Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määruse nr 38 «Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüri arvestamise korra kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 97, 613

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määruse nr 38 «Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüri arvestamise korra kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 11.12.2001 nr 390

Määrus kehtestatakse «Elamuseaduse» (RT 1992, 17, 254; RT I 1998, 71, 1199; 2000, 88, 576; 2001, 85, 509) § 7 lõike 1 punkti 2 ja § 37 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määruses nr 38 «Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüri arvestamise korra kinnitamine» (RT I 1999, 9, 138; 2000, 66, 427; 2001, 67, 403) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Määrust täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21. Sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 1996, 49, 953; 1997, 35, 538; 77, 1309; 2000, 33, 198; 2001, 85, 509) § 222 lõikes 6 sätestatud toimetulekutoetuse määramisel võetakse normpinnana arvesse eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2

§ 2. Määruse punkti 1 alapunktiga 2 kinnitatud «Üüri arvestamise korra» punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7. Lisaks üürile eluruumi kasutamise eest peab üürnik tasuma veevarustuse, kanalisatsiooniteenuste ning soojusvarustuseks vajaliku soojusenergia eest, tarbitud elektrienergia ja majapidamisgaasi eest, katma üürileandja maamaksukulud ulatuses, mis vastab üürniku maakasutusele, ja tasuma hoonekindlustusest üürilepingu esemeks olevatele ruumidele vastava osa.»

§ 3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Peaminister Mart LAAR

Majandusminister Henrik HOLOLEI

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json