Teksti suurus:

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 44, 740

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kord

Vastu võetud 07.04.2004 nr 57

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17; 48, 345; 88, 591; 90, 602) § 453 lõike 3 alusel.

§ 1. Taotluse esitamine aktsiisi tagasisaamiseks

(1) Aktsiisi tagasisaamiseks esitatakse taotlus Kaitseministeeriumile kalendrikuu 10. kuupäevaks, lisades taotlusele aktsiisikauba soetamist tõendava arve või selle koopia, mis on kinnitatud arve väljastaja poolt. Aktsiisi tagasisaamist võib taotleda kuni kolme kuu jooksul aktsiisikauba soetamise päevast arvates. Taotluse vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arve või selle koopia peab vastama «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) §-s 37 sätestatud tingimustele ning sisaldama muuhulgas järgmisi andmeid:
1) aktsiisikauba nimetus, alkoholi puhul näiteks viin, viski, vein, õlu, siider vms, tubaka puhul sigar, sigarillo, sigaret vms ja kütuse puhul näiteks bensiin, diislikütus vms ning aktsiisikauba kogus. Alkoholi kogus märgitakse liitrites. Sigarettide kogus märgitakse tuhandetes tükkides. Sigarite ja sigarillode kogus märgitakse tükkides. Suitsetamistubaka ja närimistubaka kogus märgitakse kilogrammides. Vedelgaasi, metaani, raske kütteõli ja vedela põlevaine kogus märgitakse kilogrammides, kütusesarnaste toodete kogus vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» §-s 66 nimetatud mahuühikule ja muude kütuste kogus liitrites;
2) õlle ja «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduses» sätestatud «muu alkoholi» puhul ka etanoolisisaldus.

§ 2. Taotluse läbivaatamine, otsuse tegemine ja aktsiisi tagastamine

(1) Kaitseminister kinnitab allkirjaga taotleja õigust ametialaselt kasutatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagasisaamiseks. Kaitseministeerium edastab kinnitatud taotluse ja sellele lisatud arved või nende koopiad Maksu- ja Tolliameti Põhja maksukeskusele (edaspidi maksuhaldur ) nende dokumentide saabumise kuu 20. kuupäevaks või järgmise kuu 20. kuupäevaks, kui dokumendid saabuvad Välisministeeriumisse pärast kuu 10. kuupäeva.

(2) Maksuhaldur teeb taotluse suhtes otsuse ning kannab tagasimaksmisele kuuluva summa taotluses nimetatud pangakontole 30 päeva jooksul Kaitseministeeriumilt saadud taotluse ja sellele lisatud arvete või nende koopiate saamise päevast arvates.

(3) Maksuhaldur märgistab kõik talle esitatud arved ja koopiad ning tagastab koos esitatud taotlusest tehtud koopiaga Kaitseministeeriumile.

(4) Maksuhaldur teavitab kirjalikult Kaitseministeeriumi aktsiisi tagastamise kohta tehtud otsusest.

§ 3. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Tauno TATS

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 57
«Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kord»

lisa

TAOTLUS AKTSIISI TAGASISAAMISEKS/APPLICATION FOR REFUND OF EXCISE TAX

______________________________________________________________________________________________

Taotleja nimi ja riik, keda esindatakse
The name of the applicant and the name of the country represented

______________________________________________________________________________________________

Panga nimi ja pangakonto nr aktsiisi tagastamiseks
Name and account no. of the bank for the refund of the excise

______________________________________________________________________________________________

Periood, mille eest aktsiisi tagastamist taotletakse (kuu, aasta)
Refund of excise is requested for (month, year)

Alkohol/Alcohol

Alkoholi liik/
Type of alcohol
Etanoolisisaldus/
Ethanol content
Kogus liitrites/
Amount of alcohol in litres
Aktsiis kroonides/
Excise in Estonian kroons
Vastava arve number ja kuupäev/
The number and date of the respective selling check
         
         
         

Aktsiis kroonides
Total excise in Estonian kroons

 

Tubakas/Tobacco

Tubakatoote liik/
Type of tobacco product
Tubakatoote kogus tükkides/
Amount of tobacco product in pieces
Aktsiis kroonides/
Excise in Estonian kroons
Vastava arve number
ja kuupäev/
The number and date of the respective selling check
Sigaretid/
Cigarettes
     
Sigarillod/
Cigarillos
     
Sigarid/
Cigars
     
  Tubakatoote kogus kilogrammides/
Amount of tobacco product in kilograms
 
Suitsetamistubakas/
Smoking tobacco
     
Närimistubakas/
Chewing tobacco
     

Aktsiis kroonides (kokku)
Total excise in Estonian kroons

 

Kütus/Mineral Oil

Kütuse liik/
Type of mineral oil
Kogus liitrites (metaani, vedelgaasi ja raske kütteõli puhul kilogrammides)/
Amount of mineral oil in litres. Heavy fuel oil, liquid petroleum gas and methane in kilograms
Aktsiis kroonides/
Excise in Estonian kroons
Vastava arve number
ja kuupäev/
The number and date of the respective selling check
       
       
       
       
       

Aktsiis kroonides
Total excise in Estonian kroons

 
Taotluse esitaja allkiri ja esindatava organisatsiooni pitsati jäljend
Signature of the applicant and Official Seal of the organisation represented
   
Täidab Kaitseministeerium
To be completed by the Ministry of Defence
   

Täidab Maksu- ja Tolliamet / To be completed by the Customs and Tax Board

Maksu- ja Tolliameti otsus / The decision of the Customs and Tax Board

Tagastamisele kuuluv summa
Refundable amount
 
Tagastamisele mittekuuluv summa
Nonrefundable amount
 

/otsingu_soovitused.json