Teksti suurus:

Kriminaalkoodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 87, 526

Kriminaalkoodeksi ja haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 17.10.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 5. novembri 2001. a otsusega nr 15

§ 1. Kriminaalkoodeksi muutmine

Kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 287 ja 288; RT I 2001, 73, 452; 85, 510) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1612 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1612. Emitendi väärtpaberit ja sellise väärtpaberi emitenti puudutava siseteabe kasutamine

Siseteavet kasutades emitendi väärtpaberitega oma nimel või kolmanda isiku kaudu tehingu tegemise, siseteabe kolmandale isikule õigustamatu edastamise või siseteabe alusel kolmandale isikule tehingu tegemise soovituse andmise eest sellist siseteavet omava isiku poolt – karistatakse rahatrahviga või arestiga või vabadusekaotusega kuni kolme aastani ühes teataval ametikohal töötamise või teataval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmisega.»;

2) koodeksit täiendatakse §-ga 1613 järgmises sõnastuses:

« § 1613. Reguleeritud väärtpaberituruga manipuleerimine

Reguleeritud väärtpaberituruga manipuleerimise eest – karistatakse rahatrahviga või arestiga või vabadusekaotusega kuni kahe aastani ühes teataval ametikohal töötamise või teataval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmisega.»;

3) paragrahv 1672 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1672. Väärtpaberite avaliku pakkumise nõuete rikkumine

Väärtpaberite pakkuja, tema ametniku või töötaja poolt väärtpaberite avalikul pakkumisel avaliku pakkumise prospekti või noteerimisprospekti inspektsioonis eelnevalt registreerimata jätmise eest, väärtpaberite ilma prospektita avaliku pakkumise eest, prospekti avalikkusele kättesaadavaks tegemata jätmise eest pakkumise väljakuulutamisel või prospekti eest tasu võtmise eest, kui süüdlase suhtes oli samasuguse teo eest kohaldatud halduskaristust, – karistatakse rahatrahviga või arestiga ühes teataval ametikohal töötamise või teataval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmisega või ilma selleta.»;

4) koodeksit täiendatakse §-ga 1674 järgmises sõnastuses:

« § 1674. Investorite võrdsetel alustel teavitamise kohustuse rikkumine

Väärtpaberite pakkuja, tema ametniku või töötaja poolt väärtpaberite avaliku pakkumise käigus kõigi võimalike investorite võrdsetel alustel teavitamise kohustuse rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga või teataval ametikohal töötamise või teataval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmisega või ilma selleta.»;

5) koodeksit täiendatakse §-ga 1675 järgmises sõnastuses:

« § 1675. Ülevõtmispakkumisnõuete rikkumine

(1) Isiku poolt ülevõtmispakkumise tegemise kohustuse rikkumise eest, kui isikule ei olnud antud nõusolekut loobuda kohustusliku ülevõtmispakkumise tegemisest, – karistatakse rahatrahviga või arestiga või vabadusekaotusega kuni kolme aastani ühes teataval ametikohal töötamise või teataval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmisega.

(2) Ülevõtmispakkumise teinud isiku (edaspidi ülevõtja) poolt ülevõtmispakkumise raames samaliigiliste aktsiate omanike ebavõrdse kohtlemise eest, isiku või sihtemitendi poolt sihtisikutele ülevõtmispakkumise kaalumiseks olulise, õige, täpse, täieliku või ühesuguse teabe andmata jätmise eest või eksitava, ebaõige või ebatäpse teabe andmise eest või erinevatele sihtisikutele erisuguse teabe andmise eest või sihtisikutel ülevõtmispakkumise kaalumise takistamise eest – karistatakse rahatrahviga või arestiga ühes teataval ametikohal töötamise või teataval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmisega.

(3) Ülevõtja, juriidilisest isikust ülevõtja juhatuse liikme, nõukogu liikme või neid asendava organi liikme, sihtemitendi, selle sihtemitendi juhatuse liikme või nõukogu liikme, eelnimetatutega kooskõlastatult tegutseva isiku või sihtemitendi aktsionäri poolt ülevõtmispakkumisreeglite või sihtemitendi aktsiaid noteeriva börsi reglemendi ülevõtmispakkumist reguleerivate sätete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga või arestiga ühes teataval ametikohal töötamise või teataval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmisega või ilma selleta.»

§ 2. Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmine

Haldusõiguserikkumiste seadustiku (RT 1992, 29, 396; RT I 2001, 74, 453) § 1381 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1381. Väärtpaberituru seaduse rikkumine

(1) Väärtpaberite pakkuja, tema ametniku või töötaja poolt väärtpaberite avalikul pakkumisel väärtpaberite avaliku pakkumise prospekti või noteerimisprospekti inspektsioonis eelnevalt registreerimata jätmise eest, väärtpaberite pakkumisel ilma prospektita, prospekti avalikkusele kättesaadavaks tegemata jätmise eest pakkumise väljakuulutamisel või prospekti eest tasu võtmise eest – määratakse rahatrahv kuni kahesaja trahviühiku ulatuses või haldusarest kuni kümme ööpäeva.

(2) Väärtpaberite pakkuja, tema ametniku või töötaja poolt väärtpaberite avaliku pakkumise perioodil prospektis esitatud teabes toimuvate oluliste muudatuste registreerimata jätmise eest inspektsioonis või nendest teatamata jätmise eest või väärtpaberite hinda mõjutada võivate asjaolude, mis ilmnevad pärast prospekti registreerimist või selle trükkimise või pakkumise lõppemise vahelisel ajal, prospekti lisana inspektsioonile esitamata jätmise või investoritele kättesaadavaks tegemata jätmise eest – määratakse rahatrahv kuni kahesaja trahviühiku ulatuses või haldusarest kuni kümme ööpäeva.

(3) Väärtpaberite pakkuja, tema ametniku või töötaja poolt väärtpaberite avaliku pakkumise kohta enne selle väljakuulutamist reklaami avaldamise või selle kohta eksitava reklaami avaldamise või prospektis kajastamata teabe esitamise eest reklaamis – määratakse rahatrahv kuni kahesaja trahviühiku ulatuses või haldusarest kuni kümme ööpäeva.

(4) Väärtpaberite pakkuja poolt väärtpaberite avaliku pakkumise perioodil pakkumise tingimuste olulisel muutmisel väärtpaberite tagasiostmise kohustuse rikkumise korral – määratakse rahatrahv kuni kahesaja trahviühiku ulatuses või haldusarest kuni kümme ööpäeva.

(5) Väärtpaberite pakkuja, tema ametniku või töötaja poolt väärtpaberite avaliku pakkumise käigus kõigi võimalike investorite võrdsetel alustel teavitamise kohustuse rikkumise eest – määratakse rahatrahv kuni kahesaja trahviühiku ulatuses või haldusarest kuni kümme ööpäeva.

(6) Emitendi, kelle väärtpaberitega kaubeldakse reguleeritud turul, samuti selle emitendi ametniku või töötaja poolt inspektsioonile insaideritest ja nendega seotud isikutest teatamata jätmise eest – määratakse rahatrahv kuni kahesaja trahviühiku ulatuses või haldusarest kuni kümme ööpäeva.

(7) Isiku poolt investeerimisühingus olulise osaluse omandamise või selle suurendamise tehingu inspektsioonis eelnevalt kooskõlastamata jätmise eest – määratakse rahatrahv kuni kahesaja trahviühiku ulatuses või haldusarest kuni kümme ööpäeva.»

§ 3. Seaduse rakendamine

Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json