Teksti suurus:

Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamise ning maksmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 99, 640

Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamise ning maksmise kord

Vastu võetud 19.12.2001 nr 416

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377) § 6 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib «Relvaseaduse» alusel sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamist ning maksmist.

§ 2. Hüvitise arvestamine ja hüvitise suurus

(1) Hüvitise arvestamiseks määrab politseiprefektuur temale hoiule antud sundvõõrandamisele kuuluva relva või laskemoona hariliku väärtuse «Asjaõigusseaduse» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185) § 29 lõike 2 tähenduses.

(2) Relva ja laskemoona hariliku väärtuse määramisel on aluseks riigis kujunenud relva ja laskemoona keskmine müügihind.

(3) Kunsti- või ajaloolist väärtust või konstruktsioonilist eripära omava relva väärtuse määrab Politseiameti moodustatud ekspertkomisjon.

(4) Hüvitise suuruseks on käesoleva paragrahvi lõigete 1 kuni 3 alusel määratud sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona väärtus.

§ 3. Hüvitise maksmine

(1) Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest hüvitise maksmine toimub relva omanikule politseiprefekti sundvõõrandamise otsuses näidatud, § 2 alusel arvutatud summas.

(2) Sundvõõrandatud relva ja laskemoona eest hüvitise maksmine toimub Politseiameti eelarvest. Siseministeeriumi taotluse alusel hüvitatakse Vabariigi Valitsuse reservist Politseiametile tema poolt kantud kulud üks kord kolme kuu jooksul.

(3) Kui hüvitise saaja vaidlustab politseiprefekti sundvõõrandamise otsuses näidatud hüvitise suuruse, annab relva sundvõõrandanud politseiprefektuur selle hindamiseks § 2 lõikes 3 nimetatud ekspertkomisjonile. Ekspertkomisjoni otsusega määratud hüvitise suurus tehakse hüvitise saajale kirjalikult teatavaks.

§ 4. Rakendussäte

Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 1996. a määrus nr 42 «Riigile üleläinud relva ja laskemoona arvelevõtmise ja hindamise ning sundvõõrandatud relva ja laskemoona eest hüvitise arvestamise ning maksmise kord» (RT I 1996, 14, 243) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Peaminister Mart LAAR

Rahandusminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json