Teksti suurus:

Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.07.2006
Avaldamismärge:RT I 2004, 23, 155

Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu1

Vastu võetud 06.04.2004 nr 102

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52) § 2 lõike 4 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Määrusega kehtestatakse jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu (edaspidi nimistu) vastavalt lisale.

(2) Asja esinemine nimistus ei tähenda alati selle kuulumist jäätmete hulka. Asja loetakse jäätmeks siis, kui see vastab «Jäätmeseaduse» § 2 lõigetes 1–3 sätestatule.

(3) Nimistus on ohtlike jäätmete koodinumbrid tähistatud tärniga.

(4) Ohtlike ainetena käsitatakse nimistus aineid, mis vastavad «Kemikaaliseaduse» (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144; 51, 352; 75, 499; 88, 591) § 5 lõikes 1 sätestatule.

§ 2. Nimistu ülesehitus

Jäätmeliigid on nimistus määratud kuuekohaliste koodinumbritega ja kahe- ning neljakohaliste nimistu jaotiste ja alajaotiste koodinumbritega, mis tähistavad kolme liigitustasandit. Iga jäätmeliigi käsitlemisel peab viitama ka kõrgemalseisvale liigitustasandile.

§ 3. Nimistu jaotised

(1) Jäätmete liigitamisel lähtutakse jäätmete tekkevaldkonnast, mida kirjeldavad lisas toodud jaotisekoodid 01–12 või 17–20, ning valitakse jäätmeliigi kuuekohaline koodinumber (välja arvatud numbriga 99 lõppevad koodinumbrid, millega tähistatakse alajaotisesse kuuluvaid, kuid nimistus otseselt nimetamata jäätmeliike). Mõnes tootmisvaldkonnas võib tekkida ka mitmesse jaotisesse või alajaotisesse liigitatavaid jäätmeid.

(2) Kui jaotistes 01–12 või 17–20 ei leidu jäätmete jaoks sobivat koodi, tuleb seda otsida jaotisest 13, 14 või 15.

(3) Liigiti kogutud pakendijäätmed, sealhulgas olmepakendijäätmed ja mitmesugustest materjalidest pakendijäätmete segud, liigitatakse alajaotise 15 01 järgi.

(4) Kui lõigetes 1–3 nimetatud jaotistes sobivat jäätmeliiki ei leidu, liigitatakse jäätmed jaotisesse 16.

(5) Kui jäätmed ei kuulu ka jaotisesse 16, kasutatakse lõikes 1 nimetatud numbriga 99 lõppevat koodinumbrit, mis jäätmetekke valdkonnale kõige paremini sobib.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

1 Euroopa Komisjoni otsus 2000/532/EÜ, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ (millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja nõukogu otsus 94/904/EÜ (millega kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu) (Euroopa Ühenduse Teataja L 226, 6. 09. 2000, lk 3–24; L 47, 16. 02. 2001, lk 1–31; L 47, 16. 02. 2001, lk 32; L 203, 28. 07. 2001, lk 18–19)

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruse nr 102 «Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu»
lisa

JÄÄTMETE, SEALHULGAS OHTLIKE JÄÄTMETE NIMISTU

1. jagu
NIMISTU JAOTISEKOODID

Kood  
01 Maavarade ja maa-ainese uuringutel, kaevandamisel ning füüsikalisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed
02 Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja kalapüügil ning toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed
03 Puidu töötlemisel, plaatide ja mööbli ning tselluloosi, paberi ja kartongi tootmisel tekkinud jäätmed
04 Naha-, karusnaha- ja tekstiilitööstusjäätmed
05 Nafta ja õli rafineerimisel ning fraktsioneerimisel, maagaasi puhastamisel ja kivisöe ning põlevkivi utmisel tekkinud jäätmed
06 Anorgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud jäätmed
07 Orgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud jäätmed
08 Pinnakatete (värvide, lakkide ja klaasjate emailide), liimide, hermeetikute ja trükivärvide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed
09 Fotograafiajäätmed
10 Termilistes protsessides tekkinud jäätmed
11 Metallide ja muude materjalide pinnatöötlusel ja pindamisel ning värviliste metallide hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed
12 Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning füüsikalisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed
13 Õli- ja vedelkütusejäätmed (välja arvatud toiduõlid ning jaotistes 05, 12 ja 19 nimetatud jäätmed)
14 Orgaaniliste lahustite, külmutusagensi- ja vahu- või aerosoolikandegaasijäätmed (välja arvatud jaotistes 07 ja 08 nimetatud jäätmed)
15 Pakendijäätmed; nimistus mujal nimetamata absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus
16 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
17 Ehitus- ja lammutuspraht (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas)
18 Inimeste ja loomade tervishoiul või sellega seonduvatel uuringutel tekkinud jäätmed (välja arvatud köögi- ja sööklajäätmed, mis ei ole tervishoiuga otseselt seotud)
19 Jäätmekäitlusettevõtete, ettevõtteväliste reoveepuhastite ning joogi- ja tööstusvee käitlemisel tekkinud jäätmed
20 Olmejäätmed (kodumajapidamisjäätmed ja samalaadsed kaubandus-, tööstus- ja ametiasutusjäätmed), sealhulgas liigiti kogutud jäätmed

2. jagu
NIMISTU

Kood  
01 MAAVARADE JA MAA-AINESE UURINGUTEL, KAEVANDAMISEL NING FÜÜSIKALISEL JA KEEMILISEL TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED
01 01 Maavarade kaevandamisjäätmed
01 01 01 Maakide kaevandamisjäätmed
01 01 02 Mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed
01 03 Metalle sisaldavate maavarade füüsikalise ja keemilise töötlemise jäätmed
01 03 04* Sulfiidsete maakide hapettekitavad töötlemisjäägid («sabad»)
01 03 05* Muud ohtlikke aineid sisaldavad maagitöötlemisjäägid
01 03 06 Maagitöötlemisjäägid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 03 04 ja 01 03 05
01 03 07* Muud metalle sisaldavate maavarade füüsikalisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed
01 03 08 Tolmjad ja pulbrilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 03 07
01 03 09 Alumiiniumoksiidi tootmises tekkinud «punane hiib», mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 03 07
01 03 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
01 04 Mittemaaksete maavarade füüsikalise ja keemilise töötlemise jäätmed
01 04 07* Mittemaaksete maavarade füüsikalisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed
01 04 08 Kruusajäätmed ja kivipuru, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07
01 04 09 Liiva- ja savijäätmed
01 04 10 Tolmjad ja pulbrilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07
01 04 11 Potase ja kivisoola töötlemisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07
01 04 12 Töötlemisjäägid («sabad») ja muud mineraalide pesemisel ja puhastamisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07
01 04 13 Kivilõikamisel ja -saagimisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07, sh paekivi (nt lubjakivi, dolomiidi) töötlemisel tekkinud jäätmed
01 04 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
01 05 Puurimishiivad ja muud puurimisjäätmed
01 05 04 Mageveepuurimishiivad ja -jäätmed
01 05 05* Õli sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed
01 05 06* Ohtlikke aineid sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed
01 05 07 Barüüti sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 05 05 ja 01 05 06
01 05 08 Kloriide sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 05 05 ja 01 05 06
01 05 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
02 PÕLLUMAJANDUSES, AIANDUSES, VESIVILJELUSES, METSANDUSES, JAHINDUSES JA KALAPÜÜGIL NING TOIDUAINETE VALMISTAMISEL JA TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED
02 01 Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja kalapüügil tekkinud jäätmed
02 01 01 Pesemis- ja puhastamissetted
02 01 02 Loomsete kudede jäätmed
02 01 03 Taimsete kudede jäätmed
02 01 04 Plastijäätmed (välja arvatud pakendid)
02 01 06 Loomaväljaheited, virts ja sõnnik (sh reostunud allapanu), eraldi kogutud ja mujal käideldud vedelad farmiheitmed
02 01 07 Metsamajandusjäätmed (nt oksad, risu)
02 01 08* Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalijäätmed
02 01 09 Põllumajanduskemikaalijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 02 01 08
02 01 10 Metallijäätmed
02 01 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
02 02 Liha, kala ja muude loomsete toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed
02 02 01 Pesemis- ja puhastamissetted
02 02 02 Loomsete kudede jäätmed
02 02 03 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid
02 02 04 Reovee kohtpuhastussetted
02 02 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
02 03 Puu-, köögi- ja teravilja, toiduõli, kakao, kohvi, tee ja tubaka töötlemisel ning valmistamisel, konservitootmisel, pärmi ja pärmikontsentraadi tootmisel ning melassi valmistamisel ja kääritamisel tekkinud jäätmed
02 03 01 Pesemis-, puhastamis-, koorimis-, tsentrifuugimis- ja separeerimissetted
02 03 02 Konservandijäätmed
02 03 03 Lahustitega ekstraheerimisel tekkinud jäätmed
02 03 04 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid
02 03 05 Reovee kohtpuhastussetted
02 03 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
02 04 Suhkrutootmisjäätmed
02 04 01 Suhkrupeedi puhastamisel ja pesemisel eraldatud muld
02 04 02 Kaltsiumkarbonaadisete
02 04 03 Reovee kohtpuhastussetted
02 04 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
02 05 Piimatööstusjäätmed
02 05 01 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid
02 05 02 Reovee kohtpuhastussetted
02 05 98 Vadak
02 05 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
02 06 Pagari- ja kondiitritööstusjäätmed
02 06 01 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid
02 06 02 Konservandijäätmed
02 06 03 Reovee kohtpuhastussetted
02 06 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
02 07 Alkohoolsete ja alkoholivabade jookide (välja arvatud kohv, tee ja kakao) tootmisjäätmed
02 07 01 Toorme pesemisel, puhastamisel ja mehaanilisel töötlemisel (peenestamisel ja jahvatamisel) tekkinud jäätmed
02 07 02 Piirituse destilleerimisjäägid
02 07 03 Keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed
02 07 04 Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid
02 07 05 Reovee kohtpuhastussetted
02 07 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
03 PUIDU TÖÖTLEMISEL, PLAATIDE JA MÖÖBLI NING TSELLULOOSI, PABERI JA KARTONGI TOOTMISEL TEKKINUD JÄÄTMED
03 01 Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmise jäätmed
03 01 01 Puukoore- ja korgijäätmed
03 01 04* Ohtlikke aineid sisaldav saepuru, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer
03 01 05 Saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04
03 01 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
03 02 Puidukaitseainejäätmed
03 02 01* Halogeene mittesisaldavad orgaanilised puidukaitseained
03 02 02* Kloororgaanilised puidukaitseained
03 02 03* Metallorgaanilised puidukaitseained
03 02 04* Anorgaanilised puidukaitseained
03 02 05* Muud ohtlikke aineid sisaldavad puidukaitseained
03 02 97* Fenoole sisaldavad orgaanilised puidukaitseained
03 02 98* Puidukaitseaineid sisaldavad setted
03 02 99 Nimistus mujal nimetamata puidukaitseained
03 03 Tselluloosi, paberi ja kartongi tootmise ja töötlemise jäätmed
03 03 01 Puukoore- ja puidujäätmed
03 03 02 Roheleelise sete, mis tekib tselluloosi keedulahuse taaskasutamisel
03 03 05 Paberi ringlussevõtul tekkinud värviärastussetted
03 03 07 Vanapaberist ja -kartongist pulbi valmistamisel mehaanilisel teel eraldatud jäägid
03 03 08 Ringlusse võetud vanapaberi ja -kartongi sortimisjäätmed
03 03 09 Lubjasete («meesa»)
03 03 10 Pulbi mehaanilisel lahutamisel tekkinud kiujäägid ning kiu-, täiteaine- ja katteainesetted
03 03 11 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 03 10
03 03 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
04 NAHA-, KARUSNAHA- JA TEKSTIILITÖÖSTUSJÄÄTMED
04 01 Naha- ja karusnahatööstusjäätmed
04 01 01 Kõlu- ja laustajäätmed
04 01 02 Painimisjäätmed
04 01 03* Lahusteid sisaldavad rasvaärastusjäätmed (vedela faasita)
04 01 04* Kroomi sisaldavad parklahused
04 01 05 Kroomivabad parklahused
04 01 06* Kroomi sisaldavad setted, eelkõige reovee kohtpuhastussetted
04 01 07 Kroomivabad setted, eelkõige reovee kohtpuhastussetted
04 01 08* Kroomi sisaldavad parknahajäätmed (kroomnaharibad, -laastud, -lõiked, lihvimistolm)
04 01 09 Apreteerimis- ja viimistlusjäätmed
04 01 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
04 02 Tekstiilitööstusjäätmed
04 02 09 Komposiitmaterjalide (impregneeritud tekstiil, elastomeerid, plastomeerid) jäätmed
04 02 10 Looduslikest saadustest pärinev orgaaniline aine (nt rasv, vaha)
04 02 14* Orgaanilisi lahusteid sisaldavad viimistlusjäätmed
04 02 15 Viimistlusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 14
04 02 16* Ohtlikke aineid sisaldavad värvained ja pigmendid
04 02 17 Värvained ja pigmendid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 16
04 02 19* Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted
04 02 20 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 19
04 02 21 Töötlemata tekstiilikiudude jäätmed
04 02 22 Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed
04 02 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
05 NAFTA JA ÕLI RAFINEERIMISEL NING FRAKTSIONEERIMISEL, MAAGAASI PUHASTAMISEL JA KIVISÖE NING PÕLEVKIVI UTMISEL TEKKINUD JÄÄTMED
05 01 Nafta ja õli rafineerimise ning fraktsioneerimise jäätmed
05 01 02* Soolaärastussetted
05 01 03* Mahutite põhjasetted
05 01 04* Alküülhappesetted
05 01 05* Lekkinud õli
05 01 06* Tehastes, seadmetes ja seadmete hooldamisel tekkinud jäätmed
05 01 07* Happetõrvad (gudroonid)
05 01 08* Muud tõrvad
05 01 09* Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted
05 01 10 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 05 01 09
05 01 11* Kütuse leelispuhastusjäätmed
05 01 12* Õli sisaldavad happed
05 01 13 Katlatoitevee setted
05 01 14 Jahutuskolonnides tekkinud jäätmed
05 01 15* Kasutatud filtersavi
05 01 16* Õli väävlitustamisel tekkinud väävlit sisaldavad jäätmed
05 01 17 Bituumen
05 01 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
05 06 Kivisöe ja põlevkivi utmisjäätmed
05 06 01* Happetõrvad (gudroonid)
05 06 03* Muud tõrvad
05 06 04 Jahutuskolonnides tekkinud jäätmed
05 06 97* Põlevkivi poolkoks
05 06 98* Põlevkivi pigijäätmed («fuussid»)
05 06 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
05 07 Maagaasi ning kivisöe ja põlevkivi uttegaasi puhastusjäätmed
05 07 01* Elavhõbedat sisaldavad setted
05 07 02* Väävlit sisaldavad jäätmed
05 07 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
06 ANORGAANILISTES KEEMIAPROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED
06 01 Hapete valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed
06 01 01* Väävelhape ja väävlishape
06 01 02* Vesinikkloriidhape (soolhape)
06 01 03* Vesinikfluoriidhape
06 01 04* Fosforhape ja fosforishape
06 01 05* Lämmastikhape ja lämmastikushape
06 01 06* Muud happed
06 01 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
06 02 Aluste valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed
06 02 01* Kaltsiumhüdroksiid
06 02 03* Ammooniumhüdroksiid
06 02 04* Naatriumhüdroksiid ja kaaliumhüdroksiid
06 02 05* Muud alused
06 02 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
06 03 Soolade ja soolalahuste ning metallioksiidide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed
06 03 11* Tsüaniide sisaldavad tahked soolad ja lahused
06 03 13* Raskmetalle sisaldavad tahked soolad ja lahused
06 03 14 Tahked soolad ja lahused, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 06 03 11 ja 06 03 13
06 03 15* Raskmetalle sisaldavad metallioksiidid
06 03 16 Metallioksiidid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 03 15
06 03 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
06 04 Metalle sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud alajaotises 06 03
06 04 03* Arseeni sisaldavad jäätmed
06 04 04* Elavhõbedat sisaldavad jäätmed
06 04 05* Muid raskmetalle sisaldavad jäätmed
06 04 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
06 05 Reovee kohtpuhastussetted
06 05 02* Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted
06 05 03 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 05 02
06 06 Väävliühendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel, kasutamisel, keemilisel töötlemisel ja väävlitustamisel tekkinud jäätmed
06 06 02* Ohtlikke sulfiide sisaldavad jäätmed
06 06 03 Sulfiide sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 06 02
06 06 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
06 07 Halogeenide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel, kasutamisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed
06 07 01* Elektrolüüsiprotsessides tekkivad asbesti sisaldavad jäätmed
06 07 02* Kloori tootmisel kasutatud aktiivsüsi
06 07 03* Elavhõbedat sisaldav baariumsulfaadisete
06 07 04* Lahused ja happed, nt kontakthape
06 07 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
06 08 Räni ja räniderivaatide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed
06 08 02* Ohtlikke silikoone sisaldavad jäätmed
06 08 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
06 09 Fosforiühendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel, kasutamisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed
06 09 02 Fosforiräbu
06 09 03* Ohtlike ainetega saastatud või neid sisaldavad kaltsiumipõhised reaktsioonijäätmed
06 09 04 Kaltsiumipõhised reaktsioonijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 09 03
06 09 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
06 10 Lämmastikuühendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel, kasutamisel ja keemilisel töötlemisel ning väetisetootmisel tekkinud jäätmed
06 10 02* Ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed
06 10 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
06 11 Anorgaaniliste pigmentide ja valgussummutite valmistamisel tekkinud jäätmed
06 11 01 Titaandioksiidi tootmisel tekkinud kaltsiumipõhised reaktsioonijäätmed
06 11 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
06 13 Muudes anorgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud jäätmed
06 13 01* Anorgaanilised taimekaitsevahendid, puidukaitseained ja muud biotsiidid
06 13 02* Kasutatud aktiivsüsi (välja arvatud 06 07 02)
06 13 03 Süsiniktahm
06 13 04* Asbestitöötlemisjäätmed
06 13 05* Nõgi
06 13 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
07 ORGAANILISTES KEEMIAPROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED
07 01 Orgaaniliste põhikemikaalide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed
07 01 01* Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused
07 01 03* Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused
07 01 04* Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused
07 01 07* Halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid
07 01 08* Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid
07 01 09* Halogeene sisaldavad filtrikoogid, kasutatud absorbendid
07 01 10* Muud filtrikoogid, kasutatud absorbendid
07 01 11* Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted
07 01 12 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 01 11
07 01 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
07 02 Plasti, sünteetilise kummi ja tehiskiu valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed
07 02 01* Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused
07 02 03* Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused
07 02 04* Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused
07 02 07* Halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid
07 02 08* Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid
07 02 09* Halogeene sisaldavad filtrikoogid, kasutatud absorbendid
07 02 10* Muud filtrikoogid, kasutatud absorbendid
07 02 11* Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted
07 02 12 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 02 11
07 02 13 Plastijäätmed
07 02 14* Ohtlikke aineid sisaldavad lisandijäätmed
07 02 15 Lisandijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 02 14
07 02 16* Ohtlikke silikoone sisaldavad jäätmed
07 02 17 Silikoone sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 02 16
07 02 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
07 03 Orgaaniliste värvainete ja pigmentide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed (välja arvatud alajaotises 06 11 nimetatud jäätmed)
07 03 01* Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused
07 03 03* Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused
07 03 04* Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused
07 03 07* Halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid
07 03 08* Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid
07 03 09* Halogeene sisaldavad filtrikoogid, kasutatud absorbendid
07 03 10* Muud filtrikoogid, kasutatud absorbendid
07 03 11* Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted
07 03 12 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 03 11
07 03 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
07 04 Orgaaniliste taimekaitsevahendite (välja arvatud koodinumbritega 02 02 08 ja 02 01 09 nimetatud jäätmed), puidukaitseainete (välja arvatud alajaotises 03 02 nimetatud jäätmed) ning muude biotsiidide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed
07 04 01* Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused
07 04 03* Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused
07 04 04* Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused
07 04 07* Halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid
07 04 08* Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid
07 04 09* Halogeene sisaldavad filtrikoogid, kasutatud absorbendid
07 04 10* Muud filtrikoogid, kasutatud absorbendid
07 04 11* Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted
07 04 12 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 04 11
07 04 13* Ohtlikke aineid sisaldavad tahked jäätmed
07 04 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
07 05 Ravimite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed
07 05 01* Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused
07 05 03* Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused
07 05 04* Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused
07 05 07* Halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid
07 05 08* Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid
07 05 09* Halogeene sisaldavad filtrikoogid, kasutatud absorbendid
07 05 10* Muud filtrikoogid, kasutatud absorbendid
07 05 11* Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted
07 05 12 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 04 11
07 05 13* Ohtlikke aineid sisaldavad tahked jäätmed
07 05 14 Tahked jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 05 13
07 05 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
07 06 Rasvade, määrete, seepide, puhastus-, desinfitseerimis- ja kosmeetikavahendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ning kasutamisel tekkinud jäätmed
07 06 01* Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused
07 06 03* Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused
07 06 04* Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused
07 06 07* Halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid
07 06 08* Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid
07 06 09* Halogeene sisaldavad filtrikoogid, kasutatud absorbendid
07 06 10* Muud filtrikoogid, kasutatud absorbendid
07 06 11* Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted
07 06 12 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 06 11
07 06 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
07 07 Peenkemikaalide ja nimistus mujal nimetamata keemiatoodete valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed
07 07 01* Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused
07 07 03* Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused
07 07 04* Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused
07 07 07* Halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid
07 07 08* Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid
07 07 09* Halogeene sisaldavad filtrikoogid, kasutatud absorbendid
07 07 10* Muud filtrikoogid, kasutatud absorbendid
07 07 11* Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted
07 07 12 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 07 11
07 07 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
08 PINNAKATETE (VÄRVIDE, LAKKIDE JA KLAASJATE EMAILIDE), LIIMIDE, HERMEETIKUTE JA TRÜKIVÄRVIDE VALMISTAMISEL, KOKKUSEGAMISEL, JAOTAMISEL JA KASUTAMISEL TEKKINUD JÄÄTMED
08 01 Värvide ja lakkide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel ning ärastamisel tekkinud jäätmed
08 01 11* Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed
08 01 12 Värvi- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11
08 01 13* Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- või lakisetted
08 01 14 Värvi- või lakisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 13
08 01 15* Värve või lakke sisaldavad vesisetted, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid
08 01 16 Värve või lakke sisaldavad vesisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 15
08 01 17* Värvide või lakkide eemaldamisel tekkinud jäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid
08 01 18 Värvide või lakkide eemaldamisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 17
08 01 19* Värve või lakke sisaldavad vesisuspensioonid, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid
08 01 20 Värve või lakke sisaldavad vesisuspensioonid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 19
08 01 21* Värvi- või lakiärastijäätmed
08 01 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
08 02 Muude pinnakatete (sealhulgas keraamiliste materjalide) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed
08 02 01 Pulberpinnakatete jäätmed
08 02 02 Keraamilisi materjale sisaldavad vesisetted
08 02 03 Keraamilisi materjale sisaldavad vesisuspensioonid
08 02 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
08 03 Trükivärvide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed
08 03 07 Trükivärvi sisaldavad vesisetted
08 03 08 Trükivärvi sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed
08 03 12* Ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvijäätmed
08 03 13 Trükivärvijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 03 12
08 03 14* Ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvisetted
08 03 15 Trükivärvisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 03 14
08 03 16* Söövituslahusejäätmed
08 03 17* Ohtlikke aineid sisaldavad trükipulbrijäätmed
08 03 18 Trükipulbrijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 03 17
08 03 19* Dispersne õli
08 03 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
08 04 Liimide ja hermeetikute (sealhulgas veekindlust tõstvate ainete) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed
08 04 09* Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed
08 04 10 Liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 09
08 04 11* Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikusetted
08 04 12 Liimi- ja hermeetikusetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 11
08 04 13* Liime või hermeetikuid sisaldavad vesisetted, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid
08 04 14 Liime või hermeetikuid sisaldavad vesisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga  08 04 13
08 04 15* Liime või hermeetikuid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid
08 04 16 Liime või hermeetikuid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 15
08 04 17* Kampoliõli
08 04 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
08 05 Mujal jaotises 08 nimetamata jäätmed
08 05 01* Isotsüanaadijäätmed
09 FOTOGRAAFIAJÄÄTMED
09 01 Fotograafiajäätmed
09 01 01* Vesialusilmuti- ja -aktivaatorilahused
09 01 02* Ofsetplaatide vesialusilmutilahused
09 01 03* Lahustitel põhinevate ilmutite lahused
09 01 04* Kinnistilahused
09 01 05* Pleegituslahused ja pleegituskinnistilahused
09 01 06* Fotograafiajäätmete kohttöötlemisel tekkinud, hõbedat sisaldavad jäätmed
09 01 07 Hõbedat või hõbedaühendeid sisaldav fotofilm ja -paber
09 01 08 Hõbeda- või hõbedaühenditevaba fotofilm ja -paber
09 01 10 Patareideta ühekorrafotoaparaadid
09 01 11* Ühekorrafotoaparaadid, mis sisaldavad koodinumbriga 16 06 01, 16 06 02 või 16 06 03 nimetatud patareisid
09 01 12 Patareidega ühekorrafotoaparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 09 01 11
09 01 13* Fotograafiajäätmete kohttöötlemisel tekkinud vesipõhised vedeljäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 09 01 06
09 01 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
10 TERMILISTES PROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED
10 01 Jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotises 19 nimetatud jäätmed)
10 01 01 Koldetuhk, räbu ja katlatolm (välja arvatud koodinumbriga 10 01 04 nimetatud katlatolm ning koodinumbritega 10 01 96 ja 10 01 97 nimetatud jäätmed)
10 01 02 Kivisöelendtuhk
10 01 03 Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk
10 01 04* Õlilendtuhk ja -katlatolm
10 01 05 Suitsugaasi väävlitustamisel tekkinud kaltsiumipõhised tahked reaktsioonijäätmed
10 01 07 Suitsugaasi väävlitustamisel tekkinud kaltsiumipõhised püdelad reaktsioonijäätmed
10 01 09* Väävelhape
10 01 13* Kütusena kasutatavate emulgeeritud süsivesinike põletamisel tekkinud lendtuhk
10 01 14* Koospõletamisel tekkinud ohtlikke aineid sisaldav koldetuhk, räbu ja katlatolm
10 01 15 Koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 14
10 01 16* Koospõletamisel tekkinud ohtlikke aineid sisaldav lendtuhk
10 01 17 Koospõletamisel tekkinud lendtuhk, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 16
10 01 18* Ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastusjäätmed
10 01 19 Gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 18
10 01 20* Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted
10 01 21 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 20
10 01 22* Ohtlikke aineid sisaldavad vesisegused katlapuhastussetted
10 01 23 Vesisegused katlapuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 22
10 01 24 Keevkihikatelde liiv
10 01 25 Kivisöejõujaamades kütuse ladustamisel ja ettevalmistamisel tekkinud jäätmed
10 01 26 Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed
10 01 95 Põlevkivijõujaamades kütuse ladustamisel ja ettevalmistamisel tekkinud jäätmed
10 01 96* Raske kütteõli põletamisel tekkinud koldetuhk ja -räbu ning katlatolm
10 01 97* Põlevkivikoldetuhk
10 01 98* Põlevkivilendtuhk
10 01 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
10 02 Raua- ja terasetootmisjäätmed
10 02 01 Räbutöötlemisjäätmed
10 02 02 Töötlemata räbu
10 02 07* Ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed
10 02 08 Tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 02 07
10 02 10 Valtsimistagi
10 02 11* Jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed
10 02 12 Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 02 11
10 02 13* Ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid
10 02 14 Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 02 13
10 02 15 Muud gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid
10 02 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
10 03 Alumiiniumi termometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed
10 03 02 Anoodimurd
10 03 04* Primaarsulatusräbu
10 03 05 Alumiiniumoksiidijäätmed
10 03 08* Soolaräbu sekundaarsulatusest
10 03 09* Musträbu sekundaarsulatusest
10 03 15* Põlev ujuräbu või ujuräbu, mis kokkupuutel veega eraldab ohtlikul hulgal põlevgaase
10 03 16 Ujuräbu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 13 15
10 03 17* Anoodivalmistamisel tekkinud tõrvasisaldavad jäätmed
10 03 18 Anoodivalmistamisel tekkinud süsinikkusisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 17
10 03 19* Ohtlikke aineid sisaldav heitgaasitolm
10 03 20 Heitgaasitolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 19
10 03 21* Ohtlikke aineid sisaldavad muud kübemed ja tolm (sh kuulveskitolm)
10 03 22 Muud kübemed ja tolm (sh kuulveskitolm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 21
10 03 23* Ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed
10 03 24 Tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 23
10 03 25* Ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid
10 03 26 Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 25
10 03 27* Jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed
10 03 28 Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 27
10 03 29* Ohtlikke aineid sisaldavad soolaräbu- ja musträbukäitlusjäätmed
10 03 30 Soolaräbu- ja musträbukäitlusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 29
10 03 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
10 04 Plii termometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed
10 04 01* Primaar- ja sekundaarsulatusräbu
10 04 02* Primaar- ja sekundaarsulatustagi ja -ujuräbu
10 04 03* Kaltsiumarsenaat
10 04 04* Heitgaasitolm
10 04 05* Muud kübemed ja tolm
10 04 06* Tahked gaasipuhastusjäätmed
10 04 07* Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid
10 04 09* Jahutusveekäitlusel tekkinud õli sisaldavad jäätmed
10 04 10 Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 04 09
10 04 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
10 05 Tsingi termometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed
10 05 01 Primaar- ja sekundaarsulatusräbu
10 05 03* Heitgaasitolm
10 05 04 Muud kübemed ja tolm
10 05 05* Tahked gaasipuhastusjäätmed
10 05 06* Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid
10 05 08* Jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed
10 05 09 Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 05 08
10 05 10* Põlev tagi ja ujuräbu, või tagi ja ujuräbu, mis kokkupuutel veega eraldab ohtlikul hulgal põlevgaase
10 05 11 Tagi ja ujuräbu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 05 10
10 05 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
10 06 Vase termometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed
10 06 01 Primaar- ja sekundaarsulatusräbu
10 06 02 Primaar- ja sekundaarsulatustagi ja -ujuräbu
10 06 03* Heitgaasitolm
10 06 04 Muud kübemed ja tolm
10 06 06* Tahked gaasipuhastusjäätmed
10 06 07 Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid
10 06 09* Jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed
10 06 10 Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 06 09
10 06 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
10 07 Hõbeda, kulla ja plaatina termometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed
10 07 01 Primaar- ja sekundaarsulatusräbu
10 07 02 Primaar- ja sekundaarsulatustagi ja -ujuräbu
10 07 03 Heitgaasitolm
10 07 04 Muud kübemed ja tolm
10 07 05 Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid
10 07 07* Jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed
10 07 08 Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 07 07
10 07 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
10 08 Muude värviliste metallide termometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed
10 08 04 Kübemed ja tolm
10 08 08* Soolaräbu primaar- ja sekundaarsulatusest
10 08 09 Muu räbu
10 08 10* Põlev tagi ja ujuräbu, või tagi ja ujuräbu, mis kokkupuutel veega eraldavad ohtlikul hulgal põlevgaase
10 08 11 Tagi ja ujuräbu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 10
10 08 12* Anoodivalmistamisel tekkinud tõrvasisaldavad jäätmed
10 08 13 Anoodivalmistamisel tekkinud süsinikkusisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 12
10 08 14 Anoodimurd
10 08 15* Ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed
10 08 16 Tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 15
10 08 17* Ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid
10 08 18 Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 17
10 08 19* Jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed
10 08 20 Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 19
10 08 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
10 09 Mustmetallide valujäätmed
10 09 03 Ahjuräbu
10 09 05* Ohtlikke aineid sisaldavad kasutamata jäänud valukärnid ja -vormid
10 09 06 Kasutamata jäänud valukärnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 05
10 09 07* Ohtlikke aineid sisaldavad kasutatud valukärnid ja -vormid
10 09 08 Kasutatud valukärnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 07
10 09 09* Ohtlikke aineid sisaldav heitgaasitolm
10 09 10 Heitgaasitolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 09
10 09 11* Muud ohtlikke aineid sisaldavad kübemed
10 09 12 Muud kübemed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 11
10 09 13* Ohtlikke aineid sisaldavad sideainejäätmed
10 09 14 Sideainejäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 13
10 09 15* Pragude otsingul kasutatud, ohtlikke aineid sisaldavate materjalide jäätmed
10 09 16 Pragude otsingul kasutatud materjalide jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 15
10 09 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
10 10 Värviliste metallide valujäätmed
10 10 03 Ahjuräbu
10 10 05* Ohtlikke aineid sisaldavad kasutamata jäänud valukärnid ja -vormid
10 10 06 Kasutamata jäänud valukärnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 05
10 10 07* Ohtlikke aineid sisaldavad kasutatud valukärnid ja -vormid
10 10 08 Kasutatud valukärnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 07
10 10 09* Ohtlikke aineid sisaldav heitgaasitolm
10 10 10 Heitgaasitolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 09
10 10 11* Muud ohtlikke aineid sisaldavad kübemed
10 10 12 Muud kübemed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 11
10 10 13* Ohtlikke aineid sisaldavate sideainete jäätmed
10 10 14 Sideainete jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 13
10 10 15* Pragude otsingul kasutatud, ohtlikke aineid sisaldavate materjalide jäätmed
10 10 16 Pragude otsingul kasutatud materjalide jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 15
10 10 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
10 11 Klaasi ja klaastoodete valmistamisel tekkinud jäätmed
10 11 03 Klaaskiudmaterjalijäätmed
10 11 05 Kübemed ja tolm
10 11 09* Ohtlikke aineid sisaldavad valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist
10 11 10 Valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 09
10 11 11* Raskmetalle sisaldav klaasipuru ja -pulber (nt röntgenkiirituslampidest)
10 11 12 Klaasijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 11
10 11 13* Ohtlikke aineid sisaldavad klaasipoleerimis- ja -lihvimissetted
10 11 14 Klaasipoleerimis- ja -lihvimissetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 13
10 11 15* Ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed
10 11 16 Tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 15
10 11 17* Ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid
10 11 18 Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 17
10 11 19* Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted
10 11 20 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 19
10 11 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
10 12 Keraamikatoodete, telliste, plaatide ja ehitustoodete valmistamisel tekkinud jäätmed
10 12 01 Valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist
10 12 03 Kübemed ja tolm
10 12 05 Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid
10 12 06 Kasutuskõlbmatud vormid
10 12 08 Keraamiliste materjalide, telliste, plaatide ja ehitustoodete jäätmed (pärast termilist töötlemist)
10 12 09* Ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed
10 12 10 Tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 12 09
10 12 11* Raskmetalle sisaldavad glasuurimisjäätmed
10 12 12 Glasuurimisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 12 11
10 12 13 Reovee kohtpuhastussetted
10 12 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
10 13 Tsemendi, lubja, krohvisegu ning nendest toodete valmistamisel tekkinud jäätmed
10 13 01 Valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist
10 13 04 Lubja kaltsineerimisel ja kustutamisel tekkinud jäätmed
10 13 06 Kübemed ja tolm (välja arvatud 10 13 12 ja 10 13 13)
10 13 07 Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid
10 13 09* Asbesttsemendi valmistamisel tekkinud asbestisisaldavad jäätmed
10 13 10 Asbesttsemendi valmistamisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 13 09
10 13 11 Tsemendipõhiste komposiitmaterjalide jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 10 13 09 ja 10 13 10
10 13 12* Ohtlikke aineid sisaldavad või aluselised tahked gaasipuhastusjäätmed
10 13 13 Tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 13 12
10 13 14 Betoonijäätmed ja betoonisete
10 13 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
10 14 Krematooriumijäätmed
10 14 01* Elavhõbedat sisaldavad gaasipuhastusjäätmed
11 METALLIDE JA MUUDE MATERJALIDE PINNATÖÖTLUSEL JA PINDAMISEL NING VÄRVILISTE METALLIDE HÜDROMETALLURGIAPROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED
11 01 Metallide ja muude materjalide pinnatöötlusel ja pindamisel (nt galvaanimisel, tsinkimisel, peitsimisel, söövitamisel, fosfaatimisel, leeliselisel rasvaärastusel, anoodimisel) tekkinud jäätmed
11 01 05* Peitsimishapped
11 01 06* Nimistus mujal nimetamata happed
11 01 07* Peitsimisalused
11 01 08* Fosfaatimissetted
11 01 09* Ohtlikke aineid sisaldavad setted ja filtrikoogid
11 01 10 Setted ja filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 01 09
11 01 11* Ohtlikke aineid sisaldav loputusvesi
11 01 12 Loputusvesi, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 01 11
11 01 13* Ohtlikke aineid sisaldavad rasvaärastusjäätmed
11 01 14 Rasvaärastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 01 13
11 01 15* Ohtlikke aineid sisaldavad membraanpuhastus- või ioonvahetussüsteemides tekkinud eluaat ja setted
11 01 16* Küllastunud või kasutatud ioonvahetusvaigud
11 01 98* Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed
11 01 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
11 02 Värviliste metallide hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed
11 02 02* Tsingi hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud setted (sh jarosiit, götiit)
11 02 03 Vesielektrolüüsianoodide tootmisel tekkinud jäätmed
11 02 05* Ohtlikke aineid sisaldavad vase hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed
11 02 06 Vase hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 02 05
11 02 07* Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed
11 02 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
11 03 Karastamisel tekkinud setted ja tahked jäätmed
11 03 01* Tsüaniide sisaldavad jäätmed
11 03 02* Muud jäätmed
11 05 Kuumgalvaanimisjäätmed
11 05 01 Kõvatsink
11 05 02 Tsingituhk
11 05 03* Tahked gaasipuhastusjäätmed
11 05 04* Kasutatud räbusti
11 05 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
12 METALLIDE JA PLASTIDE MEHAANILISEL VORMIMISEL NING FÜÜSIKALISEL JA MEHAANILISEL PINNATÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED
12 01 Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning füüsikalisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed
12 01 01 Mustmetalliviilmed ja treilaastud
12 01 02 Mustmetallitolm ja -kübemed
12 01 03 Värvilise metalli viilmed ja treilaastud
12 01 04 Värvilise metalli tolm ja kübemed
12 01 05 Plasti höövli- ja treilaastud
12 01 06* Halogeene sisaldavad mineraalõlipõhised metallitöötlusõlijäätmed (välja arvatud emulsioonid ja lahused)
12 01 07* Halogeenivabad mineraalõlipõhised metallitöötlusõlijäätmed (välja arvatud emulsioonid ja lahused)
12 01 08* Halogeene sisaldavad metallitöötlusemulsiooni- ja -lahusejäätmed
12 01 09* Halogeenivabad metallitöötlusemulsiooni- ja -lahusejäätmed
12 01 10* Sünteetilised metallitöötlusõlid
12 01 12* Heitvaha ja -rasv
12 01 13 Keevitusjäätmed
12 01 14* Ohtlikke aineid sisaldavad metallitöötlussetted
12 01 15 Metallitöötlussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 14
12 01 16* Ohtlikke aineid sisaldavad liivapritsimisjäätmed
12 01 17 Liivapritsimisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 16
12 01 18* Õli sisaldavad metallisetted (lihvimis-, hoonimis- ja soveldamissetted)
12 01 19* Täielikult biolagundatav masinaõli
12 01 20* Ohtlikke aineid sisaldavad lihvkäiad ja -materjalid
12 01 21 Lihvkäiad ja -materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 20
12 01 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
12 03 Rasva vesi- ja aurärastamisel tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotises 11 nimetatud jäätmed)
12 03 01* Vesipõhised pesuvedelikud
12 03 02* Rasva aurärastusjäätmed
13 ÕLI- JA VEDELKÜTUSEJÄÄTMED (välja arvatud toiduõlid ning jaotistes 05, 12 ja 19 nimetatud jäätmed)
13 01 Hüdraulikaõlijäätmed
13 01 01* PCB-sid sisaldavad hüdraulikaõlid
13 01 04* Klooritud emulsioonid
13 01 05* Kloorimata emulsioonid
13 01 09* Mineraalõlipõhised klooritud hüdraulikaõlid
13 01 10* Mineraalõlipõhised kloorimata hüdraulikaõlid
13 01 11* Sünteetilised hüdraulikaõlid
13 01 12* Täielikult biolagundatavad hüdraulikaõlid
13 01 13* Muud hüdraulikaõlid
13 02 Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid
13 02 04* Mineraalõlipõhised klooritud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid
13 02 05* Mineraalõlipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid
13 02 06* Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid
13 02 07* Täielikult biolagundatavad mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid
13 02 08* Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid
13 03 Isolatsiooni- ja soojusvahetusvanaõlid
13 03 01* PCB-sid sisaldavad isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid
13 03 06* Mineraalõlipõhised klooritud isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 13 03 01
13 03 07* Mineraalõlipõhised kloorimata isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid
13 03 08* Sünteetilised isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid
13 03 09* Täielikult biolagundatavad isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid
13 03 10* Muud isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid
13 04 Pilsivesi
13 04 01* Siseveesõidukite pilsivesi
13 04 02* Sadamates laevadelt vastu võetud pilsivesi
13 04 03* Muude veesõidukite pilsivesi
13 05 Õlipüünisejäätmed
13 05 01* Tahked liiva- ja õlipüünisejäätmed
13 05 02* Õlipüünisesetted
13 05 03* Õlikogurisetted
13 05 06* Õlipüünistes lahutatud õli
13 05 07* Õlipüünistes lahutatud õline vesi
13 05 08* Segajäätmed liiva- ja õlipüünistest
13 07 Vedelkütusejäätmed
13 07 01* Kütteõli ja diislikütus
13 07 02* Bensiin
13 07 03* Muud kütused (sh kütusesegud)
13 08 Nimistus mujal nimetamata õlijäätmed
13 08 01* Soolaärastussetted või -emulsioonid
13 08 02* Muud emulsioonid
13 08 99* Nimistus mujal nimetamata jäätmed
14 ORGAANILISTE LAHUSTITE, KÜLMUTUSAGENSI- JA VAHU- VÕI AEROSOOLIKANDEGAASIJÄÄTMED (välja arvatud jaotistes 07 ja 08 nimetatud jäätmed)
14 06 Orgaaniliste lahustite, külmutusagensi- ja vahu- või aerosoolikandegaasijäätmed
14 06 01* Klorofluorosüsivesinikud, HCFC-, HFC-ained
14 06 02* Muud halogeenitud lahustid ja lahustisegud
14 06 03* Muud lahustid ja lahustisegud
14 06 04* Halogeenitud lahusteid sisaldavad setted või tahked jäätmed
14 06 05* Muid lahusteid sisaldavad setted või tahked jäätmed
15 PAKENDIJÄÄTMED; NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA ABSORBENDID, PUHASTUSKALTSUD, FILTERMATERJALID JA KAITSERIIETUS
15 01 Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijäätmed)
15 01 01 Paber- ja kartongpakendid
15 01 02 Plastpakendid
15 01 03 Puitpakendid
15 01 04 Metallpakendid
15 01 05 Komposiitpakendid
15 01 06 Segapakendid
15 01 07 Klaaspakendid
15 01 09 Tekstiilpakendid
15 01 10* Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid
15 01 11* Ohtlikust poorsest ainest (nt asbestist) koosnevat ruumvõret sisaldavad metallpakendid, sh tühjad survemahutid
15 02 Absorbendid, filtermaterjalid, puhastuskaltsud ja kaitseriietus
15 02 02* Ohtlike ainetega saastunud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sh nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus
15 02 03 Absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 15 02 02
16 NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA JÄÄTMED
16 01 Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sealhulgas liikurmasinad) ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed
16 01 03 Vanarehvid
16 01 04* Romusõidukid
16 01 06 Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi
16 01 07* Õlifiltrid
16 01 08* Elavhõbedat sisaldavad osad
16 01 09* PCB-sid sisaldavad osad
16 01 10* Lõhkemisohtlikud osad (nt turvapadjad)
16 01 11* Asbesti sisaldavad piduriklotsid
16 01 12* Piduriklotsid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 11
16 01 13* Pidurivedelikud
16 01 14* Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid
16 01 15 Antifriis, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 14
16 01 16 Vedelgaasimahutid
16 01 17 Mustmetallid
16 01 18 Värvilised metallid
16 01 19 Plast
16 01 20 Klaas
16 01 21* Ohtlikud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 01 07, 16 01 11, 16 01 13 ja 16 01 14
16 01 22 Nimistus mujal nimetamata osad
16 01 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
16 02 Elektri- ja elektroonikaseadmete ning muude seadmete ja aparaatide jäätmed
16 02 09* Trafod ja kondensaatorid
16 02 10* PCB-sid sisaldavad või nendega saastatud kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 09
16 02 11* Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed
16 02 12* Vaba asbesti sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed
16 02 13* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 12
16 02 14 Kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 kuni 16 02 13
16 02 15* Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud ohtlikud osad
16 02 16 Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15
16 02 97* Muud ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed
16 02 98 Muud kasutuselt kõrvaldatud seadmed ja aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97
16 03 Praaktootepartiid ja kasutamata tooted
16 03 03* Ohtlikke aineid sisaldavad anorgaanilised jäätmed
16 03 04 Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03
16 03 05* Ohtlikke aineid sisaldavad orgaanilised jäätmed
16 03 06 Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05
16 04 Lõhkeainejäägid
16 04 01* Laskemoonajäägid
16 04 02* Pürotehnikamaterjalijäägid
16 04 03* Muud lõhkeainejäägid
16 05 Survemahutis gaasid ja kasutuselt kõrvaldatud kemikaalid
16 05 04* Ohtlikke aineid sisaldavad gaasid (sh haloonid) survemahutis
16 05 05 Survemahutis gaasid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 05 04
16 05 06* Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid, sh laborikemikaalisegud
16 05 07* Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud anorgaanilised kemikaalid
16 05 08* Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud orgaanilised kemikaalid
16 05 09 Kasutuselt kõrvaldatud kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 05 06,  16 05 07 või 16 05 08
16 06 Patareid ja akud
16 06 01* Pliiakud
16 06 02* Ni-Cd-akud
16 06 03* Elavhõbedat sisaldavad patareid
16 06 04 Leelispatareid (välja arvatud koodinumbriga 16 06 03 nimetatud patareid)
16 06 05 Muud patareid ja akud
16 06 06* Patareide ja akude lahus kogutud elektrolüüt
16 07 Veo- ja hoiumahutite ning vaatide puhastusjäätmed (välja arvatud jaotistes 05 ja 12 nimetatud jäätmed)
16 07 08* Õli sisaldavad jäätmed
16 07 09* Muid ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed
16 07 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
16 08 Kasutatud katalüsaatorid
16 08 01 Kulda, hõbedat, reeniumi, roodiumi, pallaadiumi, iriidiumi või plaatinat sisaldavad kasutatud katalüsaatorid (välja arvatud koodinumbriga 16 08 07 nimetatud katalüsaatorid)
16 08 02* Ohtlikke siirdemetalle2 või siirdemetallide ohtlikke ühendeid sisaldavad kasutatud katalüsaatorid
16 08 03 Nimistus mujal nimetamata siirdemetalle või siirdemetalliühendeid sisaldavad kasutatud katalüsaatorid
16 08 04 Katalüütilise krakkimise juures kasutatud vedelkatalüsaatorid
16 08 05* Fosforhapet sisaldavad kasutatud katalüsaatorid
16 08 06* Katalüsaatoritena kasutatud vedelikud
16 08 07* Ohtlike ainetega saastunud kasutatud katalüsaatorid
16 09 Oksüdeerivad ained
16 09 01* Permanganaadid, nt kaaliumpermanganaat
16 09 02* Kromaadid, nt kaaliumkromaat, kaalium- või naatriumdikromaat
16 09 03* Peroksiidid, nt vesinikperoksiid
16 09 04* Nimistus mujal nimetamata oksüdeerivad ained
16 10 Väljaspool ettevõtet töödeldavad vesipõhised vedeljäätmed
16 10 01* Ohtlikke aineid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed
16 10 02 Vesipõhised vedeljäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 10 01
16 10 03* Ohtlikke aineid sisaldavad vesipõhised kontsentraadid
16 10 04 Vesipõhised kontsentraadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 10 03
16 11 Vooderdise- ja tulekindlate materjalide jäätmed
16 11 01* Ohtlikke aineid sisaldavad süsinikupõhised vooderdised ja tulekindlad materjalid
16 11 02 Süsinikupõhised vooderdised ja tulekindlad materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 11 01
16 11 03* Muud metallurgiaprotsessides tekkinud, ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad materjalid
16 11 04 Muud metallurgiaprotsessides tekkinud, ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 11 03
16 11 05* Mujal kui metallurgiaprotsessides tekkinud, ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad materjalid
16 11 06 Mujal kui metallurgiaprotsessides tekkinud, ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 11 05
17 EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT (SEALHULGAS SAASTUNUD MAA-ALADELT EEMALDATUD PINNAS)
17 01 Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted
17 01 01 Betoon
17 01 02 Tellised
17 01 03 Plaadid ja keraamikatooted
17 01 06* Ohtlikke aineid sisaldavad betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud või lahusfraktsioonid
17 01 07 Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06
17 02 Puit, klaas ja plast
17 02 01 Puit
17 02 02 Klaas
17 02 03 Plast
17 02 04* Ohtlikke aineid sisaldav või nendega saastatud puit, klaas ja plast
17 03 Bituumenitaolised segud ning kivisöe- või põlevkivitõrv ja tõrvasaadused
17 03 01* Kivisöe- või põlevkivitõrva sisaldavad bituumenitaolised segud
17 03 02 Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01
17 03 03* Kivisöe- või põlevkivitõrv ja -tõrvasaadused
17 04 Metallid (sealhulgas sulamid)
17 04 01 Vask, pronks, valgevask
17 04 02 Alumiinium
17 04 03 Plii
17 04 04 Tsink
17 04 05 Raud ja teras
17 04 06 Tina
17 04 07 Metallisegud
17 04 09* Ohtlike ainetega saastatud metallisegud
17 04 10* Õli, kivisöe- või põlevkivitõrva või muid ohtlikke aineid sisaldavad kaablid
17 04 11 Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10
17 05 Pinnas (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas
17 05 03* Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas
17 05 04 Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03
17 05 05* Ohtlikke aineid sisaldav süvenduspinnas
17 05 06 Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05
17 05 07* Ohtlikke aineid sisaldav teetammitäitematerjal
17 05 08 Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07
17 06 Isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid
17 06 01* Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid
17 06 03* Muud ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad isolatsioonimaterjalid
17 06 04 Isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 06 01 ja 17 06 03
17 06 05* Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid
17 08 Kipsipõhised ehitusmaterjalid
17 08 01* Ohtlike ainetega saastunud kipsipõhised ehitusmaterjalid
17 08 02 Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01
17 09 Muu ehitus- ja lammutuspraht
17 09 01* Elavhõbedat sisaldav ehitus- ja lammutuspraht
17 09 02* PCB-sid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (nt PCB-sid sisaldavad hermeetikud,  PCB-sid sisaldavad tehisvaigupõhised põrandakatted, PCB-sid sisaldav glasuurisolatsioon, PCB-sid sisaldavad kondensaatorid)
17 09 03* Ohtlikke aineid sisaldav muu ehitus- ja lammutuspraht (sh segapraht)
17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03
18 INIMESTE JA LOOMADE TERVISHOIUL VÕI SELLEGA SEONDUVATEL UURINGUTEL TEKKINUD JÄÄTMED (välja arvatud köögi- ja sööklajäätmed, mis ei ole tervishoiuga otseselt seotud)
18 01 Inimese sünnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed
18 01 01 Teravad ja torkivad esemed (välja arvatud koodinumbriga 18 01 03 nimetatud jäätmed)
18 01 02 Kehaosad ja elundid, veresäilituskotid ja konservveri (välja arvatud koodinumbriga  18 01 03 nimetatud jäätmed)
18 01 03* Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt
18 01 04 Jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ega kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt sidemed, lahased, linad, ühekorrarõivad, mähkmed)
18 01 06* Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid
18 01 07 Kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 01 06
18 01 08* Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid
18 01 09 Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 18 01 08, 18 01 95, 18 01 96, 18 01 97 ja 18 01 98
18 01 10* Hambaravil tekkinud amalgaamijäätmed
18 01 95* Antibiootikumid
18 01 96* Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid
18 01 97* Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid
18 01 98* Sortimata ravimikogumid
18 02 Loomahaiguste uurimisel, diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed
18 02 01 Teravad ja torkivad esemed (välja arvatud koodinumbriga 18 02 02 nimetatud jäätmed)
18 02 02* Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt
18 02 03 Jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt
18 02 05* Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid
18 02 06 Kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 02 05
18 02 07* Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid
18 02 08 Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 18 02 07, 18 02 95, 18 02 96, 18 02 97 ja 18 02 98
18 02 95* Antibiootikumid
18 02 96* Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid
18 02 97* Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid
18 02 98* Sortimata ravimikogumid
19 JÄÄTMEKÄITLUSETTEVÕTETE, ETTEVÕTTEVÄLISTE REOVEEPUHASTITE NING JOOGI- JA TÖÖSTUSVEE KÄITLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED
19 01 Jäätmete põletamisel või pürolüüsil tekkinud jäätmed
19 01 02 Koldetuhast eraldatud mustmetallid
19 01 05* Gaasikäitlusel tekkinud filtrikook
19 01 06* Gaasikäitlusel tekkinud vesipõhised vedeljäätmed ja muud vesipõhised vedeljäätmed
19 01 07* Gaasikäitlusel tekkinud tahked jäätmed
19 01 10* Kasutatud aktiivsüsi suitsugaasipuhastusest
19 01 11* Ohtlikke aineid sisaldavad koldetuhk ja räbu
19 01 12 Koldetuhk ja räbu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 11
19 01 13* Ohtlikke aineid sisaldav lendtuhk
19 01 14 Lendtuhk, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 13
19 01 15* Ohtlikke aineid sisaldav katlatolm
19 01 16 Katlatolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 15
19 01 17* Ohtlikke aineid sisaldavad pürolüüsijäätmed
19 01 18 Pürolüüsijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 17
19 01 19 Keevkihiliiv
19 01 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
19 02 Jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel (nt kroomi- ja tsüaniidiärastusel, neutraliseerimisel) tekkinud jäätmed
19 02 03 Vaid tavajäätmetest koosnevad eelsegatud jäätmed
19 02 04* Vähemalt üht liiki ohtlikke jäätmeid sisaldavad eelsegatud jäätmed
19 02 05* Ohtlikke aineid sisaldavad jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel tekkinud setted
19 02 06 Jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel tekkinud setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 02 05
19 02 07* Separeerimisel tekkinud õli ja kontsentraadid
19 02 08* Ohtlikke aineid sisaldavad vedelad põlevjäätmed
19 02 09* Ohtlikke aineid sisaldavad tahked põlevjäätmed
19 02 10 Põlevjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 19 02 08 ja 19 02 09
19 02 11* Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed
19 02 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
19 03 Stabiliseeritud ja tahkestatud jäätmed
19 03 04* Osaliselt stabiliseeritud ohtlikena määratletud jäätmed
19 03 05 Stabiliseeritud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 04
19 03 06* Tahkestatud ohtlikena määratletud jäätmed
19 03 07 Tahkestatud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 06
19 04 Klaasistatud jäätmed ja klaasistamisjäätmed
19 04 01 Klaasistatud jäätmed
19 04 02* Lendtuhk ja muud heitgaasipuhastusjäätmed
19 04 03* Klaasistumata tahke faas
19 04 04 Klaasistatud jäätmete karastamisel tekkinud vesipõhised vedeljäätmed
19 05 Tahkete jäätmete aeroobsel töötlemisel tekkinud jäätmed
19 05 01 Olme- ja samalaadsete jäätmete komposteerumata fraktsioon
19 05 02 Taimsete ja loomsete jäätmete komposteerumata fraktsioon
19 05 03 Praakkompost
19 05 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
19 06 Tahkete jäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud jäätmed
19 06 03 Olmejäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud vedelik
19 06 04 Olmejäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud sete
19 06 05 Taimsete ja loomsete jäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud vedelik
19 06 06 Taimsete ja loomsete jäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud sete
19 06 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
19 07 Prügilanõrgvesi
19 07 02* Ohtlikke aineid sisaldav prügilanõrgvesi
19 07 03 Prügilanõrgvesi, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 07 02
19 08 Nimistus mujal nimetamata reoveepuhastusjäätmed
19 08 01 Võrepraht
19 08 02 Liivapüünisesete
19 08 05 Olmereovee puhastussetted
19 08 06* Küllastunud või kasutatud ioonvahetusvaigud
19 08 07* Ioonvahetite regenereerimisel tekkinud lahused ja setted
19 08 08* Raskmetalle sisaldavad membraanpuhastusjäätmed
19 08 09 Vaid toiduõli ja -rasva sisaldava õli ja vee segu lahutamisel tekkinud rasva, õli ning vee segu
19 08 10* Õli ja vee segu lahutamisel tekkinud rasva, õli ning vee segu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 09
19 08 11* Ohtlikke aineid sisaldavad tööstusreovee biopuhastussetted
19 08 12 Tööstusvee biopuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 11
19 08 13* Muud ohtlikke aineid sisaldavad tööstusreovee puhastussetted
19 08 14 Muud tööstusreovee puhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 13
19 08 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
19 09 Joogi- ja tööstusvee käitlusjäätmed
19 09 01 Vee eelfiltrimisjäätmed ja võrepraht
19 09 02 Veeselitusssetted
19 09 03 Veepehmendussetted
19 09 04 Kasutatud aktiivsüsi
19 09 05 Küllastunud või kasutatud ioonvahetusvaigud
19 09 06 Ioonvahetite regenereerimisel tekkinud lahused ja setted
19 09 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
19 10 Metalli sisaldavate jäätmete purustamisjäätmed
19 10 01 Raua- ja terasejäätmed
19 10 02 Värviliste metallide jäätmed
19 10 03* Ohtlikke aineid sisaldav kergfraktsioon ja tolm
19 10 04 Kergfraktsioon ja tolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 10 03
19 10 05* Muud ohtlikke aineid sisaldavad fraktsioonid
19 10 06 Muud fraktsioonid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 10 05
19 11 Õli regenereerimisjäätmed
19 11 01* Kasutatud filtrisavi
19 11 02* Happetõrvad (gudroonid)
19 11 03* Vesipõhised vedeljäätmed
19 11 04* Kütuse leelispuhastusjäätmed
19 11 05* Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted
19 11 06 Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 11 05
19 11 07* Heitgaasipuhastusjäätmed
19 11 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
19 12 Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, nt nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed
19 12 01 Paber ja kartong
19 12 02 Mustmetall
19 12 03 Värviline metall
19 12 04 Plast ja kummi
19 12 05 Klaas
19 12 06* Ohtlikke aineid sisaldav puit
19 12 07 Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06
19 12 08 Tekstiil
19 12 09 Mineraaljäätmed (nt liiv, kivid)
19 12 10 Põlevjäätmed (prügikütus)
19 12 11* Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud)
19 12 12 Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11
19 13 Pinnase ja põhjavee tervendustöödel tekkinud jäätmed
19 13 01* Pinnase tervendustöödel tekkinud, ohtlikke aineid sisaldavad tahked jäätmed
19 13 02 Pinnase tervendustöödel tekkinud tahked jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 01
19 13 03* Pinnase tervendustöödel tekkinud, ohtlikke aineid sisaldavad setted
19 13 04 Pinnase tervendustöödel tekkinud setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 03
19 13 05* Põhjavee tervendustöödel tekkinud, ohtlikke aineid sisaldavad setted
19 13 06 Põhjavee tervendustöödel tekkinud setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 05
19 13 07* Põhjavee tervendustöödel tekkinud, ohtlikke aineid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed ja kontsentraadid
19 13 08 Põhjavee tervendustöödel tekkinud vesipõhised vedeljäätmed ja kontsentraadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 07
20 OLMEJÄÄTMED (KODUMAJAPIDAMISJÄÄTMED JA SAMALAADSED KAUBANDUS-, TÖÖSTUS- JA AMETIASUTUSJÄÄTMED), SEALHULGAS LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMED
20 01 Olmejäätmete hulgast väljanopitud või liigiti kogutud jäätmed (välja arvatud alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed)
20 01 01 Paber ja kartong
20 01 02 Klaas
20 01 08 Biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed
20 01 10 Rõivad
20 01 11 Tekstiil
20 01 13* Lahustid
20 01 14* Happed
20 01 15* Leelised
20 01 17* Fotokemikaalid
20 01 19* Pestitsiidid
20 01 21* Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed
20 01 23* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed
20 01 25 Toiduõli ja -rasv
20 01 26* Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25
20 01 27* Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud
20 01 28 Värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 27
20 01 29* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained
20 01 30 Pesuained, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 29
20 01 31* Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid
20 01 32 Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 31, 20 01 95, 20 01 96, 20 01 97 ja 20 01 98
20 01 33* Koodinumbritega 16 06 01, 16 06 02 ja 16 06 03 nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid
20 01 34 Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33
20 01 35* Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21 ja 20 01 23
20 01 36 Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35
20 01 37* Ohtlikke aineid sisaldav puit
20 01 38 Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37
20 01 39 Plastid
20 01 40 Metallid
20 01 41 Korstnapühkimisjäätmed
20 01 95* Antibiootikumid
20 01 96* Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid
20 01 97* Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid
20 01 98* Sortimata ravimikogumid
20 01 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed
20 02 Aia- ja haljastujäätmed (sealhulgas kalmistujäätmed)
20 02 01 Biolagunevad jäätmed
20 02 02 Pinnas ja kivid
20 02 03 Muud bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed
20 03 Muud olmejäätmed
20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed)
20 03 02 Turgudel tekkinud jäätmed
20 03 03 Tänavapühkmed
20 03 04 Septikusetted
20 03 06 Kanalisatsioonipuhastusjäätmed
20 03 07 Suurjäätmed
20 03 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed

1 Elektri- ja elektroonikaseadmete ohtlikud osad võivad sisaldada alajaotises 16 06 nimetatud ja ohtlikeks liigitatud patareisid ja akusid, elavhõbedalüliteid, elektronkiiretorude klaasi ja muud aktiveeritud klaasi vms.
2 Siirdemetallid: skandium, vanaadium, mangaan, koobalt, vask, ütrium, nioobium, hafnium, volfram, titaan, kroom, raud, nikkel, tsink, tsirkoonium, molübdeen ja tantaal.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

/otsingu_soovitused.json