Teksti suurus:

Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi üheaastane rahastusleping 2003

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.12.2003
Avaldamismärge:RT II 2004, 7, 22

Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi üheaastane rahastusleping 2003

Vastu võetud 08.12.2003

Liitumiseelse programmi 2002. ja 2003. aasta üheaastaste rahastuslepingute ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise ja lõppemise kohta


EUROOPA ÜHENDUST ESINDAVA EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJONI JA EESTI VABARIIGI VAHEL

Euroopa Ühenduste Komisjon, edaspidi komisjon, tegutsedes Euroopa Ühenduse, edaspidi ühendus, nimel

ning Eesti Vabariigi valitsus, tegutsedes Eesti Vabariigi, edaspidi Eesti Vabariik, nimel,
edaspidi lepingupooled,

lähtudes asjaolust, et
(1) ühendus on nõukogu määrusega (EÜ) nr 1268/1999 ühenduse toetuse kohta põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelsetele meetmetele Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriikides liitumiseelsel perioodil1 kehtestanud põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi (edaspidi SAPARD) rahastamise nõuded; nimetatud määruse viimased muudatused on tehtud määrusega (EÜ) nr 696/20032;
(2) Eesti Vabariigi esitatud kava kinnitati määruse (EÜ) nr 1268/1999 artikli 4 lõike 5 alusel 17. novembril 2000 vastu võetud otsuse kohaselt põllumajanduse ja maaelu arendamise programmina. Programmi viimased muudatused kinnitati 19. detsembril 2002 vastu võetud otsusega;
(3) Euroopa Ühendust esindava komisjoni ja Eesti Vabariigi vahel 28. mail 2001 sõlmitud mitmeaastase rahastuslepingu (edaspidi mitmeaastane rahastusleping), mille viimased muudatused kinnitati ühendust esindava komisjoni ja Eesti Vabariigi üheaastase rahastuslepinguga 2002, artikli 2 kohaselt määratakse ühenduse rahaliste kohustuste suurus kindlaks üheaastaste rahastuslepingutega;
(4) on vaja sätestada nende rahaliste kohustuste suurus, mille ühendus võtab 2003. aastal põllumajanduse ja maaelu arendamise programmi ning selle muudatuste (edaspidi programm) rakendamisel Eesti Vabariigis, ning kehtestada nimetatud kohustuste kehtimisaeg. Lisaks sellele on vaja pikendada 2000., 2001. ja 2002. aasta rahastuslepingu rahaliste kohustuste kehtivuse aega, et kajastada nõukogu määruse (EÜ) nr 1268/1999, mis käsitleb ühenduse toetust Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriikidele liitumiseelse põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelsetele meetmete rakendamiseks3 (mida on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 188/20034), kohaldamise rahalised tingimused sätestava komisjoni 7. juuni 2000 määrust (EÜ) nr 2222/2000. Samal põhjusel on vaja muuta mitmeaastase rahastuslepingu sätteid, mis reguleerivad maksetaotluste esitamist komisjonile;
(5) arvesse tuleb võtta võimalust, et SAPARDi agentuur võib abisaajatega sõlmida lepinguid ka teatud perioodi jooksul pärast Eesti Vabariigi saamist liikmesriigiks. Vaja on sätestada, et nimetatud lepingute tingimused kajastaksid Eesti Vabariigi staatuse muutust;
(6) reeglina kehtib riigihangete läbipaistvuse ning diskrimineerimise ja huvide konflikti välistamise nõue. Sellest tulenevalt muudetakse ka mitmeaastase rahastuslepingu asjakohaseid sätteid;
(7) mitmeaastase rahastuslepingu sätetes on täheldatud teatud vastuolu, mis on vaja kõrvaldada;

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Eesmärk

Leping sätestab rahalise kohustuse suuruse, mille ühendus võtab Eesti Vabariigi suhtes 2003. aastal. Lisaks muudetakse sellega 25. jaanuaril 2001 alla kirjutatud mitmeaastast rahastuslepingut koos kõigi muudatustega ning 2000., 2001. ja 2002. aasta rahastuslepinguid.

Artikkel 2. Kohustus

Ühenduse finantsosaluse suuruseks 2003. aastal on kuni 13 070 615 eurot. Kohustus kehtib üksnes juhul, kui programmi rakendatakse kooskõlas ühenduse ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud mitmeaastase rahastuslepinguga.

Artikkel 3. Kohustuse kehtivus

Komisjon tühistab automaatselt selle osa artiklis 2 viidatud kohustusest, mida ei ole kasutatud ettenähtud arveldustehingute tegemiseks või mille kasutamiseks ei ole hiljemalt 31. detsembriks 2006 laekunud nõuetekohaselt vormistatud maksetaotlust.

SAPARDi agentuur ei sõlmi ühegi abisaajaga ühtki sellest lepingust tulenevat ühenduse rahaliste vahendite eraldamise lepingut pärast Eesti Vabariigiga kui Euroopa Liidu liikmesriigiga maaelu arenguabi andmist reguleerivate lepingute sõlmimist.

Artikkel 4. Üheaastases rahastuslepingus 2000 tehtav muudatus

Komisjoni ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud üheaastase rahastuslepingu 2000 artikkel 3 asendatakse järgmise tekstiga:

«Artikkel 3. Kohustuse kehtivus

Komisjon tühistab automaatselt selle osa artiklis 2 viidatud kohustusest, mida ei ole kasutatud ettenähtud arveldustehingute tegemiseks või mille kasutamiseks ei ole hiljemalt 31. detsembriks 2004 laekunud nõuetekohaselt vormistatud maksetaotlust.

SAPARDi agentuur ei sõlmi ühegi abisaajaga ühtki sellest lepingust tulenevat ühenduse rahaliste vahendite eraldamise lepingut pärast Eesti Vabariigiga kui Euroopa Liidu liikmesriigiga maaelu arenguabi andmist reguleerivate lepingute sõlmimist.»

Artikkel 5. Üheaastases rahastuslepingus 2001 tehtav muudatus

Komisjoni ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud üheaastase rahastuslepingu 2001 artikkel 3 asendatakse järgmise tekstiga:

«Artikkel 3. Kohustuse kehtivus

Komisjon tühistab automaatselt selle osa artiklis 2 viidatud kohustusest, mida ei ole kasutatud ettenähtud arveldustehingute tegemiseks või mille kasutamiseks ei ole hiljemalt 31. detsembriks 2005 laekunud nõuetekohaselt vormistatud maksetaotlust.

SAPARDi agentuur ei sõlmi ühegi abisaajaga ühtki sellest lepingust tulenevat ühenduse rahaliste vahendite eraldamise lepingut pärast Eesti Vabariigiga kui Euroopa Liidu liikmesriigiga maaelu arenguabi andmist reguleerivate lepingute sõlmimist.»

Artikkel 6. Üheaastases rahastuslepingus 2002 tehtav muudatus

Komisjoni ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud üheaastase rahastuslepingu 2002 artikkel 3 asendatakse järgmise tekstiga:

«Artikkel 3. Kohustuse kehtivus

Komisjon tühistab automaatselt selle osa artiklis 2 viidatud kohustusest, mida ei ole kasutatud ettenähtud arveldustehingute tegemiseks või mille kasutamiseks ei ole hiljemalt 31. detsembriks 2006 laekunud nõuetekohaselt vormistatud maksetaotlust.

SAPARDi agentuur ei sõlmi ühegi abisaajaga ühtki sellest lepingust tulenevat ühenduse rahaliste vahendite eraldamise lepingut pärast Eesti Vabariigiga kui Euroopa Liidu liikmesriigiga maaelu arenguabi andmist reguleerivate lepingute sõlmimist.»

Artikkel 7. Mitmeaastases rahastuslepingus tehtavad muudatused

Mitmeaastases rahastuslepingus tehakse järgmised muudatused:

1. Jao A artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmise tekstiga:
«1. SAPARDi agentuur esitab ühe kuu jooksul pärast iga kvartali lõppu komisjonile jao D vormi D-1 kohaselt koostatud kvartaalsed maksetaotlused, mis on kinnitatud ja allkirjastatud ning mille on edastanud riiklikult volitatud ametnik Eesti Vabariigi nimel. Lisataotlusi võib esitada juhul, kui on oht, et SAPARDi eurokontol olevad summad võivad ammenduda enne järgmise kvartaalse taotluse käsitlemist, või et kohustused tühistatakse asjakohase üheaastase rahastamislepingu kohaselt.»

2. Jao A artikli 11 lõikes 7 asendatakse määratlus «30. septembriks» määratlusega «enne 30. septembrit».

3. Jao A artikli 13 lõike 1 punkt b asendatakse järgmise tekstiga:
«b) oletatavate ja asetleidnud pettuste ja normide rikkumise ennetamiseks ja lahendamiseks.»

4. Jao A artikli 14 punkt 2.6 asendatakse järgmise tekstiga:
«2.6. Eesti Vabariigis avalik-õiguslike isikute suhtes rakendatavad teenuste, tööde ja kaupade hankereeglid peavad olema läbipaistvad ning välistama peab diskrimineerimise ja huvide konflikti. Need peavad vastama komisjoni käsiraamatus «Ühenduse kolmandate riikidega tehtava koostöö raames sõlmitavad, teenuste, kaupade ja tööde ostmise lepingud»5 sätestatud tingimustele. Komisjoni eelneva heakskiidu nõuet ei rakendata. Hangitavad teenused, kaubad ja tööd peavad pärinema ühendusest või jao F punktis 8 loetletud riikidest. Enne Euroopa Liiduga ühinemist algatatud hangete puhul kohaldatakse ühenduse õigusakte.»

5. Jao B artikli 4 lõike 2 punkt j asendatakse järgmise tekstiga:
«j) konkreetse projektiga seotud üldkulud, nagu arhitektide, inseneride ja konsultantide ning juriidiliste teenuste tasud, projekti ettevalmistamiseks ja/või rakendamiseks vajalikud teostatavusuuringud, patentide ja litsentside ostmine, mis on otseselt seotud konkreetse projektiga, mis on suuremad kui 12% lubatud kulutustest, nimetatud üldkulud välja arvatud;»

6. Jao E lisades asendatakse näidete A kuni E (kaasa arvatud) viimased lõigud järgmise tekstiga:
«Audit tehti vahemikus PP/KK/AAAA kuni PP/KK/AAAA. Meie tähelepanekuid sisaldav aruanne on esitatud järeldusotsusega samal kuupäeval. Antud järeldusotsus hõlmab ka SAPARDi eurokontot.»

7. Jao F punkt 5 asendatakse järgmise tekstiga:
«Normide rikkumisena käsitatakse käesoleva lepingu ja sellest tulenevate lepingute rikkumist majandusüksuse tegevuse või tegevusetuse6 tõttu, mis on kahjustanud või oleks võinud kahjustada ühenduse üldist eelarvet alusetu väljamakse näol.
Pettus tähendab tahtlikku tegevust või tegevusetust, mis on seotud:
i) väärate või ebatäielike avalduste või dokumentide kasutamise või esitamisega, mille tagajärjeks on või võinuks olla vahendite alusetu eraldamine või eraldamata jätmine Euroopa Ühenduste üldisest eelarvest;
ii) konkreetse kohustuse rikkumist käsitleva informatsiooni mitteavaldamine, mis toob endaga kaasa punktis i nimetatud tagajärjed;
iii) nimetatud vahendite mittesihipärane kasutamine.»

8. Jao F punkt 6 asendatakse järgmise tekstiga:
«Majandusüksustele ning füüsilistele ja juriidilistele isikutele võib haldusõiguse rikkumise eest määrata trahve ja muid karistusi, kui nende tegevus on rikkunud lepingust tulenevaid norme või kahjustanud ühenduse huve, või kui nad vastutavad normide rikkumise eest.»

Artikkel 8. Jõustumine

Leping jõustub päeval, mil lepingupooled on teineteist teavitanud kõigi selle sõlmimiseks vajalike formaalsuste täitmisest.

Artikkel 9. Allkirjad

Leping koostatakse kahes eksemplaris inglise ja eesti keeles, mis mõlemad on autentsed tekstid. Tõlgendamisel tekkivate erimeelsuste korral lähtutakse ingliskeelsest tekstist.

Koostatud vastavalt Brüsselis ja Tallinnas detsembrikuu kaheksandal päeval kahe tuhande kolmandal aastal.

1 EÜT L 161, 26.06.1999, lk 87–93.
2 EÜT L 99, 17.04.2003, lk 24.
3 EÜT L 253, 7.10.2000, lk 5.
4 EÜT L 27, 1.02.2003, lk 14.
5 SEC 1999 1801/2.
6 Selles punktis ja punktis 8 tähendab «majandusüksus» asjaomase riigi õigusaktide kohaselt ettevõtjatena tunnustatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid (eraettevõtjad, ettevõtted, riigifirmad või kohalikud ja regionaalsed omavalitsused).

Euroopa Ühenduste Komisjoni nimel Eesti Vabariigi nimel
Franz FISCHLER
komisjoni liige
Taavi VESKIMÄGI
rahandusminister,
riiklik välisabi koordinaator

SPECIAL ACCESSION PROGRAMME FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF ESTONIA

ANNUAL FINANCING AGREEMENT 2003 BETWEEN THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ESTONIA

The Commission of the European Communities, hereinafter referred to as “the Commission”, acting for and on behalf of the European Community, hereinafter referred to as “the Community”
of the one part, and

The Government of the Republic of Estonia acting for and on behalf of the Republic of Estonia, hereinafter referred to as “the Republic of Estonia”
of the other part,

and together jointly referred to as “the Contracting Parties”,

Whereas:
(1) A Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (hereinafter referred to as “SAPARD”) providing for a Community financial contribution has been established by Council Regulation (EC) No 1268/1999 on Community support for pre-accession measures for agriculture and rural development in the Applicant Countries of central and eastern Europe in the pre-accession period1, as last amended by Regulation (EC) No 696/20032;
(2) The plan submitted by the Republic of Estonia was approved as an Agriculture and Rural Development Programme by a Decision taken in accordance with Article 4(5) of Regulation (EC) No 1268/1999 on 17 November 2000. The Programme was (last) amended by a Decision taken on 19 December 2002;
(3) The Multi-Annual Financing Agreement between the Commission acting on behalf of the Community and the Republic of Estonia, as last amended by the Annual Financing Agreement 2002 between the Commission acting on behalf of the Community and the Republic of Estonia (hereinafter referred to as “MAFA”), has been concluded on 28 May 2001 and provides in Article 2 that the financial commitment of the Community shall be set out in Annual Financing Agreements;
(4) It is necessary to set out the Community financial commitment for the year 2003 for the execution of the Agriculture and Rural Development Programme, and any amendments thereof, (hereinafter referred to as “the Programme”), in the Republic of Estonia, and to state the period of validity of that commitment. Moreover, to reflect the provisions of Commission Regulation (EC) No 2222/2000 of 7 June 2000 laying down financial rules for the application of Council Regulation (EC) No 1268/1999 on Community support for pre-accession measures for agriculture and rural development in the applicant countries of central and eastern Europe in the pre-accession period3, as last amended by Regulation (EC) No 188/20034 it is necessary to the increase the time limits of validity of financial commitments set out in the Annual Financing Agreements for 2000, 2001 and 2002. For the same reason it is also necessary to adjust the provisions in the Multi-Annual Financing Agreement concerning the submission of applications for payment from the Commission;
(5) Account must be taken of the prospect that for a certain period after the Republic of Estonia has become a Member State the SAPARD Agency may enter into contracts with beneficiaries. Provision needs to be made so that the requirements of these contracts reflect the change in status of the Republic of Estonia;
(6) As a general rule, public procurement procedures should be carried out in a way as to guarantee transparency, non-discrimination and that there are no conflicts of interest. The relevant rules of the MAFA should therefore be amended accordingly;
(7) Certain inconsistencies relevant to MAFA have come to light that need to be addressed;

Have agreed as follows:

Article 1. Objective

This Agreement sets out the Community financial commitment for the Republic of Estonia for the year 2003. It also modifies the Multi-Annual Financing Agreement signed on 25 January 2001, as amended, as well as the Annual Financing Agreements 2000, 2001 and 2002.

Article 2. Commitment

The financial contribution of the Community for the year 2003 is limited to 13.070.615 €. This commitment is valid only for execution of the Programme, as amended, in conformity with the Multi-Annual Financing Agreement between the Community and the Republic of Estonia.

Article 3. Period of commitment

The Commission shall automatically decommit any part of the commitment referred to in Article 2 which has not been settled by a payment on account, or for which it has not received an acceptable payment application, by 31 December 2006 at the latest.

No contract involving Community funds relating to this Agreement shall be entered into by the SAPARD Agency with any beneficiary later than the date the Republic of Estonia enters into contracts involving a form of assistance for Rural Development for the Republic of Estonia as a member of the European Union.

Article 4. Amendment of the Annual Financing Agreement 2000

Article 3 of the Annual Financing Agreement 2000, concluded between the Commission and the Republic of Estonia, is replaced by the following:

Article 3. Period of commitment

The Commission shall automatically decommit any part of the commitment referred to in Article 2 which has not been settled by a payment on account, or for which it has not received an acceptable payment application, by 31 December 2004 at the latest.

No contract involving Community funds relating to this Agreement shall be entered into by the SAPARD Agency with any beneficiary later than the date the Republic of Estonia enters into contracts involving a form of assistance for Rural Development for the Republic of Estonia as a member of the European Union.”

Article 5. Amendment of the Annual Financing Agreement 2001

Article 3 of the Annual Financing Agreement 2001, concluded between the Commission and the Republic of Estonia is replaced by the following:

Article 3. Period of commitment

The Commission shall automatically decommit any part of the commitment referred to in Article 2 which has not been settled by a payment on account, or for which it has not received an acceptable payment application, by 31 December 2005 at the latest.

No contract involving Community funds relating to this Agreement shall be entered into by the SAPARD Agency with any beneficiary later than the date the Republic of Estonia enters into contracts involving a form of assistance for Rural Development for the Republic of Estonia as a member of the European Union.”

Article 6. Amendment of the Annual Financing Agreement 2002

Article 3 of the Annual Financing Agreement 2002, concluded between the Commission and the Republic of Estonia, is replaced by the following:

Article 3. Period of commitment

The Commission shall automatically decommit any part of the commitment referred to in Article 2 which has not been settled by a payment on account, or for which it has not received an acceptable payment application, by 31 December 2006 at the latest.

No contract involving Community funds relating to this Agreement shall be entered into by the SAPARD Agency with any beneficiary later than the date the Republic of Estonia enters into contracts involving a form of assistance for Rural Development for the Republic of Estonia as a member of the European Union.”

Article 7. Amendment of the Multi-Annual Financing Agreement

The Multi-Annual Financing Agreement is amended as follows:

1. In Article 9 of Section A, paragraph 1 is replaced by the following:
“1. The SAPARD Agency shall, on a quarterly basis, present payment applications in accordance with the Form D-1 as set out in Section D, signed and certified, and transmitted by the National Authorising Officer, on behalf of the Republic of Estonia, to the Commission within one month of the end of each quarter. However, supplementary applications may be submitted only if justified on the basis of the risk of the net balance in the SAPARD euro account being exhausted before the next quarterly application has been processed or if there is a risk of decommitment being invoked pursuant to the provisions of the relevant Annual Financing Agreement.”

2. In Article 11 of Section A, the reference in paragraph 7 to “by 30 September” is replaced by “before 30 September”.

3. In Article 13 of Section A, point 1 (b) is replaced by the following:
“(b) prevent and deal with suspected and actual cases of fraud and irregularities.”

4. In Article 14 of Section A, point 2.6 is replaced by the following:
“2.6. The rules for the procurement by public bodies of services, works and supplies in the Republic of Estonia shall be transparent, non-discriminatory and give rise to no conflicts of interest. They shall be consistent with the rules set out in the Commission manual entitled “Service, Supply, and Work Contracts concluded within the Framework of Community Co-operation for the Third Countries5”. However, the requirements for ex-ante approval by the Commission included therein shall not apply. The services, works, and supplies procured shall originate in the Community or in the countries referred to in Item 8 of Section F. However public procurement procedures initiated from accession to the European Union shall be run in accordance with Community legislation.”

5. In Article 4 (2) of Section B, point (j) is replaced by the following:
“(j) general costs for a given project, such as architects’, engineers’, consultants’ and legal fees, costs of feasibility studies for preparing and/or implementing the project, and costs for acquisition of patents and licences, directly related to that project, which exceed 12% of total eligible expenditure excluding these general costs;”.

6. In the appendix to Section E the last paragraph of each of the examples A to E inclusive is replaced by the following:
“Our audit was conducted between DD/MM/YYYY and DD/MM/YYYY. A report on our findings is delivered at the same date as the date of this certificate. This certificate also covers the SAPARD euro account.”

7. The text of item 5 of Section F, is replaced by the following:
“Irregularity shall mean any infringement of this Agreement and ensuing contracts resulting from an act or omission by an economic operator6, which has, or would have, the effect of prejudicing the general budget of the European Communities by an unjustified item of expenditure.
Fraud shall mean any intentional act or omission relating to:
(i) the use or presentation of false, incorrect or incomplete statements or documents, which has, or could have, as its effect the misappropriation or wrongful retention of funds from the general budget of the European Communities;
(ii) non-disclosure of information in violation of a specific obligation, with the same effect as that referred to under (i);
(iii) the misapplication of such funds for purposes other than those for which they are originally granted.”

8. The text of item 6 of Section F, is replaced by the following:
“Administrative measures and penalties may be applied to economic operators where their activity may have led them via an irregular application of this Agreement or ensuing contracts to attempt to or to harm the Community contribution and also to the natural or legal persons who have been involved in the commission of the irregularity or who are expected to answer for an irregularity to avoid it being committed.”

Article 8. Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the date when both Contracting Parties have notified each other of the completion of all necessary formalities for its conclusion.

Article 9. Signature

This agreement shall be drawn up in duplicate in English and in Estonian languages, each of these texts being authentic. However in the event of divergence between versions, the English shall prevail.

Done at Brussels and at Tallinn, respectively, this eighth day of December in the year two thousand and three.
1 OJ L 161, 26.06.1999, p. 87–93.
2 OJ L 99, 17.04.2003, p. 24.
3 OJ L 253, 7.10.2000, p. 5.
4 OJ L 27, 1.02.2003, p. 14.
5 SEC(1999) 1801/2.
6For the purposes of this point and point 8 “economic operator” is defined as all natural or legal persons or other bodies recognised by national law (private individuals, enterprises, public establishments or State regional and local authorities.

For the Commission of the European Communities
Franz FISCHLER

Member of the Commission
For the Republic of Estonia
Taavi VESKIMÄGI
Minister of Finance,
State Aid Co-ordinator

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json