Teksti suurus:

Eesti Põllumajanduse Mehhaniseerimise Instituudi ümberkorraldamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.08.2006
Avaldamismärge:RT I 2001, 92, 563

Eesti Põllumajanduse Mehhaniseerimise Instituudi ümberkorraldamine

Vastu võetud 20.11.2001 nr 358

Määrus kehtestatakse « Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237) § 10 punkti 5 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määruse nr 244 « Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine» (RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118–120, 1898; 1999, 57, 603; 92, 828) nõuetest.

§1. Liita 1. jaanuarist 2002. a Eesti Põllumajanduse Mehhaniseerimise Instituut Eesti Maaviljeluse Instituudiga.

§2. Põllumajandusministril:
1) moodustada komisjon §-s 1 nimetatud asutuste tegevuse ümberkorraldamiseks;
2) tunnistada 1. jaanuarist 2002. a kehtetuks Eesti Põllumajanduse Mehhaniseerimise Instituudi põhimäärus ja teha Eesti Maaviljeluse Instituudi põhimäärusesse käesolevast määrusest tulenevad muudatused;
3) esitada 1. veebruariks 2002. a Riigikantseleile üks eksemplar Eesti Põllumajanduse Mehhaniseerimise Instituudi valduses olnud riigivara üleandmis-vastuvõtmisaktist ja asjaajamise üleandmis-vastuvõtmisaktist.

§3. Muuta Vabariigi Valitsuse 9. septembri 1997. a määrust nr 169 «Ministeeriumide määramine, kelle valitsemisalas on riigi teadus- ja arendusasutused» (RT I 1997, 69, 1119; 76, 1284; 85, 1446; 1998, 13, 167; 24–27, 349; 29, 382; 2000, 98, 634; 2001, 17, 79; 41, 226; 45, 253) punkti 1 alapunkti 2, asendades sõnad «Eesti Maaviljelusinstituut» sõnadega «Eesti Maaviljeluse Instituut» ja jättes välja sõnad «Eesti Põllumajanduse Mehhaniseerimise Instituut».

§4. Määruse § 3 jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Peaminister Mart LAAR

Põllumajandusminister Ivari PADAR

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK