Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruse nr 172 «Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 99, 628

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruse nr 172 «Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded» muutmine

Vastu võetud 18.12.2001 nr 404

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283) § 26 lõike 3 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruses nr 172 «Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded» (RT I 2001, 47, 262) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmise sõnastuses:

« (3) Määrust ei kohaldata üldkasutatavatele autokütusetanklatele.»

2) paragrahvi 3 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) alasid, mille pinnakatte moodustab üle 20 m paksune moreenikiht veejuhtivusega 0,01–0,5 meetrit ööpäevas;»;

3) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kuja käesoleva määruse tähenduses on naftasaaduste hoidmisehitise mahuti välispinna või selle täitmis- või tühjendusava lubatud kõige väiksem kaugus suurõnnetuse ohuga ettevõttest, sanitaarkaitsealata kaevust ja tsiviilhoonest, v.a naftasaaduste hoidmisehitise teenindamisega seotud hoone.»

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json