Teksti suurus:

Aktsiisi tagatissumma määramise alused ja tagatissumma minimaalsed määrad

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 44, 733

Aktsiisi tagatissumma määramise alused ja tagatissumma minimaalsed määrad

Vastu võetud 07.04.2004 nr 50

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17; 48, 345; 88, 591; 90, 602) § 31 lõike 9 alusel.

§ 1. Tagatissumma määramisel arvesse võetavad asjaolud

Aktsiisilao tegevusluba taotleva isiku, aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja tegevusluba taotleva isiku, registreeritud kaupleja ning «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 50 lõike 5 punktides 6, 10 ja 11 ning § 75 lõikes 2 nimetatud isiku (edaspidi koos nimetatuna tagatise esitaja) tagatissumma määramisel võtab toll arvesse järgmisi asjaolusid:
1) tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurus ja selle arvutamise aluseks olevad andmed;
2) aktsiisilaos ajutises aktsiisivabastuses toodetava ja ladustatava, registreeritud kaupleja tegevuskohta vastuvõtmisel aktsiisiga maksustatava või aktsiisivabastuse loa alusel mittemaksustatava ning «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 50 lõike 5 punktides 6, 10 ja 11 ning § 75 lõikes 2 nimetatud isiku poolt kasutatava aktsiisivaba aktsiisikauba liik;
3) eksporditava aktsiisikauba osatähtsus aktsiisilaos toodetava ja ladustatava aktsiisikauba koguses 12 kalendrikuu kohta;
4) aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba säilimise turvalisus tagatise esitaja tegevuskohas, kus ladustatakse ja kasutatakse aktsiisiga maksustamata aktsiisikaupa;
5) maksevõimelisus ja maksude tasumise tähtajast kinnipidamine;
6) maksuseaduste ja tollieeskirjade rikkumise juhtumid;
7) varasem aktsiisikauba tootmise ja ladustamise kogemus või aktsiisivaba aktsiisikauba kasutamise kogemus;
8) äripartnerid ja aktsiisikaupa vedavad ettevõtjad.

§ 2. Suurim ja väikseim võimalik tagatissumma

(1) Toll võib tagatissummaks määrata summa, mis on tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurusega võrdne või sellest väiksem.

(2) Tagatissumma määramisel tekkida võivast või tekkinud maksukohustuse suurusest väiksemana arvestatakse aktsiisi maksmata jätmise riski §-s 1 nimetatud andmete alusel.

(3) Tagatissumma peab moodustama vähemalt ühe protsendi tekkida võivast või tekkinud maksukohustuse suurusest.

(4) Eestist aktsiisikaupa müüva kaugmüüja ja teise liikmesriiki lähetatava tarbimisse lubatud aktsiisikauba lähetaja puhul määrab toll tagatissummaks summa, mis on tekkida võiva maksukohustuse suurusega võrdne.

§ 3. Tagatissumma suurendamine

(1) Toll võib määrata tagatissummast, mis määrati tekkida võivast või tekkinud maksukohustuse suurusest väiksemana, suurema tagatissumma:
1) kui tagatise esitaja on rikkunud «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadust», mille tulemusena jäi aktsiis osaliselt või täies ulatuses tähtaegselt maksmata, või kui ta kasutas aktsiisivaba aktsiisikaupa mitte-eesmärgipäraselt;
2) kui tegelike andmete alusel on tekkida võiv või tekkinud maksukohustuse suurus olnud kolme järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt kümme protsenti suurem tagatissumma määramiseks tollile esitatud tekkida võivast või tekkinud maksukohustuse suurusest;
3) kui aktsiisi maksmata jätmise risk on suurenenud;
4) muudel «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduses» sätestatud juhtudel.

(2) Tagatissumma suurendamise korral võib toll nõuda uue tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suuruse arvutuse esitamist.

§ 4. Tagatissumma vähendamine kirjaliku taotluse alusel

Tagatise esitaja kirjaliku taotluse alusel võib toll määrata varem määratud tagatissummast väiksema tagatissumma, arvestades §-s 2 nimetatud nõudeid, kui tagatise esitajal ei ole olnud «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» rikkumisi taotluse esitamisele eelnenud 360 päeva jooksul.

§ 5. Tagatissumma vähendamine uue tagatissumma arvutamisel

(1) Tagatise esitaja taotluses esitatud mõjuvatel põhjustel võib toll määrata väiksema tagatissumma tagatise esitaja esitatud tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suuruse uue arvutuse alusel, arvestades käesoleva määruse §-des 1 ja 2 sätestatut. Tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suuruse arvutamise aluseks olevate tegelike andmete alusel saadud tulemust võib tagatise esitaja korrigeerida andmetega, mis tulenevad tagatissumma muutmise taotluses esitatud põhjustest.

(2) Toll tagastab tagatiste pangakontole makstud tagatissummast osa, mis võrdub varem määratud tagatissumma ja viimati määratud tagatissumma vahega, kümne päeva jooksul kirjalikult esitatud tagatise tagastamise taotluse esitamise kuupäevast arvates.

§ 6. Määruse kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määrus nr 36 «Aktsiisi tagatissumma määramise alused ja tagatissumma minimaalsed määrad» (RTL 2003, 31, 466) tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Tauno TATS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json