Teksti suurus:

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 30, 471

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus

Vastu võetud 26.03.1997

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse ülesanne

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse ülesanne on sätestada teadus- ja arendustegevuse korralduse alused, kindlustada teadus- ja tehnoloogialoome kui eesti kultuuri ja majanduse koostisosa säilimise ning edasise arengu õiguslikud vahendid.

§ 2. Seaduses kasutatavad mõisted

Käesolevas seaduses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

teadustegevus ­ isiku loomevabadusel põhinev tegevus, mille eesmärgiks on teaduslike uuringute abil uute teadmiste saamine inimese, looduse ja ühiskonna ning nende vastastikuse toime kohta;

arendustegevus ­ teadustegevuse tulemuste rakendamine praktiliste probleemide lahendamiseks, uute või täiustatud omadustega süsteemide rajamiseks, seadmete või toodete valmistamiseks, protsesside käivitamiseks jms.;

evalveerimine ­ teadus- ja arendustegevuse taseme rahvusvaheline hindamine.

§ 3. Teadus- ja arendusasutused

Teadus- ja arendusasutused käesoleva seaduse mõttes on asutused, mille põhikirja- või põhimäärusejärgseks tegevuseks on teadus- ja arendustegevus ja mis on registreeritud vastavalt käesoleva seaduse §-le 5.

§ 4. Eesti Teaduste Akadeemia

(1) Eesti Teaduste Akadeemia on kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, mille ülesandeks on aidata kaasa Eesti teaduse arengule ja taseme tõstmisele ning teadustulemuste rakendamisele Eesti huvides.

(2) Eesti Teaduste Akadeemia on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb Eesti Teaduste Akadeemia seaduse, käesoleva seaduse, teiste õigusaktide ja oma põhikirja alusel.

2. peatükk

TEADUS- JA ARENDUSASUTUSTE TEGEVUSE KORRALDAMINE

§ 5. Teadus- ja arendusasutuste õiguslik seisund

(1) Teadus- ja arendusasutus võib olla asutatud riigiasutusena, kohaliku omavalitsuse asutusena, avalik-õigusliku juriidilise isikuna, avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena või eraõigusliku juriidilise isikuna.

(2) Teadus- ja arendusasutuse autonoomia seisneb õiguses:

1) määrata oma struktuur ja töökorraldus;

2) valida teadus- ja arendustegevuse viise ja meetodeid;

3) astuda lepingulistesse suhetesse teiste asutustega, kui tema põhikirjas või põhimääruses ei ole ette nähtud teisiti;

4) otsustada oma tegevuse tulemuste kasutamise üle, kui seda ei piira seadus, selle alusel väljaantud õigusakt või leping.

(3) Teadus- ja arendusasutused tegutsevad käesoleva seaduse, teiste õigusaktide ja oma põhimääruse või põhikirja alusel.

(4) Teadus- ja arendusasutused, sealhulgas ka eraõiguslikud teadus- ja arendusasutused tuleb registreerida Haridusministeeriumis, kes on vastava registri pidaja.

§ 6. Teadus- ja arendusasutuste asutamine, ümberkujundamine ja nende tegevuse lõpetamine

(1) Teadus- ja arendusasutused asutatakse, kujundatakse ümber ja nende tegevus lõpetatakse seadustes ja teistes õigusaktides sätestatud korras.

(2) Riigi teadus- ja arendusasutuse moodustab, korraldab ümber ja selle tegevuse lõpetab Vabariigi Valitsus.

§ 7. Teadus- ja arendusasutuste juhtimine

(1) Teadus- ja arendusasutust juhib direktor, kelle nimetab avaliku konkursi tulemuste alusel ametisse asutuse asutaja viieks aastaks, kui seadus ei sätesta teisiti.

(2) Teadus- ja arendusasutuse tegevusega seotud küsimuste otsustamiseks põhikirjas või põhimääruses ettenähtud piires moodustatakse vähemalt viieliikmeline teadusnõukogu, mille koosseisu kinnitab asutuse asutaja direktori ettepanekul. Riigi teadus- ja arendusasutuse teadusnõukogu nimetab ametisse minister, kelle haldamisel asutus on.

(3) Riigi teadus- ja arendusasutuse direktori nimetab avaliku konkursi tulemuste alusel viieks aastaks ametisse ja vabastab ametist minister, kelle valitsemisalas asutus asub, kohaliku omavalitsuse teadus- ja arendusasutuse juhi nimetab ametisse samadel tingimustel linnavalitsus (vallavalitsus) linnapea (vallavanema) ettepanekul.

(4) Teadus- ja arendusasutuse juhi ametisse nimetaja sõlmib teadusasutuse juhiga (v.a. avalik-õigusliku juriidilise isiku juht) tähtajalise töölepingu.

§ 8. Teadustöötajate ametikohtade täitmine

(1) Teadus- ja arendusasutuste teadustöötajate ametikohtadeks on teaduri ja vanemteaduri ametikohad. Teadus- ja arendusasutuste juhid ning teadus- ja arendusasutuste teaduslike struktuuriüksuste juhid loetakse teadustöötajateks.

(2) Korralised teadustöötajad valib teadusnõukogu avaliku konkursi korras kuni viieks aastaks. Konkursi tulemused kinnitab teadus- ja arendusasutuse juht. Konkursi võitnud teadustöötajaga sõlmib tähtajalise töölepingu asutuse juht, kui selle asutuse põhikirjas või põhimääruses ei ole ette nähtud teisiti.

(3) Konkursi läbiviimise tingimused ja korra ülikoolis määrab ülikooli nõukogu, Eesti Teaduste Akadeemias Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu, teistes teadus- ja arendusasutustes asutaja.

(4) Teadus- ja arendusasutuse juhil on õigus tööle võtta erakorralisi teadustöötajaid töölepingu alusel tähtajaga kuni kolm aastat.

§ 9. Teadustöötajatele esitatavad nõuded

(1) Teadur on akadeemilise kraadiga töötaja, kes osaleb teadusteema või uurimisprojekti täitmises. Erandjuhtudel võib teaduri ametikohale valida akadeemilise kraadita isiku.

(2) Vanemteadur on oma ala tunnustatud teadlane, kes juhib teadusteema või uurimisprojekti täitmist. Vanemteaduri ametikohale võib kandideerida isik, kellel on ülikooli doktorikraad või mõnes teises riigis omandatud akadeemiline kraad, mis tasemelt sellele vastab.

3. peatükk

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE RIIKLIK KORRALDAMINE

§ 10. Vabariigi Valitsus

Teadus- ja arendustegevuse korraldamisel Vabariigi Valitsus:

1) kujundab Eesti eeldusi, tingimusi ning vajadusi arvestava teadus- ja arenduspoliitika ning valmistab ette riigi teadus- ja arendustegevuse arengukavad ja esitab need Riigikogule;

2) vähemalt kord aastas esitab peaminister Riigikogule Vabariigi Valitsuse nimel ülevaate teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas;

3) kinnitab teadus- ja arendustegevuse riiklikud programmid vastavalt riigi arengukavadele, tagab ministeeriumidevahelise koostöö teadus- ja arenduspoliitika elluviimisel, arvestades Teadus- ja Arendusnõukogu ettepanekuid;

4) määrab Haridusministeeriumi juures asuva Teaduskompetentsi Nõukogu moodustamise korra, tegevuse alused ja koosseisu;

5) moodustab, korraldab ümber ja lõpetab riigi teadus- ja arendusasutuste tegevuse neid haldava ministeeriumi ettepanekul, kuulanud ära Teadus- ja Arendusnõukogu seisukoha;

6) otsustab Eesti osalemise rahvusvahelises teadus- ja arendustegevusalases koostöös riiklikul tasemel;

7) kehtestab teadus- ja arendusasutuste evalveerimise põhimõtted ja kriteeriumid;

8) määrab riigi teaduspreemiad haridusministri esildisel riigi teaduspreemiate komisjoni ettepanekute alusel;

9) täidab muid talle seadusega pandud ülesandeid teadus- ja arendustegevuse valdkonnas.

§ 11. Teadus- ja Arendusnõukogu

(1) Teadus- ja Arendusnõukogu on Vabariigi Valitsuse juures asuv nõuandev kogu, kes:

1) nõustab Vabariigi Valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes;

2) esitab Vabariigi Valitsusele oma seisukoha ministeeriumide esitatud teadus- ja arendustegevuse riiklike programmide kohta;

3) esitab Vabariigi Valitsusele igal aastal Eesti teadus- ja arendustegevuse aruande ning eelseisva perioodi teadus- ja arenduspoliitilised eesmärgid;

4) nõustab Vabariigi Valitsust riigieelarve eelnõu kujundamisel teadus- ja arendustegevuseks ettenähtud summade osas erinevate ministeeriumide ning teadus- ja arendustegevuse finantseerimise liikide kaupa;

5) nõustab Vabariigi Valitsust riigi teadus- ja arendusasutuste asutamisel, ümberkorraldamisel ja tegevuse lõpetamisel;

6) nõustab Vabariigi Valitsust teadus- ja arendusasutuste evalveerimise põhimõtete ja kriteeriumide kehtestamisel;

7) täidab muid talle seadusega pandud ülesandeid.

(2) Teadus- ja Arendusnõukogu on 23-liikmeline ning selle koosseisu kinnitab kolmeks aastaks Vabariigi Valitsus.

(3) Teadus- ja Arendusnõukogu koosseisu kuuluvad ametikohajärgselt peaminister, haridusminister, majandusminister ja kolm peaministri nimetatud Vabariigi Valitsuse liiget, riigisekretär, Eesti Teaduste Akadeemia, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Pedagoogikaülikooli, Eesti Põllumajandusülikooli, käesoleva seaduse §-s 16 viidatud sihtasutuste ja Eesti Panga esindaja ning kaheksa Vabariigi Valitsuse nimetatud liiget.

(4) Teadus- ja Arendusnõukogu esimeheks on ametikohajärgselt peaminister, kes nimetab nõukogu liikmete hulgast kaks aseesimeest.

(5) Teadus- ja Arendusnõukogu tehnilise teenindamise tagab Riigikantselei. 

(6) Teadus- ja Arendusnõukogu tegevuse alused ja töökord kehtestatakse põhimäärusega, mille kinnitab Vabariigi Valitsus.

§ 12. Teaduskompetentsi Nõukogu

Teaduskompetentsi Nõukogu asub Haridusministeeriumi juures. Tema moodustamise korra, tegevuse alused ja koosseisu määrab Vabariigi Valitsus haridusministri ettepanekul. Teaduskompetentsi Nõukogu liikmed määratakse kolmeks aastaks, arvestades erinevate teadus- ja arendusvaldkondade esindatust.  

§ 13. Ministeeriumid

(1) Kõigi ministeeriumide ülesandeks teadus- ja arendustegevuse valdkonnas on:

1) oma valitsemisalale tarviliku teadusliku uurimistöö ja arendustegevuse korraldamine ja finantseerimine;

2) riigi arengukavadest tulenevate oma valitsemisala puudutavate teadus- ja arendustegevuse riiklike programmide väljatöötamine ja nende täitmise korraldamine;

3) tema haldamisel olevate riigi teadus- ja arendusasutuste eelarvete kinnitamine riigieelarves vastavale asutusele eraldatud summade ulatuses.

(2) Haridusministeerium täiendavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule:

1) teostab riiklikku teaduspoliitikat ja korraldab teadustegevust;

2) töötab välja ja esitab Vabariigi Valitsusele teaduspoliitika ja teadustegevuse strateegia alaseid ettepanekuid;

3) korraldab teadus- ja arendusasutuste teadustegevuse finantseerimist ja koostab vastava riigieelarve projekti koostöös vastavaid asutusi haldava ministeeriumi või isikuga;

4) koordineerib ja finantseerib riiklikul tasandil rahvusvahelist teadusalast koostööd;

5) korraldab teadus- ja arendusasutuste evalveerimist vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud põhimõtetele ja kriteeriumidele;

6) täidab teisi teadus- ja arendustegevuse valdkonnas temale seadusega või seaduse alusel pandud ülesandeid.

(3) Majandusministeerium täiendavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule:

1) teostab arendus- ja innovatsioonipoliitikat;

2) töötab välja ja esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekuid arendustegevuse strateegia ja poliitika kohta;

3) korraldab teadus- ja arendusasutuste arendustegevuse finantseerimist ja koostab riigieelarve projekti vastava osa koostöös vastavaid asutusi haldava ministeeriumi või juriidilise isikuga;

4) koordineerib ja korraldab rahvusvahelist tehnoloogiaalast koostööd;

5) täidab teisi temale seadusega või seaduse alusel pandud ülesandeid.

4. peatükk

FINANTSEERIMINE JA RIIKLIK JÄRELEVALVE

§ 14. Finantseerimise üldpõhimõtted

(1) Teadus- ja arendustegevust finantseeritakse riigi- ja kohalikust eelarvest, sihtannetustest, teadus- ja arendusasutuste majandustegevusest laekuvast tulust ja muudest allikatest.

(2) Teadus- ja arendustegevuse riigieelarvest finantseerimine toimub sihtfinantseerimise, riiklike programmide ning uurimis- ja arendustoetuste kaudu.

(3) Teadus- ja arendusasutuste infrastruktuuriga seotud kulud katab asutuse asutaja, kui asutuse ja asutaja vahel ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 15. Sihtfinantseerimine

(1) Teadus- ja arendusasutuste sihtfinantseerimine teadusteemade alusel toimub riigieelarves selleks Haridusministeeriumile ettenähtud vahenditest.

(2) Teadusteemade sihtfinantseerimise korra ja mahu kinnitab haridusminister Teaduskompetentsi Nõukogu ettepanekul.

(3) Sihtfinantseerimist on õigus taotleda kõigil registreeritud ja evalveeritud teadus- ja arendusasutustel.

(4) Teema sihtfinantseerimise jätkamise aluseks on Teaduskompetentsi Nõukogu hinnang tehtud töö tulemustele. Uue teema sihtfinantseerimise otstarbekuse hindamisel arvestab Teaduskompetentsi Nõukogu taotlevas asutuses selle teema täitmiseks loodud eeldusi ning teema aktuaalsust. Teadus- ja arendusasutuste teadusteemad kuuluvad hindamisele igal aastal.

§ 16. Uurimis- ja arendustoetused

(1) Riigieelarves uurimistoetusteks ettenähtud raha eraldatakse Haridusministeeriumi eelarve kaudu Vabariigi Valitsuse asutatud vastavale sihtasutusele. 

(2) Riigieelarves arendustoetusteks ettenähtud raha eraldatakse Majandusministeeriumi eelarve kaudu Vabariigi Valitsuse asutatud vastavale sihtasutusele. 

(3) Vabariigi Valitsuse asutatud sihtasutused eraldavad teadus- ja arendustegevuse finantseerimiseks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud raha avaliku konkursi korras esitatud projektidele.

§ 17. Riiklikud programmid

(1) Riiklike teadus- ja arendusprogrammide täitmiseks eraldatakse riigieelarves raha sellele ministeeriumile, kes vastutab programmi täitmise eest.

(2) Programmi täitmiseks vajalikud teadus- ja arendustööd tellitakse avaliku konkursi korras.

§ 18. Infrastruktuurikulud

(1) Riigi teadus- ja arendusasutuste infrastruktuurikulud kaetakse riigieelarvest selle ministeeriumi kaudu, kelle valitsemisalas on vastav teadus- ja arendusasutus.

(2) Avalik-õigusliku juriidilise isikuna või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena tegutseva teadus- ja arendusasutuse infrastruktuurikulud kaetakse riigieelarves selleks sihtotstarbeliselt ettenähtud vahenditest.

§ 19. Aruandlus ja riiklik järelevalve

(1) Teadus- ja arendusasutused peavad finants- ja statistilist arvestust õigusaktides kehtestatud korras.

(2) Riigi teadus- ja arendusasutustele, avalik-õiguslikele teadus- ja arendusasutustele ning avalik-õiguslike juriidiliste isikute teadus- ja arendusasutustele teadus- ja arendustegevuseks eraldatud riiklike vahendite sihtotstarbelist kasutamist kontrollivad Rahandusministeerium ja Haridusministeerium. Kohaliku omavalitsuse teadus- ja arendusasutustele eraldatud riiklike vahendite sihtotstarbelist kasutamist kontrollib maavanem.

(3) Kontrolli teadus- ja arendustegevust finantseerivate sihtasutuste tegevuse põhikirjalistele eesmärkidele vastavuse üle teostatakse sihtasutuste seaduses (RT I 1995, 92, 1604; 1996, 42, 811) sätestatud korras.

§ 20. Evalveerimine

(1) Vähemalt kord seitsme aasta jooksul tuleb riigi ja kohaliku omavalitsuse iga teadus- ja arendusasutust, avalik-õiguslikku teadus- ja arendusasutust ning avalik-õigusliku juriidilise isiku teadus- ja arendusasutust evalveerida Vabariigi Valitsuse kehtestatud põhimõtete ja kriteeriumide alusel. Evalveerimist korraldab Haridusministeerium koos evalveeritavat asutust haldava ministeeriumi või juriidilise isikuga. Eraõiguslikul teadus- ja arendusasutusel on õigus taotleda evalveerimist oma kulul.

(2) Evalveerimise tulemusest teatatakse teadus- ja arendusasutustele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, kelle asutust evalveeriti, teadus- ja arendustegevuse finantseerimiseks Vabariigi Valitsuse asutatud sihtasutustele, riigi teadus- ja arendusasutuse korral ministeeriumile, kelle valitsemisalasse teadus- ja arendusasutus kuulub, Eesti Teaduste Akadeemiale, haridusministrile ja registripidajale.

5. peatükk

SEADUSE RAKENDAMINE

§ 21. Üleminek

(1) Teadus- ja arendusasutuste põhikirjad ja põhimäärused viiakse käesoleva seadusega vastavusse kuue kuu jooksul, arvates käesoleva seaduse jõustumisest.

(2) Vabariigi Valitsusel on õigus riigi teadus- ja arendusasutust haldava valitsusasutuse ettepanekul lubada riigi teadus- ja arendusasutusel ühineda avalik-õigusliku ülikooli või Eesti Teaduste Akadeemiaga. Ühinemine sätestatakse vastavas lepingus, mille sõlmivad riigi teadus- ja arendusasutust haldav valitsusasutus ja avalik-õiguslik ülikool või Eesti Teaduste Akadeemia.

(3) Vabariigi Valitsus esitab kuue kuu jooksul, arvates käesoleva seaduse jõustumisest, Riigikogule seaduseelnõud nende teadus- ja arendusasutuste tegevuse reguleerimiseks, mis säilitavad avalik-õigusliku juriidilise isiku staatuse.

§ 22. Välisriigi diplomite ja akadeemiliste kraadide tunnustamine

(1) Eesti Vabariik tunnustab välisriikide diplomeid ja akadeemilisi kraade, kui välislepingus ei ole sätestatud teisiti.

(2) Eesti Vabariik tunnustab enne 1991. aasta 20. augustit endise NSV Liidu territooriumil kaitstud teaduskraade ja diplomeid välisriikide teaduskraadide ja diplomitena.

(3) NSV Liidu kandidaadikraadi ingliskeelse vastena on lubatud kasutada nimetust Doctor of Philosophy, lühend Ph. D.

§ 23. Eesti Teadusfondi ja Eesti Innovatsioonifondi ümberkujundamine

Eesti Teadusfondi ja Eesti Innovatsioonifondi ümberkujundamine toimub Vabariigi Valitsuse korraldusega vastavalt äriseadustiku (RT I 1995, 26--28, 355; 1996, 52--54, 993; 1997, 16, 258) §-le 509.

§ 24. Seaduse kehtetuks tunnistamine

Teaduskorralduse seadus (RT I 1995, 5, 42; 1996, 49, 953) tunnistatakse kehtetuks.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json