Teksti suurus:

Riigikogu valimise seaduse §-de 2, 2^1 ja 26 ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-de 3, 3^1 ja 26 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 95, 588

Riigikogu valimise seaduse §-de 2, 2^1 ja 26 ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-de 3, 3^1 ja 26 muutmise seadus

Vastu võetud 21.11.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. detsembri 2001. a otsusega nr 49

§ 1. Riigikogu valimise seaduses (RT I 1994, 47, 784; 1998, 105, 1743; 107, 1765; 1999, 1, 1; 18, 298) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Riigikogu liikmeks võib kandideerida hääleõiguslik Eesti kodanik, kes on valimiste päeval vähemalt 21-aastane.»;

2) paragrahv 21 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 26 lõike 12 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kandidaadi allkirjaga tõendatud vormikohane nõusolek tema ülesseadmiseks ja kandideerimiseks vastavas valimisringkonnas ülesseadja nimekirjas või üksikkandidaadina;».

§ 2. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses (RT I 1996, 37, 739; 1999, 60, 618) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 3 punkt 3 ja lõike 31 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 31 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 26 lõike 7 punkti 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Nõusolekus märgitakse ära kinnitus, et kandidaat on kantud Eesti hääleõiguslike kodanike riiklikku registrisse selles vallas või linnas;».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json