Teksti suurus:

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 "Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 44, 742

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 "Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord" muutmine

Vastu võetud 07.04.2004 nr 59

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17; 48, 345; 88, 591; 90, 602) § 25 lõike 9 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a. määruses nr 35 «Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord» (RTL 2003, 31, 465) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Aktsiisideklaratsiooni, välja arvatud rea «Tolliasutuse märge», täidab isik, kellel on aktsiisideklaratsiooni esitamise kohustus (edaspidi aktsiisideklaratsiooni esitaja).»

« (3) Aktsiisideklaratsioon täidetakse maksustamisperioodi jooksul tekkinud maksukohustuste kohta.»;

2) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Reale «Tolliasutus» märgitakse aktsiisideklaratsiooni esitaja üle järelevalvet teostava tolliinspektuuri nimi.»;

3) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Reale «Isik» märgitakse aktsiisideklaratsiooni esitaja ärinimi ning aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja või maksuesindaja puhul ka aktsiisilaopidaja number, registreeritud kaupleja number või maksuesindaja number.»;

4) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Reale «Aadress» märgitakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtja või vedelgaasi, metaani või vedela põlevaine käitleja puhul nende tegevuskoha aadress.»;

5) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Reale «Tolliasutuse märge» tehakse aktsiisideklaratsiooni esitaja üle järelevalvet teostavas tolliinspektuuris märge aktsiisideklaratsiooni vastuvõtmise kohta vastavalt sissetulnud dokumentide registreerimise korrale.»;

6) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Lahtris «Kinnitan esitatud andmete õigsust» kinnitab aktsiisideklaratsiooni esitaja esindaja oma allkirjaga esitatud andmete õigsust ja märgib oma ees- ja perekonnanime, ametinimetuse ja kuupäeva.»;

7) paragrahvi 5 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) veerg H: «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 24 lõike 3 punkti 3, lõike 4 või § 28 lõike 2 alusel makstava aktsiisi korral sõnad «kadu» või «juurdemakse».»;

8) lisadega 1–3 kehtestatud aktsiisideklaratsiooni vormid asendatakse käesoleva määruse lisades 1–3 sätestatud aktsiisideklaratsiooni vormidega.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Tauno TATS

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 59 «Aktsiisideklaratsiooni  vormid ja nende täitmise kord»
lisa 1

Tolliasutuse märge «......» ........................ 20..... a

...............................................

Tolliasutus  

Isik

 
 
Aadress   

ALKOHOLI AKTSIISIDEKLARATSIOON

20    . a

Rida Alkohol Aktsiisimäär Ühik Kogus Aktsiis
A B C D E F
1. Vein üle 6%        
2. Vein kuni 6%        
3. Kääritatud jook üle 6%        
4. Kääritatud jook kuni 6%        
5. Õlu        
6. Õlu (soodusmäär)        
7. Vahetoode        
8. Muu alkohol        

Aktsiis kokku

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust
Nimi Ametinimetus Allkiri Kuupäev

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 59 «Aktsiisideklaratsiooni  vormid ja nende täitmise kord»
lisa 2

Tolliasutuse märge «......» ........................ 20..... a

...............................................

Tolliasutus  
Isik  
Aadress  

TUBAKA AKTSIISIDEKLARATSIOON

20    . a

Rida

MM liik

MM arv

Aktsiisimäär

Aktsiis

Märkus

% KR Summa
A B1 B2 C D E F G H
                 
                 
                 
                 

Aktsiis kokku

   

Kinnitan esitatud andmete õigsust
Nimi Ametinimetus Allkiri Kuupäev

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 59 «Aktsiisideklaratsiooni  vormid ja nende täitmise kord»
lisa 3

Tolliasutuse märge «......» ........................ 20..... a

...............................................

Tolliasutus ________________________________________________________________________
Isik ________________________________________________________________________
Aadress ________________________________________________________________________

KÜTUSE AKTSIISIDEKLARATSIOON

.......................................... 20..... a   

Rida Kütus Aktsiisimäär Ühik Kogus Aktsiis
A B C D E F
 1. Bensiin        
 2. Lennukibensiin        
 3. Bensiini komponendid        
 4. Petrooleum        
 5. Petrooleumi komponendid        
 6. Diislikütus        
 7. Eriotstarbeline diislikütus        
 8. Diislikütuse komponendid        
 9. Kerge kütteõli        
10. Raske kütteõli        
11. Raske kütteõli komponendid        
12. Vedelgaas        
13. Metaan        

Aktsiis kokku

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust
Nimi Ametinimetus Allkiri Kuupäev

/otsingu_soovitused.json