Teksti suurus:

Tekstiiltoodete kiukoostise määramise meetodid¹,

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.02.2008
Avaldamismärge:RTL 2004, 41, 690

Tekstiiltoodete kiukoostise määramise meetodid¹,2

Vastu võetud 12.04.2004 nr 70

Määrus kehtestatakse « Kaubandustegevuse seaduse» (RT I 2004, 12, 78) § 6 lõike 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 99 « Volituste andmine «Kaubandustegevuse seadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» (RT I 2004, 22, 152) § 1 punktiga 2.

§1. Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse kahe- ja kolmekomponentsete tekstiilkiusegude kvantitatiivsed analüüsimeetodid tekstiiltoodete kiukoostise määramiseks, kaasa arvatud laboriproovide ja analüütiliste proovide ettevalmistamine.

(2) Määrust kohaldatakse katsete suhtes, mis sooritatakse turule lastud tekstiiltoodete kiukoostise määramiseks vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega kehtestatud rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuetele.

§2. Laboriproov ja analüütiline proov

(1) Laboriprooviks loetakse analüüsimiseks sobiva suurusega proovi, mis on võetud lähteproovist, mis omakorda on võetud analüüsitavast kaubapartiist.

(2) Analüütiliseks prooviks loetakse laboriproovist eraldatud osa, mis on vajalik katsetulemuse saamiseks.

(3) Laboriproovide ja analüütiliste proovide ettevalmistamine kahe- ja kolmekomponentsetest tekstiilkiusegudest koosnevate tekstiiltoodete kiukoostise määramiseks peab toimuma vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 96/73/EÜ «Kahekomponentsete tekstiilkiusegude teatavate kvantitatiivsete analüüsimeetodite kohta» lisas I sätestatule.

§3. Kahekomponentsete tekstiilkiusegude kvantitatiivsed analüüsimeetodid

(1) Kahekomponentsete tekstiilkiusegude analüüsimisel kohaldatakse kvantitatiivseid analüüsimeetodeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 96/73/EÜ «Kahekomponentsete tekstiilkiusegude teatavate kvantitatiivsete analüüsimeetodite kohta» lisas II sätestatule.

(2) Kahekomponentsete tekstiilkiusegude puhul, mille katsetamiseks puudub ühtne analüüsimeetod Euroopa Ühenduse tasandil, peab katsetamise eest vastutav labor määrama selliste kiusegude koostise mis tahes tema käsutuses olevat kehtivat meetodit kasutades, esitades katseprotokollis saadud tulemuse ning kasutatud meetodi täpsusastme, juhul kui see on teada.

§4. Kolmekomponentsete tekstiilkiusegude kvantitatiivsed analüüsimeetodid

(1) Kolmekomponentsete tekstiilkiusegude analüüsimisel kohaldatakse kiudude käsitsi eraldamisel, keemiliselt eraldamisel või käsitsi ja keemiliselt eraldamise kombinatsioonil põhinevaid kvantitatiivseid analüüsimeetodeid vastavalt Nõukogu direktiivi 73/44/EMÜ «Kolmekomponentsete tekstiilkiusegude kvantitatiivse analüüsiga seotud seaduste ühtlustamise kohta liikmesriikides» lisades I, II ja III sätestatule.

(2) Kolmekomponentsete tekstiilkiusegude katsetamise eest vastutav labor peab esitama katseprotokollis andmed vastavalt Nõukogu direktiivi 73/44/EMÜ «Kolmekomponentsete tekstiilkiusegude kvantitatiivse analüüsiga seotud seaduste ühtlustamise kohta liikmesriikides» lisa I punktis V sätestatule.

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

1 Nõukogu direktiiv 73/44/EMÜ kolmekomponentsete tekstiilkiusegude kvantitatiivse analüüsiga seotud seaduste ühtlustamise kohta liikmesriikides (EÜT L 083, 30.03.1973 lk 1–18);
2 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 96/73/EÜ kahekomponentsete tekstiilkiusegude teatavate kvantitatiivsete analüüsimeetodite kohta (EÜT L 032, 03.02.1997 lk 1–37).

/otsingu_soovitused.json