Teksti suurus:

Riigisaladuse seaduse ja julgeolekuasutuste seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 100, 643

Riigisaladuse seaduse ja julgeolekuasutuste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 05.12.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. detsembri 2001. a otsusega nr 55

I. Riigisaladuse seaduses (RT I 1999, 16, 271; 82, 752; 2001, 7, 17; 93, 565) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 5:

1) punkti 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) kaitseväe ja Kaitseliidu sõjaaja struktuur.»;

2) täiendatakse punktiga 19 järgmises sõnastuses:

« 19) õhuväe õhuseire terviklik integreeritud radariteave. Seda teavet sisaldav teabekandja salastatakse 10 aastaks.»

§ 2. Paragrahvi 6 punkti 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kaitseväe ja Kaitseliidu sõjaaja koosseis.»

§ 3. Paragrahvi 8:

1) lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «või välisriigi» sõnadega «või rahvusvahelise organisatsiooni»;

2) lõikeid 2 ja 3 täiendatakse pärast sõna «välisriigi» sõnadega «või rahvusvahelise organisatsiooni».

§ 4. Paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kaitsepolitseiameti poolt teostatava riigisaladuse kaitse kontrolli tööplaani ja kontrolli läbiviimiseks moodustatava komisjoni töökorra kinnitab siseminister.»

§ 5. Paragrahvi 14 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riigisaladusele juurdepääsu omav isik on kohustatud:
1) hoidma saladuses talle teatavaks saanud riigisaladust;
2) kaitsma tema valduses olevat salastatud teabekandjat avalikuks tuleku ja kõrvalise isiku juurdepääsu eest;
3) teatama asutuse või juriidilise isiku juhile või tema poolt riigisaladuse kaitset korraldama volitatud isikule ja asjaomasele julgeolekukontrolli asutusele kohe igast isikust, kes püüab mis tahes viisil saavutada ebaseaduslikku juurdepääsu riigisaladusele;
4) teatama asutuse või juriidilise isiku juhile või tema poolt riigisaladuse kaitset korraldama volitatud isikule ja asjaomasele julgeolekukontrolli asutusele viivitamata igast temale teatavaks saanud käesoleva seaduse või selle alusel antud õigusakti nõuete rikkumisest;
5) teatama asjaomasele julgeolekukontrolli asutusele kohe oma nime, elu- või asukoha või postiaadressi muutmisest.

(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule on juriidiline isik kohustatud julgeolekukontrolli asutusele kohe teatama ka järgmistest muudatustest:
1) ühinemisest, jagunemisest või ümberkujundamisest;
2) juhatuse või nõukogu liikmete muutumisest;
3) juriidilise isiku suhtes algatatud pankroti- või likvideerimismenetlusest;
4) omanike muutumisest, kui uue omaniku osalus moodustab vähemalt 5%;
5) varaliste kohustuste tekkimisest, mis ületavad eelmise majandusaasta ühe kuu keskmist käivet.»

§ 6. Paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Julgeolekukontrolli teostav asutus säilitab juriidiliste isikute nimekirja, kellele on antud juurdepääsuluba, ja juriidiliste isikute nimekirja, kelle juurdepääsuloa kehtivus on lõppenud.»

§ 7. Paragrahvi 17 lõike 2 punkti 5 täiendatakse pärast sõna «Siseministeeriumi» sõnadega «ja Kaitseministeeriumi».

§ 8. Paragrahvi 24:

1) lõiget 1 täiendatakse enne sõna «isikul» sõnadega «füüsilisel või juriidilisel»;

2) täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Juriidilisele isikule ei anta juurdepääsuluba varem kui juriidilise isiku juures riigisaladuse kaitset korraldavale isikule.

(12) Juriidilise isiku juurdepääsuluba ei laiene füüsilisele isikule.»

§ 9. Paragrahvi 26 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Julgeolekukontrolli Eestis ei pea läbima ja juurdepääsuluba ei pea taotlema välismaalane või välisriigi juriidiline isik, kes omab vastava tasemega välisriigi riigisaladusele juurdepääsu õigust.»

§ 10. Paragrahvi 261 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Riigikantselei, Kaitseministeerium, Siseministeerium, Välisministeerium ja julgeolekuasutus võivad edastada riigisaladuseks olevat teavet välisriigile või rahvusvahelisele organisatsioonile julgeolekuasutuste seaduse (RT I 2001, 7, 17) §-s 34 sätestatud juhul ja Vabariigi Valitsuse poolt käesoleva seaduse § 12 lõike 2 alusel kehtestatud määrusega ettenähtud korras, kui välislepinguga on tagatud kaitse edastatava teabe avalikuks tulemise eest.»

§ 11. Paragrahvi 28:

1) lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «kodanik» sõnadega «või Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik»;

2) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Juurdepääsuluba võib taotleda juriidiline isik, kes osaleb rahvusvahelises hankes või riigihankes pakkujana.»;

3) lõike 3 punkti 2 täiendatakse pärast sõna «täidetud» sõnadega «füüsilise või juriidilise isiku»;

4) lõiked 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Juurdepääsuloa kehtivuse pikendamiseks esitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud avaldus koos sellele lisatud dokumentidega julgeolekukontrolli teostavale asutusele füüsilise isiku puhul hiljemalt kolm kuud ja juriidilise isiku puhul hiljemalt kuus kuud enne juurdepääsuloa kehtivuse lõppemist.

(5) Juurdepääsuloa või selle kehtivuse pikendamise taotlemise avalduse ning taotleja füüsilise ja juriidilise isiku ankeedi ja nõusoleku vormi kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.»

§ 12. Paragrahvi 30:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Julgeolekukontrolli käigus kogutud teabe vaatab julgeolekukontrolli teostanud asutuses läbi selleks moodustatud komisjon, kes teeb asutuse juhile ettepaneku juurdepääsuloa andmise või selle kehtivuse pikendamise kohta. Juurdepääsuloa andmise või selle kehtivuse pikendamise otsustab julgeolekukontrolli teostanud asutuse juht füüsilise isiku puhul hiljemalt kolme kuu jooksul ja juriidilise isiku puhul hiljemalt kuue kuu jooksul, arvates nõuetekohase avalduse esitamisest.»;

2) lõike 3 teises lauses asendatakse arv «10» arvuga «5»;

3) lõike 5 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) juurdepääsuloa saanud füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või juriidilise isiku nimi, asukoht ning registrikood;»;

4) lõike 5 punkti 4 täiendatakse pärast sõna «saanud» sõnaga «füüsilise»;

5) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Juurdepääsuluba või selle kehtivuse pikendamise teatis saadetakse juurdepääsuvajadust põhjendanud ja loa saamist toetanud asutuse kaudu loa saajale viie tööpäeva jooksul. Juurdepääsuvajadust põhjendanud ja loa saamist toetanud asutus võtab loa saanud füüsiliselt isikult või loa saanud juriidilise isiku juhilt allkirjastatud kinnituse, et ta on teadlik riigisaladuse kaitse nõuetest, vastutusest nende rikkumise eest ja kohustusest hoida temale töö või teenistuse kaudu teatavaks saavat riigisaladust, ning saadab selle julgeolekukontrolli teostanud asutusele. Kinnituse vormi kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.»

§ 13. Paragrahvi 31:

1) lõike 1 preambulit täiendatakse pärast sõna «keeldutakse» sõnaga «füüsilisele»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktidega 16 ja 17 järgmises sõnastuses:

« 16) kelle suhtes viiakse läbi distsiplinaarmenetlust või haldusõiguserikkumise menetlust korruptiivse teo tunnustel;
17) kes on oluliselt rikkunud korruptsioonivastase seaduse (RT I 1999, 16, 276; 87, 791; 2000, 25, 145; 2001, 58, 357) sätteid.»;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Juurdepääsuluba andmast või selle kehtivust pikendamast keeldutakse juriidilisele isikule:
1) kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 3, 6, 11, 14 ja 15 toodud nõuetele;
2) kelle äri- ja kaubandustegevus ei ole vastavuses heade tavade ja kommetega;
3) kes ei ole maksevõimeline, kelle vara on sekvestreeritud ja kelle suhtes on algatatud likvideerimismenetlus või tehtud pankrotiotsus;
4) kes ei ole täitnud kõiki oma kohustusi riiklike ja kohalike maksude osas;
5) kelle majanduslik seisund ja tehniline kompetentsus ei vasta esitatud nõuetele;
6) kes on viimase kolme aasta jooksul oluliselt rikkunud riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepinguid;
7) kes ei vasta käesoleva seaduse § 12 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses esitatavatele nõuetele.»

§ 14. Paragrahvi 32:

1) lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) juriidilise isiku suhtes on alustatud likvideerimismenetlust või on tehtud pankrotiotsus.»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Juurdepääsuloa kehtivus lõpeb seoses:
1) isiku surmaga;
2) isiku teadmata kadunuks tunnistamisega.»;

3) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Füüsilise isiku juurdepääsuloa tühistamisest teatatakse viivitamatult asutusele või juriidilisele isikule, kus töötab isik, kelle juurdepääsuluba tühistati.»;

4) täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Juriidilise isiku juurdepääsuloa tühistamisest teatatakse viivitamatult riigisaladusele juurdepääsu vajadust põhjendanud ja loa saamist toetanud asutusele ning juriidilise isiku juhile ja tema poolt riigisaladuse kaitset korraldama volitatud isikule.»;

5) täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Juriidilise isiku juurdepääsuloa kehtetuks tunnistamise korral peab loa saanud juriidiline isik tagastama:
1) julgeolekukontrolli teostanud asutusele viivitamatult loa originaali viie tööpäeva jooksul, alates kuupäevast, mil julgeolekukontrolli teostanud asutus lõpetamisteate edastas;
2) riigisaladust sisaldavat teavet edastanud ametiasutusele kogu saadud riigisaladust sisaldava teabe.»

II. Julgeolekuasutuste seaduse (RT I 2001, 7, 17) § 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Vabariigi Valitsus kehtestab korraldusega iga aasta kohta riigi teabehanke eelistuskava. Riigi teabehanke eelistuskavas sätestatakse julgeolekuasutustele esitatavad ülesanded ja kogutava teabe kava vastavalt selle olulisusele.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json