Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 9. augusti 1999. a määruse nr 237 «Sissesõidukeeldude riikliku registri asutamine», 14. oktoobri 1999. a määruse nr 309 «Riikliku pagulaste registri asutamine» ning 30. novembri 2000. a määruse nr 394 «Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 92, 559

Vabariigi Valitsuse 9. augusti 1999. a määruse nr 237 «Sissesõidukeeldude riikliku registri asutamine», 14. oktoobri 1999. a määruse nr 309 «Riikliku pagulaste registri asutamine» ning 30. novembri 2000. a määruse nr 394 «Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus» muutmine

Vastu võetud 20.11.2001 nr 354

Määrus kehtestatakse «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 24, 133) § 32 lõike 1 alusel ning kooskõlas «Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse» (RT I 1998, 98/99, 1575; 1999, 84, 762; 2000, 40, 254; 58, 376; 2001, 16, 68; 58, 352; 68, 407) § 33 lõikega 1, «Pagulaste seaduse» (RT I 1997, 19, 306; 1999, 18, 301; 25, 365; 2001, 16, 68) §-ga 231 ja «Välismaalaste seaduse» (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148; 33, 197; 40, 254; 2001, 16, 68; 58, 352) §-ga 19.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 9. augusti 1999. a määrusega nr 237 «Sissesõidukeeldude riikliku registri asutamine» kinnitatud ««Sissesõidukeeldude riikliku registri» pidamise põhimääruses» (RT I 1999, 64, 644; 2000, 21, 122) tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 25 sõnastatakse järgmiselt:

« 25. Registrisse kantud andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685) ja avaliku teabe seadusega (RT I 2000, 92, 597):
1) volitatud ja vastutava töötleja teenistujatele, kellele vastav õigus on antud ametijuhendi alusel;
2) valitsusasutustele, kui see on vajalik neile õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
3) isikule, kelle andmeid registris töödeldakse, või tema seaduslikule esindajale;
4) kolmandatele isikutele, kui see ei ole vastuolus isikuandmete kaitse seadusega.

Statistilistel ja teaduslikel eesmärkidel kasutamiseks võib registrisse kantud andmeid väljastada vastutava töötleja loal isikutele, kellele on vastav õigus antud seadusega või seaduse alusel kehtestatud õigusaktiga. Sel eesmärgil väljastatavad andmed peavad olema kujul, mis ei võimalda isikut identifitseerida.»;

2) punkt 26 tunnistatakse kehtetuks;

3) punktist 27 jäetakse välja esimene lause koos loeteluga;

4) punktid 28 ja 29 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 14. oktoobri 1999. a määrusega nr 309 «Riikliku pagulaste registri asutamine» kinnitatud ««Riikliku pagulaste registri» pidamise põhimääruses» (RT I 1999, 78, 726) tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 20 sõnastatakse järgmiselt:

« 20. Registrisse kantud andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685), avaliku teabe seaduse (RT I 2000, 92, 597) ja pagulaste seadusega (RT I 1997, 19, 306; 1999, 18, 301; 25, 365; 2001, 16, 68). Register ei sisalda avalikuks kasutamiseks ettenähtud andmeid, välja arvatud statistiline informatsioon taotlejate ja pagulaste arvu, soo, vanuse ning päritoluriikide kohta.»;

2) punkt 21 sõnastatakse järgmiselt:

« 21. Registrist väljastatakse andmeid:
1) volitatud ja vastutava töötleja teenistujatele, kellele vastav õigus on antud ametijuhendi alusel;
2) valitsusasutustele, kui see on vajalik neile õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
3) isikule, kelle andmeid registris töödeldakse, või tema seaduslikule esindajale;
4) kolmandatele isikutele, kui see ei ole vastuolus isikuandmete kaitse seadusega.

Vajadusel sõlmivad registri vastutav töötleja ja andmete saaja väljastatavate andmete kaitseks lepingu, kus sätestatakse väljastatavate andmete loetelu, maht ja väljastamise kord.»;

3) punktid 22–24 ja 26 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruses nr 394 «Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus» (RT I 2000, 91, 594) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registrisse kantud andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas «Isikuandmete kaitse seaduse» (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685) ja «Avaliku teabe seadusega» (RT I 2000, 92, 597).»;

2) paragrahvi 21 lõikes 2 asendatakse sõna «isikuandmeid» sõnadega «registrisse kantud andmeid»;

3) paragrahvi 22 lõiked 1, 4 ja 6 tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Mart LAAR

Siseminister Tarmo LOODUS

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json