Teksti suurus:

Lõhkematerjaliseaduse ja kriminaalkoodeksi muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 85, 510

Lõhkematerjaliseaduse ja kriminaalkoodeksi muutmise seadus

Vastu võetud 10.10.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. oktoobri 2001. a otsusega nr 6

§ 1. Lõhkematerjaliseaduses (RT I 1997, 86, 1461; 2001, 65, 377) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

(1) Paragrahvis 2:

1) lõikes 5 esitatud pürotehniliste toodete II klassi mõiste muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«II klass – väike ilutulestik (pürotehnilise aine lubatav üldmass tootes kuni 50 grammi, komplekttootes võib üldmass olla kuni 250 grammi);»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

«( 51) Pauguti on paberist või plastmassist kesta paigutatud I või II klassi kuuluv pürotehniline toode, mille kasutamise eesmärk on laengu süttimisel heliefekti (paugu) tekitamine.»

(2) Paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

« (51) Alla 14-aastastele isikutele on pürotehniliste toodete müük keelatud. Nimetatud müügipiirang ei kehti nende I klassi pürotehniliste toodete suhtes, mille kasutusloas on alla 14-aastastele isikutele müüki lubav märge. 14–18-aastastele isikutele on lubatud müüa ainult I klassi pürotehnilisi tooteid.

(52) Paugutite jaemüük on keelatud alates 1. novembrist kuni 30. detsembrini (kaasa arvatud). Paugutite jaemüügiks loetakse paugutite müügiks pakkumist või müüki tarbijale tarbijakaitseseaduse (RT I 1994, 2, 13; 1999, 35, 450; 102, 907; 2000, 40, 252; 59, 379; 2001, 50, 283 ja 289; 56, 332) § 3 punkti 1 tähenduses.»

(3) Seadust täiendatakse §-ga 351 järgmises sõnastuses:

« § 351. Paugutite kasutamine

Paugutite kasutamine on keelatud alates 1. novembrist kuni 30. detsembrini (kaasa arvatud).»

(4) Paragrahvi 54 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) politseiasutused – lõhkematerjali veo üle üldkasutataval teel ning lõhkematerjalitehase ja -lao valverežiimi ja pürotehniliste toodete müügi ja kasutamise üle;».

(5) Paragrahvi 58 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) rahatrahv 1000 kuni 10 000 krooni I ja II klassi pürotehniliste toodete jaemüügil kehtivate piirangute rikkumise eest;».

§ 2. Kriminaalkoodeksi (RT 1992, 20, 287 ja 288; RT I 2001, 73, 452) § 2073 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Lõhkematerjali ebaseadusliku valmistamise, omandamise, hoidmise, edasitoimetamise, vedamise, müümise või üleandmise eest – karistatakse rahatrahvi või vabadusekaotusega kahest kuni kuue aastani.»

§ 3. Käesolev seadus jõustub 2001. aasta 1. novembril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json