Teksti suurus:

Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 44, 753

Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord

Vastu võetud 07.04.2004 nr 70

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) § 5 lõike 3 alusel.

§ 1. Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise tingimused

Maksukohustuslane võib käsitada ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatavat kaupa ekspordina käibemaksuseaduse § 5 lõikes 2 loetletud tingimustel.

§ 2. Käibemaksutagastusega müük

(1) Maksukohustuslane, kes soovib teostada ekspordina käsitatavat kauba müüki ühendusevälise riigi füüsilisele isikule (edaspidi käibemaksutagastusega müük), peab kirjalikult teavitama maksuhaldurit käibemaksutagastusega müügi alustamisele eelneval maksustamisperioodil ning teatises märkima ära kuupäeva, millest alates ta käibemaksutagastusega müüki alustab.

(2) Maksukohustuslane, kes tegeleb käibemaksutagastusega müügiga, tagab oma müügikoha vastavuse §-s 3 sätestatud nõuetele.

(3) Maksukohustuslane lisab käibemaksutagastusega müügil kauba hinnale käibemaksu ning väljastab §-s 4 sätestatud nõuetele vastava käibemaksutagastusega müügi kviitungi.

(4) Maksukohustuslane tagab käibemaksutagastusega müügil kauba pakendamise viisil, mis võimaldaks säilitada pakendi puutumatuse.

(5) Maksukohustuslane selgitab ostjale käibemaksu tagasisaamisega seotud kohustust ühendusest väljumisel võtta käibemaksutagastusega müügi kviitungile väljumise liikmesriigi tolli kinnitus kauba ühendusest väljatoimetamise kohta ning tagastada tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi kviitung müüjale või käibemaksu tagastamisega tegeleva äriühingu esindajale, kellega müüja on sõlminud lepingu käibemaksu tagastamise osas. Maksukohustuslane selgitab ostjale, et on soovitav oma õiguste tagamiseks teha tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi kviitungist koopia enne kviitungi tagastamist.

(6) Maksukohustuslane, kes on saanud ostjalt tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi kviitungi, on kohustatud tagastama ostjale kauba müügil ostja tasutud käibemaksu kokkulepitud viisil kahe kalendrikuu jooksul kviitungi kättesaamise päevast arvates, välja arvatud lõikes 8 sätestatud juhul.

(7) Maksukohustuslane võib tagastatavast käibemaksusummast kinni pidada tasu käibemaksu tagastamise eest. Maksukohustuslane, kes on sõlminud lepingu käibemaksu tagastamisega tegeleva äriühinguga, informeerib ostjat, et käibemaksu tagastamisega tegeleval firmal on õigus tagastatavast käibemaksusummast kinni pidada tasu käibemaksu tagastamise eest.

(8) Maksukohustuslane, kes on sõlminud lepingu käibemaksu tagastamisega tegeleva äriühinguga, tagab käibemaksu tagastamise ostjale kahe kalendrikuu jooksul ostja poolt käibemaksu tagastava äriühingu esindajale tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi kviitungi esitamisest.

(9) Maksukohustuslane deklareerib käibemaksutagastusega müügi vastavalt §-s 5 sätestatule.

(10) Maksukohustuslane on kohustatud säilitama tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi kviitungeid ning käibemaksu tagastamist tõendavaid dokumente seitsme aasta jooksul käibemaksutagastusega müügi kviitungi tagasisaamise päevast arvates.

(11) Maksukohustuslane, kes soovib käibemaksutagastusega müüki lõpetada, peab sellest teavitama maksuhaldurit käibemaksutagastusega müügi lõpetamisele eelneval maksustamisperioodil ning teatises märkima ära kuupäeva, millest alates ta käibemaksutagastusega müügi lõpetab.

§ 3. Nõuded müügikohale

Maksukohustuslane, kes tegeleb käibemaksutagastusega müügiga, peab oma müügikohas järgima järgmisi nõudeid:
1)  müügikoht peab olema märgistatud käibemaksutagastusega müüki tähistava märgisega (tax-free);
2) müügikohas peab olema ostjatele kättesaadav trükitud info käibemaksutagastusega müügi tingimuste ja käibemaksu tagastamise kohta.

§ 4. Käibemaksutagastusega müügi kviitung

(1) Käibemaksutagastusega müügi puhul on maksukohustuslane kohustatud väljastama ostjale käibemaksutagastusega müügi kviitungi, mille ostja tagastab maksukohustuslasele pärast tolli kinnituse saamist.

(2) Käibemaksutagastusega müügi kviitung peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) märge «Käibemaksutagastusega müügi kviitung» («tax-free sales receipt»);
2) kviitungi järjekorranumber;
3) müügi toimumise kuupäev;
4) müüki tõendava dokumendi number;
5) maksukohustuslase nimi, aadress ja maksukohustuslasena registreerimise number;
6) ostja nimi ja elukoha aadress;
7) ostja elukohta tõendava dokumendi number ja selle dokumendi väljastanud riik;
8) kauba nimetus või kirjeldus;
9) kauba kogus;
10) kauba hind koos käibemaksuga;
11) hinnale lisatud käibemaks;
12) müüja poolt kinnipeetav tasu käibemaksu tagastamise teenuse eest;
13) tagastatav käibemaksusumma;
14) käibemaksu tagastamise viis ja/või ostja pangakonto number, kuhu käibemaks tagastatakse;
15) ostja allkiri.

(3) Käibemaksutagastusega müügi kviitungil peab olema koht tolli kinnituse jaoks, mis on tähistatud märkega «täidab toll» / «for official use».

§ 5. Käibemaksutagastusega müügi deklareerimine

(1) Maksukohustuslane võib käibemaksutagastusega müügi deklareerida kauba ekspordina pärast kauba ühendusevälisesse riiki toimetamist kinnitava tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi kviitungi kättesaamist.

(2) Kui tolli kinnitusega käibemaksutagastusega müügi kviitungit maksukohustuslasele enne vastava maksustamisperioodi käibedeklaratsiooni esitamist ei tagastata, on maksukohustuslane kohustatud deklareerima käibemaksutagastusega müügi käibemaksuseaduse § 15 lõigetes 1 või 2 sätestatud käibemaksumäärale vastava maksustatava käibena.

(3) Kui käibemaksutagastusega müügi kviitung tagastatakse maksukohustuslasele pärast müügi toimumise maksustamisperioodi kohta esitatava käibedeklaratsiooni esitamise kuupäeva, võib maksukohustuslane käibemaksutagastusega müügilt arvutatud käibemaksu osas käibedeklaratsiooni korrigeerida. Käibemaksu korrigeerimisel ei esitata maksuhaldurile vastava maksustamisperioodi muudetud andmetega käibedeklaratsiooni, vaid korrigeeritakse käibemaksutagastusega müügi kviitungi tagastamise maksustamisperioodi käibedeklaratsiooni. Korrigeerimisel suurendatakse nullmääraga maksustatavat käivet käibemaksutagastusega müügi käibe võrra ja vähendatakse vastavalt kas 18% või 5% käibemaksumääraga maksustatavat käivet ning käibemaksusummat.

§ 6. Kauba kontroll ja ühendusest väljatoimetamise kinnitamine tolli poolt

(1) Väljumistolliasutus kontrollib, et Eestist ühendusevälisesse riiki suunduva ühendusevälise riigi füüsilise isiku poolt väljumistolliasutusele esitatud kauba pakendit ei ole enne tollile esitamist avatud. Väljumistolliasutus kontrollib riski hindamisele tuginedes kauba vastavust käibemaksutagastusega müügi kviitungil märgitud andmetele.

(2) Toll märgib käibemaksutagastusega müügi kviitungile kauba ühendusest väljatoimetamise kuupäeva, teeb isikliku pitsati jäljendi ning tagastab käibemaksutagastusega müügi kviitungi isikule.

(3) Toll ei tee käibemaksutagastusega müügi kviitungile isikliku pitsati jäljendit järgmistel juhtudel:
1) kauba pakend on avatud enne tollile esitamist;
2) kaup ei vasta käibemaksutagastusega müügi kviitungil märgitud andmetele;
3) kauba ühendusest väljatoimetamise kuupäev on hilisem, kui käibemaksutagastusega müügi kviitungi väljastamise kuule järgneva kolmanda kuu lõpp.

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json