Teksti suurus:

Alatskivi-Padakõrve looduskaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.08.2006
Avaldamismärge:RT I 2001, 86, 520

Alatskivi-Padakõrve looduskaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 30.10.2001 nr 333

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843; 2001, 50, 286; 56, 337) § 5 lõike 4 ja § 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Alatskivi-Padakõrve looduskaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee 9. septembri 1964. a otsusega nr 99 «Looduse kaitsest Tartu rajoonis» kaitse alla võetud «Alatskivi metsasipelgate koloonia» baasil, mida on Alatskivi Vallavolikogu 6. aprilli 1994. a otsusega laiendatud ja ümber nimetatud Alatskivi metsasipelgate asurkonna kaitsealaks. Kaitseala põhieesmärk on metsakoosluse ja metsasipelgate asurkonna kaitse.

(2) Kaitseala maa-ala liigitatakse vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks.

(3) Kaitseala (sihtkaitsevööndi) piirid kantakse riigi maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Kaitseala välispiir kulgeb Tartu maakonnas Alatskivi vallas Alatskivi metskonna kvartali 31 lõunatipust mööda kvartalite 31, 28, 25 ja 23 läänepiiri kuni kvartali 21 lõunatipuni; mööda kvartali 21 lõuna-, lääne- ja põhjapiiri kuni kvartali 22 läänepiirini; mööda kvartali 22 lääne- ja põhjapiiri kuni lõikumiseni loode-kagusuunalise metsaveoteeni; mööda nimetatud teed kagu suunas kuni kvartali 26 loodenurgani; mööda kvartalite 26 ja 27 põhjapiiri; mööda kvartalite 27 ja 33 kirdepiiri kuni kvartali 33 idatipuni; mööda kvartalite 33, 32 ja 31 kagupiiri kuni kvartali 31 lõunatipuni.

(2) Kaitseala piiri kirjeldus on koostatud 2001. aasta Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse poolt 1993. aastal koostatud Alatskivi metskonna puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) alusel.

§ 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Tartumaa keskkonnateenistus.

2. peatükk
KAITSEALA KAITSEKORD

§ 4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning pidada jahti kogu kaitseala maa-alal. Eramaal võib liikuda vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(2) Kaitsealal on lubatud vähem kui 10 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 10 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud ainult kaitseala valitseja nõusolekul.

(3) Kaitseala valitseja nõusolekul on kaitsealal lubatud:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja pindala;
2) kinnitada maakorralduskava;
3) väljastada metsaomanikule metsamajandamiskava;
4) kehtestada detail- ja üldplaneeringut;
5) anda projekteerimistingimusi;
6) rajada kaitseala tarbeks ehitisi, mis ei ole seotud tootmisega;
7) rajada uusi teid, õhuliine ja muid rajatisi;
8) teha olemasolevate kraavide hooldustöid;
9) harvendada 1. oktoobrist 31. märtsini puu- ja põõsarinnet vastavalt kaitse eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
10) teha hooldustöid kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks.

§ 5. Keelatud tegevus

(1) Kaitsealal on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud §-s 4 sätestatud lubatud tegevus.

(2) Kaitsealal on keelatud lõkke tegemine ja telkimine.

(3) Kaitsealal on keelatud jalgrattaga sõitmine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega sõitmine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva määrusega lubatud metsatöödel.

§ 6. Teadusalased välitööd

Teadusalaseid välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 25 alusel kehtestatud korras.

§ 7. Metsa kaitse-eesmärk kaitsealal

Kaitseala metsa kaitse-eesmärk on looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

§ 8. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Loa, projekti või kava kooskõlastamiseks kaitseala valitsejaga käesolevas määruses nimetatud juhtudel peab kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste seadmisega või motiveeritud keeldumisega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni keskkonnamõju hindamise aruande saamiseni, teavitades sellest nõusoleku taotlejat.

(4) Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja annab kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist metsakoosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist tulenevalt oma kirjaliku nõusoleku ja seab vajaduse korral omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise.

§ 9. Kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamine

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 667; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358) § 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest «Asjaõigusseaduses» sätestatud korras.
1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 22.07.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 25.04.1979).

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json