Teksti suurus:

Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.05.2007
Avaldamismärge:RTL 2004, 44, 732

Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord

Vastu võetud 07.04.2004 nr 49

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17; 48, 345; 88, 591; 90, 602) § 791 lõike 4 alusel.

§ 1. Teade aktsiisikauba järelevalve alla jätmise kohta

(1) Toll väljastab kirjaliku teate aktsiisikauba järelevalve alla jätmise kohta (edaspidi teade) kauba saajale või tema esindajale või kui saatelehele või tollideklaratsioonile on kauba omanikuna märgitud kauba saajast erinev isik, siis kauba omanikule või tema esindajale (edaspidi kohustatud isik).

(2) Kokkuleppel kohustatud isikuga võib toll väljastada elektroonilise teate.

(3) Teatele märgitakse järelevalve tolliinspektuur ning viide õigusaktile, milles on sätestatud kauba eesmärgipärase kasutamisega kooskõlas olevad tehingud ja toimingud, samuti tehingud ja toimingud, mida toll aktsepteerib. Teatele märgitud tehingute ja toimingute teostamisest ei pea kohustatud isik tolli teavitama.

(4) Kui tehinguga, mille teostamiseks toll oma nõusoleku annab, läheb kauba omandiõigus üle teisele isikule, siis väljastab toll kauba uuele omanikule või tema esindajale uue teate.

§ 2. Aktsiisilaopidaja teavitamine etteteatamise kohustusest

(1) Toll teavitab kirjalikult aktsiisilaopidajat kohustusest teatada tollile ette aktsiisikauba aktsiisilaost väljastamisest. Kokkuleppel tolliga võib aktsiisilaopidaja edastada tollile informatsiooni elektroonselt. Sellisel juhul tuleb informatsiooni edastamise vorm eelnevalt tolliga kooskõlastada.

(2) Teatele märgitakse järelevalve tolliinspektuur, kontaktandmed, aktsiisikauba nimetus ja KNi esimesed kuus numbrit ning viide õigusaktile.

(3) Aktsiisilaopidaja teavitab tolli aktsiisikauba väljastamisest, saates koopia saatelehest teatele märgitud tolliinspektuurile.

(4) Toll teavitab oma otsusest aktsiisilaopidajat kolme tunni jooksul, juhul kui aktsiisilaopidaja on tolliinspektuuri teavitanud hiljemalt kolm tundi enne tööpäeva lõppu. Kui aktsiisilaopidaja teavitab tolliinspektuuri aktsiisikauba aktsiisilaost väljastamisest vähem kui kolm tundi enne tööpäeva lõppu, peab toll tegema oma otsuse hiljemalt kolm tundi pärast järgmise tööpäeva algust.

(5) Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise puhul tehakse saatelehe koopiale märge «KAUP JÄRELEVALVE ALL» ning aktsiisikauba järelevalve alla mittejätmise puhul tehakse märge «KAUP VABASTATUD». Tolliametnik kinnitab märke allkirja ja isikliku pitsati jäljendiga, märkides kuupäeva ja kellaaja. Toll edastab märgitud saatelehe koopia viivitamatult aktsiisilaopidajale.

§ 3. Aktsiisikauba mitteeesmärgipärase kasutamise loa taotlus

(1) Järelevalve alt vabastatud aktsiisikaubaga selliste tehingute või toimingute tegemiseks, mis ei ole kooskõlas õigusaktis sätestatud aktsiisikauba eesmärgipärase kasutamisega, peab kohustatud isik taotlema eelnevalt tollilt aktsiisikauba mitte-eesmärgipärase kasutamise luba (edaspidi luba). Selleks peab isik esitama kirjaliku taotluse määruse §-s 1 nimetatud teatele märgitud järelevalve tolliinspektuurile.

(2) Luba peab taotlema ka juhul, kui aktsiisikauba saaja tõendab tolli rahuldavalt, et aktsiisikauba eesmärgipärane kasutamine on võimatu.

(3) Kui järelevalve all olevat aktsiisikaupa soovitakse kasutada teise kauba valmistamiseks, peab kohustatud isik tolli nõudmisel esitama tollile toimingute tehnilise kirjelduse ja kauba tootmisprotsessist tulenevad kulumäärad.

§ 4. Loa taotluse andmed

(1) Määruse §-s 3 nimetatud loa taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
1) tehingu või toimingu kirjeldus, mille tegemiseks luba taotletakse;
2) aktsiisikauba saatelehe number ja kuupäev;
3) aktsiisikauba kirjeldus, kogus ja KNi esimesed kuus numbrit;
4) nimi, registrikood ja aadress ning esindaja nimi, isikukood, elukoha aadress ja telefoninumber;
5) kui kohustatud isik on füüsiline isik, siis tema ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, telefoninumber, esindaja olemasolu korral ka esindaja andmed;
6) juhul kui luba taotletakse tehingu tegemiseks, siis ka tehingu teise poole nimi, isiku- või registrikood ja elukoha või asukoha aadress, esindaja olemasolu korral ka esindaja vastavad andmed.

(2) Toll ei väljasta luba, kui kohustatud isik ei esita lõikes 1 loetletud andmeid.

§ 5. Järelevalve lõpetamine

Järelevalve lõpetamise korral teeb toll teatele märke järelevalve lõpetamise kohta.

§ 6. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Tauno TATS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json