Teksti suurus:

Aktsiisi tagastamise taotluse vorm

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 44, 736

Aktsiisi tagastamise taotluse vorm

Vastu võetud 07.04.2004 nr 53

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17; 48, 345; 88, 591; 90, 602) § 451 lõike 4 alusel.

§ 1. Aktsiisi tagastamise taotluse vorm

Aktsiisi tagastamise taotluse vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Tauno TATS

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 53 «Aktsiisi tagastamise taotluse vorm»
lisa
Taotluse esitaja nimi ......................................................................................................
Aadress ..........................................................................................................................
Äriregistrikood ................................................................................................................
Kontaktandmed (telefoni- ja faksinumber, e-posti aadress)
............................................................................................................................................
Aktsiisikauba vastuvõtja nimi .............................................................................................
Aktsiisikauba vastuvõtja aadress ......................................................................................
Aktsiisikauba vastuvõtja kontaktandmed ..........................................................................
Aktsiisikauba lähetamise põhjendus ja lähetamise kuupäev .............................................
........................................................................................................................................
Rida Aktsiisikauba nimetus Aktsiisimäär Ühik Kogus Aktsiisisumma
A B C D E F
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          

Aktsiis kokku

 

Pangakonto nr aktsiisi tagasimaksmiseks ...............................................................

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Taotleja ees- ja perekonnanimi
 
Ametinimetus Allkiri Kuupäev

Otsus aktsiisi tagastamise kohta ...................................................................

Maksu- ja Tolliameti peadirektori allkiri ja pitser

........................................ 20..... aasta
         (koht, päev, kuu)

/otsingu_soovitused.json