Teksti suurus:

Kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 102, 670

Kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.12.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. detsembri 2001. a otsusega nr 70

Kollektiivlepingu seaduses (RT I 1993, 20, 353; 1999, 60, 616; 2000, 57, 372) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) omavalitsusüksuste liidu ning töötajate ja teenistujate ühingu või liidu vahel;».

§ 2. Paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Valitsusasutuses, valitsusasutuse hallatavas riigiasutuses või riigi ametiasutuses võib tööandjana sõlmida kollektiivlepingu asutuse juht. Asutuse juht vastutab kollektiivlepinguga võetud kohustuste vastavuse eest riigieelarvele.

(5) Kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või kohaliku omavalitsuse ametiasutuse hallatavas asutuses võib tööandjana kollektiivlepingu sõlmida asutuse juht, samuti linna- või vallavalitsus. Asutuse juht vastutab kollektiivlepinguga võetud kohustuste vastavuse eest valla- või linnaeelarvele.»

§ 3. Paragrahvi 11 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Ettevõtte või selle organisatsiooniliselt iseseisva osa üleminekul ühelt isikult teisele läheb kollektiivleping üle ettevõtte omandajale. Ettevõtteks käesoleva seaduse tähenduses loetakse ka majandusüksust, mis ei kuulu ettevõtjale, samuti asutust ja muud organisatsiooni.»

§ 4. Seadust täiendatakse IV1 peatükiga järgmises sõnastuses:

«IV1 peatükk
RIIKLIK JÄRELEVALVE

§ 161. Riiklik järelevalve

(1) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ning selle alusel kehtestatud õigusaktide täitmise üle teostab Tööinspektsioon.

(2) Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhatajal ja tööandja asukoha (elukoha) tööinspektoril on õigus teha ettekirjutusi käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide rikkumise korral ja kontrollida ettekirjutuse täitmist. Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja ja tööinspektori ettekirjutused on tööandjale täitmiseks kohustuslikud.

§ 162. Ettekirjutuse vaidlustamine

(1) Kui tööandja ei nõustu oma asukoha (elukoha) tööinspektori ettekirjutusega, on tal õigus esitada kas Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhatajale või halduskohtule kaebus ettekirjutuse saamisest arvates kümne kalendripäeva jooksul. Kui ettekirjutuse on teinud Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja, on tööandjal ettekirjutusega mittenõustumise korral õigus esitada kaebus kas Tööinspektsiooni peadirektorile või halduskohtule ettekirjutuse saamise päevast arvates kümne kalendripäeva jooksul.

(2) Kaebuse esitamine ei vabasta kohustusest ettekirjutust täita.

(3) Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhatajal, Tööinspektsiooni peadirektoril või halduskohtul on õigus kaebuse esitaja taotlusel või oma algatusel peatada ettekirjutuse täitmine kuni kaebuse lahendamiseni.

(4) Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja või Tööinspektsiooni peadirektor vaatab kaebuse läbi ning kaebuse saamise päevast arvates ühe nädala jooksul otsustab, kas jätta ettekirjutus jõusse, see muuta või tühistada. Otsus tehakse kaebuse esitajale teatavaks allkirja vastu või saadetakse posti teel väljastusteatega. Kui kaebuse esitaja Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja või Tööinspektsiooni peadirektori otsusega ei nõustu, võib ta selle vaidlustada halduskohtus.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json