Teksti suurus:

Konkurentsiseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 25, 168

Konkurentsiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 24.03.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. aprilli 2004. a otsusega nr 574

I. Konkurentsiseaduses (RT I 2001, 56, 332; 93, 565; 2002, 61, 375; 63, 387; 82, 480; 87, 505; 102, 600; 2003, 23, 133) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahv 30 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 30. Riigiabi

(1) Riigiabiks loetakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu (edaspidi ka asutamisleping) artikli 87 lõikes 1 sätestatud abi.

(2) Riigiabi antakse kindlaksmääratud perioodiks ja ulatuses, mis on vajalik asutamislepingu artikli 87 lõigetes 2 ja 3 nimetatud eesmärgi saavutamiseks.

(3) Käesolevas peatükis sätestatut ei kohaldata transpordisektorile antava abi suhtes ega asutamislepingu lisas I loetletud toodete tootmise, töötlemise või turustamisega seotud abi suhtes.»

§ 2. Seadust täiendatakse §-ga 301 järgmises sõnastuses:

« § 301. Riigiabi andja

(1) Riigiabi andja on riik, kohaliku omavalitsuse üksus või muud isikud, nagu näiteks sihtasutus, mittetulundusühing, avalik-õiguslik juriidiline isik või käesoleva seaduse § 31 lõikes 31 nimetatud avalik ettevõtja, kes otseselt või kaudselt kasutavad riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse vahendeid riigiabi andmiseks.

(2) Riigiabi andja on riigiabi andmisel kohustatud tagama riigiabi andmise ja kasutamise läbipaistvuse ja efektiivsuse ning kontrollima riigiabi kasutamise sihipärasust.

(3) Rahandusministril on õigus riigiabi andjalt nõuda teavet käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustuse täitmise kohta.»

§ 3. Paragrahvi 31:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 31. Avalik ettevõtja ja üldist huvi pakkuvat teenust osutav ettevõtja»;

2) lõiked 1–3 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (31) Avalik ettevõtja on ettevõtja, kelle üle riigil, kohaliku omavalitsuse üksusel või avalik-õiguslikul juriidilisel isikul on otseselt või kaudselt valitsev mõju omandiõiguse või finantsosaluse kaudu, isiku suhtes kehtivate õigusaktide alusel või muul viisil.»;

4) lõiked 4–6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Paragrahv 32 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Paragrahvid 33 ja 34 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 33. Vähese tähtsusega abi

(1) Vähese tähtsusega abiks loetakse Euroopa Komisjoni määruse 69/2001/EÜ Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamisest vähese tähtsusega abi kohta (ELT L 10, 13.01.2001, lk 30–32) artiklis 2 nimetatud abi.

(2) Vähese tähtsusega abi andmiseks ei ole Euroopa Komisjonilt asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 ja käesoleva seaduse §-s 34 sätestatud riigiabi andmise luba vaja taotleda.

(3) Vähese tähtsusega abi antakse Euroopa Komisjoni määruses 69/2001/EÜ sätestatud korras.

(4) Vähese tähtsusega abi andmise korral on abi andja enne vähese tähtsusega abi andmise otsuse tegemist kohustatud abi saajalt nõudma talle eelmise kolme aasta jooksul antud vähese tähtsusega abi kohta teatise esitamist. Vähese tähtsusega abi teatise esitamise korra ja vormi kehtestab rahandusminister.

§ 34. Riigiabi andmise luba

(1) Riigiabi võib anda ainult Euroopa Komisjoni eelneval kirjalikul loal.

(2) Riigiabi andjal ei ole õigust alustada riigiabi andmist enne, kui Euroopa Komisjon on andnud riigiabi andmise loa või kui vastavalt EL Nõukogu määruse 659/1999/EÜ, mis kehtestab üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (ELT L 83, 27.03.1999, lk 1–9), artikli 4 lõikele 6 loetakse riigiabi Euroopa Komisjoni poolt lubatuks.»

§ 6. Seadust täiendatakse §-dega 341 ja 342 järgmises sõnastuses:

« § 341. Riigiabi andmise loa taotluse esitamine Euroopa Komisjonile

(1) Riigiabi andja esitab Euroopa Komisjoni kehtestatud nõuetele vastava riigiabi andmise loa taotluse (edaspidi loa taotlus) koos kogu vajaliku teabega rahandusministrile.

(2) Rahandusminister vaatab loa taotluse läbi ja esitab selle koos kogu vajaliku teabega Eesti Vabariigi alalisele esindusele Euroopa Liidu juures, kes edastab selle Euroopa Komisjonile.

(3) Kui loa taotlus ei ole täielik, on rahandusministril ühe kuu jooksul, alates loa taotluse kättesaamisest, õigus küsida riigiabi andjalt lisateavet või tagastada loa taotlus riigiabi andjale ettepanekuga seda täiendada.

(4) Euroopa Komisjoni poolt loa taotluse menetlemise käigus nõutud lisateabe esitab riigiabi andja rahandusministri kaudu Eesti Vabariigi alalisele esindusele Euroopa Liidu juures, kes edastab selle Euroopa Komisjonile.

§ 342. Grupierandiga hõlmatud riigiabi

(1) Grupierandiga hõlmatud riigiabiks loetakse EL Nõukogu määruse 994/1998/EÜ Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 92 ja 93 kohaldamisest horisontaalse abi teatud kategooriate suhtes (ELT L 142, 14.05.1998, lk 1–4) artiklis 1 nimetatud abi, mille kohta Euroopa Komisjon on kehtestanud vastava grupierandi määruse.

(2) Grupierandiga hõlmatud riigiabi andmiseks ei ole Euroopa Komisjonilt asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 ja käesoleva seaduse §-s 34 sätestatud riigiabi andmise luba vaja taotleda.

(3) Grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise korral on riigiabi andja kohustatud enne riigiabi andmist esitama rahandusministrile Euroopa Komisjoni kehtestatud nõuetele vastava teate eelnõu (edaspidi käesolevas peatükis eelnõu) koos individuaalse riigiabi või abiprogrammi kirjeldusega, mis tõendab kavandatava riigiabi kokkusobivust vastavas grupierandi määruses sätestatud tingimustega. Eelnõu läbivaatamisel on rahandusministril õigus vajaduse korral küsida lisateavet.

(4) Rahandusminister annab oma seisukoha kavandatava riigiabi kokkusobivuse kohta vastavas grupierandi määruses sätestatud tingimustega ühe kuu jooksul eelnõu kättesaamisest.

(5) Riigiabi andjal ei ole õigust alustada riigiabi andmist enne rahandusministri seisukoha saamist.

(6) Grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise teate, mida on vajaduse korral täpsustatud rahandusministri seisukohast tulenevalt, esitab riigiabi andja viivitamata individuaalse riigiabi või abiprogrammi rakendamise alustamisel rahandusministrile.

(7) Rahandusminister edastab käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud teate Eesti Vabariigi alalisele esindusele Euroopa Liidu juures, kes edastab selle Euroopa Komisjonile.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud teade peab olema Euroopa Komisjonile edastatud hiljemalt 20 päeva jooksul individuaalse riigiabi või abiprogrammi rakendamise alustamisest.»

§ 7. Paragrahvid 35–41 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Paragrahv 42 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 42. Ebaseadusliku riigiabi ja väärkasutatud riigiabi tagastamine

(1) Ebaseaduslikuks riigiabiks loetakse EL Nõukogu määruse 659/1999/EÜ artikli 1 punktis f nimetatud abi.

(2) Riigiabi väärkasutamiseks loetakse EL Nõukogu määruse 659/1999/EÜ artikli 1 punktis g sätestatut.

(3) Kui Euroopa Komisjon või Euroopa Kohus on Eesti Vabariigile edastanud otsuse, et ebaseaduslik riigiabi või väärkasutatud riigiabi tuleb riigiabi saajal tagastada, edastab rahandusminister nimetatud otsuse ebaseadusliku riigiabi või väärkasutatud riigiabi andjale. Riigiabi andja on kohustatud riigiabi saajalt vastavalt Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu otsusele riigiabi tagasi nõudma.»

§ 9. Paragrahvid 43–48 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Paragrahv 49 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 49. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi aruandlus

(1) Riigiabi andjad on kohustatud esitama rahandusministrile iga aasta 1. märtsiks riigiabi aruande eelneval kalendriaastal antud riigiabi kohta. Aruanne esitatakse kirjalikult ja elektrooniliselt vastavalt Euroopa Komisjoni kehtestatud nõuetele.

(2) Vähese tähtsusega abi andjad on kohustatud esitama rahandusministrile iga aasta 1. märtsiks vähese tähtsusega abi aruande eelneval kalendriaastal antud vähese tähtsusega abi kohta. Aruanne esitatakse kirjalikult ja elektrooniliselt. Vähese tähtsusega abi aruande esitamise korra ja vormi kehtestab rahandusminister.

(3) Rahandusminister edastab talle esitatud riigiabi aruanded Eesti Vabariigi alalisele esindusele Euroopa Liidu juures, kes edastab need Euroopa Komisjonile.»

§ 11. Seadust täiendatakse §-ga 491 järgmises sõnastuses:

« § 491. Koostöö Euroopa Komisjoniga järelevalve ja kohapealse kontrolli teostamisel

(1) Rahandusministeerium osutab Euroopa Komisjonile riigiabi järelevalve ja kohapealse kontrolli teostamiseks vajaduse korral abi.

(2) EL Nõukogu määruse 659/1999/EÜ artikli 22 lõikes 6 sätestatud juhul esitab rahandusminister või tema poolt volitatud isik kirjaliku taotluse Tallinna Halduskohtule anda Euroopa Komisjoni volitatud ametnikele ja ekspertidele kontrolli teostamiseks luba. Koos taotlusega esitatakse Tallinna Halduskohtule kirjalik volitus, milles on täpsustatud kontrollimise põhjus ja eesmärk.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud loa andmine otsustatakse halduskohtumenetluse seadustiku (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend, 96; 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140) 4. peatükis ettenähtud korras.»

§ 12. Paragrahvi 54 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Paragrahv 731 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 731. Riikliku järelevalve teostamise takistamine

Juriidilise isiku poolt Konkurentsiametile järelevalve teostamiseks vajalike dokumentide või andmete esitamisest keeldumise, tähtaegselt esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest või dokumentide või andmete esitamise eest sellisel kujul, mis ei võimaldanud järelevalvet teostada, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 14. Paragrahv 732 tunnistatakse kehtetuks.

§ 15. Paragrahv 734 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 734. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-s 731 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 82, 480; 105, 612; 2003, 4, 22; 83, 557; 90, 601; 2004, 7, 40) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 110, 654; 2003, 26, 156; 83, 557; 88, 590) sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-s 731 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Konkurentsiamet.»

§ 16. Paragrahv 88 tunnistatakse kehtetuks.

II. Rakendussäte

§ 17. Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json