Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 94, 578

Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.11.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. detsembri 2001. a otsusega nr 41

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 26 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused peavad vastama haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354) sätestatud vorminõuetele.»;

2) paragrahvi 27 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 28 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 29 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 30 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 37 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Peaministri korralduses märgitakse akti nimetus, korralduse andja, pealkiri, kuupäev ja number. Peaministri korraldus peab sisaldama viite selle andmise aluseks olevale õigustloovale aktile.»;

7) paragrahvi 51 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Ministri määrus peab vastama haldusmenetluse seaduses sätestatud vorminõuetele.»;

8) paragrahvi 51 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Ministri määrused avaldatakse Riigi Teataja seadusega ettenähtud korras.»;

9) paragrahvi 52 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ministri käskkiri peab vastama haldusmenetluse seaduses sätestatud vorminõuetele.»;

10) paragrahvi 74 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ameti ja inspektsiooni peadirektori käskkiri peab vastama haldusmenetluse seaduses sätestatud vorminõuetele ning jõustub käesoleva seaduse § 52 4. lõikes ettenähtud ajal.»;

11) paragrahvi 87 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Maavanema korraldus peab vastama haldusmenetluse seaduses sätestatud vorminõuetele.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json