Teksti suurus:

Muinsuskaitseseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.04.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 25, 171

Muinsuskaitseseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 24.03.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. aprilli 2004. a otsusega nr 577

Muinsuskaitseseaduses (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Muinsuskaitse korraldajad

(1) Muinsuskaitset korraldavad Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet ning valla- ja linnavalitsused.

(2) Valla- ja linnavalitsus võivad käesoleva seaduse §-s 9, § 24 lõikes 1, § 34 lõikes 1 ja §-s 44 ettenähtud muinsuskaitse korraldamise pädevuse anda vastavalt valla või linna ametiasutusele.»

§ 2. Paragrahvi 11 lõikes 4 asendatakse sõnad «kuni neljaks kuuks» sõnadega «kuni kuueks kuuks».

§ 3. Paragrahvi 16 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) järgima käesolevast seadusest tulenevaid kitsendusi, kuivõrd nende suhtes ei ole kaitsekohustuse teatises leevendusi ette nähtud;».

§ 4. Paragrahvi 24 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

« 12) teisaldatavate äriotstarbeliste objektide (kiosk, müügipaviljon, välikohvik vms), valgustuse, tehnovõrkude ja -rajatiste ning reklaami paigaldamine.»

§ 5. Paragrahvi 25 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Muinsuskaitsealale avanevate kaugvaadete sulgemise või muinsuskaitseala piirile muinsuskaitseala hoonestuse suhtes sobimatute ehitiste püstitamise vältimiseks kehtestatakse muinsuskaitseala kaitsevöönd, milles kehtivad muinsuskaitseala põhimääruses kindlaksmääratud nõuded ja kitsendused.»

§ 6. Paragrahvi 29:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Mälestise omanik või valdaja võib taotleda Muinsuskaitseameti kaudu riigieelarvest või valla- või linnaeelarvest toetust mälestise hooldamiseks, sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks, samuti mälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks. Mälestise omanik või valdaja esitab riigieelarvest toetuse saamise taotluse Muinsuskaitseametile kirjalikus vormis.»;

2) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud riigieelarvest toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse andmise alused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. Nimetatud korras nähakse ette taotluses esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu, taotluse esitamise tähtpäev, taotluse läbivaatamise kord, taotluse arvestamise ja arvestamata jätmise alused ning toetuse saajate teavitamise kord.»

§ 7. Paragrahvi 35:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Mälestist ja muinsuskaitsealal paiknevat ehitist võib konserveerida, restaureerida või remontida ainult muinsuskaitse eritingimusi järgiva projekti alusel ja erialaspetsialisti muinsuskaitselise järelevalve all. Kooskõlastatult Muinsuskaitseametiga võib muinsuskaitsealal paikneva ehitise hoonesisese ehitamise põhiprojekti koostada muinsuskaitse eritingimusteta. Muinsuskaitselise järelevalve korra kehtestab kultuuriminister määrusega.»;

2) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tööde projekti kooskõlastamist väljastab Muinsuskaitseamet tööde alustamise loa. Kui lõikes 3 nimetatud tööde teostamiseks on ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153) kohaselt nõutav kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek või ehitusluba, annab kohalik omavalitsus selle pärast Muinsuskaitseameti poolt tööde alustamise loa väljastamist.»

§ 8. Paragrahvi 36 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Mälestise konserveerimise, restaureerimise ja remondi projekte ning muinsuskaitse eritingimusi koostada, käesoleva seaduse § 34 lõikes 1 nimetatud uurimistöid teha, muinsuskaitselist järelevalvet teostada ning mälestist konserveerida, restaureerida ja remontida võib ainult ettevõtjale ja vastutavale spetsialistile väljastatud tegevusloa alusel, välja arvatud käesoleva seaduse § 37 lõikes 21 sätestatud juhul. Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev vastutav spetsialist võib käesolevas lõikes nimetatud töid teha vastutava spetsialisti tegevusloa alusel. Paragrahvi 34 lõikes 1 nimetatud töödeks ei vaja tegevusluba riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus ning avalik-õiguslik juriidiline isik, kes selliseid töid teeb seaduse või põhimääruse alusel.»

§ 9. Paragrahvi 37:

1) lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) riikliku erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registri registreeringu number, kui registreeringu olemasolu on nõutav, ja ehitusvaldkonnas kehtiva tegevusloa koopia, kui tegevusloa olemasolu on nõutav. Asutatav äriühing esitab tegevusloa saamisel registreeringu numbri pärast enda äriregistrisse kandmist;»;

2) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Füüsilisest isikust ettevõtja, kes taotleb mälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või remontimiseks tegevusluba, mille saamine ei eelda käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud kõrgharidust, peab tegevusloa saamiseks olema eelloetletud tööde alal vähemalt neli viimast aastat pidevalt tegutsenud ja esitama Muinsuskaitseameti poolt heakskiidetud tööde loetelu. Nimetatud praktilise kogemuseta tegevusloa taotlejal peab olema tunnistus soovitud tegevusalale vastava eriala tööalase täienduskoolituse läbimise kohta. Antud juhul ei ole nõutav käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmete esitamine.»

§ 10. Paragrahvis 41 asendatakse sõna «kultuurikiht» sõnaga «kultuurkiht».

§ 11. Seadust täiendatakse 61. peatükiga järgmises sõnastuses:

«61. peatükk
JÄRELEVALVE

§ 441. Järelevalveasutus

Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud nõuete täitmise üle teostab Muinsuskaitseamet.

§ 442. Järelevalveametniku ettekirjutus

(1) Käesoleva seaduse §-des 16 ja 17, § 18 lõikes 6, §-des 21–23, § 24 lõikes 1, § 25 lõikes 2, § 26 lõigetes 1 ja 2, §-des 32, 34 ja 35, § 36 lõikes 1, §-des 40 ja 41 sätestatud nõuete rikkumise korral on Muinsuskaitseameti järelevalveametnikul õigus teha ettekirjutusi, milles märgitakse:
1) ettekirjutuse tegemise aeg ja koht;
2) ettekirjutuse koostaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning asutuse nimetus ja aadress;
3) füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimetus, kellele ettekirjutus tehakse;
4) ettekirjutuse tegemise aluseks olevad asjaolud ja viide õiguslikule alusele;
5) ettekirjutuse resolutsioon, milles tuuakse välja kohustatud subjekti ettekirjutusest tulenevad kohustused ja nende täitmise tähtajad;
6) viide sunnivahendite kohaldamise võimalusele ettekirjutuses sisalduva kohustuse täitmata jätmise korral;
7) ettekirjutuse vaidlustamise kord ja tähtaeg;
8) ettekirjutuse koostaja allkiri.

(2) Järelevalveametnik toimetab ettekirjutuse isikule või tema esindajale kätte posti teel väljastusteatega või annab üle allkirja vastu.

(3) Kui ettekirjutuse saaja ei nõustu järelevalveametniku ettekirjutusega, võib ta Muinsuskaitseameti peadirektorile esitada vaide ettekirjutusest kättesaamisest arvates kümne tööpäeva jooksul.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettekirjutuse täitmata jätmisel võib Muinsuskaitseamet rakendada asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.»

§ 12. Paragrahvi 47 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Mälestise ilma loata uurimise eest, ilma Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud projektita, erialaspetsialisti muinsuskaitselise järelevalveta või tegevusloata konserveerimise, restaureerimise või remontimise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.»

§ 13. Paragrahvi 49 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse §-des 45–48 sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on:
1) Muinsuskaitseamet;
2) valla- või linnavalitsus.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json