Teksti suurus:

Tööstusdisaini kaitse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 100, 644

Tööstusdisaini kaitse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 05.12.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. detsembri 2001. a otsusega nr 56

I. Tööstusdisaini kaitse seaduses (RT I 1997, 87, 1466; 1998, 108/109, 1783; 2001, 27, 151; 56, 335; 93, 565) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Tööstusdisainilahenduse õiguskaitse ulatuse hindamisel arvestatakse tööstusdisainilahenduse järgi valmistatava toote suhtes selle loomise ajal kehtinud ettekirjutusi.»

§ 2. Paragrahvi 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Tööstusdisainilahenduse uudsuse ja eristatavuse kindlaksmääramisel ei võeta arvesse teavet, mille on 12 kuu jooksul enne registreerimistaotluse esitamise päeva või prioriteedinõude puhul enne prioriteedikuupäeva avalikustanud isik, kellel on õigus taotleda tööstusdisainilahenduse registreerimist, või muu isik, kes on saanud teabe nimetatud isikult tema tahte kohaselt või vastaselt.»

§ 4. Paragrahvi 9 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) tuleneb üksnes toote tehnilisest otstarbest, välja arvatud juhul, kui tööstusdisainilahendus võimaldab moodulisüsteemi toodete või toote osade eriviisilist ühendamist;».

§ 5. Paragrahvi 10 lõike 3 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) registreeritud ravimpreparaadi nimetus.»

§ 6. Paragrahvi 14 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Isik, kellel on käesoleva paragrahvi järgi õigus taotleda tööstusdisainilahenduse registreerimist, võib taotleda sellise tööstusdisainilahenduse registreerimist, mis on kooskõlas:
1) käesoleva seaduse § 5 lõikega 1;
2) käesoleva seaduse §-ga 6;
3) käesoleva seaduse §-ga 7;
4) käesoleva seaduse § 10 lõikega 3.»

§ 7. Paragrahvi 17 punktid 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 5) tööstusdisainilahenduse kasutamine katsetustes;
6) tööstusdisainilahenduse omaniku poolt või tema loal tööstusdisainilahenduse järgi valmistatud ja Eesti Vabariigis või Euroopa majanduspiirkonna lepingu liikmesriigis käibesse lastud toodete levitamine, müümine, müügiks pakkumine või eelnimetatud eesmärkidel importimine, eksportimine ja ladustamine.»

§ 8. Paragrahvi 57 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registreeringu kehtivust võib pikendada viie aasta kaupa kokku kuni 25 aastaks registreerimistaotluse esitamise päevast arvates. Kehtivuse pikendamise eest tasutakse riigilõiv.»

§ 9. Paragrahvis 81:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Isik, kes leiab, et tööstusdisainilahenduse omanikuks saanud isikul ei olnud käesoleva seaduse § 14 lõike 4 punkti 1, 2 või 3 alusel õigust esitada registreerimistaotlust ega saada tööstusdisainilahenduse omanikuks ning registreering takistab tema majandus- või äritegevust, võib esitada kohtusse registreeringu seadusevastaseks tunnistamise hagi tööstusdisainilahenduse omaniku vastu.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Käesoleva seaduse § 10 lõikes 3 nimetatud isik, kes leiab, et tööstusdisainilahenduse omanikuks saanud isikul ei olnud käesoleva seaduse § 14 lõike 4 punkti 4 alusel õigust esitada registreerimistaotlust ega saada tööstusdisainilahenduse omanikuks, võib esitada kohtusse registreeringu seadusevastaseks tunnistamise hagi tööstusdisainilahenduse omaniku vastu.»;

3) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 31 nimetatud hagi võib esitada registreeringu kehtivusaja jooksul.»

§ 10. Seadust täiendatakse 121. peatükiga järgmises sõnastuses:

«121. peatükk
TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE RAHVUSVAHELINE REGISTREERIMINE

§ 871. Tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise mõiste

(1) Tööstusdisainilahenduse rahvusvaheline registreerimine käesoleva seaduse tähenduses on tööstusdisainilahenduse registreerimine tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni järgi (edaspidi Haagi kokkuleppe Genfi redaktsioon), mis võeti vastu 1999. aasta 2. juulil Genfis, Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni Rahvusvahelise Büroo (edaspidi Rahvusvaheline Büroo) rahvusvahelises registris.

(2) Patendiamet täidab Eestis Haagi kokkuleppe Genfi redaktsioonist tulenevaid ülesandeid ja on märgitud ametiks selle kokkuleppe tähenduses.

§ 872. Rahvusvaheliselt registreeritud tööstusdisainilahenduse õiguskaitse

Eesti Vabariigis rahvusvahelise registreerimise teel õiguskaitse omandanud tööstusdisainilahendusel on sama õigusrežiim ja samad soodustused koos Haagi kokkuleppe Genfi redaktsioonist tulenevate erisustega, mis Eesti Vabariigis registreeritud tööstusdisainilahendusel.

§ 873. Tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise taotlus

Tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise taotlus esitatakse ja Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni kohased lõivud tasutakse Rahvusvahelisele Büroole.

§ 874. Tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreeringu menetlemine

(1) Patendiamet kontrollib käesoleva seaduse §-des 4 ja 9, § 10 lõigetes 1 ja 2 ning §-s 19 sätestatu järgi neid tööstusdisainilahenduse rahvusvahelisi registreeringuid (edaspidi rahvusvaheline registreering), milles märgitud lepinguosaliseks on Eesti Vabariik.

(2) Patendiamet peab teatama õiguskaitse andmisest keeldumisest Rahvusvahelisele Büroole kuue kuu jooksul, arvates kuupäevast, millal Rahvusvaheline Büroo saatis Patendiametile rahvusvahelise registreeringu publikatsiooni koopia, kui rahvusvaheline registreering on vastuolus käesoleva seaduse § 4 või 9, § 10 lõike 1 või 2 või § 19 nõuetega.

(3) Kui kontrollimise tulemusena selgub, et rahvusvaheline registreering ei ole vastuolus käesoleva seaduse § 4 või 9, § 10 lõike 1 või 2 või § 19 nõuetega, avaldatakse pärast kuue kuu möödumist kuupäevast, millal Rahvusvaheline Büroo saatis Patendiametile rahvusvahelise registreeringu publikatsiooni koopia, rahvusvahelise registreerimise teade Patendiameti ametlikus väljaandes.

(4) Tööstusdisainilahenduste rahvusvaheliste registreeringute, milles Eesti Vabariik on märgitud lepinguosaline, siseriikliku menetluse andmekogu asutab ja peab Patendiamet.

(5) Tööstusdisainilahenduste rahvusvaheliste registreeringute siseriikliku menetluse andmekogust väljastatakse käesoleva seaduse § 30 lõikes 2 nimetatud andmeid.

(6) Teabe väljastamise eest rahvusvaheliste registreeringute siseriikliku menetluse andmekogust tasutakse riigilõiv, välja arvatud teabe väljastamine järelevalveõiguslikule riigiasutusele või kohtule.»

II. § 11. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval, välja arvatud käesoleva seaduse § 10, mis jõustub tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni Eesti Vabariigi suhtes jõustumise päeval.

§ 12. Vabariigi Valitsus tagab käesoleva seaduse jõustumisest ühe kuu jooksul tööstusdisaini kaitse seaduse tervikteksti avaldamise Riigi Teatajas koos kõigi tehtud muudatuste ja täiendustega.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json