Teksti suurus:

Julgeolekuasutuste ametnike terviseuuringute tegemise alused, perioodilisus ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I 2001, 90, 534

Julgeolekuasutuste ametnike terviseuuringute tegemise alused, perioodilisus ja kord

Vastu võetud 06.11.2001 nr 337

Määrus kehtestatakse « Julgeolekuasutuste seaduse» (RT I 2001, 7, 17) § 19 lõike 1 alusel.

1. peatükk
TERVISEUURINGUTE TEGEMISE ALUSED

§1. Terviseuuringuid korraldab Sotsiaalministeeriumi väljaantud tegevusluba omav töötervishoiuarst koostöös perearsti ja eriarstidega.

§2. Terviseuuringuid teevad töötervishoiuarst, perearst ja eriarstid, lähtudes käesolevast määrusest.

§3. Terviseuuringute läbiviimiseks sõlmitakse vastav leping Kaitsepolitseiameti või Teabeameti ning tervishoiuasutuse või töötervishoiuarsti vahel.

§4. Isik, kes on läbinud terviseuuringud politseiametniku erialale õppima asumisel või politseiametnikuna töötamisel, ei pea julgeolekuasutusse tööle asumisel läbima terviseuuringuid, kui terviseuuringutest on möödunud vähem kui kolm aastat.

2. peatükk
TERVISEUURINGUTE PERIOODILISUS

§5. Julgeolekuasutuse ametnike perioodilised terviseuuringud viiakse läbi iga kolme aasta tagant.

§6. Töötervishoiuarstil on meditsiinilise näidustuse korral õigus teha vastava asutuse juhile ettepanek muuta julgeolekuasutuse ametniku terviseuuringutele suunamise sagedust.

§7. Kaitsepolitseiameti peadirektor või Teabeameti peadirektor võib erandjuhul vastavalt muuta julgeolekuasutuse ametniku terviseuuringutele suunamise sagedust:
1) töötervishoiuarsti motiveeritud ettepaneku alusel;
2) julgeolekuasutuse ametniku põhjendatud ettekande alusel;
3) julgeolekuasutuse ametniku vahetu või otsese ülemuse põhjendatud ettekande alusel.

§8. Juhul kui julgeolekuasutuse ametniku viimasest terviseuuringust on möödunud alla ühe aasta, võidakse ta suunata terviseuuringutele vaid tema enda nõusolekul.

3. peatükk
TERVISEUURINGUTE LÄBIVIIMISE KORD

§9. Julgeolekuasutuse ametniku suunab terviseuuringutele asutus, kus ta töötab.

§10. Terviseuuringut korraldav töötervishoiuarst koostab käesoleva määruse lisa kohase terviseuuringute kaardi.

§11. Terviseuuringute kaardi osa «ISIKLIK DEKLARATSIOON» täidab uuritav julgeolekuasutuste ametnik ning kinnitab selle oma allkirja ja kuupäevaga töötervishoiuarsti juuresolekul.

§12. Töötervishoiuarsti otsusel on iga julgeolekuasutuse ametnik, kes töötab ametikohal, kus terviseuuringutes osalemine on kohustuslik, kohustatud läbima järgmised terviseuuringud:
1) antropomeetria;
2) vere uuring;
3) veregrupi määramine, sealhulgas reesuskuuluvuse ja Kell-kuuluvuse ning antikehade määramine (esmakordse terviseuuringu korral);
4) uriini uuring;
5) elektrokardiogramm;
6) sisearsti läbivaatus;
7) neuroloogi läbivaatus;
8) silmaarsti läbivaatus koos nägemisfunktsioonide uuringuga;
9) kõrva-, nina- ja kurguarsti läbivaatus koos kuulmisteravuse uuringuga;
10) psühhiaatri läbivaatus;
11) dermatoloogi läbivaatus;
12) kirurgiline läbivaatus;
13) kopsude röntgenograafia.

4. peatükk
LÕPPSÄTTED

§13. Julgeolekuasutuse ametnikele tehtud terviseuuringute kulud hüvitatakse teda uuringutele suunanud asutuse poolt terviseuuringu läbiviimiseks lepingu sõlminud tervishoiuasutusele või arstidele.

§14. Julgeolekuasutuse ametnike terviseuuringuid tehakse julgeolekuasutuse ametnike tööajast.

Peaminister Mart LAAR

Siseminister Tarmo LOODUS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Vabariigi Valitsuse 6. novembri 2001. a määruse nr 337 «Julgeolekuasutuste ametnike terviseuuringute tegemise alused, perioodilisus ja kord»
lisa

TERVISEUURINGUTE KAART

………………………………………………………………………………

Perekonnanimi ……………………………… Eesnimi………………………

Sünniaeg ………………………… Sugu ………… Isikukood………………

………………………………………………………………………………

ISIKLIK DEKLARATSIOON

  Jah/Ei Millal/Aeg
Kas olete viibinud haiglaravil?    
Kas põete või olete põdenud järgmisi haigusi?    
–kopsuhaigused, sh tuberkuloos    
–allergilised haigused, sh astma    
–mao-sooletraktihaigused, sh haavandtõbi, sapikivi    
–südame-vereringehaigused, sh valud südame piirkonnas, rütmihäired    
–neeru-kuseteedehaigused, sh neerukivid    
–kõrgenenud vererõhk    
–diabeet    
–radikuliit, närvipõletikud    
–krambid (epilepsia), teadvuse kaotuse hood    
–kõrvahaigused    
–silmahaigused, sh värvusmeele häired    
–vigastused, mille tulemusena on tekkinud kehalised defektid    
–naistehaigused    
–psüühikahäired    
Kas tarvitate regulaarselt mõnd ravimit?    
Kas olete olnud haiguslehel kahe viimase aasta jooksul?    
Kas olete kasutanud narkootilisi aineid?    

Kinnitan andmete õigsust ja luban informatsiooni saamiseks kõigi tervisehäirete kohta esitada päringuid arstidele, tervishoiuasutustele ja haigekassadele.

……………………………

(allkiri)

«……»……………………… ……a

TERVISEUURINGUD

Pikkus …………………………………………………………………………

Kaal……………………………………………………………………………

Veri……………………………………………………………………………

Reesusfaktor…………………………………………………………………..

Uriin: valk……………………………………………………………………..

suhkur…………………………………………………………………………

EKG………………………………………………………………………….

Vererõhk……………………………………………………………………...

Rindkere röntgenograafia………………………………………………………

Hambad……………………………………………………………………….

Suuõõs………………………………………………………………………..

Pupillid.……………………………………………………………………….

Refleksid………………………………………………………………………

Süda………………………………………………………………………….

Kõht………………………………………………………………………….

Nahk…………………………………………………………………………

Tugi-liikumisaparaat……………………………………………………………

Genitaalid…………………………………………………………………….

Kehalised defektid……………………………………………………………

Kehalised deformatsioonid……………………………………………………

Psüühiline seisund……………………………………………………………

KUULMINE

parem kõrv……………………………………………………………………

vasak kõrv…………………………………………………………………….

NÄGEMISTERAVUS korrektsiooniga/korrektsioonita

parem silm……………………………………………………………………

vasak silm……………………………………………………………………

mõlemad koos………………………………………………………………..

VAATEVÄLJAD

parem silm……………………………………………………………………

vasak silm……………………………………………………………………

VÄRVUSNÄGEMISE TESTID

Ishihara………………………………………………………………………..

Boström-Kugelberg……………………………………………………………

SILMA SISERÕHU KONTROLL…………………………………………….

Otsus isiku üldise tervisliku seisundi kohta………………………………………

…………………………………………………………………………………

Piirangud: jah/ei

Märkused:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Kuupäev……………………………………………………………………….

Töötervishoiuarsti nimi ja allkiri………………………………………………….

Siseminister Tarmo LOODUS

/otsingu_soovitused.json