Teksti suurus:

Pakendiaktsiisi seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 24, 165

Pakendiaktsiisi seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 24.03.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. aprilli 2004. a otsusega nr 571

I. Pakendiaktsiisi seaduse muutmine

Pakendiaktsiisi seaduses (RT I 1997, 5/6, 31; 1999, 54, 583; 2000, 59, 381; 2001, 88, 531) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Pakendiaktsiisiga (edaspidi aktsiis) maksustatakse Eestis täidetud, teisest Euroopa Liidu liikmesriigist (edaspidi teine liikmesriik) soetatud ja imporditud pakend.»

§ 2. Paragrahvi 2:

1) punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) import – pakendi vabasse ringlusse lubamine Euroopa Ühenduste Nõukogu 1992. aasta 12. oktoobri määruse 2913/92/EMÜ mõistes, millega kehtestati ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1; 1, 01.01.1995, lk 1; 17, 21.01.1997, lk 1; 119, 07.05.1999, lk 1; 311, 12.12.2000, lk 17 – edaspidi ühenduse tolliseadustik). Impordina käsitatakse ka kauba sissevedu muudel juhtudel, kui sellega kaasneb tollivõla tekkimine ühenduse tolliseadustiku mõistes.»;

2) punkt 21 tunnistatakse kehtetuks;

3) täiendatakse punktiga 22 järgmises sõnastuses:

« 22) ühendusesisene pakendi soetamine – pakendi Eestisse toimetamine teisest liikmesriigist ettevõtluse eesmärgil;»;

4) punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) alkohol – alkohol alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse (RT I 2003, 2, 17; 48, 345; 90, 602; 88, 591) mõistes;».

§ 3. Paragrahvi 5:

1) lõikes 1 asendatakse sõna «tolliseadustik» sõnadega «ühenduse tolliseadustik» vastavas käändes;

2) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Teisest liikmesriigist soetatud pakendilt maksab aktsiisi pakendit soetanud isik.»

§ 4. Paragrahvi 6:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Eestis täidetud pakend ja teisest liikmesriigist soetatud pakend maksustatakse aktsiisiga pakendi müümisel, vahetamisel, tasuta võõrandamisel või omatarbeks kasutusse võtmisel.»;

2) lõikes 4 asendatakse sõnad «Eestis täidetud pakendi» sõnadega «Eestis täidetud või teisest liikmesriigist soetatud pakendi».

§ 5. Paragrahvi 7:

1) lõikes 1 asendatakse sõna «tolliseadustik» sõnadega «ühenduse tolliseadustik» vastavas käändes;

2) lõikes 2 asendatakse sõnad «Eestis täidetud pakend ja taassisseveetud pakend» sõnadega «Eestis täidetud pakend ja teisest liikmesriigist soetatud pakend» vastavas käändes;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Eestis täidetud pakendilt ja teisest liikmesriigist soetatud pakendilt makstakse aktsiis Maksu- ja Tolliameti pangakontole ja aktsiisideklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile maksustamisperioodile järgneva kuu 15. päevaks. Aktsiisideklaratsiooni vormi kehtestab rahandusminister.»;

4) lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Aruanne esitatakse Keskkonnaministeeriumile iga aasta 15. veebruariks.»

§ 6. Paragrahvi 8:

1) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kuni 1998. aasta 31. detsembrini pakendit, millest vähemalt 40% taaskasutatakse; alates 1999. aasta 1. jaanuarist pakendit, millest vähemalt 60% taaskasutatakse ning alates 2004. aasta 1. maist metallist alkoholipakendit, millest vähemalt 40% taaskasutatakse. Pakendi taaskasutamise määr arvutatakse, arvestamata eksporti ning teise liikmesriiki toimetatud pakendit, käesoleva seaduse §-s 9 nimetatud tõendi kehtivusaja kohta.»;

2) punktid 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) pakendit, mis toimetatakse Eestist teise liikmesriiki, sealhulgas pakendit, mis toimetatakse reisijale pardal kaasamüüdavaks kaubaks välisreise tegevale vee- või õhusõidukile.»

§ 7. Paragrahvi 9:

1) lõike 1 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui aruandeaastal pakendi taaskasutamine ei vastanud kehtestatud määrale, tuleb aktsiis selle aasta eest tasuda.»;

2) lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (21) Pakendi taaskasutamist tõendavate dokumentide loetelu ja vormid ning pakendi taaskasutamise määra arvutamise kord kehtestatakse keskkonnaministri määrusega.»;

3) lõikest 3 jäetakse välja sõnad «kuni kuu aja jooksul pakendi taaskasutamise aruande esitamisest»;

4) lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõnad «üheks aastaks» sõnadega «kuni kaheks aastaks»;

5) täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Tõendi ja selle muutmise taotlemisel tasub taotleja riigilõivu.»

§ 8. Paragrahvi 10 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Aktsiisimaksja esitab Maksu- ja Tolliametile tõendi pakendi importimisel, Eestis täidetud pakendi või teisest liikmesriigist soetatud pakendi kohta.»

§ 9. Paragrahvi 11 esimeses lauses asendatakse sõnad «Pakendi kasutaja, pakendit importiv isik ja taassissevedav isik» sõnaga «Aktsiisimaksja».

§ 10. Paragrahvi 12:

1) lõikes 3 asendatakse sõna «tühistada» sõnadega «tunnistada kehtetuks»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Aktsiisimaksja maksuvõlalt, mis on tekkinud pakendilt, mille kohta on väljastatud tõend, ei arvestata maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7) ettenähtud intressi käesoleva seaduse § 7 lõikes 4 sätestatud aruande esitamise tähtpäevani.»

II. Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 2001, 53, 310; 55, 331; 56, 332; 64, 367; 65, 377; 85, 512; 88, 531; 91, 543; 93, 565; 2002, 1, 1; 18, 97; 23, 131; 24, 135; 27, 151 ja 153; 30, 178; 35, 214; 44, 281; 47, 297; 51, 316; 57, 358; 58, 361; 61, 375; 62, 377; 90, 519; 102, 599; 105, 610; 2003, 4, 20; 13, 68; 15, 84 ja 85; 20, 118; 21, 128; 23, 146; 25, 153 ja 154; 26, 156 ja 160; 30, õiend; 51, 352; 66, 449; 68, 461; 71, 471; 78, 527; 79, 530; 81, 545; 88, 589 ja 591; 2004, 2, 7; 6, 31; 9, 52; 14, 92) tehakse järgmised muudatused:

§ 11. Paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 27 3 järgmises sõnastuses:

« 273) pakendiaktsiisi seaduse alusel teostatavad toimingud;».

§ 12. Seaduse 7. peatükki täiendatakse 204 . jaoga järgmises sõnastuses:

«204. jagu
Pakendiaktsiisi seaduse alusel teostatavad toimingud

§ 1907. Pakendi taaskasutamise tõendi taotlemine ja muutmine

(1) Pakendi taaskasutamise tõendi taotlemisel tasutakse riigilõivu 1000 krooni.

(2) Pakendi taaskasutamise tõendi muutmisel tasutakse riigilõivu 300 krooni.»

III. Seaduse jõustumine

§ 13. Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json