Teksti suurus:

Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 91, 544

Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 24.10.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 13. novembri 2001. a otsusega nr 25

§ 1. Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduses (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Paragrahvides 49–52 sätestatud tulumaksuga maksustatakse residendist juriidilise isiku poolt tehtud kingitused, annetused ja vastuvõtukulud, jaotatud kasum, ettevõtlusega mitteseotud kulud ja väljamaksed.»;

2) paragrahvi 10 lõike 2 preambulis asendatakse sõnad «on saadud:» sõnadega «moodustab tulu:»;

3) paragrahvi 13 lõike 3 punktid 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 5) seoses tööõnnetusega või kutsehaigusega makstavaid hüvitisi, mis ei ületa kalendrikuus ühte rahvapensioni määra isiku kohta;
6) laevade ja tsiviillennunduse lennukite meeskondadele, laevapere liikmetele ja tsiviilõhusõiduki meeskonnaliikmetele antava tasuta kollektiivtoitlustamise ratsiooni maksumust reisidel viibimise ajal, mis ei ületa 90 krooni isiku kohta päevas;»;

4) paragrahvi 14 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Äriregistrisse kantud või elukohajärgses Maksuameti kohalikus asutuses registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja võib teha oma ettevõtlustulust 6. peatükis lubatud mahaarvamisi.»;

5) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Äriregistrisse kantud või elukohajärgses Maksuameti kohalikus asutuses registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja kohta käesolevas seaduses sisalduvad sätted laienevad ka notarile ja kohtutäiturile.»;

6) paragrahvi 15 lõiget 4 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) tulu osaluse (aktsiad, osad, osamaks, sissemakse) vahetamisest äriühingute või mittetulundusühistute ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise käigus.»;

7) paragrahvi 18 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Dividend on väljamakse, mida tehakse juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist ning mille aluseks on dividendi saaja osalus juriidilises isikus (aktsiate või osade omamine, täis- või usaldusühingu osanikuks või tulundusühistu liikmeks olemine või muud osaluse vormid vastavalt äriühingu asukohamaa seadustele).»;

8) paragrahvi 19 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) seaduse alusel või riigieelarvest makstavaid stipendiume ning seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud neid stipendiume ja toetusi, mida makstakse seoses ettevõtlusega, töö- või teenistussuhtega, samuti seoses juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga;»;

9) paragrahvi 19 lõiget 3 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) seaduse alusel makstavat ajateenija toetust, seoses ettevõtlusega seaduse alusel antavaid mitterahalisi toetusi, samuti töötu riiklikku abiraha.»;

10) paragrahvi 20 lõige 42 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (42) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 41 nimetatud isik on riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud vanaduspensioni eas, maksustatakse tulumaksuga väljamaksed, mida isik saab Eesti riigi poolt seaduse ja kogumispensionide seaduse alusel, välja arvatud täiendav kogumispension, kokku osas, mis ületab §-s 23 sätestatud kolmekordset maksuvaba tulu määra.»;

11) paragrahvi 20 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Lõigetes 1–4, 41, 42 ning §-s 21 nimetamata kindlustussummasid ja -hüvitisi ning elukindlustuslepingu lõpetamisel makstavat tagasiostuväärtust, samuti lõikes 3 nimetatud lepingu alusel väljamakstud surmajuhtumi kindlustuse hüvitisi ei maksustata tulumaksuga.»;

12) paragrahvi 25 lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata endale, oma abikaasale, vanematele või lastele eluasemeks elamu või korteri soetamiseks võetud laenu või kapitalirendi (liisingu) intressid, mis on maksustamisperioodil tasutud residendist krediidi- või finantseerimisasutusele või mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaalile.»;

13) paragrahvi 27 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud või § 11 lõikes 2 nimetatud isikule või riigi või kohaliku omavalitsusüksuse teadus-, kultuuri-, spordi-, haridus- või sotsiaalhoolekandeasutusele, kaitseala valitsejale või avalik-õiguslikule ülikoolile maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused, välja arvatud kingituse ja annetusena osutatud teenused.»;

14) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Lõikes 1 nimetatud kingitused ja annetused võivad olla tehtud rahalises või mitterahalises vormis. Mitterahalise kingituse või annetuse maksumuseks on vara turuhind, kusjuures vara soodushinnaga müügi korral on kingituse või annetuse maksumuseks vara turuhinna ja müügihinna vahe.»;

15) seaduse 4. peatükki täiendatakse §-ga 282 järgmises sõnastuses:

« § 282. Tulust tehtavate mahaarvamiste piirang

Käesoleva seaduse §-des 25–27 sätestatud mahaarvamisi võib maksustamisperioodil teha kokku kuni 100 000 krooni maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi tulust, millest on tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamised.»;

16) paragrahvi 29 lõike 6 punktist 4 jäetakse välja sõnad «või litsentsitasu maksjaks»;

17) paragrahvi 29 lõike 6 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) paragrahvi 16 lõikes 3 nimetatud tööstuslikku, kaubanduslikku või teadusalast sisseseadet või oskusteavet kasutatakse Eestis.»;

18) paragrahvi 29 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Tulumaksuga maksustatakse mitteresidendi poolt residendist äriühingult saadud dividendid (§ 18 lõige 2) ja muud kasumieraldised. Kui mitteresidendist juriidilisele isikule, välja arvatud madala maksumääraga territooriumil (§ 10) asuvale juriidilisele isikule, kuulub dividendi väljakuulutamise või väljamaksmise ajal vähemalt 25% dividende maksva residendist äriühingu aktsia- või osakapitalist või häältest, saadud dividende tulumaksuga ei maksustata.»;

19) paragrahvi 36 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Äriregistrisse kantud või elukohajärgses Maksuameti kohalikus asutuses registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja võib residendist krediidiasutuses või mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaalis avada erikonto, millel oleva summa kasv maksustamisperioodil arvatakse maha sama perioodi ettevõtlustulust ja kahanemine maksustamisperioodil liidetakse sama perioodi ettevõtlustulule, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
1) erikonto on avatud pärast 2001. aasta 1. jaanuari;
2) erikontole kantakse kümne tööpäeva jooksul, alates laekumisest, ainult ettevõtluse tuluna arvestatud summad ja seoses ettevõtlusega seaduse alusel saadud toetused;
3) erikontol oleva summa kasv maksustamisperioodil ei ületa maksumaksja sama maksustamisperioodi ettevõtlustulu ja seoses ettevõtlusega seaduse alusel saadud toetuste summat, millest on tehtud §-s 32 lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised.»;

20) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Krediidiasutuse poolt makstud intressid raha hoiustamise eest lõikes 7 nimetatud erikontol loetakse kontoomaniku ettevõtlustuluks. Ettevõtluse lõpetamisel lisatakse erikontol olev summa ettevõtlustulule.»;

21) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Erineva hinnaga ja erineval ajal soetatud samanimeliste väärtpaberite soetamismaksumuse arvestamisel tuleb järjepidevalt lähtuda ühest alljärgnevatest meetoditest:
1) FIFO – võõrandamine toimub sisseostu järjekorras või
2) kaalutud keskmise meetod – ühe võõrandatud väärtpaberi soetamismaksumus leitakse võõrandamise hetkeks olemasolevate samanimeliste väärtpaberite soetamismaksumuse summa jagamisel nende arvuga.»;

22) paragrahvi 40 lõiget 2 täiendatakse tekstiga järgmises sõnastuses:

«Tulumaksu ei peeta kinni järgmistelt väljamaksetelt:
1) residendist juriidilisele isikule tehtavatelt väljamaksetelt;
2) mitteresidendist juriidilise isiku Eestis registreeritud püsivale tegevuskohale tehtavatelt väljamaksetelt;
3) äriregistrisse kantud või Maksuameti kohalikus asutuses registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjale tehtud väljamaksetelt, kui väljamakse on saaja ettevõtlustuluks või seotud vara soetamisega füüsilisest isikust ettevõtjalt, sealhulgas kapitalirendi tingimustel.»;

23) paragrahvi 40 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Füüsilisest isikust tööandja (välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja) ning Eestis tööandjana tegutsev mitteresident, kellel ei ole Eestis püsivat tegevuskohta (§ 7), on kohustatud pidama tulumaksu kinni ainult § 41 punktides 1 ja 2 nimetatud väljamaksetelt.»;

24) paragrahvi 41 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) füüsilisele isikule tööettevõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- või teenustasult, sealhulgas spordiseaduse § 13 lõikes 2 sätestatud lepingu alusel tehtud väljamakselt;»;

25) paragrahvi 41 punktid 7 ja 10 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 7) mitteresidendile või residendist füüsilisele isikule makstavalt üüri- või renditasult või tasult asja piiratud asjaõigusega koormamise eest (§ 16 lõige 1, § 29 lõike 6 punktid 1–3) ning residendist füüsilisele isikule makstud litsentsitasult (§ 16 lõiked 2 ja 3);»;

« 10) mitteresidendile Eestis osutatud teenuste eest makstavalt tasult (§ 29 lõige 3);»;

26) paragrahvi 46 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Maksuameti kohalik asutus arvutab juurdemaksmisele kuuluva maksusumma (juurdemakse) ning saadab maksumaksjale sellekohase kirjaliku maksuteate.»;

27) paragrahvi 46 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Maksustamisperioodi tulumaksu kogusummast arvatakse maha tulumaks, mis on maksustamisperioodi jooksul kas kinni peetud või makstud §-de 41 ja 47 alusel.»;

28) paragrahvi 46 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Füüsilise isiku poolt enammakstud maksusumma tagastab Maksuamet maksudeklaratsioonil näidatud pangakontole, välja arvatud maksukorralduse seaduses ettenähtud juhtudel. Enammakstud maksusumma tuleb tagastada hiljemalt lõikes 3 sätestatud tähtpäevaks, lõikes 4 nimetatud maksumaksja puhul aga lõikes 4 nimetatud tähtpäevaks.»;

29) paragrahvi 48 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Töötajaks lõike 1 tähenduses on töölepingu alusel töötav isik, avalik teenistuja (§ 13 lõige 1), juhtimis- või kontrollorgani liige (§ 9), samuti füüsiline isik, kes müüb tööandjale kaupu pikema aja jooksul kui kuus kuud. Töötajaks lõike 1 tähenduses loetakse ka tööettevõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötavat või teenust osutavat füüsilist isikut.»;

30) paragrahvi 48 lõike 4 preambulist jäetakse välja sõnad «või kingitus»;

31) paragrahvi 49 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Residendist juriidiline isik maksab tulumaksu lõike 3 punktides 1 ja 3 nimetamata residendist juriidilistele isikutele tehtud kingitustelt ja annetustelt.»;

32) paragrahvi 49 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) paragrahvi 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud või § 11 lõikes 2 nimetatud isikule, samuti riigi või kohaliku omavalitsusüksuse teadus-, kultuuri-, spordi-, haridus- või sotsiaalhoolekandeasutusele või kaitseala valitsejale tehtud kingitustelt ja annetustelt;»;

33) paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Kui residendist juriidiline isik ei ole lõike 3 punktis 2 nimetatud väljamaksete tegemise kuul kohustatud maksma sotsiaalmaksu, siis maksustatakse tulumaksuga kalendrikuu jooksul tehtud lõike 3 punktis 2 nimetatud väljamaksete kogusumma, mis ületab 500 krooni.»;

34) paragrahvi 50 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Residendist äriühing (sealhulgas ka täis- ja usaldusühing) maksab tulumaksu dividendina (§ 18 lõige 2) või muu kasumieraldisena jaotatud kasumilt.»;

35) paragrahvi 53 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Paragrahvi 50 alusel maksustatakse tulumaksuga:
1) püsivast tegevuskohast väljaviidava vara maksumust osas, mis ületab enne käesoleva seaduse jõustumist Eestis asunud püsiva tegevuskoha vara maksumuse ning pärast käesoleva seaduse jõustumist Eestisse püsiva tegevuskoha jaoks toodud vara maksumuse summat, kui selle vara eest ei anta vastu muud vara või ei osutata teenust;
2) püsiva tegevuskoha kaudu või püsiva tegevuskoha arvel mitteresidendi peakontorile või muudele mitteresidendi struktuuriüksustele tehtavad väljamaksed nende väljamaksete eest kaupa või teenust vastu saamata;
3) püsiva tegevuskoha kaudu või püsiva tegevuskoha arvel kolmandale isikule tehtavad väljamaksed nende väljamaksete eest kaupa või teenust vastu saamata.»;

36) paragrahvi 54 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui residendist äriühing on saanud dividende mitteresidendist äriühingult, võib dividendide saaja § 50 lõike 1 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välismaal dividendidelt kinnipeetud tulumaksu. Kui dividende saanud residendist äriühingule kuulus dividendide väljamaksmise ajal vähemalt 20% dividende maksnud mitteresidendist äriühingu aktsiatest, osadest või häältest, võib dividendide saaja § 50 lõike 1 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata lisaks dividendidelt kinnipeetud tulumaksule ka dividendide aluseks olevalt kasumiosalt välismaal tasutud tulumaksu. Käesoleva lõike alusel § 50 lõike 1 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvatava tulumaksu summa ei tohi ületada 26/74 mitteresidendi poolt makstud dividendide summast. Maha võib arvata ainult selle osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või välislepingu alusel kohustuslik. Igas riigis tasutud tulumaksu kohta peetakse eraldi arvestust.»;

37) paragrahvi 54 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Kui residendist äriühing või mitteresidendi Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht on saanud dividende residendist äriühingult ning dividendide saajale kuulus dividendide maksmise ajal vähemalt 20% dividendide maksja aktsiatest, osadest või häältest, võib dividendide saaja § 50 lõike 1 või § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata summa, mis võrdub 26/74-ga residendist äriühingult saadud dividendidest.»;

38) paragrahvi 56 lõiked 21 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (21) Residendist äriühing on kohustatud § 50 lõikes 1 nimetatud dividendide ja muude kasumieraldiste suuruse ning saajate kohta esitama deklaratsiooni oma asukohajärgsele Maksuameti kohalikule asutusele. Deklaratsiooni vorm ja täitmise kord kehtestatakse rahandusministri määrusega.

(3) Lõikes 2 sätestatud teade ja lõikes 21 sätestatud deklaratsioon tuleb esitada väljamakse või kasumieraldise tegemise kuule järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.»;

39) seaduse 11. peatükki täiendatakse §-ga 571 järgmises sõnastuses:

« § 571. Maksusoodustustega seonduv informatsioonikohustus

(1) Residendist krediidi- või finantseerimisasutus ja mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaal on kohustatud Maksuameti kohalikule asutusele esitama deklaratsiooni kalendriaastal füüsiliste isikute poolt tasutud §-s 25 nimetatud eluasemelaenu intresside kohta.

(2) Residendist krediidi- või finantseerimisasutus ja mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaal, samuti riigi või kohaliku omavalitsusüksuse haridusasutus, avalik-õiguslik ülikool ja koolitusluba omav erakool on kohustatud Maksuameti kohalikule asutusele esitama deklaratsiooni kalendriaastal füüsiliste isikute poolt tasutud §-s 26 nimetatud koolituskulude kohta.

(3) Paragrahvi 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud ja lõikes 2 nimetatud isik, avalik-õiguslik ülikool ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud ametiühing, ametiühingute liit ja ametiühingute keskliit on kohustatud Maksuameti kohalikule asutusele esitama deklaratsiooni kalendriaastal saadud kingituste ja annetuste ning nende kasutamise kohta.

(4) Kindlustusandja on kohustatud Maksuameti kohalikule asutusele esitama deklaratsiooni kogumispensionide seaduse § 152 tingimustele vastava täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel kalendriaastal füüsilistelt isikutelt saadud kindlustusmaksete osa kohta, mille eesmärgiks on kindlustussumma maksmine kindlustuspensionina.

(5) Kogumispensionide seaduses sätestatud korras loodud vabatahtliku pensionifondi valitseja on kohustatud Maksuameti kohalikule asutusele esitama deklaratsiooni kalendriaastal füüsiliste isikute poolt soetatud vabatahtliku pensionifondi osakute ja nende soetamiseks makstud summade, samuti pensionifondi vahetamise käigus tagasivõetud pensionifondi osakute kohta.

(6) Lõigetes 1–5 nimetatud deklaratsioon esitatakse kalendriaastale järgneva aasta 1. märtsiks. Deklaratsiooni vorm ja esitamise kord kehtestatakse rahandusministri määrusega.»;

40) paragrahvi 60 lõiked 3–5 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

41) paragrahvi 60 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Äriühing, kellele on enne 2003. aasta 1. jaanuari teise residendist äriühingu poolt üle kantud lõigetes 1 ja 2 sätestatud tulumaksu mahaarvamise õigust, võib lisaks lõikes 2 nimetatud tulumaksule § 50 lõike 1 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata ka ülekantud tulumaksu, kuid kokku mitte rohkem kui maksustamisperioodil § 50 lõike 1 alusel tasumisele kuuluv tulumaksu summa. Mahaarvamise tulemusena tekkinud ülekantud tulumaksu jääki võib maha arvata järgnevatel maksustamisperioodidel § 50 lõike 1 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust.»;

42) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Paragrahvi 54 lõiget 51 ei kohaldata dividendidele, mis on residendist äriühingule või mitteresidendi Eestis registreeritud püsivale tegevuskohale makstud enne 2003. aasta 1. jaanuari.»

§ 2. Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduses (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) töötaja või teenistuja puhul, kellele on töö- ja puhkeaja seaduse (RT I 2001, 17, 78) § 5 lõike 1 alusel kehtestatud lühendatud tööaeg sellel kuul.»;

2) paragrahvi 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) puhkuseseaduse (RT I 2001, 42, 233) §-s 26, töö- ja puhkeaja seaduse §-des 18 ja 23 ning palgaseaduse (RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120; 1999, 29, 397; 2000, 10, 59; 40, 248; 2001, 42, 233; 50, 287) §-s 24 sätestatud täiendavate puhkusepäevade ja lapse toitmise vaheaegade eest makstavat palgahüvitist;»;

3) paragrahvi 3 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) laevade ja tsiviillennunduse lennukite meeskondadele, laevapere liikmetele ja tsiviilõhusõiduki meeskonnaliikmetele antava tasuta kollektiivtoitlustamise ratsiooni maksumust reisidel viibimise ajal, mis ei ületa 90 krooni isiku kohta päevas;»;

4) paragrahvi 9 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) tasuma käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 1 nimetatud juurdemaksmisele kuuluva maksusumma 1. oktoobriks Maksuameti pangakontole.»;

5) paragrahvi 9 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Maksuamet on kohustatud:
1) arvutama füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ning maksumaksjate ja maksu kinnipidajate registri andmete alusel juurdemaksmisele kuuluva maksusumma ning väljastama füüsilisest isikust ettevõtjale maksuteate juurdemaksmisele kuuluva maksusumma kohta vähemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtpäeva;
2) tagastama enammakstud sotsiaalmaksu summa maksustamisperioodile järgneva aasta 1. oktoobriks füüsilisest isikust ettevõtja poolt maksudeklaratsioonil näidatud pangakontole, välja arvatud maksukorralduse seaduses ettenähtud juhtudel.»

§ 3. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. jaanuaril.

(2) Seaduse § 1 punktid 34–37 ja 40–42 jõustuvad 2003. aasta 1. jaanuaril.

(3) Seaduse § 2 punkt 4 jõustub tagasiulatuvalt 2001. aasta 1. jaanuarist.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json