Teksti suurus:

Pankrotiseaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 82, 488

Pankrotiseaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.09.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 10. oktoobri 2001. a otsusega nr 1

§ 1. Pankrotiseaduses (RT 1992, 31, 403; RT I 1997, 18, 302; 1998, 2, 46; 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 13, 93; 54, 353; 2001, 56, 336) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 58 lõiked 2, 3, 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 58 lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (31) Tööandja pankroti või käesoleva seaduse § 15 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhul pankrotimenetluse raugemise tõttu saamata jäänud palga, puhkusetasu ja töölepingu lõpetamise hüvitise maksab töötajale Eesti Töötukassa töötuskindlustuse seaduses (RT I 2001, 59, 359) sätestatud korras.»;

3) paragrahvi 64 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Töötuskindlustuse seaduse (RT I 2001, 59, 359) §-s 4, § 35 lõikes 5 ja § 52 lõikes 6 asendatakse sõna «töötaja» sõnaga «kindlustatu».

§ 3. Käesoleva seaduse § 1 jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril ja § 2 2002. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu aseesimees Peeter KREITZBERG

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json