Teksti suurus:

Ühe maksukohustuslasena registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning maksukohustuslaste taotlusel nende ühe maksukohustuslasena registreerimise otsuse kehtetuks tunnistamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.07.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 44, 754

Ühe maksukohustuslasena registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning maksukohustuslaste taotlusel nende ühe maksukohustuslasena registreerimise otsuse kehtetuks tunnistamise kord

Vastu võetud 07.04.2004 nr 71

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) § 26 lõike 4 alusel.

§ 1. Avalduse esitamine ühe maksukohustuslasena registreerimiseks

(1) Ühe maksukohustuslasena registreerimiseks esitavad maksukohustuslased käesoleva määruse lisas 1 toodud vormil kirjaliku avalduse koos avalduse lisaga (edaspidi avaldus).

(2) Avaldus esitatakse ühe maksukohustuslasena registreerimist taotlevatest maksukohustuslastest suurima maksustatava käibega maksukohustuslase piirkondlikule maksukeskusele.

(3) Suurima maksustatava käibe määramisel on aluseks avalduse esitamise kuule eelnenud kalendrikuu maksustatava käibe suurus.

§ 2. Avalduse esitamine ühe maksukohustuslasena registreerimiseks koos varem registreeritud maksukohustuslastega

Kui taotletakse ühe maksukohustuslasena registreerimist koos varem ühe maksukohustuslasena registreeritud maksukohustuslastega, esitatakse uus avaldus Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele, kelle poolt on väljastatud otsus maksukohustuslaste ühe maksukohustuslasena registreerimise kohta.

§ 3. Otsuse tegemise ja registreerimise aeg

(1) Maksuhaldur teeb ja edastab oma otsuse käesoleva määruse lisas 2 toodud vormil ühe maksukohustuslasena registreeritud maksukohustuslastele 30 päeva jooksul avalduse saamise päevast arvates.

(2) Maksukohustuslased loetakse ühe maksukohustuslasena registreerituks maksuhalduri otsuse tegemise kuule järgneva kalendrikuu esimesest päevast.

§ 4. Otsuse kehtetuks tunnistamine

(1) Ühe maksukohustuslasena registreerimise otsuse kehtetuks tunnistamiseks esitavad ühe maksukohustuslasena registreeritud maksukohustuslased kirjaliku avalduse sellele Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele, kellele esitati avaldus ühe maksukohustuslasena registreerimiseks.

(2) Avalduses peavad olema kõigi ühe maksukohustuslasena registreeritud maksukohustuslaste kohta esitatud andmed, mis on nõutavad käesoleva määruse § 1 lõikes 1 nimetatud avalduse vormi kohaselt.

(3) Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus tunnistab ühe maksukohustuslasena registreerimise otsuse kehtetuks avalduse esitamise kuule järgneva kalendrikuu esimesest päevast.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 71 «Ühe maksukohustuslasena registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning maksukohustuslaste taotlusel nende ühe maksukohustuslasena registreerimise otsuse kehtetuks tunnistamise kord»
lisa 1
........................................... maksukeskusele Vorm KRÜ

ÜHE MAKSUKOHUSTUSLASENA REGISTREERIMISE
A V A L D US

Palume ...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

(isikute täielikud nimed ja registreerimisnumbrid)

registreerida ühe maksukohustuslasena.

Ühe maksukohustuslasena registreerimise põhjendus vastavalt «Käibemaksuseaduse» § 26 lõikele 1: ...............................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Teatame isikute kohta järgmised andmed:

1) isiku täielik nimi;

2) isiku juhatuse liige või tema poolt volitatud isik (ees- ja perekonnanimi, isikukood ja allkiri);

3) allakirjutamise kuupäev.

1. isik: 1) .......................................................................................................................

          2) .......................................................................................................................

Kuupäev: «....» ....................... 20.... a.

2. isik: 1) .......................................................................................................................

          2) .......................................................................................................................

Kuupäev: «....» ....................... 20.... a.

3. isik: 1) .......................................................................................................................

          2) .......................................................................................................................

Kuupäev: «....» ....................... 20.... a.

4. isik: 1) .......................................................................................................................

          2) .......................................................................................................................

Kuupäev: «....» ....................... 20.... a.

Ühe maksukohustuslasena registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm
Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 71 «Ühe maksukohustuslasena registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning maksukohustuslaste taotlusel nende ühe maksukohustuslasena registreerimise otsuse kehtetuks tunnistamise kord»

lisa 2

Vorm KRO

Maksu- ja Tolliamet

.............................................. maksukeskus

......................................................................

(aadress)

OTSUS

(Maakond/linn) .............................. nr ............

..................................................

                   (isiku nimi)

..................................................

                     (aadress)

Vastavalt «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) § 26 lõikele 1, on

1. isik: ...........................................................................................................................,

(nimi)

käibemaksukohustuslasena registreeritud alates ...............................................................
registreerimisnumbriga EE..........................................;

2. isik: ...........................................................................................................................,

(nimi)

käibemaksukohustuslasena registreeritud alates ...............................................................
registreerimisnumbriga EE..........................................;

3. isik: ...........................................................................................................................,

(nimi)

käibemaksukohustuslasena registreeritud alates ...............................................................
registreerimisnumbriga EE..........................................;

4. isik: ...........................................................................................................................,

(nimi)

käibemaksukohustuslasena registreeritud alates ...............................................................
registreerimisnumbriga EE..........................................;

registreeritud ühe maksukohustuslasena alates ............................ 20...... a.

........................................

                (allkiri)

Piirkondliku maksukeskuse ametnik (vastavalt rahandusministri 19. jaanuari 2004. a. määruse nr 9 «Maksu- ja Tolliameti põhimäärus» (RTL 2004, 9, 136) § 37 lõike 1 punkti 3 alusel antud volitustele)

Vastavalt «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) § 26 lõikele 6 esitavad ühe maksukohustuslasena registreeritud isikud käibedeklaratsiooni eraldi, kuid vastutavad käibemaksu tasumise eest solidaarselt.

/otsingu_soovitused.json