Teksti suurus:

Töö- ja puhkeaja seaduse § 35 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 102, 675

Töö- ja puhkeaja seaduse § 35 muutmise seadus

Vastu võetud 18.12.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. detsembri 2001. a otsusega nr 76

§ 1. Töö- ja puhkeaja seaduse (RT I 2001, 17, 78) §-s 35 tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) senine tekst loetakse lõikeks 1 ja seda täiendatakse sõnadega «, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud säte.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva seaduse § 31 jõustub 2002. aasta 1. septembrist järgmiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute suhtes:
1) lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi (sealhulgas gümnaasiumi, mille juures on põhikooli klasse, ning põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) klassiõpetaja, aineõpetaja, logopeed, eripedagoog, kasvataja ja ringijuht;
2) kutseõppeasutuse õpetaja;
3) huvialakooli õpetaja, treener-õpetaja, metoodik, klaverisaatja, kontsertmeister, ballettmeister, dirigent ja ringijuht.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json