Teksti suurus:

Eesti Erastamisagentuuri vara, õiguste ja kohustuste üleandmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2001, 84, 505

Eesti Erastamisagentuuri vara, õiguste ja kohustuste üleandmise kord

Vastu võetud 22.10.2001 nr 323

Määrus kehtestatakse « Erastamisseaduse» (RT I 1993, 45, 639; 1997, 9, 78; 1998, 12, 153; 30, 411; 2000, 51, 324; 2001, 26, 149; 48, 265) § 11 lõike 1 alusel.

§1. Reguleerimisala

(1) Käesolev määrus reguleerib Eesti Erastamisagentuuri (edaspidi Erastamisagentuur) vara, õiguste ja kohustuse üleandmise korda.

(2) Käesolevas määruses käsitlemata, Erastamisagentuuri lõpetamismenetlusega seotud küsimuste lahendamist korraldab Majandusministeerium.

§2. Vara, õiguste ja kohustuste üleandmine

(1) 1. novembrist 2001. a lähevad Rahandusministeeriumile üle järgmised Erastamisagentuuri varad, õigused ja kohustused:
1) riigivara erastamise ostu-müügilepingud ja järelmaksuga maa erastamise lepingud, millele seatud hüpoteek ulatub järelmaksuga erastatud riigivarale;
2) punktis 1 nimetatud lepingutest tulenevad õigused (sh lepingute täitmise kontrolli õigus, järelmaksu tagatised ja muud garantiid) ja kohustused;
3) punktis 1 nimetatud lepingute arvestus- ja kontrollsüsteemi haldamisega seotud vara ja dokumendid (sh vajalikud infotehnoloogiavahendid, nagu riist- ja tarkvara, litsentsid);
4) lõpetamata riigivara erastamismenetluste korraldamine ning sellest tulenevad õigused ja kohustused;
5) äriühingute likvideerimismenetlustes osalemine ning sellest tulenevad õigused ja kohustused;
6) punktis 1 nimetatud lepingutest tulenevates ja nendega seotud pankrotimenetlustes osalemine ning sellest tulenevad õigused ja kohustused;
7) erastamisest laekuva raha kasutamise õigus ja kohustus erastatud varadega seotud võlgade ja kulude katmisel «Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse» (RT I 1996, 26, 529; 1997, 13, 210; 28, 424; 1998, 97, 1521; 1999, 23, 352 ja 356; 54, 583; 95, 841; 2000, 92, 600) § 2 lõike 2 alusel;
8) raha jaotamise korraldamise õigus ja kohustus vastavalt «Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse» §-dele 3 ja 6 käesoleva lõike punktis 1 nimetatud lepingute osas;
9) rahakontod (sh riigivara ja riigimaa erastamise eriarve, arveldus- ja deposiidikontod) ja erastamisväärtpaberite kontod ja nende käsutamise õigus;
10) aktsiad, muud väärtpaberid ja väärtpaberikontod ning nende käsutamise õigus;
11) riigi esindamise õigus punktis 1 nimetatud lepingute täitmisel, sh kohtuvaidlustes ja pankrotimenetlustes.

(2) 1. novembrist 2001. a läheb maavalitsustele üle riigimaa erastamise korraldamine, sh maa erastamise lepingud ja nendest tulenevad õigused ja kohustused ning nendega seotud vara ja dokumendid (v.a lõike 1 punktis 1 nimetatud lepingud ning nendega seotud õigused ja kohustused). Maavalitsuste õiguste ja kohustuste ning nendega seotud vara ja dokumentide, sh nii lõpetamata kui ka lõpetatud lepingute üleandmine, toimub «Erastamisseaduse» § 11 lõikes 4 ja käesoleva määruse § 3 lõikes 3 sätestatud korras.

(3) 1. novembrist 2001. a lähevad Majandusministeeriumile üle järgmised lõigetes 1 ja 2 nimetamata Erastamisagentuuri vara, õigused ja kohustused:
1) muu Erastamisagentuuri valduses olev vara, lepingud ning nendega seotud õigused ja kohustused;
2) lõpetamata munitsipaliseerimismenetlused ning nendega seotud õigused ja kohustused;
3) lõpetamata taasriigistamismenetlused ning nendega seotud õigused ja kohustused.

§3. Erastamisagentuuri kohustused

(1) Erastamisagentuur annab 1. novembril 2001. a Rahandusministeeriumile üle § 2 lõikes 1 nimetatud õiguste ja kohustustega seotud vara ja dokumendid, raamatupidamisaruande seisuga 31. oktoober 2001. a ning 2001. aasta raamatupidamisdokumendid, samuti Erastamisagentuuri Nõukogu dokumendid.

(2) Erastamisagentuur annab 1. novembril 2001. a Majandusministeeriumile üle § 2 lõikes 3 nimetatud vallasvara inventuuri nimekirjad ja vara ning sellega seotud dokumendid, samuti munitsipaliseerimise ja taasriigistamisega seotud dokumendid.

(3) Paragrahvis 2 ning käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud vara, õiguste ja kohustuste ning nendega seotud dokumentide üleandmine toimub üleandmis-vastuvõtmisaktidega, millele kirjutavad alla Erastamisagentuuri peadirektor ja käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 või 3 nimetatud minister või tema volitusel kantsler või § 2 lõikes 2 nimetatud maavanem või tema poolt volitatud isik.

§4. Raamatupidamisaruande auditeerimine ja kinnitamine

Rahandusministeerium korraldab Erastamisagentuuri 31. oktoobri 2001. a seisuga esitatud raamatupidamisaruande auditeerimise ning esitab auditeeritud raamatupidamisaruande 20. detsembriks 2001. a kinnitamiseks Vabariigi Valitsusele.

Peaminister Mart LAAR

Rahandusminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json