Teksti suurus:

Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi üheaastane rahastusleping 2002

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.12.2003
Avaldamismärge:RT II 2004, 7, 22

Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi üheaastane rahastusleping 2002

Vastu võetud 08.12.2003

Rahastuslepingu ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise ja lõppemise kohta


EUROOPA ÜHENDUST ESINDAVA EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJONI JA EESTI VABARIIGI VAHEL


Euroopa Ühenduste Komisjon, edaspidi komisjon, tegutsedes Euroopa Ühenduse, edaspidi ühendus, nimel

ning Eesti Vabariigi valitsus, tegutsedes Eesti Vabariigi, edaspidi «Eesti Vabariik», nimel,
edaspidi lepingupooled,

lähtudes asjaolust, et
(1) ühendus on nõukogu määrusega (EÜ) nr 1268/1999 ühenduse toetuse kohta põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelsetele meetmetele Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriikides liitumiseelsel perioodil1 kehtestatud põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi (edaspidi «SAPARD») rahastamise nõuded;
(2) Eesti Vabariigi esitatud kava kinnitati nõukogu määruse (EÜ) nr 1268/1999 artikli 4 lõike 5 alusel 17. novembril 2000 vastu võetud otsuse kohaselt põllumajanduse ja maaelu arendamise programmina;
(3) ühenduse ja Eesti Vabariigi vahel 28. mail 2001 sõlmitud mitmeaastase rahastuslepingu (edaspidi «ühenduse ja Eesti Vabariigi vaheline mitmeaastane rahastusleping») artikli 2 kohaselt määratakse ühenduse rahaliste kohustuste suurus kindlaks üheaastaste rahastuslepingutega;
(4) on vaja sätestada nende rahaliste kohustuste suurus, mille ühendus võtab 2002. aastal põllumajanduse ja maaelu arendamise programmi ning selle muudatuste (edaspidi «programm») rakendamisel Eesti Vabariigis, ning kehtestada nimetatud kohustuste kehtimisaeg. Kuna 2002. aasta rahaliste kohustuste kehtivusajal võib aset leida ühenduse laienemine, rakendab SAPARDi agentuur ettevaatusabinõusid abisaajatega sõlmitavate uute lepingute tähtaja piiramiseks, et tagada nõuetekohane üleminek SAPARDilt uutele maaelu arenguabi meetmetele, mida Eesti Vabariik Euroopa Liidu liikmesriigina rakendama hakkab. See nõue ei ole mingil moel vastuolus ühinemisakti sisuga;
(5) Nõukogu määruse (EÜ) nr 2500/2001 artikli 12 lõike 4 alusel 17. detsembril 2001 täiendatud nõukogu määruse nr 1268/1999 kohaselt laieneb õigus osaleda SAPARDi pakkumismenetlustes ning sõlmida lepinguid inter alia Küprose, Malta ja Türgi füüsilistele ja juriidilistele isikutele võrdsetel alustel liikmesriikide ja abisaajamaade füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Seega on vaja laiendada nimetatud õigusi loetletud riikidele ning rakendada nende suhtes samu sätteid, mis on kehtestatud kõigile kandidaatriikidele;
(6) tulenevalt 2002. aasta augustis üleujutusi põhjustanud erakordsete loodusõnnetuste ning ühenduse ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud mitmeaastase rahastuslepingu rakendamise kogemustest on tekkinud vajadus teha selles lepingus teatavaid täpsustusi. Esmajärjekorras on vaja täpsustada sätteid, mis käsitlevad teatud meetmete alt rakendatavate projektide valikut;

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Eesmärk

Leping sätestab rahalise kohustuse suuruse, mille ühendus võtab Eesti Vabariigi suhtes 2002. aastal. Lisaks muudetakse sellega 25. jaanuaril 2001 alla kirjutatud mitmeaastast rahastuslepingut.

Artikkel 2. Kohustus

Ühenduse finantsosaluse suuruseks 2002. aastal on kuni 12 942 243 eurot. Kohustus kehtib üksnes juhul, kui programmi rakendatakse kooskõlas ühenduse ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud mitmeaastase rahastuslepinguga.

Artikkel 3. Kohustuse kehtivus

Komisjon tühistab automaatselt selle osa artiklis 2 viidatud kohustusest, mida ei ole kasutatud ettenähtud arveldustehingute tegemiseks või mille kasutamiseks ei ole hiljemalt 31. detsembriks 2004 laekunud nõuetekohaselt vormistatud maksetaotlust.

Minemata vastuollu sätetega, mis võivad olla Eesti Vabariigi ühinemisaktis, ei sõlmi SAPARDi agentuur ühegi abisaajaga ühtki sellest lepingust tulenevat ühenduse rahaliste vahendite eraldamise lepingut pärast Eesti Vabariigiga kui Euroopa Liidu liikmesriigiga maaelu arenguabi andmist reguleerivate lepingute sõlmimist.

Artikkel 4. Mitmeaastases rahastuslepingus tehtavad muudatused

Komisjoni ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud mitmeaastases rahastuslepingus tehakse järgmised muudatused:

1. Artikkel 8 asendatakse järgmise tekstiga:

«Artikkel 8. Kontaktaadressid

1. Mitmeaastase rahastuslepingu ja/või üheaastase rahastuslepingu artikli 2 reguleerimisala käsitlev kirjavahetus, jao F lisas 1 nimetatud informatsioon välja arvatud, milles viidatakse vajaduse korral programmi numbrile ja nimetusele, edastatakse järgmistel aadressidel:

Ühendusele:
Commission of the European Communities; Directorate General Agriculture; SAPARD Unit; Rue de la Loi 130, B – 1049 Brussels; Telefon: 00 32 2 296 73 37; Faks: 00 32 2 295 17 46; E-post: [email protected];

Eesti Vabariigile:
Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn, Eesti; Telefon: 00 (372) 6 113 572; Faks: 00 (372) 6 966 810; e-post: [email protected].

2. Jao F lisas 1 nimetatud mitmeaastase rahastuslepingu ja/või üheaastase rahastuslepingu artikli 2 reguleerimisala käsitlev kirjavahetus, milles viidatakse vajaduse korral programmi numbrile ja nimetusele, edastatakse järgmistel aadressidel:

Ühendusele:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), Directorate C; 30, Rue Joseph II, B – 1049 Brussels;

Eesti Vabariigile:
Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn, Eesti; Telefon: 00(372)6 113 572; Faks: 00 (372) 6 966 810; e-post: [email protected]

2. Jagu A

– Artikli 5 lõike 1 punkt b asendatakse järgmise tekstiga:
«b) projektide valik paremusjärjestuse määramise põhimõtete järgi.
Juhul kui:
     i) mingi programmist tuleneva meetme puhul on vaid üks tunnustatud abisaaja;
     ii) programmis sätestatud agrokeskkonna meetme projektide valimise ülesanne on delegeeritud tunnustatud asutusele või asutustele ja
     iii) infrastruktuuridega seotud projektide valimise ülesanne on delegeeritud tunnustatud asutusele või asutustele,
ei vali projekte SAPARDi agentuur, minemata vastuollu oma ülejäänud kohustustega, kaasa arvatud vastavusnõuete hindamisega.»

– Artikli 5 lõige 7 asendatakse järgmise tekstiga:
«7. Kõigi investeerimisprojektide puhul, välja arvatud infrastruktuuri tehtavad investeeringud, mis ei anna olulist rahalist tulu, on SAPARDi agentuur kohustatud jälgima, et programmi mis tahes projekti avaliku sektori vahendite arvelt antava abi kumulatiivne määr ei oleks ühegi projekti puhul suurem kui 50% aktsepteeritavatest kulutustest. Koolitusmeetmed on selle lõike tähenduses mitte investeeringud, vaid inimkapital.»

– Artikli 8 lõike 1 punkt b asendatakse järgmise tekstiga:
«b) põhinevad abisaaja koostatud kuludeklaratsioonidel, mida tõendavad originaalarved või juhul, kui toetus ei ole programmi järgi kuluartikkel, samaväärseks tunnistatud dokumendid. Deklaratsioonide koostamisel võetakse aluseks üksnes väljaminekud või juhul, kui toetus ei kujuta endast väljaminekut, toimingud, mis sooritati pärast nõude esitajaga lepingu sõlmimise päeva, millega asjaomast projekti toetatakse programmi raames; see tingimus ei kehti sobivus- ja seonduvate uuringute ning tehnilise abi meetmete kohta. Ühelgi juhul ei kompenseerita projekte, tehnilise abi meetme raames teostatud toimingud välja arvatud, mis on valitud, lepinguid, mille on sõlminud SAPARDi agentuur ja abisaajad või mis on sõlmitud nende nimel, ning väljamakseid, mis on tehtud enne selle jao artikli 3 lõikes 1 viidatud komisjoni otsuse vastuvõtmise kuupäeva või -päevi. Kui SAPARDi agentuur ei jäta saadud originaalarveid või teisi selles lõikes viidatud dokumente endale, tagab ta neist koopiate tegemise ja originaaldokumentide kättesaadavuse auditeerimiseks ja kontrollimiseks.»

– Artikli 10 lõike 1 punkt b asendatakse järgmise tekstiga:
«b) SAPARDi agentuuri ülemaksete, sissenõudmata võlgnevuste ning kahe aasta jooksul alates võlgnike registrisse kandmise kuupäevast laekumata võlgnevuste puhul vahetuskurss, mis kehtis komisjoni eelviimasel tööpäeval ülemaksmise avastamisele eelnenud kuul.»

– Artikli 14 lõige 2.3.6 asendatakse järgmise tekstiga:
«2.3.6. Taotluste hindamise kriteeriumid ja pingerida on selgelt kindlaks määratud ja dokumenteeritud, minemata vastuollu artikli 5 lõike 1 punktiga b.»

– Artikli 14 lõige 2.6 asendatakse järgmise tekstiga:
«2.6. Eesti Vabariigis avalik-õiguslike isikute suhtes rakendatavad hankereeglid teenuste, tööde ja kaupade ostmiseks peavad vastama komisjoni käsiraamatus «Ühenduse kolmandate riikidega tehtava koostöö raames sõlmitavad, teenuste, kaupade ja tööde ostmise lepingud»2 seatud tingimustele. Komisjoni eelneva heakskiidu nõuet ei rakendata. Hangitavad teenused, tööd, masinad ja kaubad peavad pärinema ühendusest või jao F punktis 8 loetletud riikidest.»

– Lisatakse järgmine artikkel:
«Artikkel 16. Erakordsed loodusõnnetused

1. Kui komisjon otsustab, et Eesti Vabariiki on tabanud erakordne loodusõnnetus, võib ta Eesti Vabariigi põhjendatud taotluse alusel anda loodusõnnetuse piirkondade projektide jaoks tähtajalise loa ühenduse avaliku sektori kaasfinantseerimise määrade suurendamiseks üle programmis kehtestatud piirmäärade, ületamata 85% ülemmäära nõuet ning eeldusel, et nõukogu määrust nr 1268/1999 on vastavalt täiendatud. Lisaks sellele võib komisjon teha järgmised mööndused lepingu selle jao sätete kohta:
a) artikli 5 lõigetes 6 ja 7 kehtestatud 50% piirmäärad võib asendada kuni 75% piirmäraga, eeldusel et nõukogu määrust nr 1268/1999 on vastavalt täiendatud;
b) artikli 7 lõike 5 teises alalõigus sätestatud lisaväljamakse taotluse puhul võib samuti lähtuda erakordsete loodusõnnetuste eeldatavast kahjust;
c) artikli 8 lõike 1 punktis b:
– nõude, mille kohaselt võetakse deklaratsioonide koostamisel aluseks üksnes väljaminekud, mis tehti nõude esitajaga lepingu sõlmimise päeval, võib asendada SAPARDi agentuuri ametliku otsusega projekti toetada. Sellise otsuse kriteeriumid sätestatakse Eesti Vabariigi esitatud ja komisjoni heaks kiidetud põhjendatud taotluses. Abisaaja kohustub esitama kuludeklaratsioonid hiljemalt ühe aasta jooksul artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt. Abisaajale möönduse korras tehtavad väljamaksed ei või olla suuremad kui 20% SAPARDi agentuuri heakskiidetud investeeringu kogusuurusest ning iga sellise makse puhul kehtivad asjakohased garantiinõuded;
– säte, mille kohaselt tehakse kuludeklaratsioon toimingute kohta, mis leidsid aset pärast abisaajaga projekti toetamise lepingu sõlmimise kuupäeva, asendatakse erakordse loodusõnnetuse toimumise kuupäevale viitava sättega;
d) artikli 14 lõike 2.6, mille kohaselt peavad ametiasutuste teenuste, tööde ja kaupade hankereeglid vastama komisjoni käsiraamatus seatud tingimustele, võib asendada leebema sättega, mille kohaselt lubatakse ametiasutustel konsulteerida valitud hankijatega ning pidada neist ühe või mitmega läbirääkimisi lepingu sõlmimise üle.»

3. Jagu B

– Artiklisse 4 lisatakse järgmine lõige:
«6. Kui komisjon otsustab, et Eesti Vabariiki on tabanud erakordne loodusõnnetus, võib ta Eesti Vabariigi põhjendatud taotluse alusel teha loodusõnnetuse piirkondade projektidele tähtajalisi mööndusi eeltoodud lõike 2 punktist e, lõike 3 punktist b ja c ning lõikest 4.»

– Artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmise tekstiga:
«2. Järelevalve puhul võetakse aluseks füüsilised, keskkonna- ja finantsnäitajad. Programmi järelevalve näitajad peavad olema seotud konkreetse toetuse eripära, eesmärkide ja Eesti Vabariigi sotsiaal-majandusliku, strukturaalse ja keskkonna olukorraga.»

– Artikli 8 lõike 5 punkti c lisatakse järgmine lõik:
«v) andmed, mis tõendavad, et ühenduse rahalised vahendid ei ole asendatud Eesti Vabariigi rahaliste vahenditega.»

4. Jakku C lisatakse järgmine artikkel:
«Artikkel 8. Euroopa lepingud

Eesti Vabariik tagab Euroopa lepingu artikli 633 kohaldamise avaliku sektori abi korral, mis soosib SAPARDi toetatud ettevõtteid või kaupu, mida ei ole nimetatud Euroopa lepingu III jaotise II ja III peatükis, moonutades või võimaldades moonutada konkurentsi.»

5. Jao D vormile D-1 lisatakse tabel A1 (lisa III).

6. Jagu F

– Punkti 8 veeru (e) riikide nimekiri asendatakse järgnevaga:
«Bulgaaria Vabariik, Tšehhi Vabariik, Eesti Vabariik, Ungari Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Poola Vabariik, Rumeenia, Slovaki Vabariik, Sloveenia Vabariik, Küpros, Malta ja Türgi.»

– Veeru (e) alapunkti 7.3 punkt 7.3.1 asendatakse järgmise tekstiga:
«7.3.1. Eesti Vabariik edastab komisjonile kahe kuu jooksul pärast iga kvartali lõppu nende õigusrikkumiste nimekirja, mis on haldus- või kohtu korras tõendamist leidnud. Aruande koostamisel võetakse aluseks selle jao lisa 1.»

– Veeru (e) alapunkti 7.5 punkt 7.5.1 asendatakse järgmise tekstiga:
«7.5.1. Eesti Vabariik teavitab komisjoni kahe kuu jooksul pärast iga kvartali lõppu menetlustest, mida on rakendatud õigusrikkumiste korral, millest on teada saadud pärast alapunktis 7.3 viidatud aruande esitamist ja kõigist neist tulenevatest olulistest muutustest, kasutades selle jao lisa 1 vormi ning viidates alapunkti 7.3 kohaselt koostatud varasematele raportitele.»

– Üheaastasele rahastamislepingule lisatakse lisa 1 nimetusega «Mitmeaastase rahastamislepingu jao F lisa I».

Artikkel 5. Jõustumine

Leping jõustub päeval, mil lepingupooled on teineteist teavitanud kõigi selle sõlmimiseks vajalike formaalsuste täitmisest.

Artikkel 6. Allkirjad

Leping koostatakse kahes eksemplaris inglise ja eesti keeles, millest autentne on üksnes ingliskeelne tekst.

Koostatud vastavalt Brüsselis ja Tallinnas detsembrikuu kaheksandal päeval kahe tuhande kolmandal aastal.

____________
1 EÜT L 161, 26.6.1999, lk 87–93.
2 SEC 1999 1801/2.
3 AT L 068, 9.03.1998, lk 0003–0198.

 

Euroopa Ühenduste Komisjoni nimel Eesti Vabariigi nimel
Franz FISCHLER
komisjoni liige
Taavi VESKIMÄGI
rahandusminister,
riiklik välisabi koordinaator

 

  Lisa I
Konfidentsiaalne

Juhtum/ Kohtuasi nr: LR/XX/XXX/S/X

MITMEAASTASE RAHASTAMISLEPINGU JAO F PUNKTIDE 7.3 JA 7.5 KOHASELT ESITATAV PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENDAMISE LIITUMISEELSE PROGRAMMI SUHTES TOIME PANDUD ÕIGUSRIKKUMISI KÄSITLEV KVARTALIARUANNE

TEABEVAHETUSE ANDMED

Kandidaatriik:

Juhtumi/kohtuasja number: XX/XX/XXX/S/01

Kvartal: XX/XX2

Saatmise kuupäev:

Kandidaatriigi haldusasutus:

Kontaktisiku nimi: telefon:
  faks: e-post:

ANDMED ÕIGUSRIKKUMISE KOHTA

1.

Tegevuse kirjeldus

1.1.

Programmi nimetus:

1.2.

Programmi kinnitanud komisjoni otsuse number:

1.3.

Meetme nimetus ja projekti nimetus:

1.4.

Projekti number kandidaatriigis:

2.

Sätete rikkumine

2.1.

Rikutud ühenduse säte:

2.2.

Rikutud riiklik säte:

3.

Õigusrikkumise kahtluseni viinud esimese informatsiooni laekumise kuupäev

3.1.

Õigusrikkumise kahtluseni viinud esimese informatsiooni allikas:

4.

Õigusrikkumise avastamise viis:

5.

Õigusrikkumise liik

5.1.

Õigusrikkumise toimepanemise viis:

5.2.

Kas tegemist on uudse õigusrikkumise viisiga?

Jah (   ) Ei (   )
5.3.

Kui jah, kas sellest on teatatud mitmeaastase rahastamislepingu jao F punkti 7.4 kohaselt?

6.

Kas õigusrikkumises osalevad ka teised riigid?

Jah (   ) Ei (   )
6.1.

Kui jah, kas sellest on teatatud mitmeaastase rahastamislepingu jao F punkti 7.4 kohaselt?

Jah (   )

   Kuupäev ja viide: Ei (   ) Pole teada (   )
7.

Õigusrikkumise toimepaneku aeg

7.1.

Kuupäev või ajavahemik, mil õigusrikkumine toime pandi:

8.

Ametkonnad või institutsioonid

8.1.

Õigusrikkumist käsitleva ametliku raporti koostanud ametkonnad või institutsioonid:

8.2.

Haldus- või kohtumenetluse eest vastutavad ametkonnad või institutsioonid

9.

Õigusrikkumist puudutava ametliku raporti koostamise kuupäev:

10.

Asjaosaliste füüsiliste ja juriidiliste isikute nimed ja aadressid

10.1.

Füüsilised isikud:
     – Perekonnanimi:
     – Eesnimi:
     – Aadress:
     – Postiindeks:
     – Linn:
     – Riik:
     – Funktsioon:

10.2.

Juriidiline isik:
     – Nimi:
     – Asukoht:
     – Postiindeks:
     – Riik:

FINANTSASPEKTID

11.

Kogusumma ja selle jagunemine rahastamisallikate lõikes

11.1.

Tegevuse kogumaksumus:

11.2.

Ühenduse osalus:

11.3.

Kandidaatriigi osalus:

12.

Õigusvastaseks osutunud kulutuste olemus ja summa

12.1.

Kulutuse olemus:

12.2.

Kulutuse kogusumma:

12.3.

Ühenduse kulutused:

12.4.

Kandidaatriigi kulutused:

13.

Summa, mis oleks alusetult välja makstud õigusrikkumise avastamata jäämise korral:

14.

Rahalised tagajärjed

14.1.

Punkti 12.2 kohaselt välja maksmata summa suurus:
     EL summa:
     Kandidaatriigi summa:

15.

Sissenõudmise võimalus:

16.

Kogu sissenõutud summa:

16.1.

Ühenduse osalus:

16.2.

Kandidaatriigi osalus:

17.

Kogu sissenõudmisele kuuluv summa:

17.1

Ühenduse osalus:

17.2

Kandidaatriigi osalus:

18.

Mitmeaastase rahastamislepingu jao F punktist 7.5.2 tuleneva eriaruande koostamise kuupäev:

MENETLUSE KÄIK/SEIS

19.

Kandidaatriigi rakendatavad meetmed

19.1.

Vahemeetmed:

20.

Haldusmenetlused:

21.

Kohtumenetlused:

22.

Sissenõudemenetlusest loobumise põhjused:

22.1.

Kas komisjoni teavitati enne sissenõudmismenetlusest loobumise otsuse tegemist?

Jah (   )

   Kuupäev ja viide: Ei (   ) Pole teada (   )
23.

Kas kriminaalasi on lõpetatud?

Jah (   )

Ei (   )

Pole teada (   )
24.

Menetluse lõpetamine

24.1.

Kas komisjoni on teavitatud haldus- või kohtuotsusest või nende peamistest punktidest, mis käsitlevad menetluse lõpetamist mitmeaastase rahastamislepingu jao F punkti 7.5.1 kohaselt:

Jah (   )

Kuupäev ja viide: Ei (   ) Pole teada (   )
25.

Kohaldatud karistused (haldus- ja/või kohtu korras):

26.

Täiendavad tähelepanekud:

1 Juhtumi/kohtuasja number jääb samaks, viimane number välja arvatud, ning koosneb: kandidaatriigi initsiaalidest/aastast/kolmekohalisest kohtuasja (juhtumi) numbrist / S=SAPARD/0 esmase teate number, 1 on esmakordse uuendamise number, 2 teistkordse uuendamise number jne, nt PO/02/001/S/0.
2 Kaks numbrikohta tähistavad aastat ja kaks kvartalit, nt 0203, 0206, 0209, 0212.

 

  Lisa II

Vorm: D-1

Euroopa Komisjon – SAPARD – Kuludeklaratsioon ja maksetaotlus (saatmiseks Euroopa Komisjonile aadressil DG AGRI, Rue de la Loi 130 (SAPARD), B–1049 Brussels).

Programmi nimetus …………………

Komisjoni otsus nr …….….….…….… …….…….… aastast (viimati muudetud otsusega nr …….….….   ……… aastast).

Komisjoni viitenumber …………………….

Allakirjutanu, ……………, Eesti Vabariigi ja komisjoni vahel sõlmitud mitmeaastase rahastuslepingu kohaselt deklareerib Eesti Vabariiki esindav riiklikult volitatud ametnik, et vastavalt programmile on ajavahemikus ……… (päev/kuu/aasta) kuni ……… (päev/kuu/aasta) aktsepteeritavaid kulutusi välja makstud summas ……… (omavaluuta), ……… (euro, konverteeritud omavaluutast määraga, mis on mitmeaastase rahastuslepingu lisa jao A artikli 10 kohaselt ära toodud deklaratsioonile lisatud tabelis).

Kõik nimetatud väljamaksete üksikasjad on esitatud deklaratsioonile lisatud tabelis, mis moodustab selle lahutamatu osa.

Samuti deklareerin, et meetmeid rakendatakse programmi eesmärkide kohaselt ja rahuldava kiirusega ning kõik tehinguid tõendavad dokumendid on praegu ja tulevikus kättesaadavad, nagu on ette nähtud mitmeaastase rahastuslepingu artiklis 3 ja nimetatud lepingu lisa jao A artiklis 15.

Deklareerin, et:
1. Kõik väljamaksete kohta esitatud andmed on täpsed. Need põhinevad individuaalsete projektide alusel tehtud arvestustel ning on tõendatud dokumentatsiooniga. Kõik asjakohased dokumendid ja andmed on kontrollimiseks praegu ja tulevikus kättesaadavad, nagu on ette nähtud mitmeaastase rahastuslepingu artiklis 3 ja nimetatud lepingu lisa jao A artiklis 15.
2. Kas kuluaruanne sisaldab üksikasjalikke andmeid sissenõutavate võlgnevuste kohta summas ……… (omavaluuta), ……… (euro), jagatuna meetmete kaupa, sealhulgas ühenduse ja Eesti Vabariigi osaluse äranäitamine, või sissenõutavaid võlgnevusi ei ole (mittevajalik läbi kriipsutada). Deklaratsioonis on näidatud ka eelnevates deklaratsioonides käsitletud võlgnevused, mis on registris olnud enam kui kaks aastat ning mis on selle kuludeklaratsiooni summast maha arvatud.
3. Ühenduse rahaliste vahendite summa SAPARDi eurokontol viimase debiteerimise seisuga deklaratsiooni koostamisel aluseks olnud kvartali lõpus (või lisadeklaratsiooni puhul deklaratsioonis kindlaks määratud kuupäeva seisuga) on ……… eurot. ……… eurot nimetatud summast moodustavad kogunenud intressid.

Väljamakse tuleb teha SAPARDi eurokontole

Abi saaja:  
Pank:  
Pangakonto number:  
Konto valdaja (kui ei ole abisaaja):  

Selles kuludeklaratsioonis on ……. nummerdatud lehekülge.

Deklaratsioon on koostanud: ………… kuupäev, pitser ja SAPARDi agentuuri direktori allkiri.

Deklaratsioon on koostatud minu esitatud raamatupidamisandmete alusel: ………………… kuupäev, pitser ja SAPARDi agentuuri raamatupidaja allkiri.

Kinnitanud: ………………… kuupäev, pitser ja Eesti Vabariiki esindava riiklikult volitatud ametniku allkiri.

Koostatud ………………… (kuupäev).

 

  Lisa III

Vorm D-1 Tabel A1

Toetuskõlblike, erandliku, komisjoni poolt vastavalt jao a artikli 16 lõike 1(a) sätetele …………… (kuupäev) kinnitatud loodusõnnetuse tagajärjel programmi algusest saadik tegelikult aset leidnud väljaminekute deklaratsioon Programmi nimetus …………………

Komisjoni otsus nr …… vastu võetud …………… (viimati muudetud otsusega nr …….).

Komisjoni viide nimetatud erandlikule loodusõnnetusele, dokument: …………

Deklaratsioon nr ….…, mis hõlmab komisjoni poolt artikli 16 lõike 1 punktis (a) näidatud erandliku loodusõnnetuse asetleidmise perioodi (alguskuupäev) – lõppkuupäev (kaasa arvatud).

Prioriteetide järjestus

Nimetus

Meede

Rahvuslik valuuta

euro

Avaliku sektori osalus

Taotleja omafinant- seerimine

Väljaminekud kokku

Avaliku sektori osalus

Taotleja omafinant-seerimine

Kokku

EV

   

EV

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)+(3)+(4)=(5)

(6)

(7)

(8)

(6)+(7)+(8)=(9)

1. Prioriteet 1

   Meede 1

   Meede 2

   Meede n

Prioriteet 1 kokku

               
n. Prioriteet n

   Meede 1

   Meede 2

   Meede n

Prioriteet n kokku

               
Üldsumma                

Eelmiste deklaratsioonidega võrreldes tekkinud erisused on tähistatud «*»-ga ning neid on põhjendatud lk … kuni lk ….

Deklaratsiooni koostamisel kehtisid omavaluuta/euro suhtes järgmised vahetuskursid: kurss: …………… kuupäev: …………….

 

SPECIAL ACCESSION PROGRAMME FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF ESTONIA
Annual Financing Agreement 2002 between the Commission of the European Communities on behalf of the European Community and the Republic of Estonia

 

The Commission of the European Communities, hereinafter referred to as “the Commission”, acting for and on behalf of the European Community, hereinafter referred to as “the Community”
of the one part, and

The Government of the Republic of Estonia acting for and on behalf of the Republic of Estonia, hereinafter referred to as “the Republic of Estonia”
of the other part,

and together jointly referred to as “the Contracting Parties”,

Whereas:
(1) A Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (hereinafter referred to as “SAPARD”) providing for a Community financial contribution has been established by Council Regulation (EC) No 1268/1999 on Community support for pre-accession measures for agriculture and rural development in the Applicant Countries of central and eastern Europe in the pre-accession period1;
(2) The plan submitted by the Republic of Estonia was approved as an Agriculture and Rural Development Programme by a Decision taken in accordance with Article 4(5) of Council Regulation (EC) No 1268/1999 on 17 November 2000;
(3) The Multi-Annual Financing Agreement between the Commission of the European Communities acting on behalf of the European Community and the Republic of Estonia, hereinafter referred to as the Multi-Annual Financing Agreement between the Community and the Republic of Estonia, has been concluded on 28 May 2001 and provides in Article 2 that the financial commitment of the Community shall be set out in Annual Financing Agreements;
(4) It is necessary to set out the Community financial commitment for the year 2002 for the execution of the Agriculture and Rural Development Programme, and any amendments thereof, (hereinafter referred to as “the Programme”), in the Republic of Estonia, and to state the period of validity of that commitment. As enlargement of the Community may take place within the period of validity for payments of the 2002 financing commitment, the precaution is taken to limit the period for entering into new contracts by the SAPARD Agency to any beneficiary, in order to ensure a proper transition between the SAPARD instrument and any new form of assistance for rural development for the Republic of Estonia as a member of the European Union. This is done without prejudice of the outcome of any possible Act of Accession;
(5) Article 12 (4) of Council Regulation No 2500/2001 of 17 December 2001 modified Council Regulation No 1268/1999 by extending to natural and legal persons from Cyprus, Malta and Turkey the right to participate in invitations to tender and contracts inter alia under SAPARD on the same terms that apply to all natural and legal persons from Member States and beneficiary countries. It is therefore necessary to extend to these countries that right and to allow them to enjoy the same origin provisions as granted to all Applicant Countries;
(6) In the light of the exceptional natural disasters causing flooding in August 2002, of experience gained and comments made since signature of the Multi-Annual Financing Agreement between the Community and the Republic of Estonia, it appears necessary to make certain other adjustments to that agreement. In particular it is appropriate to adjust the provisions concerning project selection for certain measures;

Have agreed as follows:

Article 1. Objective

This Agreement sets out the Community financial commitment for the Republic of Estonia for the year 2002. It also modifies the Multi-Annual Financing Agreement signed on 25.01.2001, as amended.

Article 2. Commitment

The financial contribution of the Community for the year 2002 is limited to 12.942.243 €. This commitment is valid only for execution of the Programme in conformity with the Multi-Annual Financing Agreement between the Community and the Republic of Estonia.

Article 3. Period of commitment

The Commission shall automatically decommit any part of the commitment referred to in Article 2 which has not been settled by a payment on account, or for which it has not received an acceptable payment application, by 31 December 2004 at the latest.

Without prejudice to provisions which may be laid down in an Act of Accession for the Republic of Estonia, no contract involving Community funds relating to this Agreement shall be entered into by the SAPARD Agency with any beneficiary later than the date for this country to enter into contracts involving a form of assistance for Rural Development for the Republic of Estonia as a member of the European Union.

Article 4. Modification of the Multi-Annual Financing Agreement

The Multi-Annual Financing Agreement concluded between the Commission and the Republic of Estonia, is modified as follows:

1. Article 8 is replaced by the following:
Article 8. Contact Points

1. Correspondence relating to any matter, except information set out in Appendix I to Section F, falling within the scope of this Multi-Annual Financing Agreement, and/or the scope of the Annual Financing Agreements provided for in Article 2, where appropriate stating the Programme’s number and title, shall be addressed to the following:

for the Community:
Commission of the European Communities, Directorate General Agriculture, SAPARD Unit, Rue de la Loi 130, B – 1049 Brussels; Telephone: 00 32 2 296 73 37; Fax: 00 32 2 295 17 46; e-mail: [email protected];

for the Republic of Estonia:
Ministry of Finance, Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn, Estonia; Tele-
phone: 00 372 6 113 572; Fax: 00 372 6 966 810; e-mail: [email protected].

2. Correspondence relating to information set out in Appendix I to Section F, falling within the scope of this Multi-Annual Financing Agreement, and/or the scope of the Annual Financing Agreements provided for in Article 2, where appropriate stating the Programme’s number and title, shall be addressed to the following:

for the Community:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), Directorate C, 30, Rue Joseph II, B – 1049 Brussels;

for the Republic of Estonia:
Ministry of Finance, National Fund Department, Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn, Estonia; Telephone: 00 372 6 113 572; Fax: 00 372 6 966 810; e-mail: [email protected].”

2. In Section A

– In Article 5 (1) the point (b) is replaced by the following:
“(b) Project selection, including the application of ranking criteria.
However,
i) where for the measure in question in the Programme there is only one designated beneficiary;
ii) for the agri-environment measure provided in the Programme the task of project selection has been granted to a designated body or bodies; and
iii) for projects involving infrastructure where in the Programme the task of project selection has been granted to a designated body or bodies
the SAPARD Agency, without prejudice to all of its other responsibilities, including assessment of eligibility, shall not perform project selection.”

– Article 5 (7) is replaced by the following:
“7. In respect of investments in projects except those in infrastructure of a type not generating substantial net revenue, the SAPARD Agency shall ensure that for any project under the programme the cumulation of public aid granted from all sources does not exceed 50% of total eligible cost. Measures for training are considered to be human capital and not investment for the purposes of this paragraph.”

– In Article 8 (1) the point (b) is replaced by the following:
“(b) based on declarations of expenditure incurred by the beneficiary evidenced by original receipted invoices or other relevant documents where, according to the Programme, aid is not a function of expenditure. Such declarations shall include only expenditure or, in the case where aid is not a function of expenditure, events occurring no earlier than the date the contract was concluded making the claimant a beneficiary under the Programme for the project concerned, except as regards that for feasibility and related studies and for the Technical Assistance measure. Except for actions under the Technical Assistance measure, expenditure shall in no case relate to projects selected, contracts concluded by or on behalf of the SAPARD Agency and beneficiaries, and expenditure paid earlier than the date(s) specified in the Commission Decision referred to in Article 3(1) of this Section. Where original invoices or the other relevant documents referred to in this sub-paragraph are not retained by the SAPARD Agency following receipt, the SAPARD Agency shall ensure that copies shall be taken and arrangements made to ensure that the originals will be made available for audit and inspection purposes.”

– In Article 10 (1) the point (b) is replaced by the following:
“(b) for overpayments by the SAPARD Agency and for debts not recovered by the SAPARD Agency, as well as debts that have not been collected within 2 years of their registration in the debtor’s ledger, the rate on the last but one working day at the Commission in the month preceding the month during which the overpayment or the debt were first noted.”

– In Article 14 the point 2.3.6. is replaced by the following:
“2.3.6. Without prejudice to the provisions of Article 5 (1)(b), criteria for assessing applications and their order of priority shall be clearly defined and documented.”

– In Article 14 the point 2.6. is replaced by the following:
“2.6. The rules for the procurement by public bodies of services, works and supplies in the Republic of Estonia shall be consistent with the rules set out in the Commission manual entitled “Service, Supply, and Work Contracts concluded within the Framework of Community Co-operation for the Third Countries2”. However, the requirement for ex-ante approval by the Commission included therein shall not apply. The services, works, machinery and supplies procured shall originate in the Community or in the countries referred to in Item 8 of Section F.”

– The following Article is added:
Article 16. Exceptional natural disasters

1. Provided Council Regulation No 1268/1999 has been modified accordingly, the Commission may, in the event that it determines that an exceptional natural disaster has affected the Republic of Estonia, on the basis of a reasoned request by the Republic of Estonia authorise, for relevant projects in the region affected and for a specified period, rates of Community co-financing to total public aid above those specified in the Programme but within the ceiling of 85%. Moreover, the Commission may authorise derogations from the following provisions of this Section of the Agreement:
a) provided Council Regulation No 1268/1999 has been modified accordingly, the 50% thresholds as provided for in Article 5 (6) and (7) may be replaced by thresholds of up to 75%;
b) in Article 7 (5) second sub paragraph, requests for additional payments on account may also be based on estimates of needs flowing from the expected impact of the exceptional natural disaster;
c) in Article 8 (1) (b):
– the requirement for declarations of expenditure incurred by the beneficiary to be evidenced by receipted invoices may be replaced by a formal decision by the SAPARD Agency to support the project. The criteria for such decisions shall be specified in the reasoned request submitted by the Republic of Estonia and approved by the Commission. The beneficiary must undertake within a period not exceeding one year to provide declarations of expenditure actually incurred as provided for in Article 8(1)(b). No payment to any beneficiary pursuant to this derogation may exceed 20% of the total cost of the investment approved by the SAPARD Agency and any such payment shall be the subject of appropriate guarantees;
– the provision limiting expenditure declarations to events occurring no earlier than the date the contract was concluded making the claimant a beneficiary shall be replaced by a limit of no earlier than the date the exceptional natural disaster occurred;
d) in Article 14 point 2.6., the obligation for procurement by public bodies of services, works and supplies to be consistent with the Commission manual may be replaced by less onerous provisions including those permitting negotiated procedures whereby authorities consult providers of their choice and negotiate the terms of the contract with one or more of them.”

3. In Section B:

– In Article 4 the following paragraph is added:
“6. In the event that the Commission determines that an exceptional natural disaster has affected the Republic of Estonia it may on the basis of a reasoned request by the Republic of Estonia authorise, for relevant projects in the region affected and for a specified period, derogations from provisions of paragraphs 2(e), 3(b) and 3(c), and 4 above.”

– Article 6 (2) is replaced by the following:
“2. Monitoring shall be carried out by reference to relevant physical, environmental and financial indicators. These monitoring indicators, concerning the inputs and the outputs of the Programme, shall relate to the specific character of the assistance concerned, its objectives and the socio-economic, structural and environmental situation of the Republic of Estonia.”

– In Article 8(5)(c) the following indent is added:
“(v) data to demonstrate that Community funds have not replaced funding available in the Republic of Estonia.”

4. In Section C the following Article is added:
Article 8. Europe Agreements
The Republic of Estonia shall ensure that for any public aid which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods granted under SAPARD, which concern products other than those referred to in Title III, Chapters II and III of the Europe Agreement, Article 633 of the Europe Agreement are respected.”

5. In Section D the Table A1 (attached as Annex III) is annexed to the Form D-1.

6. In Section F

– The list of countries set out in item no 8 column (e) is replaced by the following:
“Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Cyprus, Malta and Turkey.”

– The provisions in sub-item 7.3 under 7.3.1. column (e) are replaced by the following:
“7.3.1. During the two months following the end of each quarter, the Republic of Estonia shall report to the Commission any irregularities, which have been the subject of initial administrative or judicial investigations. This report shall be presented in accordance with the form in Appendix I to this Section.”

– The provisions in sub-item 7.5 under 7.5.1. column (e) are replaced by the following:
“7.5.1. During the two months following the end of each quarter, the Republic of Estonia shall inform the Commission, using the form in Appendix I to this Section and with reference to any previous report made under sub-item 7.3, of the procedures instituted following all irregularities previously notified and of important changes resulting therefrom.”

– The annex I to this Annual Financing Agreement is attached as Appendix I to Section F of the Multi-Annual Financing Agreement.

Article 5. Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the date when both Contracting Parties have notified each other of the completion of all necessary formalities for its conclusion.

Article 6. Signature

This Agreement shall be drawn up in duplicate in English and in Estonian, only the English text being authentic.

Done at Brussels and at Tallinn, respectively, this eighth day of December in the year two thousand and three.

____________
1 OJ L 161, 26.06.1999, p. 87–93.
2 SEC(1999) 1801/2.
3 OJ L 068, 9.03.1998, p. 0003–0198.

 

For the Commission of the European Communities For the Republic of Estonia
Taavi VESKIMÄGI
Franz FISCHLER
Member of the Commission
Minister of Finance,
State Aid Co-ordinator

 

  Annex I
CONFIDENTIAL

Case No: AC/XX/XXX/S/X

QUARTERLY COMMUNICATION OF IRREGULARITIES IN CONNECTION WITH THE SPECIAL ACCESSION PROGRAMME FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SAPARD) AS REQUIRED BY SECTIONS F–7.3 AND F–7.5 OF THE MULTI-ANNUAL FINANCING AGREEMENT

IDENTIFICATION OF COMMUNICATION

Applicant Country:

Case Number: XX/XX/XXX/S/01

Quarter: XX/XX2

Date Sent:

Administrative Department in Applicant Country:

Contact Point: Name: Phone:
  Fax: E-mail:

DETAILS OF IRREGULARITY

1.

Description of Operation

1.1.

Name of programme:

1.2.

Commission Decision approving the programme:

1.3.

Name of measure and title of project:

1.4.

Applicant Country’s project number:

2.

Provision Infringed

2.1.

Community provision infringed:

2.2.

National provision infringed:

3.

Date of First Information Leading to Suspicion of Irregularity

3.1.

Source of first information leading to suspicion of irregularity:

4.

Manner in which Irregularity was discovered:

5.

Type of Irregularity

5.1.

Practices employed in committing the irregularity:

5.2.

Are these practices considered new?

Yes (   ) No (   )
5.3.

If yes, has notification been sent under Section F – 7.4 of the Multi-Annual Financing Agreement?

6.

Are other Countries involved?

Yes (   ) No (   )
6.1.

If yes, has notification been sent under Section F – 7.4 of the Multi-Annual Financing Agreement?

Yes (   )

Date and reference: No (   ) Not known (   )
7.

Period of Irregularity

7.1.

Date on which, or dates between which, the irregularity was committed:

8.

Authorities or Bodies

8.1.

Authorities or bodies which drew up the official report on the irregularity:

8.2.

Authorities or bodies responsible for administrative or judicial follow-up:

9.

Date on which the Official Report on the Irregularity was drawn up:

10.

Name and Address of Natural and Legal Persons involved

10.1.

Natural Persons:
     – Name:
     – First Name:
     – Address:
     – Postal Code:
     – City:
     – Country:
     – Function:

10.2.

Legal Persons:
     – Name:
     – Registered Office:
     – Postal Code:
     – Country:

FINANCIAL ASPECTS

11.

Total Amount and Distribution between Sources of Financing

11.1

Total amount of the operation:

11.2

Community financing:

11.3

Applicant Country financing:

12.

Nature and Amount of the Expenditure Found to be Irregular

12.1

Nature of the expenditure:

12.2

Total amount of the expenditure:

12.3

Community expenditure:

12.4

Applicant Country expenditure:

13.

Amount which would have been wrongly paid if the Irregularity had not been discovered:

14.

Financial consequences

14.1

Amount of expenditure under 12.2 not yet paid:
     Amount EU:
     Amount Applicant Country:

15.

Possibility of Recovery:

16.

Total Amount Recovered:

16.1

Community share:

16.2

Applicant Country share:

17.

Total Amount to be Recovered:

17.1

Community share:

17.2

Applicant Country share:

18.

Date of Special Report in accordance with Section F – 7.5.2 of the Multi-Annual Financing Agreement:

STAGE OF PROCEDURES

19.

Action by Applicant Country

19.1.

Interim measures:

20.

Administrative Proceedings:

21.

Judicial Proceedings:

22.

Reasons for any abandonment of recovery proceedings:

22.1.

Was the Commission notified before the decision to abandon the recovery procedure was taken?

Yes (   )

Date and reference: No (   ) Not known (   )
23.

Have criminal proceedings been abandoned?

Yes (   )

No (   )

Not known (   )
24.

Termination of Procedures

24.1.

Has the Commission been notified of administrative or judicial decisions or the main points thereof, concerning termination of proceedings in accordance with Section F – 7.5.1 of the Multi-Annual Financing Agreement:

Yes (   )

Date and reference: No (   ) Not known (   )
25.

Penalties imposed (administrative and/or judicial):

26.

Additional observations:

 

1With the exception of the last digit the case number remains the same and is composed of: Applicant Country’s initials/year/three digit case number/S for SAPARD/0 for initial communication, 1 for first update, 2 for second update etc. eg PO/02/001/S/0.
2 Two digits for the year and two digits for the quarter eg 0203, 0206, 0209, 0212.

 

  Annex II

Form: D-1

European Commission – SAPARD – Declaration of expenditure and payment application (to be sent to the European Commission, DG AGRI, Rue de la Loi 130 (SAPARD), B – 1049 Brussels)

Name of Programme: …………………

Commission Decision No …… of ……… (as last modified by Decision No  …… of ………).

Commission reference number ………………….

The undersigned, ………………… as the National Authorising Officer representing the Republic of Estonia as provided for in the Multi-Annual Financing Agreement concluded between the Republic of Estonia and the Commission, hereby declares that the total eligible expenditure in accordance with the programme, incurred from (……… day/month/year to ……… day/month/year) amounts to ……… (national currency), ……… (euro, converted from national currency at the rate(s) indicated in the tables attached, as provided for in Article 10 of Section A, of the Annex to the Multi-Annual Financing Agreement).

Details relating to this expenditure are set out in the Tables annexed hereto and form an integral part of this declaration.

I also declare that the measures are progressing at a satisfactory rate in accordance with the objectives laid down in the Programme, and that the supporting documents are, and will remain, available as provided for in Article 3 of the Multi-Annual Agreement and Article 15 of Section A of the Annex to that Agreement.

I declare that:
1. The listing of expenditure is exact. It is based on accounts at the level of individual projects and supported by documentary evidence. The listing and corresponding supporting documents are open to verification and will be remain available in accordance Article 3 of the Multi-Annual Financing Agreement and Article 15 of Section A of the Annex thereto.
2. Either The listing includes details of debts to be collected amounting to (……… national currency) (……… euro), of which total amounts per measure are attached, including the breakdown of national public and Community contribution; or There are no debts to be collected – (strike out as appropriate). The declaration also includes all debts since the previous declaration which have been registered for more than two years, and which are subtracted from this expenditure declaration.
3. The volume of Community funds in the SAPARD euro account as at the date of the last debit at the end of the quarter to which this declaration refers (or in the case of a supplementary declaration, the date specified in that declaration) amounts to ………  euro. Of this amount ……… euro correspond to interest earned.

The payment should be made to the SAPARD euro account:

Beneficiary:  
Bank:  
Account number:  
Account holder (if different from beneficiary)  

This expenditure declaration contains … numbered pages.

This declaration has been established by: ………………………………

(Date, stamp and signature of the Head of the SAPARD Agency).

The declaration has been established on the basis of financial amounts provided by me  ………………………………………………………………

(Date and Signature of the Accountant of the SAPARD Agency).

Certified by ………………………………………………………………

(Date, stamp and signature of the National Authorising Officer on behalf of the Republic of Estonia).

Done at  …………………, ………………… (date)

 

  Annex III

Form D-1 Table A1

Statement of Eligible Expenditure Actually Incurred in the Context of the Exceptional Natural Disaster Acknowledged as Such by the Commission on …………… under the Provisions of Article 16 § 1(a) of Section A: since Start of Programme in the Context of That Disaster

Name of Programme: …………………

Commission Decision No …… of ………… (as last modified by Decision No …… of …………) (as last modified be Decision No …… of ……….).

Commission reference to the exceptional natural disaster, document: …  …………………. .

Declaration No … covering the period from the start of application of the provisions of Article 16 § 1(a) for the exceptional natural disaster acknowledged by the Commission on (date) to (date) inclusive.

Priority axis
Name
Measure


National currency


euro

Public expenditure

Private funding Total eligible cost

Public expenditure

Private funding Total eligible cost
  EC National    
EC
National
   
(1)
(2)
(3)
(4)
(2)+(3)+(4)=(5)
(6)
(7)
(8)
(6)+(7)+(8)=(9)
1. Priority 1                
   Measure 1
   Measure 2
   Measure n
Total Priority 1
n. Priority n                
    Measure 1
   Measure 2
   Measure n
Total Priority n
Grand Total                

In the event of differences in relation to a previous declaration these are identified by «*» and explained on pages …… to ….… .

The rates of exchange used for national currency/euro conversion are as follows:    Rate ……………; Date: …………….

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json