Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse koodeksi ja advokatuuriseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2001, 102, 676

Kriminaalmenetluse koodeksi ja advokatuuriseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.12.2001

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. detsembri 2001. a otsusega nr 77

§ 1. Kriminaalmenetluse koodeksi muutmine

Kriminaalmenetluse koodeksi (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 2000, 56, 369; 75, õiend; 84, 533; 86, 542; 2001, 3, 9; 53, 306 ja 313; 56, 333; 65, 378) § 1451 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1451. Läbiotsimise ja võetuse tingimused notaribüroos ja advokaadibüroos

(1) Notariaaltoimingu või muud notariaaltoimingu saladust sisaldavad dokumendid ja advokaadi poolt õigusteenuse osutamisega seotud teabekandjad on puutumatud.

(2) Kui notaribüroo või advokaadibüroo läbiotsimine või seal võetuse toimetamine puudutab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabekandjaid, on menetlustoimingu läbiviimine lubatud ainult maa- või linnakohtu määruse alusel.

(3) Notaribüroo või advokaadibüroo läbiotsimise või võetuse juures peab viibima notar või advokaat, kes käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumente valdab, ja kui see ei ole võimalik, siis teine notar või advokaat, kes samas büroos tegutseb või selle kaudu õigusteenust osutab.»

§ 2. Advokatuuriseaduse muutmine

Advokatuuriseaduses (RT I 2001, 36, 201) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

« 71) otsustab põhjendatud juhtudel advokaadile käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 4 ning § 36 lõike 1 punktis 8 nimetatud loa andmise;»;

2) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) on avalikus teenistuses, töötab töö- või teenistuslepingu alusel, kuulub ilma advokatuuri juhatuse loata äriühingu, välja arvatud advokaadiühingu juhatusse või nõukogusse või on välismaa äriühingu filiaali, välja arvatud välismaa advokaadiühingu filiaali juhataja, ettevõtja esindusõigust omav osanik või ettevõtja prokurist;»;

3) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) advokaat on asunud tööle töö- või teenistuslepingu alusel, on nimetatud ilma advokatuuri juhatuse loata äriühingu, välja arvatud advokaadiühingu juhatusse või nõukogusse või on määratud välismaa äriühingu filiaali, välja arvatud välismaa advokaadiühingu filiaali juhatajaks, ettevõtja esindusõigust omavaks osanikuks või ettevõtja prokuristiks.»;

4) paragrahvi 43 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Advokaadi poolt õigusteenuse osutamisega seotud teabekandjad on puutumatud.»;

5) paragrahvi 43 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Advokaati ei või kutsetegevusest tulenevatel asjaoludel kinni pidada, läbi otsida ega vahistada, välja arvatud maa- või linnakohtu määruse alusel. Advokaadi kutsetegevusest tulenevatel asjaoludel ei või läbi otsida ka advokaadibürood, mille kaudu ta õigusteenust osutab.»;

6) paragrahvi 44 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) hoidma õigusteenuse osutamisega seotud teabekandjad lahus muudest tema valduses olevatest teabekandjatest.»;

7) paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Advokaadibüroos ei või tegutseda muu ettevõtja ega välismaa äriühingu filiaal peale advokaadiühingu või välismaa advokaadiühingu filiaali. Nimetatud keelu rikkumise korral määratakse füüsilisest isikust ettevõtjast advokaadibüroo pidajale või advokaadibürood pidava advokaadiühingu juhatajast vandeadvokaadile § 19 lõike 2 punktides 3 või 4 ettenähtud distsiplinaarkaristus.»;

8) paragrahvi 82 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kuni 2003. aasta 1. jaanuarini kehtestab riigi poolt õigusabi eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise korra ja tasumäärad justiitsminister, kuulanud ära advokatuuri juhatuse seisukoha.»;

9) seadust täiendatakse §-ga 821 järgmises sõnastuses:

« § 821. Advokaadi tegevuspiirangute rakendamine

(1) Äriühingu juhatusse või nõukogusse kuuluv või välismaa äriühingu filiaali juhatajaks olev või ettevõtja esindusõigust omav osanik või ettevõtja prokuristiks olev advokaat on kohustatud end ettevõtja või filiaali juhtimisest taandama või taotlema advokatuuri juhatuselt luba osaleda ettevõtja või filiaali juhtimises. Advokatuuri juhatuse luba ei ole vaja advokaadiühingu või välismaa advokaadiühingu filiaali juhtimises osalemiseks.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel äriühingu juhatuse liikmete, välismaa äriühingu filiaali juhataja, ettevõtja esindusõigust omavate osanike või ettevõtja prokuristi andmete muutmise äriregistrisse kandmiseks peab avaldus olema äriregistri pidajale esitatud hiljemalt 2003. aasta 1. jaanuariks, kui advokaat ei ole selleks ajaks saanud advokatuuri juhatuselt luba osaleda ettevõtja või filiaali juhtimises. Nimetatud andmete muutmise äriregistrisse kandmist riigilõivuga ei maksustata.

(3) Advokaadibüroos tegutseva ettevõtja ja välismaa äriühingu filiaali, välja arvatud advokaadiühingu või välismaa advokaadiühingu filiaali tegevus advokaadibüroos tuleb lõpetada hiljemalt 2003. aasta 1. jaanuariks.»

10) paragrahvi 83 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse § 9 punkt 10 ja § 60 lõige 6 jõustuvad 2003. aasta 1. jaanuaril.»

§ 3. Käesoleva seaduse § 2 punktid 8 ja 10 jõustuvad Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json