merkaptoetaanhape

(68-11-1)

HSCH2COOH 1 5  
Mesitüleen (trimetüülbenseen)

(108-67-8)

C6H3(CH3)3 20 100  
Metaanamiid (formamiid)

(75-12-7)

HCONH2 10 20 15 30 A
Metaanhape (sipelghape)

(64-18-6)

HCOOH 5 9 5 9  
Metaantiool (metüülmerkaptaan)

(74-93-1)

CH3SH 1 12
Metakrüülhape (2-metüülpropeenhape)

(79-41-4)

CH2=C(CH3)COOH 20 70 30 100  
Metanaal (formaldehüüd)

(50-00-0)

HCHO 0,5 0,6 1* 1,2* CS
Metanool (metüülalkohol)

(67-56-1)

CH3OH 200 250 250 350 A
2-metoksüetanool (metüültsellosolv,

o-metüületüleenglükool)

(109-86-4)

CH3OCH2CH2OH 5 16 10 30 AR
2-metoksü-2-metüül-
propaan

(metüül-tert-butüüleeter)

(1634-04-4)

  50 180 75 250  
1-metoksü-2-propanool (propüleenglükool-
monometüüleeter,

o-metüülpropüleen-
glükool)

(107-98-2)

H3CCHOHCH2OCH3 100 375 150 568 S
Metoksüpropüülatsetaat(propüleenglükool-
monometüüleeter-
atsetaat, o-atsüül-

o-metüülpropüleen-
glükool)

H3CCH(OCH3)CH2OOCCH3 50 275 100 550 S
Metülaal (dimetoksümetaan)

(109-87-5)

CH2(OCH3)2 1000 3100  
4,4'-metüleenbis

(fenüülisotsüanaat)

(101-68-8)

CH2(C6H4NCO)2 0,005 0,05 0,01* 0,1* S, 2
Metüleenkloriid (MEK, diklorometaan)

(75-09-2)

CH2Cl2 35 120 70 250 AC
Metüülakrülaat (metüülpropenaat)

(96-33-3)

CH2=CHCOOCH3 10 35 15 50 AS
Metüülalkohol (metanool)

(67-56-1)

CH3OH 200 250 250 350 A
Metüülamiin (aminometaan)

(74-89-5)

CH3NH2 10 13 20 25 A
Metüülaminobenseen (m-toluidiin)

(108-44-1)

H3CC6H4NH2 2 9  
Metüülamüülketoon(metüül-n -pentüülketoon, 2-heptanoon)

(110-43-0)

C7H14O 50 238 100 475  
Metüülatsetaat (metüületanaat)

(79-20-9)

CH3COOCH3 150 450 300 900  
Metüülbenseen (tolueen)

(108-88-3)

C6H5CH3 50 200 100 400 A
Metüülbromiid (bromometaan)

(74-83-9)

CH3Br 5 19 10 40 A
3-metüül-1-butanool (isoamüülalkohol,isopentüülalkohol)

(123-51-3)

(CH3)2CHCH2CH2OH 100 360  
Metüül-tert-butüüleeter(2-metoksü-2-metüül-
propaan)

(1634-04-4)

  50 180 75 250  
3-metüülbutüületanaat(isopentüülatsetaat)

(123-92-2)

CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 50 270 100 540  
Metüül-n-butüülketoon (2-heksanoon)

(591-78-6)

CH3CO(CH2)3CH3 1 4 2 8 A
Metüületanaat (metüülatsetaat)

(79-20-9)

CH3COOCH3 150 450 300 900  
O-metüületüleenglükool

(2-metoksüetanool, metüültsellosolv)

(109-86-4)

CH3OCH2CH2OH 5 16 10 30 AR
Metüületüülketoon-
peroksiid

(2-butanoonperoksiid)

(1338-23-4)

C8H16O4 võiC8H 18O6 0,2* 1,5*  
Metüülfenool (kresool), kõik isomeerid CH3C6H4OH 5 20  
Metüülformiaat (metüülmetanaat)

(107-31-3)

HCOOCH3 100 250 150 350  
5-metüül-2-heksanoon

(metüülisoamüülketoon)

(110-12-3)

C7H14O 20 95  
Metüülisoamüülketoon(5-metüül-2-heksanoon)

(110-12-3)

C7H14O 20 95  
Metüülisobutüülketoon(4-metüül-2-pentanoon)

(108-10-1)

C6H12O 20 83 50 200  
Metüülisopropüülbenseen (tsümeen)

(99-87-6)

CH3C6H4CH(CH3)2 25 140 35 190  
Metüülisotsüanaat

(624-83-9)

CH3NCO 0,02 0,5  
Metüüljodiid (jodometaan)

(74-88-4)

H3CI 1 6 5 30 AC
Metüülkloriid (klorometaan)

(74-87-3)

CH3Cl 50 100 100 200  
Metüülklorobenseen (o-klorotolueen)

(95-49-8)

ClC6H4CH3 50 250  
Metüülkloroform (1,1,1-trikloroetaan)

(71-55-6)

CH3CCl3 100 555 200 1100  
Metüülmerkaptaan (metaantiool)

(74-93-1)

CH3SH 1 12
Metüülmerkaptaan koos dimetüüldisulfiidi jadimetüülsulfiidiga (CH3)2S,(CH3)2S2 ,CH3SH 1  
Metüülmetakrülaat(metüül-2-metüül-
propenaat)

(80-62-6)

CH2=C(CH3)COOCH3 50 200 150 600 AS
Metüülmetanaat (metüülformiaat)

(107-31-3)

HCOOCH3 100 250 150 350  
Metüül-2-metüül-
propenaat (metüülmetakrülaat)

(80-62-6)

CH2=C(CH3)COOCH3 50 200 150 600 AS
N-metüülmorfoliin (N-metüültetrahüdro-
1,4-oksasiin)

(109-02-4)

C5H11ON 5 20 10 40 A
Metüülnitrobenseen (nitrotolueen),
kõik isomeerid

(1321-12-6)

CH3C6H4NO2 1 6 2 11 A
4-metüül-2-pentanoon

(metüülisobutüülketoon)

(108-10-1)

C6H12O 20 83 50 200  
Metüül-n-pentüülketoon

(2-heptanoon, metüülamüülketoon)

(110-43-0)

C7H14O 50 238 100 475  
2-metüülpropaan (isobutaan)

(75-28-5)

(CH3)2CHCH3 800 1900  
2-metüülpropeenhape (metakrüülhape)

(79-41-4)

CH2=C(CH3)COOH 20 70 30 100  
Metüülpropenaat (metüülakrülaat)

(96-33-3)

CH2=CHCOOCH3 10 35 15 50 AS
o-metüülpropüleen-
glükool

(propüleenglükoolmono-
metüüleeter, 1-metoksü-2-propanool)

(107-98-2)

H3CCHOHCH2OCH3 100 375 150 568 S
N-metüülpürrolidoon

(872-50-4)

CH3N(CH2)3CO 50 200 75 300  
Metüülstüreen (vinüültolueen,tolüületeen)

(25013-15-4)

CH3C6H4C2H3 10 50 30 150 A
N-metüültetrahüdro-
1,4-oksasiin (N-metüülmorfoliin)

(109-02-4)

C5H11ON 5 20 10 40 A
Metüültsellosolv (2-metoksüetanool,O-metüületüleenglükool)

(109-86-4)

CH3OCH2CH2OH 5 16 10 30 AR
Metüültsüaniid (etaannitriil, atsetonitriil)

(75-05-08)

CH3CN 40 70 60 100  
Metüültsüanoakrülaat

(137-05-3)

CH2=CCNCOOCH3 2 9 4 18  
Metüültsükloheksaan

(108-87-2)

C6H11CH3 400 1600  
Metüülvilogeen (parakvat, gramoksoon)   0,1  
Molübdeen, hästilahustuvad ühendid Mo 5  
Molübdeen, metall ja vähelahustuvad ühendid
kogu tolm
sissehingatav tolm
Mo


10

5

1
Mootorikütus (automootorite, lennukimootorite, reaktiivmootoritebensiin)           20
Morfoliin (tetrahüdro-1,4-oksasiin)

(110-91-8)

C4H9NO 20 70 30 110 A
Naatriumasiid

(26-62-8)

NaN3 0,1 0,3 S
Naatriumhüdroksiid

(1310-73-2)

NaOH 2*  
Naatriumtetraboraadi dekahüdraat (booraks)

(1303-96-4)

Na2B4O7×10H2O 2 5 A
Naerugaas (dilämmastikoksiid)

(10024-97-2)

N2O 100 180 500 900  
Naftaleen

(91-20-3)

C10H8 10 50  
Naftaleendiisotsüanaat

(3173-72-6)

OCNC2(CH)3(CH)3C2NCO 0,005 0,04 0,01* 0,09* S, 2
Naftaleenid, kloreeritud

(1321-65-9)

  0,2 0,6 A
Nikkel, metall

(7440-02-0)

Ni 0,5 S
Nikkelkarbonüül

(13463-39-3)

Ni(CO)4 0,001 0,007 CR
Nikkelsubsulfiid, (arvutatud niklile)

(12035-72-2)

NinSm 0,01 CS
Nikli ühendid, oksiid, karbonaat ja lahustuvad ühendid

(arvutatud niklile)

Ni 0,1 CS
Nikotiin

(54-11-5)

C10H14N2 0,5  
p-nitroaniliin (nitrofenüülamiin)

(100-01-6)

NO2C6H4NH2 1 6  
Nitrobenseen

(98-95-3)

C6H5NO2 1 5 2 10 A
Nitroetaan

(79-24-3)

C2H5NO2 20 60 50 150  
Nitrofenüülamiin (nitroaniliin)

(100-01-6)

NO2C6H4NH2 1 6  
Nitrometaan

(75-52-5)

CH3NO2 20 50 50 130  
1-nitropropaan

(108-03-2)

C3H7NO2 5 18 10* 35*  
2-nitropropaan

(79-46-9)

CH3CH(NO2)CH3 5 18 10* 35* C
Nitrotolueen (metüülnitrobenseen), kõik isomeerid

(1321-12-6)

CH3C6H4NO2 1 6 2 11 A
Nonaanid C9H20 150 800 200 1100  
Oblikhape (oksaalhape, etaandihape)

(144-62-7)

HOOCCOOH 1 2  
Oksaalhape (etaandihape, oblikhape)

(144-62-7)

HOOCCOOH 1 2  
2-oksometüülfuraan (2-furüülaldehüüd,furfuraal)

(98-01-1)

C4H3OCHO 2 8 5 20 A
Oktaanid C8H18 200 900 300 1400  
Ortofosforhape (fosforhape) aur

(75664-38-2)

H3PO4 1 2  
Osoon

(10028-15-6)

O3 0,1 0,2 0,3* 0,6*  
Paberitolm   2  
Parafiin (aurud)

(8002-74-2)

  2  
Parakvat, soolad (metüülvilogeen, gramoksoon)   0,1  
Paratioon (tiofoss, dietüül (4-nitrofenüül) tiofosfaat)

(56-38-2)

  0,1  
Pentaandiaal (glutaaraldehüüd)

(111-30-8)

OCH(CH2)3CHO 0,2* 0,8* S
Pentaanid C5H12 600 1800 750 2000  
Pentaklorofenool ja soolad C6Cl5OH 0,5 1,5 A
Pentüülatsetaat (pentüületanaat,amüülatsetaat, amüületanaat),
kõik isomeerid
CH3COOC5H11 50 270 100 540  
Pentüületanaat (amüülatsetaat,pentüülatsetaat, amüületanaat),
kõik isomeerid
CH3COOC5H11 50 270 100 540  
Perklorobutadieen (heksakloro-1,3-butadieen)

(87-68-3)

CCl2=(CCl)2=CCl2 0,02 0,25  
Perkloroetaan (heksakloroetaan)

(67-72-1)

C2Cl6 1 10  
Perkloroetüleen (tetrakloroetüleen)

(127-18-4)

Cl2C=CCl2 10 70 25 170 C
Perklorotsüklopentadieen (heksaklorotsüklo-
pentadieen)

(77-47-4)

C5Cl6 0,01 0,1  
Petrooleum seguC3H6,C3H8,C4 H8,C4H10         20
Pikriinhape

(2,4,6-trinitrofenool)

(88-89-1)

C6H2(NO2)3OH 0,1  
α-pineen (2,6,6-trimetüülbitsüklo
[3.1.1]hept-2-een

(vt terpeenid)

(80-56-8)

C10H16 25 150 50 300 10
β-pineen (v.t terpeenid)

(127-91-3)

C10H16 25 150 50 300 10
Piperasiin (dietüleendiamiin)

(110-85-0)

C4H10N2 0,1 0,3 S
Plaatina

(7440-06-4)

Pt 1  
Plastmassi tolm   3 15
Plii ja anorgaanilised ühendid (arvutatud pliile)
kogu tolm

sissehingatav tolm

(7439-92-1, metall)

Pb


0,1

0,05R, 4, 7
Plii, orgaanilised ühendid v.t tetraetüülplii,tetrametüülplii           R
Polükloreeritud bifenüülid C12H10–nCln(n≥2) 0,01 0,03 AC
Propaan

(74-98-6)

CH3CH2CH3 1000 1800  
Propaanhape (propioonhape)

(79-09-4)

CH3CH2COOH 10 30 20 62  
1,2,3-propaantriool (glütseriin, glütserool)

(56-81-5)

CH2(OH)CH(OHCH2(OH) 10  
Propanool, kõik isomeerid (propüülalkohol) C3H7OH 150 350 250 600  
2-propanool (isopropüülalkohol, isopropanool)

(67-63-0)

(CH3)2CHOH 150 350 250 600  
2-propanoon (atsetoon)

(67-64-1)

CH3COCH3 500 1210  
Propeenamiid (akrüülamiid)

(79-06-1)

CH2=CHCONH2 0,03 0,1 A
Propeenhape (akrüülhape)

(79-10-7)

CH2=CHCOOH 10 30 15 45  
Propeennitriil (akrüülnitriil)

(107-13-1)

CH2=CHCN 2 4,5 6 13 AC
2-propeen-1-ool (allüülalkohol)

(107-18-6)

CH2=CHCH2OH 2 4,8 5 12,1 A
Propenaal (akroleiin)

(107-02-8)

CH2=CH-CHO 0,1 0,2 0,3 0,7  
2-propenüülamiin (allüülamiin, 3-amino-1-propeen)

(107-11-9)

CH2=CHCH2NH2 2 5 6 14 A
Propenüülbenseen (fenüülpropeen)

(98-83-9)

C6H5C3H5 50 246 100 492  
2-propenüülkloriid (allüülkloriid, 3-kloro-1-propeen)

(107-05-1)

CH2=CHCH2Cl 1 3 3 9 A
Propioonhape (propaanhape)

(79-09-4)

CH3CH2COOH 10 30 20 62  
Propüleenglükool-
dinitraat

(6423-43-4)

CH2NO3CHNO3CH3 0,1 0,7 0,3 2 A
Propüleenglükool-
monometüüleeter

(o-metüülpropüleen-
glükool, 1-metoksü-2-propanool)

(107-98-2)

H3CCHOHCH2OCH3 100 375 150 568 S
Propüleenglükool-
monometüüleeter- atsetaat (o-atsüül-

o-metüülpropüleen-
glükool, metoksüpropüülatsetaat)

(108-65-6)

H3CCH(OCH3)CH2OOCCH3 50 275 100 550 S
Propüleenoksiid (1,2-epoksüpropaan)

(75-56-9)

C3H6O 2 5 10 25 C
Propüülalkohol, kõik isomeerid (propanool) C3H7OH 150 350 250 600  
Puidutolm   2 C, 16, 26
Puuvillatolm (toorpuuvill)   0,5    
Püridiin

(110-86-1)

C5H5N 5 1,5 35  
Raudoksiid, sissehingatav tolm (arvutatud rauale)

(1309-37-1)

Fe2O3, FenOm 3,5 1
Resortsiin (resortsinool,

m-dihüdroksübenseen, 1,3-benseendiool)

(108-46-3)

C6H4(OH)2 10 45 A
Resortsinool (resortsiin, 1,3-benseendiool,

m-dihüdroksübenseen)

(108-46-3)

C6H4(OH)2 10 45 A
Räni (sissehingatav tolm)

(7631-86-9)

Si 2  
Sahharoos

(57-50-1)

C12H22O11 10  
Seleen, anorgaanilised ühendid v.a vesinikseleniid

(arvutatud seleenile)

(7782-49-2)

Se 0,1  
Silaan

(7803-62-5)

SiH4 0,5 1  
Silikoon

(sissehingatav tolm)

(7440-21-3)

 

10

5

 
Silikoonkarbiid
(kiuvaba)

(sissehingatav tolm)

(409-21-2)

 

10

5

 
Sinihape
(vesiniktsüaniid) ja tsüaniidid (arvutatud tsüaniidile)

(74-90-8, vesiniktsüaniid)

CN, HCN 5* A
Strühniin

(57-24-9)

C21H22N2O2 0,15  
Stüreen (fenüületeen, vinüülbenseen)

(100-42-5)

C6H5CH=CH2 20 90 50 200 A, 4
Sulfotep

(3689-24-5)

  0,1   S
Sünteetilised anorgaanilised kiud   1 kiud/ml      
Süsinik tolm, tahm
(v.a grafiit)
C 3  
Süsinikdioksiid

(124-38-9)

CO2 5000 9000 10 000 18 000 8
Süsinikdisulfiid

(75-15-0)

CS2 5 16 8 25 AR
Süsinikmonooksiid

(630-08-0)
heitgaasina

CO   35

20
40

25
100 1209
Süsinikoksiidkloriid (fosgeen, karbonüüldikloriid)

(75-44-5)

COCl2 0,02 0,08 0,05* 0,2*  
Süsinikoksiidkloriid (karbonüülkloriid, fosgeen)

(75-44-5)

COCl2 0,4  
Süsiniktetrabromiid (tetrabromometaan)

(558-13-4)

CBr4 0,1 1,4  
Süsiniktetrakloriid (tetraklorometaan)

(56-23-5)

CCl4 2 13 3 19 AC
Tärpentin

(8006-64-2)

  25 150 50 300 AS, 10
Tekstiilitolm   1  
Telluur ja ühendid (arvutatud telluurile)

(13494-80-9)

Te 0,1  
Terpeenid   25 150 50 300 10
Tetrabromoetaan

(79-27-6)

C2H2Br4 1 14 2 30  
Tetrabromometaan (süsiniktetrabromiid)

(558-13-4)

CBr4 0,1 1,4  
Tetraetüülplii

(78-00-2)

Pb(C2H5)4 0,05 0,2 AR
Tetrafosfordekaoksiid

(1314-56-3)

P4O10 1  
Tetrahüdrofuraan

(109-99-9)

C4H8O 50 150 100 300 S
Tetrakloroetüleen (perkloroetüleen)

(127-18-4)

Cl2C=CCl2 10 70 25 170 C
Tetraklorofenool, soolad C6HOHCl4 0,5 1,5 A
Tetraklorometaan (süsiniktetrakloriid)

(56-23-5)

CCl4 2 13 3 19 AC
Tetrametüülplii

(75-74-1)

Pb(CH3)4 0,05 0,2 AR
Tetranitrometaan

(509-14-8)

C(NO2)4 0,05 0,4 0,1 0,8  
Tiraam

(137-26-8)

(CH3)2NCS2CS2N(CH3 )2 1 2 S
Tinaorgaanilised ühendid

(arvutatud tinale)

Sn 0,1 0,2 A
Tiofenool (fenüülmerkaptaan, benseentiool)

(108-98-5)

NO2C6H4NH2 0,5 2  
Tiofoss (paratioon, dietüül(4-nitrofenüül)-
tiofosfaat)

(56-38-2)

  0,1  
Titaanoksiid

(13463-67-7)

TiO2 5  
Tolm:
kogu tolm
sissehingatav tolm
 


10
5

13
1
tahm C 3  
grafiidi C 5  
paberi   2  
plastmassi   3 13
puidu   2 C, 16, 4
tekstiili   1  
tsemendi:
kogu tolm
sissehingatav tolm
 


10
5


1
orgaaniline tolm
kogu tolm
 

514
Tolueen (metüülbenseen)

(108-88-3)

C6H5CH3 50 200 100 400 A
Tolueendiisotsüanaat (toluool-2,4-diisotsüanaat,2,4-diisotsüanatotolueen)

(584-84-9)

CH3C6H3(NCO)2 0,005 0,04 0,01* 0,07* CS, 2
m-toluidiin (metüülaminobenseen)

(108-44-1)

H3CC6H4NH2 2 9  
Toluool-2,4-diisotsüanaat (tolueendiisotsüanaat,2,4-diisotsüanatotolueen)

(584-84-9)

CH3C6H3(NCO)2 0,005 0,04 0,01*
0,07* CS, 2
Tolüületeen (vinüültolueen,metüülstüreen)

(25013-15-4)

CH3C6H4C2H3 10 50 30 150 A
Toorpuuvill

(puuvillatolm)

  0,5  
Tridümiit,
sissehingatav tolm

(15468-32-3)

SiO2 0,05 1
Trietüleentetraamiin

(112-24-3)

H2N(C2H5NH)2C2 H5NH2 1 6 12 S
Trietüülamiin

(121-44-8)

(C2H5)3N 2 8 10 40 S
Trifenüülamiin

(603-34-9)

(C6H5)3N 5  
Trifenüülfosfaat

(115-86-6)

(C6H5)3PO4 3  
2,2,2-trifluoro-

1-kloroetüül-difluoro-
metüüleeter (isofluraan)

(26675-46-7)

CF3CHClOCHF2 10 80 20 150  
1,2,2-trifluoro-

1,1,2-trikloroetaan

(CFC 113,

freoon 113)

(76-13-1)

CCl2FCClF2 500 4000 750 6000  
1,2,4-triklorobenseen

(120-82-1)

Cl3C6H3 2 15 5 37,8  
1,1,1-trikloroetaan (metüülkloroform)

(71-55-6)

CH3CCl3 100 555 200 1110  
Trikloroetüleen

(79-01-6)

CCl2=CHCl 10 50 25 140 C, 24
Triklorofenool, soolad HOC6H2Cl3 0,5 1,5 AC
Triklorometaan (kloroform)

(67-66-3)

CHCl3 2 10 C
1,2,3-trikloropropaan

(96-18-4)

CH2ClCHClCH2Cl 50 300  
Trimelliitanhüdriid

(552-30-7)

(HOOC)C(CH)3C(CO)O(CO)C 0,04 0,08* S
Trimetüülamiin

(75-50-3)

(CH3)N 10 24  
Trimetüülbenseen,
kõik isomeerid
C6H3(CH3)3 20 100 25
2,6,6-trimetüülbitsüklo-

[3.1.1]hept-2-een

(α-pineen)

(v.t terpeenid)

(80-56-8)

C10H16 25 150 50 300 10
Trimetüülheksametüleen-diisotsüanaat C11H18N2O2 0,005 0,04 0,01* 0,09* S, 2
3,5,5-trimetüül-2-tsül-
koheksanoon (isoforoon)

(78-59-1)

C9H14O 5* 30*  
Trinikkeldisulfiid

(12035-72-2)

Ni3S2 0,01 CS
2,4,6-trinitrofenool (pikriinhape)

(88-89-1)

C6H2(NO2)3OH 0,1  
2,4,6-trinitrotolueen (trotüül)

(118-96-7)

CH3C6H2(NO2)3 0,1 0,2 A
Tris(2-hüdroksüetüül)-
amiin

(102-71-6)

(HOCH2CH2)3N 5 10 S
Trotüül

(2,4,6-trinitrotolueen)

(118-96-7)

CH3C6H2(NO2)3 0,1 0,2 A
Tselluloos
(sissehingatav tolm)

(9004-34-6)

(C6H10O5)n 10  
Tsemenditolm
kogu tolm
sissehingatav tolm
 


10
5


1
Tsinkkloriid, sissehingatav tolm

(7646-85-7)

ZnCl2 1 1
Tsinkoksiid

(1314-13-2)

ZnO 5  
Tsiram (tsinkdimetüül-
ditiokarbamaat)

(137-30-4)

[(CH3)2NC(S)S]2Zn 1 2 S
Tsüaanamiid

(420-04-2)

NCNH2 2  
Tsüaankloriid

(506-77-4)

ClCN 0,1 0,3 0,3 0,8  
Tsüaniidid ja sinihape (vesiniktsüaniid) (arvutatud tsüaniidile)

(74-90-8, vesiniktsüaniid)

CN, HCN 5* A
Tsükloheksaan

(110-82-7)

C6H12 300 1000 370 1300  
2,5-tsükloheksadieen-
1,4-dioon (kinoon,

p-bensokinoon)

(106-51-4)

O=C6H4=O 0,1 0,4 0,3 1,3 5
Tsükloheksanool

(108-93-0)

C6H11OH 50 200 75 300  
Tsükloheksanoon

(108-94-1)

C6H10O 10 40 20 81 A
Tsüklohekseen

(110-83-8)

C6H10 13 1010  
Tsükloheksüülamiin (aminotsükloheksaan)

(108-91-8)

C6H11NH2 5 20 10 40  
Tsükloniit

(121-82-4)

(CH2)3(NNO2)3 1,5  
1,3-tsüklopentadieen

(542-92-7)

C5H6 75 200  
Tsümeen (metüülisopropüül-
benseen)

(99-87-6)

CH3C6H4CH(CH3)2 25 140 35 190  
Uraani ühendid

(arvutatud uraanile)

(7440-61-1)

U 0,2  
Vanaadiumoksiidid (arvutatud volframile)
kogu tolm
sissehingatav tolm

(1314-62-1)

VnOm


– 


0,2


0,05*1
Vask ja anorgaanilised ühendid, (arvutatud vasele)
kogu tolm
sissehingatav tolm

(7440-50-8, metall)

Cu  


1
0,2
 
Vesinikasiidhape (lämmastikvesinikhape)

(7782-79-8)

C5Cl6 0,1 0,2  
Vesinikbromiid

(10035-10-6)

HBr 2 6,7  
Vesinikfluoriid

(7664-39-3)

HF 1,8 1,5 3 2,5  
Vesinikfosfiid

(7803-51-2)

H3P 0,3 0,4 1 1,4  
Vesinikkloriid

(7647-01-0)

HCl 5 8 10 15  
Vesinikperoksiid

(7722-84-1)

H2O2 1 1,4 2* 3*  
Vesinikseleniid

(7783-07-5)

H2Se 0,02 0,07 0,05 0,17  
Vesiniksulfiid

(7783-06-4)

H2S 10 14 15* 20*  
Vesiniktsüaniid (sinihape) ja tsüaniidid (arvutatud tsüaniidile)

(74-90-8, vesiniktsüaniid)

CN, HCN 5* A
Vinülideenkloriid (1,1-dikloroeteen)

(75-35-4)

CH2=CCl2 5 20 10 40  
Vinüülatsetaat

(108-05-4)

CH3COOCH=CH2 5 18 10 35  
Vinüülbenseen (stüreen, fenüületeen)

(100-42-5)

C6H5CH=CH2 20 90 50 200 A, 4
Vinüülkloriid (kloroeteen)

(75-01-4)

CH2=CHCl 1 2,5 5 13 AC
Vinüültolueen (metüülstüreen,tolüületeen)

(25013-15-4)

CH3C6H4C2H3 10 50 30 150 A
Volfram,
hästi lahustuvad ühendid (arvutatud volframile)
W 1  
Volfram, metall, vähelahustuvad ühendid

(arvutatud volframile)

(7440-33-7)

W 5  
Vääveldioksiid

(7446-09-5)

SO2 2 5 5* 13*  
Väävelhape, aur

(7664-93-9)

H2SO4 1 3  
Väävelheksafluoriid

(2551-62-4)

SF6 1000 6000  
Vääveltetrafluoriid

(7783-60-0)

SF4 0,1* 0,4*  
Vääveltrioksiid

(7446-11-9)

SO3 1 6  
White spirit (lakibensiin)   50 300 100  
Õli (nafta) aurud   1  
Äädikhape (etaanhape)

(64-19-7)

CH3COOH 10 25 10 25  
Äädikhappe anhüdriid (etaanhappe anhüdriid,etaanhüdriid)

(108-24-7)

(CH3CO)2O 5* 20*  

A

C

S

R

*

naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained

kantserogeensed ained

sensibiliseerivad ained

reproduktiivset funktsiooni kahjustavad ained

piirnormi lagi – kiiresti toimivate ainete lubatud pidev maksimaalne sisaldus õhus 15 minuti jooksul, ammoniaagi ja isotsüanaadi puhul 5 minuti jooksul.

1. Sissehingatav tolm on kogu tolmu kopsu jõudev osa.
2. Piirnormi lagi on arvutatud 5-minutilisele toimeajale.
3. Vääveldioksiid tugevdab arseeni kantserogeenseid omadusi.
4. Uute tootmisüksuste loomisel ja vanade rekonstrueerimisel on soovitatav arvestada arseeni ja tema anorgaaniliste ühendite piirnormiks tööpäeva jooksul 0,01 mg/m3 (arvutatud arseenile).
5. Kinoon võib redutseeruda hüdrokinooniks, mis muutub õhuhapniku toimel kergesti p-bensokinooniks.
6. Metalliline berüllium ei ole sensibiliseeriv.
7. Bioloogiline piirnorm on kehtestatud pliile ja kaadmiumile.
8. Süsinikdioksiid on õhu saastatuse indikaatoriks töökohtadel, kus õhk saastub töötajate suure füüsilise aktiivsuse tõttu.
9. Lämmastikdioksiidil ja süsinikmonooksiidil on heitgaasides koos kantserogeensete ainetega eraldi määratud piirnormid. Bensiini- ja vedelgaasimootorite heitgaaside indikaator on süsinikmonooksiid, diiselmootoritel lämmastikdioksiid. Nende puhul ei arvestata aditiivset efekti.
10. Põhjamaade okaspuudest toodetud tärpentinil on nahkaärritav toime, monoterpeenidel, välja arvatud 3-kareenil, on see toime väiksem.
11. Süsivesinike piirnormid on arvutatud auru faasile. Üle 12 süsinikuaatomiga alifaatsetel süsivesinikel (tridekaanid ja kõrgemad) on 20 °C juures küllastussisaldus < 350 mg/m3. Aerosoolsete süsivesinike piirnorm on 5 mg/m3.
12. Piirnorm 1 ppm väljendab dimetüüldisulfiidi, dimetüülsulfiidi ja metüülmerkaptaani summaarset sisaldust.
13. Orgaanilise ja anorgaanilise tolmu segu sisaldus ei tohi olla
üle 5 mg/m3. Tolmus olevate ainete sisaldused peavad vastama piirnormidele.
14. Tolmus või aurus olevate ainete sisaldused peavad vastamapiirnormidele.
15. Plastmassid, mis sisaldavad/ei sisalda klaaskiude; osaliselt võitäielikult kõvenevad epoksü-, akrülaat-, polüuretaan- ja esterplastikud ning bakeliidi tüüpi materjalid.
16. Immutatud puidu tolmu hindamisel arvestatakse aineid, mis sisalduvad immutusaines. Piirväärtusi omavate ainete puhul määratakse nende ainete sisaldused vastavalt immutusaine kogusele puidutolmus. Kui seda ei ole võimalik määrata, kasutatakse piirnormi 0,5 mg/m3.
17. Piirnorm kehtib subtilisiini ja teiste proteolüütilisteensüümide kohta.
18. Piirnom kehtib auru ja aerosooli summaarse sisalduse kohta.
19. Mineraalained, näiteks kristalliinikiud.
20. Mootoribensiinile, aviobensiinile, reaktiivmootorite kütustele, petrooleumile ei ole kehtestatud piirnorme. Alljärgnevas tabelis on toodud maksimaalsed lubatud süsivesinike summaarsed sisaldused õhus.

  Toode Toote koostis, mis on võetud arvutuse aluseks,mahuprotsent Maksimaalne lubatud süsivesinike sisaldus õhus [mg/m3 ]
    Aromaatsed ühendid (arvutatud trimetüülbenseenile) Muud ühendid (arvutatud oktaanile) Tööpäeva jooksul 15 min
  Aviobensiin 25 75 350 500
  Mootoribensiin 50 50 200 300
  Mootoripetrooleum 40 60 250 300
  Aviopetrooleum 25 75 350 500
  Laia koostisega reaktiivkütus 25 75 350 500
  Kettsae bensiin, alifaatne 100 900

21. Lõikamisvedelike ja teiste taoliste segude sudu piirnormi saamiseks, mis sisaldab veel teisi aineid peale õlide, võetakse arvesse mitte veefaasis olevate ainete kogusisaldus.
22. See piirnorm kehtib nafta kohta, milles on < 0,2% benseeni.
23. See piirnorm kehtib nafta kohta, milles on < 5% n-heksaani.
24. Trikloroetüleen sisaldab stabiliseerivaid komponente. Tehnilinetetrakloroetüleen sisaldab väikestes kogustes stabilisaatoreid, sealhulgas ka epiklorohüdriini.
25. Seda piirnormi kasutatakse ka teiste polüalküülitudbenseenide kohta.
26. Uute tootmisüksuste projekteerimisel ja vanade rekonstrueerimisel tuleb jälgida, et puidutolmu sisaldus tööpäeva jooksul vastaks piirnormile1 mg/m3, avaldatud aja-kaalu aritmeetilise keskmisena.

Sotsiaalminister Eiki NESTOR

/otsingu_soovitused.json