Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses Eesti Erastamisagentuuri tegevuse lõpetamisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 84, 506

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses Eesti Erastamisagentuuri tegevuse lõpetamisega

Vastu võetud 23.10.2001 nr 324

Määrus kehtestatakse lähtudes «Erastamisseaduse» (RT I 1993, 45, 639; 1997, 9, 78; 1998, 12, 153; 30, 411; 2000, 51, 324; 2001, 26, 149; 48, 265) § 11 lõikest 1, mille kohaselt Eesti Erastamisagentuuri tegevus lõpetatakse 1. novembril 2001. a.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 29. septembri 1993. a määrusega nr 302 kinnitatud «Vara järelmaksuga erastamise tingimuste ja korra» (RT I 1993, 65, 927; 1994, 26, 410; 1995, 18, 245; 1996, 17, 287; 46, 887; 1997, 24, 367) punkti 4 alapunkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) järelmaksu tasumisel rakendatakse Vabariigi Valitsuse poolt rahandusministri ettepanekul kehtestatud aastaintressi. Intressi summa arvutatakse võla jääksummalt jooksvalt ja tasutakse rahas koos järelmaksuga. Vabariigi Valitsusel on rahandusministri ettepanekul õigus kehtestatud aastaintressi ajutiselt mitte rakendada, kui ostu-müügilepingu täitmine on ostjast mittesõltuvatel põhjustel takistatud. Rahandusminister ei esita ettepanekut, kui aastaintressi mitterakendamine ei sobi kokku üldiste huvidega «Konkurentsiseaduse» (RT I 2001, 56, 332) § 31 mõttes;».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 19. novembri 1993. a määrusega nr 359 kinnitatud «Erastamisele kuuluva vara erastamise korraldajale üleandmise korras» (RT I 1993, 74, 1060; 1997, 55, 889; 1998, 118/120, 1898) tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 2 asendatakse sõnad «Erastamisagentuuri peadirektor» sõnaga «rahandusminister»;

2) punktis 8 asendatakse sõna «Erastamisagentuuri» sõnaga «Rahandusministeeriumi».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 1996. a määrusega nr 81 kinnitatud «Erastatavate aktsiate avaliku müügi korras» (RT I 1996, 22, 439) tehakse järgmised muudatused:

1) kogu tekstis asendatakse sõnad «Erastamisagentuuri Nõukogu» sõnadega «Vabariigi Valitsus» vastavas käändes;

2) kogu tekstis asendatakse sõna «Erastamisagentuur» sõnaga «Rahandusministeerium» vastavas käändes.

§ 4. Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a määrusega nr 267 kinnitatud «Maa ostueesõigusega erastamise korras» (RT I 1996, 77, 1372; 2000, 31, 182) tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3. Maa ostueesõigusega erastamist korraldab maavanem (edaspidi erastamise korraldaja), kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti.»;

2) punktist 5 jäetakse välja sõnad «või Eesti Erastamisagentuuri peadirektori»;

3) punktist 9 jäetakse välja sõnad «ja Eesti Erastamisagentuurile» ja «või Eesti Erastamisagentuurile»;

4) punkti 23 alapunktist 3 jäetakse välja teine lause;

5) punkti 23 alapunktist 4 jäetakse välja sõnad «või Eesti Erastamisagentuuri»;

6) punkti 261 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Erastamise korraldajaks käesoleva punkti mõttes on maavanem ja «Erastamisseaduse» (RT I 1993, 45, 639; 1997, 9, 78; 1998, 12, 153; 30, 411; 2000, 51, 324; 2001, 26, 149; 48, 265) § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud järelmaksuga maa erastamise lepingute osas, millele seatud hüpoteek ulatub järelmaksuga erastatud riigivarale, Rahandusministeerium.»

§ 5. Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1997. a määrusega nr 131 kinnitatud «Erastatud varaga seotud võlgade ja vara erastamisega seotud kulude katmise korras» (RT I 1997, 53, 845) tehakse järgmised muudatused:

1) kogu tekstis asendatakse sõnad «Erastamisagentuur» ja «Eesti Erastamisagentuur» sõnaga «Rahandusministeerium» vastavas käändes;

2) punktides 12 ja 15 asendatakse sõnad «Erastamisagentuuri Nõukogu» sõnadega «Vabariigi Valitsus».

§ 6. Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 1999. a määrusega nr 86 kinnitatud «Riigi omandis oleva vara munitsipaliseerimise tingimustes ja korras» (RT I 1999, 30, 416) tehakse järgmised muudatused:

1) kogu tekstis asendatakse sõnad «Erastamisagentuuri Nõukogu» sõnadega «Vabariigi Valitsus» vastavas käändes;

2) kogu tekstis asendatakse sõnad «Eesti Erastamisagentuur» ja «Erastamisagentuur» sõnaga «Majandusministeerium» vastavas käändes.

§ 7. Vabariigi Valitsuse 4. augusti 1993. a määrus nr 247 «Eesti Erastamisagentuuri asutamine» (RT I 1993, 56, 793; 1998, 66, 1035) tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Vabariigi Valitsuse 20. augusti 1993. a määrus nr 260 «Eesti Erastamisagentuuri töötajate töötasustamine» (RT I 1993, 58, 811; 1994, 19, 347) tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1993. a määrus nr 352 ««Riigi omandis oleva ettevõtte ja organisatsiooni vara koosseisu kuuluva üksiku asja võõrandamise kord» (RT I 1993, 72/73, 1030; 1994, 11, 157; 29, 442; 1995, 19, 290; 67, 1137) tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 1994. a määrus nr 43 ««Riigi omandis oleva ettevõtte ja organisatsiooni vara koosseisu kuuluva poolelioleva ehitise võõrandamise korra» kinnitamine» (RT I 1994, 11, 162; 1995, 67, 1137) tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Vabariigi Valitsuse 12. septembri 1995. a määrus nr 311 «Eesti Erastamisagentuuri viimine majandusministri valitsemisalasse» (RT I 1995, 73, 1243) tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Vabariigi Valitsuse 8. juuli 1998. a määruse nr 155 «Eesti Erastamisagentuuri põhimääruse kinnitamine» (RT I 1998, 66, 1035; 2000, 41, 263) punkt 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Määrus jõustub 1. novembril 2001. a.

Peaminister Mart LAAR

Rahandusminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json