Teksti suurus:

Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.12.2011
Avaldamismärge:RT I 2004, 23, 157

Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud

Vastu võetud 06.04.2004 nr 104

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52) § 15 lõike 7 ja § 17 lõike 2 alusel.

§ 1. Jäätmete taaskasutamistoimingute nimistu

(1) Jäätmete taaskasutamistoimingud sätestatakse rahvusvaheliselt tunnustatud R-koodinumbrite alusel.

(2) Jäätmete taaskasutamistoimingud on:
1) R1 – kasutamine peamiselt kütusena või muu energiaallikana;
2) R2 – lahustite taasväärtustamine või regenereerimine;
3) R3 – lahustitena mittekasutatavate orgaaniliste ainete ringlussevõtt või taasväärtustamine, sealhulgas:
R3o – bioloogiline ringlussevõtt;
R3m – mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel;
R3c – keemiline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali lagundamine algkomponentideks ning nendest esialgsega analoogse materjali valmistamine;
R3f – ringlussevõtt toormevaruna ehk jäätmematerjali lagundamine mis tahes keemilisteks ühenditeks, mis võetakse järgnevalt ringlusse uue toote koosseisus;
4) R4 – metallide või metalliühendite ringlussevõtt või taasväärtustamine;
5) R5 – muude anorgaaniliste ainete ringlussevõtt või taasväärtustamine, sealhulgas:
R5m – mehaaniline ringlussevõtt;
R5c – keemiline ringlussevõtt;
R5f  – ringlussevõtt toormevaruna;
6) R6 – hapete või aluste regenereerimine;
7) R7 – reostustõrjeks kasutatud ainete taaskasutamine;
8) R8 – katalüsaatorikomponentide taaskasutamine;
9) R9 – õlide taasrafineerimine või korduskasutamine mõnel muul viisil;
10) R10 – pinnastöötlus põllumajandusliku kasutamise eesmärgil või keskkonnaseisundi parendamiseks;
11) R11 – koodinumbriga R1–R10 märgitud mis tahes toimingu tagajärjel tekkinud jäätmete kasutamine;
12) R12 – jäätmete vahetamine koodinumbriga R1–R11 märgitud mis tahes toimingute tegemiseks;
13) R13 – jäätmete kogumine nende töötlemiseks koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes menetlusel, välja arvatud kogumise ajal ajutine ladustamine jäätmete tekkekohas, sealhulgas:
R13s – segajäätmete sortimine nende töötlemiseks koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes menetlusel.

§ 2. Jäätmete kõrvaldamistoimingute nimistu

(1) Jäätmete kõrvaldamistoimingud sätestatakse rahvusvaheliselt tunnustatud D-koodinumbrite alusel.

(2) Jäätmete kõrvaldamistoimingud on:
1) D1 – maapealne või maa-alune ladestamine (näiteks prügilatesse);
2) D2 – pinnastöötlus (näiteks vedelate või püdelate heitmete biolagundamine pinnases);
3) D3 – süvainjektsioon maapõue (näiteks vedelate heitmete pumpamine puuraukudesse, mahajäetud soolakaevandustesse või looduslikesse tühemikesse);
4) D4  – vedelate või püdelate jäätmete paigutamine maapealsetesse kaevanditesse, basseinidesse, paistiikidesse jne;
5) D5 – paigutamine tarindprügilatesse (näiteks jäätmete paigutamine üksteisest ning keskkonnast isoleeritud, pealt kaetud ja vooderdatud pesadesse);
6) D6 – tahkete jäätmete heitmine veekogudesse, välja arvatud merre;
7) D7 – heitmine merre, sealhulgas ladestamine merepõhja;
8) D8 – bioloogiline töötlus, mida ei ole käsitletud mujal selles nimistus ning mille lõppsaaduseks on ühendid ja segud, mis kõrvaldatakse koodinumbriga D1–D12 märgitud mis tahes toiminguga;
9) D9 – füüsikalis-keemiline töötlus, mida mujal selles nimistus ei ole käsitletud ning mille lõppsaaduseks on ühendid ja segud, mis kõrvaldatakse koodinumbriga D1–D12 märgitud mis tahes toiminguga (näiteks aurutamine, kuivatamine, kaltsineerimine);
10) D10 – põletamine maismaal;
11) D11 – põletamine merel;
12) D12 – püsiladustamine (näiteks konteinerites jäätmete paigutamine kaevandustesse);
13) D13 – jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine enne koodinumbriga D1–D12 märgitud mis tahes toimingut;
14) D14 – jäätmete ümberpakkimine enne koodinumbriga D1–D12 märgitud mis tahes toimingut;
15) D15 – vaheladustamine koodinumbriga D1–D14 märgitud mis tahes toimingu ajal, välja arvatud ajutine ladustamine jäätmete kogumisel nende tekkekohas.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

1 Euroopa Ühenduse Nõukogu direktiiv 75/442/EMÜ jäätmete kohta (Euroopa Ühenduse Teataja L 194,  25. 07. 1975, lk 39; L 078, 26. 03. 1991, lk 32; L 377, 31. 12. 1991, lk 48; L 135, 6. 06. 1996, lk 32; L 284, 31. 10. 2003, lk 1–53)

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json