Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse §-de 63 ja 66 ning riigireservi seaduse § 102 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 100, 646

Vabariigi Valitsuse seaduse §-de 63 ja 66 ning riigireservi seaduse § 102 muutmise seadus

Vastu võetud 05.12.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. detsembri 2001. a otsusega nr 58

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 63 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Majandusministeeriumi valitsemisalas on riikliku majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine ja elluviimine tööstuse, kaubanduse, energeetika, elamumajanduse, ehitustegevuse, tehnoloogilise arendustegevuse ja innovatsiooni, tööstusomandi kaitse, standardimise, akrediteerimise, metroloogia, sertifitseerimise, tegevuslubade väljastamise, turismi, ekspordi arengu, investeeringute, tarbijakaitse, kaubanduse kaitsemeetmete, ettevõtluse regionaalse arengu, vedelkütuse miinimumvaru haldamise ja riigihangete valdkondades ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.»;

2) paragrahvi 66 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Siseministeeriumi valitsemisalas on riigi sisejulgeoleku tagamine ja avaliku korra kaitsmine, riigipiiri valvamine ja kaitsmine ning piirirežiimi tagamine, kriisireguleerimise, riigireservi ning tuletõrje- ja päästetööde, kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu, kodakondsuse ja migratsiooni ning kirikute ja kogudustega seotud asjade korraldamine ning andmekaitse- ja perekonnaseisualased küsimused ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.»

§ 2. Riigireservi seaduse (RT I 1994, 91, 1529; 1998, 95, 1514; 2000, 95, 613; 2001, 26, 147) § 102 lõikes 1 asendatakse sõna «Majandusministeeriumiga» sõnaga «Siseministeeriumiga».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json