Teksti suurus:

Välisesindusele, diplomaadile, ühenduse institutsioonile ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõududele ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ning rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2004, 44, 757

Välisesindusele, diplomaadile, ühenduse institutsioonile ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõududele ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ning rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm

Vastu võetud 07.04.2004 nr 74

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) § 39 lõike 3 alusel.

§ 1. Välisriigi diplomaatilisele esindusele ja konsulaarasutusele, erimissioonile, rahvusvahelise organisatsiooni esindusele, ühenduse institutsioonile, samuti nimetatud esinduse, asutuse ja erimissiooni haldustöötajale ning Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilisele esindajale ja konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul) ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmele ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ning õppeasutusele Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm

Kehtestatakse käesoleva määruse lisa kohane taotluse vorm.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 74 «Välisesindusele, diplomaadile, ühenduse institutsioonile ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõududele ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ning rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm»
lisa

TAOTLUS VÄLISESINDUSELE, DIPLOMAADILE, ÜHENDUSE INSTITUTSIOONILE NING NATO LIIKMESRIIGI JA MUU VÄLISRIIGI RELVAJÕUDUDELE NING RAHVUSVAHELISELE SÕJALISELE PEAKORTERILE NING ÕPPEASUTUSELE KÄIBEMAKSU TAGASTAMISEKS / APPLICATION FOR REFUND OF VALUE ADDED TAX

____________________________________________________________________________________
Taotleja nimi / Applicant’s name Diplomaadi- või teenistuskaardi nr/
  Diplomatic or Service Card No.
____________________________________________________________________________________

Käibemaksutagastuse saaja nimi / Name of receiver of refund

____________________________________________________________________________________

Tagastuse saaja panga nimi, kood ja aadress, pangakonto nr/

Name, code and address of the bank of the receiver of refund, account no.

____________________________________________________________________________________

Periood, mille eest käibemaksu tagastamist taotletakse (kuu, aasta)/

Refund of VAT is requested for (month, year)

 
JrkNr/

No

Müüja/Vendor Arve nr/
Number of invoice
Arve kuupäev/
Date of invoice
Summa koos käibemaksuga kroonides/
Total value, incl. VAT, in Estonian kroons
Käibemaks kroonides/
VAT in Estonian kroons

Täidab maksuhaldur/
To be completed by the Tax Authority

            Tagastatav summa/
Refundable amount
Mitte- tagastatav summa/
Non-refundable amount
   
 
 
           

Kokku/Total:

   

Taotleja allkiri, pitsat/
Signature, Official Seal

Täidab Välisministeerium või Kaitseministeerium /
To be completed by the MFA or MOD

 

EV Välisministeerium, Protokolliosakond / MFA, Protocol Department

Tel/Tel.: 631 75 00 Islandi väljak 1, 15049 Tallinn   Faks/Fax: 631 75 99

EV Kaitseministeerium/MOD

Tel/Tel.: 717 00 22 Sakala 1, 15094 Tallinn   Faks/Fax: 717 00 01

/otsingu_soovitused.json